549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében,

az I., V., VI. Fejezet és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a)[1] a központi költségvetésről szóló törvénynek az Uniós fejlesztések fejezetében (a továbbiakban: fejezet) eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,

c) a költségvetési évet megelőző évekről áthúzódó, a fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára

[az a)-c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok].

1/A. §[2] Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az Ávr. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.[3] alapok alapja: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom,

1a.[4] alapok alapját végrehajtó szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. § szerint kijelölt szervezet,

1b.[5] CEF projekt: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) társfinanszírozásával megvalósuló közlekedési tárgyú projekt,

1c.[6] donor ország: az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, valamint a Norvég Királyság, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

1d.[7] együttműködési megállapodás: az egyrészről az Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021 időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és Magyarország között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021 közötti időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás,

1e.[8] elfogadó nyilatkozat: a szállítói teljesítés megfelelőségét igazoló, a szállító, a kedvezményezett, a közreműködő és a támogató képviselői által a támogatás kifizetésének előfeltételeként aláírandó dokumentum, mely a felülvizsgálatra illetékes szervek és személyek megjelölésével a támogatási szerződés részét képezi,

2.[9] jogosulatlan forrásfelhasználás: a 2007-2013 programozási időszakban a pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezett jogszabályban vagy a megkötött hitel-, kölcsön- vagy tőkebefektetési megállapodásban előírt kötelezettségeinek a kedvezményezett által történő megszegése, továbbá a pénzügyi közvetítő jogszabályban vagy a közvetítői szerződésben előírt kötelezettségeinek a pénzügyi közvetítő által történő megszegése, amelynek eredményeképpen az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek,

2a.[10] kétoldalú kapcsolatok alapja: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet] 3. § 20. pontja szerinti alap,

3.[11] kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 38. pontja szerinti alap,

3a.[12] kifizető ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti szervezet,

3b.[13] komplex nemzeti térségfejlesztési program: a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó, az operatív programok stratégiai céljaihoz illeszkedő, azok megvalósulását szolgáló, több ágazatot érintő hosszú távú fejlesztések integrált programja,

4. komplex program: a 2007-2013 programozási időszakra vonatkozó, az operatív programok stratégiai céljaihoz illeszkedő, azok megvalósulását szolgáló, több ágazatot érintő hosszú távú fejlesztések integrált programja,

5.[14] közreműködő: a támogatott nagyprojekt-előkészítési tevékenység szakmai irányításában és ellenőrzésében részt vevő, a támogatóval együttműködő szerv, az ezen szerv által a támogató jóváhagyásával megbízott szerv, vagy jogszabály által kijelölt szerv,

6.[15] közreműködő szervezet: a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti szervezet,

7.[16] közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1) és (2) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projekt vonatkozásában az egyházi jogi személy, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 38/A. §-a szerinti szervezet,

7a.[17] közvetlen irányítású uniós program: azok az Európai Bizottság által meghirdetett - e rendelet vonatkozásában a 21/J. § (1) bekezdésében felsorolt - programok, amelyek keretében valamely uniós intézmény dönt a rendelkezésre álló pénzforrások pályáztatásáról és elosztásáról,

7b.[18] mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,

8.[19] nagyprojekt: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 19a. pontja, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti projekt,

9.[20] nemzeti kapcsolattartó: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszak tekintetében a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 59. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja szerinti szervezet,

9a.[21] norvég szabályzat: a donor országok által kibocsátott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021 közötti időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021 közötti időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat,

9b.[22] országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,

9c.[23] pénzügyi befejezés: a projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 74. alcíme vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja szerinti kiegyenlítése,

10.[24] program előkészítési költség: a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti költség,

10a.[25] program menedzsment forrás: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 33. pontja szerinti forrás,

11.[26] program menedzsment költség: a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 68. pontja szerinti költség,

12.[27] program operátor: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszak tekintetében a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 69. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja szerinti szervezet,

13.[28] projekt-előkészítési támogatás: a 2007-2013 programozási időszakban a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásaiból elérhető európai uniós támogatások eredményes felhasználása érdekében nagyprojektek, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a komplex nemzeti térségfejlesztési programok előkészítésére nyújtott támogatás,

14.[29] szabálytalanság: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja, a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet] 80. §-a, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 77. pontja, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 42. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 20. pontja, a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 30. pontja, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja, a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja, a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti fogalom,

14a.[30]

14b.[31]

15.[32]

16.[33] támogató: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (3) bekezdése szerinti személy,

17.[34] technikai segítségnyújtás: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet], a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,

18. tervezési támogatás: a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret és a komplex programok tervezési feladatainak támogatása,

18a.[35] végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás vagy szerv,

19.[36] végrehajtó ügynökség: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszak tekintetében a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 100. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 16. pontja szerinti szervezet,

(2)[37] Nem minősül az (1) bekezdés 2. pontja szerinti jogosulatlan forrásfelhasználásnak vagy az (1) bekezdés 14. pontja szerinti szabálytalanságnak, ha a kedvezményezett a pénzügyi közvetítővel szemben fennálló fizetési kötelezettségének gazdasági tevékenysége körében felmerülő üzleti kockázatból eredő fizetési nehézség révén nem képes eleget tenni, vagy ha a pénzügyi közvetítő egy adott pénzügyi eszköz hitelkockázatának révén realizált hitelezési vagy befektetési veszteséget szenved el.

3. Az előirányzatok felhasználásának közös szabályai

3. § (1) A kötelezettségvállaló gondoskodik az előirányzatok - felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelő - felhasználásáról. A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik az előirányzatok terhére történő felhasználás cél- és szabályszerűségének betartásáért és betartatásáért.

(2) A kötelezettségvállalónak a kötelezettségvállalásokat és azok szakmai teljesítését figyelemmel kell kísérnie, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de felhasználásra nem kerülő maradvány összegéről írásban tájékoztatnia kell a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetőjét.

(3)[38] Az előirányzat kezelő szerve - a 12/A. alcím szerinti előirányzatok esetén a kifizető ügynökség az irányító hatóság közreműködésével - az éves beszámoló, valamint a zárszámadás keretében köteles a fejezetet irányító szerv részére szöveges értékelést adni az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.

(4)[39] A követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a kötelezettségvállaló, a közreműködő szervezet, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.

(5)[40] Országos kihatású projekt esetén a vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését és a kapcsolattartás módját a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program irányító hatósága és a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.

(6)[41] Az előirányzat-módosítási jogköröket

a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,

b) a fejezetek intézményei közötti, az intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, megállapodáson alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint

c)[42] az Áht. 33. § (3)-(7) bekezdése szerinti átcsoportosítás

vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

(7)[43] Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti átcsoportosítást a 10. § szerint kell végrehajtani.

(8)[44] Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti - a fejezeti likviditást biztosító - átcsoportosítás a kezelő szervek adatszolgáltatása alapján történik.

4. § Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kincstári és banki szolgáltatások díjait - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére kell elszámolni.

5. § (1)[45] A kedvezményezett által fizetendő kötbért a fizetési felszólításban megjelölt fizetési számlára kell átutalni. A közreműködő szervezet - közreműködő szervezet hiányában az irányító hatóság - a befizetett kötbért a befizetéstől számított hét napon belül arra az előirányzatra utalja át, amelyről az adott projektre megítélt európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás folyósítása történt. A kötbér az előirányzat céljának megfelelően használható fel.

(2) A támogatói okirat visszavonása, a támogatási vagy közvetítői szerződéstől való elállás vagy a támogatás egyéb okból történő visszafizetése esetén megfizetett kamat csak annak az előirányzatnak a céljával megegyezően használható fel, amelyből a támogatás nyújtására sor került.

(3)[46] Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület, közalapítvány vagy végrehajtó szerv kedvezményezett esetén, ha[47]

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni,

b) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

c)[48] megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot,

a fel nem használt támogatási előleg nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, visszafizetése során nem lehet ügyleti kamatot felszámítani.[49]

6. § (1) Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben lehetséges:

a)[50] az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a 22. § (2) bekezdése szerinti, a megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési kiadások megtérítése,

b)[51] a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek az európai uniós forrást nyújtó szerv felé el nem számolható kiadásainak finanszírozása,

c) a 21. § (6) bekezdése szerinti esetben,

d)[52]

e)[53] európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek szabálytalansági esetekből adódó, Magyarországot terhelő európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, ha az összeg nem terhelhető át a kedvezményezettekre,

f)[54] részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítése,

g)[55]

h)[56] a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés h) pontja szerinti Dél-kelet Európai Térség operatív program esetén a TA projektek hazai kedvezményezettje részére a külföldi partnerország nemzeti társfinanszírozási hányadának átmeneti finanszírozására, ha a partnerország társfinanszírozásának kezelésére szolgáló, euró pénznemben vezetett fizetési számla vagy annak alegyenlege kifizetést nem tesz lehetővé.

(1a)[57] Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása az (1) bekezdésben meghatározottakon túl lehetséges a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó programjai esetében is az uniós támogatást a Területi Együttműködés előirányzatból történő - a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti - megelőlegezéssel.

(1b)[58] Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása az (1) és (1a) bekezdésben meghatározottakon túl lehetséges a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott esetben is.

(1c)[59] Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 4. alcím) felhasználása lehetséges az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának a norvég szabályzat 8.11. cikk 2. pont (i) alpontja szerinti előkészítéséhez kapcsolódóan a nemzeti kapcsolattartónál az együttműködési megállapodás aláírásáig felmerülő azon költség finanszírozására, amely a norvég szabályzat 8.11. cikk 8. pontja alapján az együttműködési megállapodás aláírása esetén a donor ország felé elszámolhatóvá válik.

(2)[60] Az előirányzatoknak az (1) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti felhasználásáról a fejezetet irányító szerv vezetője dönt. Ha az előirányzat-felhasználás összege az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben projektenként eléri az 50 millió forintot, azok felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

(2a)[61] Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben az előirányzat-felhasználás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekménynek minősülő kiadás finanszírozásához szükséges, az előirányzat-felhasználásról az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatban dönt.

(3)[62] Ha az (1) bekezdés szerinti kifizetések az európai uniós támogatás terhére elszámolhatóvá válnak, a teljesített kifizetésekre jutó bevételek a központi költségvetés közvetlen bevételét képezik.

7. §[63]

8. §[64]

9. §[65] Az irányító hatóság a 32. § (1) bekezdés szerinti előirányzatok terhére önerő kifizetése céljából csak olyan átutalást kezdeményezhet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amelyet még a folyósítás évében a fejezetet irányító szerv a 45. § szerinti előirányzatról az érintett operatív program javára vissza tud pótolni, illetve teljesíteni tud.

10. § (1)[66] Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék terhére történő finanszírozást az adott programért felelős irányító hatóság vagy - a 21. § (1) bekezdés b) pontja esetén - a kifizető ügynökség kezdeményezi.

(2)[67] A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv részére kell megküldeni.

(3)[68]

(4)[69] A fejezetet irányító szerv a (2) bekezdés alapján beérkezett igényeket időrendi sorrendben dolgozza fel. A fejezetet irányító szerv vezetője a feldolgozott igények alapján - a 21. § (1) bekezdés k) pontja kivételével - dönt az egyes igények teljesítésének jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az előirányzat átcsoportosításáról.

(5)[70] A fejezetet irányító szerv a tartalék felhasználásra irányuló jóváhagyott kötelezettségvállalás bizonylatának egy példányát megküldi az adott programért felelős irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség részére.

10/A. §[71] Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság csak olyan átutalást teljesíthet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amely esetén a folyósítás évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére, az érintett operatív program javára lehetséges.

10/B. §[72] (1) Az előirányzat 6. §-ban foglaltak szerinti társfinanszírozáson felüli felhasználásának, illetve a tartalék 21. § szerinti felhasználására irányuló igény jóváhagyása esetén a biztosított finanszírozás terhére a támogató költségvetési támogatást nyújthat

a) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján,

b) önálló támogatási szerződés keretében vagy

c) a projekt európai uniós támogatási szerződésében,

a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza

a) a támogatás összegét és folyósításának ütemezését,

b) a támogatás folyósításának módját, valamint

c) a folyósított támogatással való elszámolás módját és az annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(3) Az ütemezés megállapítása során figyelembe kell venni a folyósításra kerülő előleg összegét is.

(4) A kedvezményezett a rendelkezésére bocsátott és tárgyévben fel nem használt támogatást a következő években felhasználhatja. Az előirányzat-maradványra visszafizetési kötelezettsége a projekt pénzügyi befejezésekor keletkezik.

(5) A támogató a támogatás szabályszerű felhasználását a szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.

II. FEJEZET

AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

4. Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 előirányzat felhasználási szabályai

11. § (1)[73] Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 előirányzatból (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) támogatott egyes programok vonatkozásában a pályázati felhívás meghirdetését a program operátor vezetője hagyja jóvá.

(2)[74] Az előirányzatból támogatott kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja vonatkozásában a pályázati felhívás meghirdetését a nemzeti kapcsolattartó vezetője hagyja jóvá.

4/A. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 előirányzat és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 előirányzat felhasználási szabályai[75]

11/A. §[76] (1) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 előirányzat és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzatok) célja a CEF projektek, valamint azok koordinálásával összefüggő elszámolható és az európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a projektek lebonyolításához és a projektek fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen[77]

a) a CEF projektek előkészítési és végrehajtási költségeinek,

b) a CEF programtámogató tevékenység végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható működési költségek,

c) a CEF pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések,

d) a deviza utóterhelési díjak, az árfolyam-különbözet, valamint a CEF terhére el nem számolható általános forgalmi adó és egyéb, a végrehajtás során felmerülő el nem számolható költségek

e)[78] a CEF projektek végrehajtása során vagy azt követően az Európai Unió részére történő visszafizetések

finanszírozása.

(2)[79] A CEF projektek támogatásáról a Kormány a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. alcíme szerinti határozattal dönt.

(3) Az előirányzatok terhére támogatásban részesíthető kedvezményezett:[80]

a) a végrehajtó szerv,

b) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

c) az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint tagállami kedvezményezett.

(4)[81] Az előirányzatok terhére megállapított támogatás támogatási szerződéssel bocsátható a kedvezményezett rendelkezésére, a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

(5) A támogatás a beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással vagy szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan folyósítható.

(6) A megítélt támogatás terhére támogatási előleg, illetve szállítói előleg folyósítható.

(7) A támogatási összeg 10%-át meghaladó mértékű támogatási előleg csak az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával folyósítható.

(8) Szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződés összege 30%-áig biztosítható a szállító részére, a szállítói előlegnek közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő folyósítással.

5. Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat felhasználási szabályai[82]

12. § (1)[83] Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat célja a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, a közösségi és európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a programok lebonyolításához és a programok fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen

a) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása, valamint

b) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által

ba) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,

bb) a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz kapcsolódóan,

bc) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,

bd) az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

be) a Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

bf) a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

bg) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan, valamint

bh) a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan

ellátott végrehajtó szervezeti és ügynökségi, közreműködő szervezeti, projekt megvalósítói, lebonyolítói feladatok, valamint a közös és közös horizontális, továbbá a nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett, illetve európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.

(1a)[84] Az előirányzat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.

(1b)[85] A fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére az előirányzat támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.

(2)[86]

(3) Nem európai uniós forrásból a kedvezményezett működéséhez nyújtott költségvetési támogatás biztosítása időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a kedvezményezett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

(4) Az időarányostól eltérő felhasználást - a szerződés módosításával - a támogató abban az esetben engedélyezi, ha a kedvezményezett a pénzforgalmi terve benyújtásával igazolja, hogy a költségvetési támogatás időarányos folyósítása a folyamatos működését veszélyeztetné.

(5)[87]

(6)[88] A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

13. § Nem uniós forrásból biztosított előleg egy összegben vagy részletekben történő folyósítására az Ávr. figyelembevételével kerülhet sor, ha az időarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé.

6. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai[89]

14. § (1)[90] A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása a fővárosi önkormányzat és az állam közötti - a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint - módosított finanszírozási szerződés alapján.

(2)[91] Az előirányzat

a) a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozására, és

b) az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására

használható fel.

(3)[92] Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásával a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) bízható meg.

(4)[93] Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására a 2005. évi LXVII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott összeg használható fel.

7.[94]

15. §[95]

8. A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási szabályai

16. §[96] A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése előirányzat célja a tervezési támogatás és a projekt-előkészítési támogatás biztosítása a 2007-2013 programozási időszakban.

17. § (1) A támogatás a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint vehető igénybe.

(2)[97] A támogatást utólag, forrás- és teljesítményarányosan, számla és a kifizetést igazoló dokumentum ellenében, a támogatott kifizetési kérelmére, a támogatott, a közreműködő, valamint az érintett operatív program irányító hatóság kijelölt képviselőinek elfogadó nyilatkozata és a fejezetet irányító szerv vezetőjének rendelkezése alapján a kincstár folyósítja.

(3) A projekt-előkészítési támogatás és a tervezési támogatás esetében a támogatás kifizetését a kedvezményezett kezdeményezi. Az utalványozás az elfogadó nyilatkozat, valamint a kedvezményezett nevére kiállított szállítói számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján történik. A szállító által jelentett teljesítés elfogadásáról a kedvezményezettnek, a közreműködőnek és az érintett operatív program irányító hatóságának is nyilatkoznia kell a (2) bekezdés szerint.

18. § (1) Az igénybe vett támogatás teljes, a támogatási szerződés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetését és az igénybe nem vett támogatás visszavonását kell kezdeményezni, ha

a) a támogatást a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzítettektől eltérő tevékenység finanszírozására fordítja,

b) a kedvezményezett a vonatkozó jogszabályokban és a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti.

(2) A visszafizetéssel érintett támogatás összegét, a kamatot és a visszafizetésre rendelkezésre álló határidőt a támogatási szerződés szerint kell meghatározni.

19. § (1)[98] A támogatási szerződés keretében végzett tevékenységet - különös tekintettel a támogatás rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásra - az irányító hatóság, a fejezetet irányító szerv, a közreműködő, a kincstár, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

(3)[99] Ellenőrzésre különösen a szerződéskötést megelőzően, a támogatás felhasználása során a pénzügyi elszámolás, illetve a finanszírozás folyamatában, a támogatott tevékenységek pénzügyi lezárását közvetlenül megelőzően, valamint a projekt lezárását és a záró jegyzőkönyv jóváhagyását megelőzően kerülhet sor.

(4) Ha az ellenőrzött az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza vagy az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, az odaítélt támogatás visszavonható.

20. § A támogató a kincstárt a 17. § (2) bekezdése szerinti tevékenységen túlmenően további pénzügyi lebonyolítási feladatokkal bízhatja meg. A kincstár ebbe a körbe tartozó feladatait külön szerződés alapján látja el, amely kiterjed a támogatási szerződések nyilvántartására, a támogatás szerződésszerű felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére, valamint az ezzel kapcsolatos követeléskezelési feladatokra.

8/A. A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítésének előirányzat-felhasználási szabályai[100]

20/A. §[101] (1) A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a 2014-2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatás biztosítása

a) a "Kreatív város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti program,

b) a "MURA" nemzeti program és

c) az "Ős-Dráva" nemzeti program

kereteiben megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben.

(2) Az előirányzat lebonyolító szervezeteként az SZPI vehető igénybe.

(3) A lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a kincstárban.

(5)[102] Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

20/B. §[103] (1) A projekt-előkészítési támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A projekt-előkészítési támogatás egyedi döntéssel, kérelemre nyújtható.

(3) A projekt-előkészítési támogatásra előleg igényelhető, összegét a támogatási szerződés határozza meg.

(4) Projekt-előkészítési támogatásban

a) a költségvetési szerv,

b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) a helyi önkormányzat,

d) az önkormányzati társulás,

e) az egyesület,

f) a köztestület,

g) az egyházi jogi személy,

h) az alapítvány,

i) a közalapítvány,

j) a nonprofit gazdasági társaság,

k) a kis- és középvállalkozás, valamint

l) az európai területi társulás

részesülhet az európai uniós támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

20/C. §[104] (1) A projekt-előkészítési támogatást igénylő szervezet a támogatást - lebonyolító szerv igénybevétele esetén - a lebonyolító szervezethez benyújtott kérelemmel igényelheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) fizetési számlájának számát,

b) az előkészítendő projektnek az adott nemzeti programról rendelkező kormányhatározatban foglalt azonosítóját,

c) a támogatással érintett tevékenység időtartamát és a támogatás felhasználásának határidejét,

d) a támogatás igényelt összegét,

e) a szakmai programot (projekttervet),

f) a pénzügyi tervet,

g) az igényelt előleget,

h) a támogatás igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását, valamint

i) nyilatkozatot a támogatási kérelem európai uniós támogatás igénybevételét biztosító felhívásra történő benyújtás vállalásáról.

(3) A projekt-előkészítési támogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós projektterv elszámolható összköltségének 5%-át.

(4) A projekt-előkészítési támogatási intenzitás mértéke nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós támogatás támogatási intenzitásának mértékét.

(5) A projekt-előkészítési támogatás a támogatási kérelem benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult olyan tevékenységre is nyújtható, amely 2014. január 1-jét megelőzően merült fel.

(6) A támogatott tevékenységek, költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.2.1. pontjában foglalt elszámolható előkészítési költségek közül az adott, igényelni tervezett konstrukcióban elszámolható költségek lehetnek.

(7) Az előkészítő munkarészek finanszírozása során az elszámolható költségek körére és mértékére vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt elszámolhatósági szabályok alkalmazandók.

(8) A támogatás feltételei:

a) kellően átgondolt, kidolgozott projektötletek,

b) a támogatási intenzitásnak megfelelő önerő rendelkezésre állása a támogatást igénylő szervezetnél,

c) a projektötletnek megfelelő európai uniós felhívás.

20/D. §[105] (1) A támogatási igényről a 48/A. § a) pontja szerinti személy dönt.

(2) A támogatási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A projekt-előkészítési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként, vagy részletekben történik.

(4) A projekt-előkészítési támogatás vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.

(5) Ha a projekt-előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a kedvezményezett fejlesztési projektjének európai uniós támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, ezen összegeket a támogatott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdése szerinti első elszámolásban köteles benyújtani az irányító hatósághoz, a projekt-előkészítési támogatásból fedezett költségekre jutó uniós támogatási összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdése szerint a központi költségvetésben kerül elszámolásra.

9. Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat felhasználási szabályai

21. § (1) Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen

a) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az adott programért felelős szervezethez, illetve a fejezetet irányító szervhez felszólítás érkezik,

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása,

c) ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

d)[106] a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a fejezetet irányító szervnek vagy az operatív program irányító hatóságának felróható okból történt,

e)[107] ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés, támogatói okirat a Kormány döntése következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával módosításra került,

f)[108] szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

g)[109] a támogató számára a kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,

h)[110] az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg.

i)[111] a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat.

j)[112] ha a 2007-2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

k)[113] ha a kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az európai uniós forrásból finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekménynek nem minősülő kiadást keletkeztet, és a Kormány a finanszírozást egyedi döntésével jóváhagyja.

(2)[114] Nem finanszírozható az előirányzat terhére az (1) bekezdés f) pontja szerinti igény egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy - 100%-os állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság kivételével - gazdasági társaság esetében.

(3)[115]

(4)[116]

(5)[117] Az (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti esetben az előirányzat terhére történő finanszírozási igényről való döntéssel egyidejűleg a fejezetet irányító szerv vezetője a projekt megvalósításához fűződő nemzeti érdek tekintetében is döntést hoz.

(6)[118] Ha az előirányzat teljes összegben felhasználásra kerül, az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetét az európai uniós bevételek zavartalan lehívása érdekében az érintett európai uniós előirányzat terhére kell biztosítani.

(7)[119] Az (1) bekezdés c) és f) pontja alkalmazásában nemzeti érdeknek minősül különösen az, ha a finanszírozásra számot tartó tevékenység

a) Magyarország uniós jogból vagy nemzetközi jogból fakadó kötelezettségei teljesítéséhez,

b) nemzeti stratégiában meghatározott célok eléréséhez,

c) cselekvési terv végrehajtásához,

d) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése értelmében nemzeti vagy országos érdekűnek minősül, és ennek elvégzéséhez,

e) a lakosság széles körét érinti, és állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásához vagy a közjó egyébként történő előmozdításához

járul hozzá.

(8)[120] Az irányító hatóság a követeléskezelést az (1) bekezdés c), e) és f) pontja szerinti esetben a finanszírozási igényről történő döntés meghozataláig, az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a jogerős határozat meghozataláig felfüggesztheti.

9/A. Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának szabályai[121]

21/A. §[122]

21/B. §[123]

21/C. §[124]

21/D. §[125] (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra.

(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként, valamint konvergencia régiónként eltérő.

(3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása;

b) II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése;

c) III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése;

d) IV. tengely: LEADER programok;

e) Technikai segítségnyújtás.

(5)[126] A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.

(6) Támogatási előleg a (4) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti támogatások esetében indokolt esetben nyújtható.

(7)[127]

21/E. §[128] (1) A HOP előirányzat a rossz műszaki állapotban lévő halastavak rekonstrukciójához, illetve a kínálat bővítése érdekében új, intenzív halnevelő üzemek létesítéséhez és a halfeldolgozás fejlesztéséhez használható fel.

(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely);

b) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely);

c) Technikai segítségnyújtás (V. tengely).

(3)[129] A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.

(4) Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, kutatóintézetek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, egyesületek, illetve természetes személyek, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

(5)[130]

21/F. §[131] (1)[132] A Vidékfejlesztési Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás EMVA forrásból kerül biztosításra.

(2)[133] Az előirányzat

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) és

c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

szerint használható fel.

(3)[134]

21/G. §[135] (1)[136] A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzaton a 2006-ban lezárult SAPARD Programmal kapcsolatos visszatérítések kezelése történik. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet alapján leírt EU követelések és kamatainak rendezéséhez az előirányzat biztosít forrást.

(2)[137] Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/2003. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett SAPARD lebonyolítási számlára.

21/H. §[138] (1) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás ETHA forrásból kerül biztosításra.

(2)[139] Az előirányzat

a) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) és

d) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

szerint használható fel.

(3)[140]

(4)[141] Az ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat célja a kifizetések finanszírozása, ha a 2007-2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

9/B. Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai[142]

21/I. §[143] (1) Az alapok alapja előirányzat az operatív programokból lehívott források terhére több pénzügyi eszköznek történő támogatásnyújtásra szolgál.

(2) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.

(3) Az alapok alapja előirányzatai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint használhatók fel.

(4) Az alapok alapját végrehajtó szervezet az operatív programokból az alapok alapja előirányzatai számára rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag az érintett irányító hatóság által jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljából, a finanszírozási megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.

(5)[144] Az alapok alapja előirányzatain

a) bevételként az alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az irányító hatóság által jóváhagyott és átutalt lehívási értesítések összege, valamint a visszafizetett források teljesítése történik,

b) kiadásként a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítők felé történő kifizetések teljesítése történik, valamint a többlet-kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló visszafizetett forrás átutalása a központi költségvetés közvetlen bevétele megfelelő számlájára.

(6) A felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az alapok alapját végrehajtó szervezet kizárólag az irányító hatóság előzetes írásbeli jóváhagyásával, az előirányzat céljának megfelelően használhatja fel.

9/C. A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat felhasználási szabályai[145]

21/J. §[146] (1) A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a 2021-2027 programozási időszakban támogatás biztosítása

1. - a CEF projektek kivételével - az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,

2. az Invest EU,

3. a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz,

4. az Erasmus+,

5. az Európai Védelmi Alap,

6. a Digitális Európa,

7. a LIFE,

8. az egységes piac és a vállalkozások versenyképessége,

9. a Kreatív Európa,

10. az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program,

11. az Európai Szolidaritási Testület,

12. az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág,

13. az EU4Health,

14. az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021-2025,

15. a Jogok és értékek,

16. az Igazságügyi együttműködés,

17. az Európai Űrprogram, valamint

18. a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER)

programokra pályázó, vagy azok keretében megvalósuló projektek előkészítési és önerőköltségeinek finanszírozására.

(2) Az előirányzat - legfeljebb 4%-ának erejéig - fedezetet biztosít továbbá lebonyolítói díj kifizetésére az arra kötött megállapodásban foglaltak szerint.

(3) A kezelő szerv feladatai ellátása érdekében lebonyolító szervet vehet igénybe.

(4) A lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a kincstárban.

(6) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

21/K. §[147] (1) A projekt önerő- és előkészítési támogatás (e § alkalmazásában: támogatás) támogatási formája vissza nem térítendő támogatás. Az előkészítési támogatás formája - ha az a közvetlen irányítású uniós program terhére elszámolható - visszatérítendő támogatás.

(2) A támogatás egyedi döntéssel, pályázati úton nyújtható.

(3) A támogatás éves ütemezésben, a megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatói okirat határozza meg.

(4) A támogatásban

a) költségvetési szerv,

b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) helyi önkormányzat,

d) önkormányzati társulás,

e) egyesület,

f) köztestület,

g) egyházi jogi személy,

h) alapítvány,

i) közalapítvány és

j) gazdasági társaság

részesülhet a közvetlen irányítású uniós program támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

21/L. §[148] (1) A 21/K. § (2) bekezdése szerinti pályázatnak tartalmaznia kell legalább

a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) fizetési számlájának számát,

b) a támogatott tevékenységet,

c) a támogatás felhasználásának határidejét,

d) a támogatás igényelt összegét,

e) a szakmai programot (projekttervet),

f) a pénzügyi tervet, valamint

g) a pályázó kötelezettségvállalását a közvetlen irányítású uniós programban való részvételéről.

(2) Az önerőtámogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós pályázati felhívásban előírt önerő mértékét.

(3) A támogatás intenzitásának maximális mértéke 100%. Ha a támogatás állami támogatásnak minősül, támogatás csak a támogatás jogcíméhez tartozó támogatási kategória szerint nyújtható, az arra vonatkozó szabályok betartása mellett.

(4) A támogatás feltételeit részletesen a pályázati felhívás rögzíti.

21/M. §[149] (1) A támogatási igényről a 40/D. § a) pontja szerinti személy dönt.

(2) A támogatói okiratot írásba kell foglalni.

(3) A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként vagy részletekben történik.

(4) A támogatás vonatkozásában biztosítékot kell nyújtani.

(5) Ha az előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a kedvezményezett közvetlen irányítású uniós program támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, úgy ezen összegeket a támogatott a támogató részére - ügyletikamat-mentesen - köteles visszafizetni.

III. FEJEZET

A KÖZSZFÉRA SZERVEZET KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK[150]

22. §[151] (1)[152]

(2)[153] A támogató a 2014-2020 programozási időszakban az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti.

23. §[154] (1) Önerő-támogatásban a közszféra szervezetek közül

a) a központi költségvetési szerv,

b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) a megyei önkormányzat,

d)[155]

e) a helyi önkormányzat és

f) az önkormányzati társulás

részesülhet az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási döntéssel rendelkező projektje megvalósításához.

(2)[156]

(3)[157]

(4)[158] A nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő akkor téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

(4a)[159] A 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a (4) bekezdésben foglaltakon kívül az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott szerv részére a jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásához is megtéríthető.

(5)[160] A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 3a. pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére megtérítendő.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti közszféra szervezet a pályázat során az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkozott, az önerő e rendelet szerinti megtérítésének előfeltétele annak igazolása, hogy a korábban igazolt önerő a közszféra szervezet kedvezményezettnek fel nem róható okból nem, vagy csak részlegesen áll rendelkezésre.

24. § (1)[161] A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.

(2)[162]

(3)[163]

25. §[164]

26. §[165]

27. § (1) Központi költségvetési szerv részére nem írható elő a projekt elszámolható költségeinek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatással fejlesztéspolitikai okokból nem finanszírozott részére önerő, ha

a) a központi költségvetési szerv a támogatandó tevékenységet alaptevékenysége keretében látja el, vagy a támogatandó fejlesztést alaptevékenysége ellátásának érdekében kívánja megvalósítani, és

b) az önerő biztosítása a költségvetési szerv részére juttatott más állami támogatásból, vállalkozási tevékenységéből, vagy jövedelemtermelő projektek esetén a jövedelemtermelő, nem vállalkozási tevékenységéből nem biztosított.

(2)[166] Az (1) bekezdés szerinti szabálytól eltérni kizárólag a vonatkozó éves fejlesztési keret elfogadásával vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének előzetes engedélyével lehet. Az önerő mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 15%-át.

(3)[167]

(4)[168] Helyi önkormányzat és önkormányzati társulás számára - jogszabály vagy a vonatkozó éves fejlesztési keret eltérő rendelkezése hiányában - a projekt elszámolható költségeinek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatással fejlesztéspolitikai okokból nem finanszírozott részére előírt önerő mértéke nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 15%-át.

(5)[169] A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti járások, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések esetén - jogszabály vagy a vonatkozó éves fejlesztési keret eltérő rendelkezése hiányában - az önerő (4) bekezdés szerint megállapított mértékét legalább öt százalékponttal csökkenteni kell.

27/A. §[170]

IV. FEJEZET[171]

28. §[172]

29. §[173]

30. §[174]

31. §[175]

V. FEJEZET

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI HATÁSKÖRI SZABÁLYOK[176]

32. § (1)[177] Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 1. alcím), a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 4. alcím), a 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet 3. cím 1. alcím), valamint a 2021-2027 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet 3. cím 9. alcím) vonatkozásában - a (2)-(4) bekezdésben és a 40/A. §-ban meghatározott kivétellel -

a) kötelezettségvállaló: az operatív program irányító hatóságának (a továbbiakban: OP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(1a)[178] Ahol az (1) bekezdés OP IH-t említ, azon a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport) esetén az országos kihatású projektek vonatkozásában a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóságot kell érteni.

(2) A Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtás előirányzat-maradványa (XIX. fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[179] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(3)[180]

(4) Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program előirányzat-maradványa (XIX. fejezet 2. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[181] pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[182] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

33. §[183] Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés program előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)[184] kötelezettségvállaló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[185] pénzügyi ellenjegyző: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[186] teljesítés igazoló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[187] érvényesítő: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[188] utalványozó: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

34. § Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: HEP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a HEP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a HEP IH vezetője vagy az általa kijelölt személy,

d)[189] érvényesítő: a HEP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a HEP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

35. § (1)[190] A Területi Együttműködés előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 5. alcím) vonatkozásában

a)[191] kötelezettségvállaló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[192] pénzügyi ellenjegyző: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[193] teljesítés igazoló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[194] érvényesítő: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[195] utalványozó: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014-2020) (XIX. fejezet 3. cím 2. alcím) vonatkozásában[196]

a)[197] kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[198] pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[199] teljesítés igazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[200] érvényesítő: az SZPI gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[201] utalványozó: az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

10. A 2004-2006. programozási időszakban a Kohéziós Alapból származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok hatásköri szabályai[202]

36. § A Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 3. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: KEOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a KEOP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a közreműködő szervezet vezetője által írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a KEOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

11. Egyéb európai uniós előirányzatok hatásköri szabályai[203]

37. § Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 4. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)[204] kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, technikai segítségnyújtás terhére indított projekt esetében a nemzeti kapcsolattartó,

d)[205] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

38. § Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló:

aa)[206] a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a komplementer tevékenységek forrása és a kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja terhére a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség által igénybe vett költség esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az egyes programok keretében projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ac)[207]

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca)[208] a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a komplementer tevékenységek forrása és a kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja terhére a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség által igénybe vett költség esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb)[209]

cc) az egyes programok keretében projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cd)[210]

d)[211] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

38/A. §[212] Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 4. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló:

aa) a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok alapja, a program menedzsment forrás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az egyes programok és a kétoldalú kapcsolatok alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca) a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok alapja, a program menedzsment forrás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) az egyes programok és a kétoldalú kapcsolatok alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

39. § Az Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 5. jogcímcsoport) célja a Phare, Átmeneti Támogatás és Schengen Alap programokkal összefüggő európai bizottsági követelés kiegyenlítése. Ezen előirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[213] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40. §[214] A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 5. alcím) vonatkozásában:[215]

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca) a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) a kijelölt közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy

cc) a technikai segítségnyújtás terhére indított projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/A. §[216] A Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet 3. cím 1. alcím 8. jogcímcsoport) vonatkozásában[217]

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/B. §[218] Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 előirányzata (XIX. fejezet 3. cím 6. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/C. §[219] Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 előirányzata (XIX. fejezet 3. cím 7. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/D. §[220] A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 4. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

12. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai[221]

41. § Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)[222] kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az SZPI uniós feladatainak támogatásával kapcsolatban az Európai Területi Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[223] teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az SZPI uniós feladatainak támogatásával kapcsolatban az Európai Területi Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[224] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

42. §[225]

43. §[226]

44. §[227] A 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése előirányzat-maradvány (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[228] teljesítés igazoló: környezetvédelmi tárgyú szerződések esetében a KEOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, közlekedési tárgyú szerződések esetében a Közlekedés Operatív Program irányító hatóságának (a továbbiakban: KÖZOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

45. §[229]

46. § A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 11. jogcímcsoport) vonatkozásában[230]

a)[231] kötelezettségvállaló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca) a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása tekintetében a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb)[232] az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[233] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[234] utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

47. §[235]

48. § Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában[236]

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[237] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

48/A. §[238] A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49. § A fejezetben év közben megállapított új előirányzatok vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[239] érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

12/A. Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok hatásköri szabályai[240]

49/A. §[241]

49/B. §[242]

49/C. §[243] (1)[244]

(2) Az ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)[245] kötelezettségvállaló: a Program irányító hatóság (a továbbiakban: Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[246] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[247] érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49/D. §[248] (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzatok (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában[249]

a)[250] kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[251] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[252] teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[253] érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[254] utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2. jogcímcsoport 5. jogcím) TS tengelye vonatkozásában[255]

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[256] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[257] érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[258] utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49/E. §[259] (1) A HOP Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 3. jogcímcsoport 1. jogcím) és Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 3. jogcímcsoport 2. jogcím) előirányzatok vonatkozásában[260]

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[261] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)[262] teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[263] érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[264] utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) A HOP előirányzat TS (V. tengely) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 3. jogcímcsoport 3. jogcím) vonatkozásában[265]

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[266] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[267] érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)[268] utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49/F. §[269] (1) A Vidékfejlesztési Program (XIX. fejezet 3. cím 8. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában[270]

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[271] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (XIX. fejezet 3. cím 8. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában[272]

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)[273] pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)[274] érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(3)[275]

49/G. §[276] A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 15. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

12/B. Az alapok alapja előirányzatainak hatásköri szabályai[277]

49/H. §[278] (1) Az alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) Az alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(3)[279] Az alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

VI. FEJEZET

A FEJEZET ELŐIRÁNYZATAINAK KEZELŐ SZERVI KIJELÖLÉSEI

50. § (1)[280] Központi és fejezeti kezelésű előirányzatonként az 1. melléklet szerinti kezelő szervek kerülnek kijelölésre.

(2)[281]

(3) A kezelő szerv ellátja[282]

a) a havi és éves szintű költségvetési tervezési,

b)[283] a fejezeti likviditás biztosításához, az előirányzatok felhasználásához, a havi időközi költségvetési jelentések, a negyedéves mérlegjelentések, a költségvetési beszámoló, a zárszámadás és a maradvány-felülvizsgálat elkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási

feladatokat.

(4)[284] A kezelő szerv köteles a fizetési számlák forgalmáról készült elektronikus kivonatot haladéktalanul megküldeni a fejezetet irányító szerv részére.

(5)[285] A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása kivételével a kezelő szervi feladatok nem terjednek ki a technikai segítségnyújtás jellegű prioritásokra, programokra.

(6)[286] A fejezetet irányító szerv a (3) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában központi szabályzatot ad ki, amelyet a www.palyazat.gov.hu honlapon is megjelentet.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

52. §[287] Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos, e rendelet által nem szabályozott kérdésekben az 50. § (6) bekezdése szerinti szabályzatot kell alkalmazni.

53. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

54. §[288] E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

55. §[289] E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. §[290] E rendeletnek a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

57. §[291] E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

58. §[292] (1) E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet] megállapított 21. § (8) bekezdését a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (1) bekezdését a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését követően keletkezett támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez[293]

Kezelő szervi kijelölés

[294]
AB
1.ElőirányzatKezelő szerv
2.Gazdaságfejlesztési Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
3.Környezet és Energia Operatív Programenergiapolitikáért felelős miniszter
4.Közlekedés Operatív Programközlekedésért felelős miniszter
5.Dél-Alföldi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
6.Dél-Dunántúli Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
7.Észak-Alföldi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
8.Észak-Magyarországi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
9.Közép-Dunántúli Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
10.Nyugat-Dunántúli Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
11.Közép-Magyarországi Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
12.Társadalmi Megújulás Operatív Programszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
13.Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
14.Végrehajtás Operatív Programe-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter
15.Államreform Operatív Programe-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter
16.Elektronikus Közigazgatás Operatív Programe-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter
[295]
17.EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
18.Svájci-Magyar Együttműködési Programeurópai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
19.Európai Területi Együttműködés (2014-2020)külgazdasági ügyekért felelős miniszter
20.Területi Együttműködéskülgazdasági ügyekért felelős miniszter
21.Regionális Fejlesztés Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
22.Gazdasági Versenyképesség Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
23.Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program
energiapolitikáért felelős miniszter
24.Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programtársadalmi felzárkózásért felelős miniszter
25.Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programagrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
26.Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter
27.Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
28.Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
29.Terület- és Településfejlesztési Operatív Programgazdaságpolitikáért felelős miniszter
30.Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programközlekedésért felelős miniszter
31.Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program
energiapolitikáért felelős miniszter
32.Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
33.Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
34.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020közlekedésért felelős miniszter
35.Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
2021-2027
közlekedésért felelős miniszter
36.Svájci-Magyar Együttműködési Program II.európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter
37.Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)kifizető ügynökség
38.Halászati Operatív Programagrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
39.Vidékfejlesztési Programkifizető ügynökség
40.Magyar Halgazdálkodási Operatív Programagrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
41.SAPARD-támogatásból megvalósuló programokagrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
42.EQUAL Közösségi kezdeményezésszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
43.INTERREG Közösségi kezdeményezés programjaikülgazdasági ügyekért felelős miniszter
44.ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló
közlekedési projektek
közlekedésért felelős miniszter
45.ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló
környezetvédelmi projektek
energiapolitikáért felelős miniszter
46.Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközökMFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
47.Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközökMFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
48.Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközökMFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
49.Közvetlen uniós programok támogatásaeurópai uniós források felhasználásáért
felelős miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[2] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[3] Megállapította a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[4] Beiktatta a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[5] Megállapította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[6] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[7] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[8] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[9] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § a). Hatályos 2019.04.17.

[10] Beiktatta a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[11] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 1. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[12] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[13] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[14] Módosította a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2014.04.15.

[15] Módosította a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[16] Megállapította a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.02.13.

[17] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[18] Beiktatta a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[19] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.07.

[20] Megállapította a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[21] Megállapította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[22] Megállapította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[23] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[24] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 3. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[25] Beiktatta a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[26] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 4. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[27] Megállapította a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[28] Módosította a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. § 2. pontja. Hatályos 2016.12.06.

[29] Megállapította a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[30] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[31] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[32] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[33] Megállapította a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.13.

[34] Megállapította a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[35] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[36] Megállapította a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[37] Megállapította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.04.17.

[38] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § c). Hatályos 2019.04.17.

[39] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[40] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[41] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[42] Módosította a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2020.02.13.

[43] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[44] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[45] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 2. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[46] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § d). Hatályos 2019.04.17.

[48] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § e). Hatályos 2019.04.17.

[49] A záró szövegrészt módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 9. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[50] Beiktatta a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.02.13.

[51] Módosította a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. § 4. pontja. Hatályos 2016.12.06.

[52] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 2. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[53] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 3. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[54] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 4. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[56] Beiktatta a 89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[57] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 10. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[58] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 2. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[59] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 2. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[60] Módosította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2018.12.22.

[61] Beiktatta a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.13.

[62] Megállapította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 3. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[65] Megállapította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.12.20.

[66] Megállapította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.12.22.

[67] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 4. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[68] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 5. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[69] Megállapította a 185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.07.31.

[70] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 13. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[71] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[72] Beiktatta a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.12.20.

[73] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 7. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[74] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 8. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[75] A címet módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 3. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[76] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.04.17.

[77] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 4. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[78] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[79] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 5. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[80] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 6. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[81] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[82] A címet módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[83] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[84] Beiktatta a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[85] Beiktatta a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[88] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.12.06.

[89] Az alcímet megállapította a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[90] Megállapította a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[91] Megállapította a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[92] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[93] Módosította a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[94] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[95] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[96] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 10. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[97] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 11. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[98] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 12. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[99] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 13. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[100] Az alcímet beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[101] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[102] Módosította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2018.12.22.

[103] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[104] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[105] Beiktatta a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[106] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[107] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[108] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[109] Megállapította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.20.

[110] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[111] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § f). Hatályos 2019.04.17.

[112] Beiktatta a 200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.07.11.

[113] Beiktatta a 185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.07.31.

[114] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § g). Hatályos 2019.04.17.

[115] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 8. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[116] Hatályon kívül helyezte a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2018.12.22.

[117] Megállapította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.20.

[118] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § e) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[119] Beiktatta a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.12.20.

[120] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.04.17.

[121] Az alcímet beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 9. pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 9. pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 9. pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[125] Beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[126] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[127] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 8. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[128] Beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[129] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[130] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 9. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[131] Beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[132] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 10. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[133] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[134] Hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 11. pontja. Hatálytalan 2015.10.07.

[135] Beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[136] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 12. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[137] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 15. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[138] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[139] Megállapította a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[140] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[141] Beiktatta a 200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.07.11.

[142] Az alcímet beiktatta a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[143] Beiktatta a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[144] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[145] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[146] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[147] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[148] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[149] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[150] Az alcímet módosította a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[151] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[152] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 10. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[153] Módosította a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. § 9. pontja, 12. § a) pontja. Hatályos 2016.12.06.

[154] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[155] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[156] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § e) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[157] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § e) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[158] Módosította a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2020.02.13.

[159] Beiktatta a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.12.20.

[160] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 16. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[161] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[162] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § g) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[163] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § g) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[164] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § h) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[165] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § h) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[166] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 11. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[167] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 12. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[168] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 13. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[169] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 14. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[170] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § i) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[171] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 15. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[172] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 15. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[173] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 15. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[174] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 15. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[175] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 15. pontja. Hatálytalan 2017.12.20.

[176] A fejezet címét módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 13. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[177] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[178] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[179] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[180] Hatályon kívül helyezte a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2018.06.16.

[181] Módosította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2018.12.22.

[182] Módosította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2018.12.22.

[183] Megállapította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2014.02.10.

[184] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 5. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[185] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 6. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[186] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 7. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[187] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 8. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[188] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 9. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[189] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § d) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[190] Megállapította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2014.02.10.

[191] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 10. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[192] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 11. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[193] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 12. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[194] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 13. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[195] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 14. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[196] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 8. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[197] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 15. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[198] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 16. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[199] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 17. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[200] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 18. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[201] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 19. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[202] Az alcím címét módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 15. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[203] Az alcím címét módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 16. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[204] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[205] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § f) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[206] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § h). Hatályos 2019.04.17.

[207] Hatályon kívül helyezte a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.08.01.

[208] Módosította a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § i). Hatályos 2019.04.17.

[209] Hatályon kívül helyezte a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2019.04.17.

[210] Hatályon kívül helyezte a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.08.01.

[211] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § g) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[212] Megállapította a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.03.13.

[213] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § h) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[214] Megállapította a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.02.13.

[215] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 10. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[216] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[217] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 11. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[218] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[219] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[220] Beiktatta a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[221] Az alcím címét módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 17. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[222] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[223] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[224] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § j) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[225] Hatályon kívül helyezte a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § f) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[226] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § j) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[227] Megállapította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2014.02.08.

[228] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 26. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[229] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § k) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[230] A nyitó szövegrészt módosította a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[231] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[232] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 27. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[233] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § n) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[234] Módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 16. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[235] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § l) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[236] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 12. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[237] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § p) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[238] Beiktatta a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[239] Módosította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § q) pontja. Hatályos 2014.02.08.

[240] Az alcím címét módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 18. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[241] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 17. pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[242] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 17. pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[243] Megállapította a 200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.07.11.

[244] Hatályon kívül helyezte a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 18. pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[245] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 20. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[246] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 21. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[247] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 22. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[248] Beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[249] A nyitó szövegrészt módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 20. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[250] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 31. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[251] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 23. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[252] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 32. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[253] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 33. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[254] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 34. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[255] A nyitó szövegrészt módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 21. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[256] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 24. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[257] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 35. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[258] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 36. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[259] Beiktatta a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.09.01.

[260] A nyitó szövegrészt módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 22. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[261] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 25. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[262] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 37. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[263] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 38. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[264] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 39. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[265] A nyitó szövegrészt módosította a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 23. pontja. Hatályos 2017.12.20.

[266] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 26. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[267] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 40. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[268] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 41. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[269] Megállapította a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[270] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 13. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[271] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 27. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[272] A nyitó szövegrészt módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 14. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[273] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 28. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[274] Módosította a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 29. pontja. Hatályos 2018.06.16.

[275] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § m) pontja. Hatálytalan 2020.02.13.

[276] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[277] Az alcímet beiktatta a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[278] Beiktatta a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.04.30.

[279] Beiktatta a 287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.23.

[280] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[281] Hatályon kívül helyezte a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2016.12.06.

[282] A nyitó szövegrészt módosította a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2016.12.06.

[283] Megállapította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.12.22.

[284] Módosította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 31. pontja. Hatályos 2015.10.07.

[285] Módosította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2018.12.22.

[286] Megállapította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[287] Módosította a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2018.12.22.

[288] Beiktatta a 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2014.04.11.

[289] Beiktatta a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2015.10.07.

[290] Beiktatta a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.09.06.

[291] Beiktatta a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.12.22.

[292] Beiktatta a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.04.17.

[293] Megállapította a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 29. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2015.10.07.

[294] Módosította a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.11.01.

[295] Módosította a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a (ld. 1. melléklet 1-2. pont), valamint 13. § 16-18. pontja. Hatályos 2021.01.01.

Tartalomjegyzék