82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában az "a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter" szövegrész.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatot Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium írja ki."

(2) Az R1. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A pályázati kiírást közzé kell tenni a Szociális Ágazati Portálon, valamint Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján."

(3) Az R1. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottság)

"a) elnökét és egy további tagját Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki az általa vezetett minisztériumnál foglalkoztatott, kormányzati szolgálati jogviszonyban állók közül,"

(4) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Főigazgatóság. Az erről szóló szerződéseket Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója tárgyév január 5-éig kötik meg."

(5) Az R1. a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház vagy tanoda támogatására kiírt, 2019. április 30-áig le nem zárt pályázat esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és az általa vezetett minisztérium e rendelet szerinti feladatait 2019. május 1-jétől a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és az általa vezetett minisztérium látja el.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat kezeléséről szóló, 2019. május 1-jétől hatályos szerződést a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója 2019. május 31-éig köti meg."

(6) Az R1.

a) 1. § (4) bekezdésében az "előirányzat" szövegrészek helyébe az "előirányzatok" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "a miniszternek" szövegrész helyébe a "Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek" szöveg,

c) 8. § (5) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe a "Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 9. § (5) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe a "Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés a) pontjában, 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében a "miniszter" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

f) 23. § (5) bekezdés g) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "társadalmi felzárkózásért felelős miniszter" szöveg

lép.

3. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szakkollégiumi rendszeren belül kiemelten a roma fiatalok tehetségének támogatását szolgálja a roma szakkollégiummá minősített szakkollégium. A roma szakkollégiumi minősítés a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai véleménye kiállításától számított három évre szól.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítéshez be kell szerezni a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai véleményét."

4. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:12, B:13, B:24, B:32, B:33 és B:42 mezőjében a "társadalmi felzárkózásért" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 14. § szerint nyilvántartásba vett szakkollégium roma szakkollégiumi minősítésének nyilvántartásba vételét a Hivatalnál kérelmezni kell.

(2) A roma szakkollégiumi minősítés nyilvántartásba vételéhez a Roma Szakkollégiumi Tanács (a továbbiakban: RSZT) három hónapnál nem régebbi szakmai véleményét kell mellékelni."

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék