Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

2019. évi LXXXII. törvény

az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

1. § Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés u) pontja.

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

2. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza:)

"a) a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a KCR-ből automatikus adatátvétel útján átvett, valamint - közterület ingatlan esetén - az ingatlanügyi hatóság által átvezetett címadatokat, a helyrajzi számát és területnagyságát,"

3. § Az Inytv. 28. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha)

"d) egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik."

4. § Az Inytv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozata alapján a jogügylet akkor kerülhet bejegyzésre, ha a jognyilatkozat megfelel a 32. § (3) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:7. § (4) bekezdésében előírt feltételeknek."

5. § Az Inytv.

a) 34. § (3) bekezdésében a "Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény" szöveg,

b) 61/C. §-ában a "g) pontja" szövegrész helyébe a "h) pontja" szöveg,

c) 72. § (1) bekezdésében az "az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton (a továbbiakban: EKG)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton (a továbbiakban: NTG)" szöveg,

d) 74. § (3) bekezdésében az "EKG-kapcsolattal" szövegrész helyébe az "NTG-kapcsolattal" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az Inytv.

a) 72. § (4)-(6) bekezdése,

b) 89/A. §-a és az azt megelőző "Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása" alcím címsor.

3. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

7. § A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, valamint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a területrendezési, a településfejlesztési és településrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi és világörökségi feladataival összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a területrendezési és településrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi és világörökségi feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegéhez, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz.

(5) A megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése érdekében a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a területrendezési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegéhez, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz térítésmentesen hozzáférhet.

(6) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat a településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítése és a településképi követelmények meghatározása érdekében az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz térítésmentesen hozzáférhet.

(7) A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti Országos Építésügyi Nyilvántartás, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer, valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti központi, közhiteles nyilvántartás működtetéséhez szükséges Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt, az adott területre elérhető legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz, és

b) a területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátása érdekében a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegéhez, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt, az adott területre elérhető legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz

térítésmentesen hozzáférhet."

4. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

8. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A vizsgálat és záradékolási eljárást soron kívül kell lefolytatni, ha arról törvény rendelkezik. Törvényi rendelkezés hiányában az ingatlanügyi hatóság az ügyfél kérelmére, indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését írásban engedélyezheti."

(2) Az Fttv. 6. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(27) A területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, valamint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a területrendezési, a településfejlesztési és településrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi és világörökségi feladataival összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataihoz."

(3) Az Fttv. 6. §-a a következő (28)-(31) bekezdéssel egészül ki:

"(28) A megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése érdekében szükséges, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett és kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz térítésmentesen hozzáférhet.

(29) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat a településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítése és a településképi követelmények meghatározása érdekében szükséges, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett és kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz térítésmentesen hozzáférhet.

(30) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat a településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítése és a településképi követelmények meghatározása érdekében az 1:10000 digitális szintvonalrajzhoz és domborzatmodellhez térítésmentesen hozzáférhet.

(31) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetéséhez, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez, valamint a területfejlesztési és területrendezési egyéb feladatok ellátásához, továbbá a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti központi, közhiteles nyilvántartás működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataihoz ezek üzemeltetője térítésmentesen hozzáférhet."

9. § Az Fttv. 10. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A felsőrendű vízszintes alapponthálózat kiemelt pontjain létesített vasbeton mérőtornyok geodéziai építményeknek minősülnek."

10. § Az Fttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti hiba kijavítása kizárólag a térképi határvonalakat érinti, és nem változtatja meg a fennálló természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat."

11. § Az Fttv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A földmérési jel elmozdítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén az ingatlan tulajdonosa (jogszerű használója) mentesül a költségek megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A deliktuális felelősség alóli mentesülés esetében a költségek forrását a központi költségvetésből kell biztosítani."

12. § Az Fttv. 28. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7a) Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele:

a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: kamara) által akkreditált szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon vagy a megyei kormányhivatalok földhivatali osztályai által szervezett szaktanfolyamon húsz továbbképzési pont megszerzése, és

b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása, vagy annak igazolása, hogy a kérelmező 2013. január 1. előtt rendelkezett ingatlanrendező földmérő minősítéssel."

13. § Az Fttv. 40. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A 11. § (1) bekezdés m)-o) pontja, valamint a 13. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba."

14. § Az Fttv.

a) 6. § (3) bekezdés d) pontjában a "kiadásáért" szövegrész helyébe a "kiadása iránti eljárásért" szöveg,

b) 6. § (22) bekezdésében az "ortofó" szövegrész helyébe az "ortofotó" szöveg,

c) 24. § (5) bekezdésében az " , illetve megrendeléssel" szövegrész helyébe a "vagy vállalkozási szerződéssel" szöveg,

d) 25/A. § (3) bekezdés a) pontjában a "természetes személyazonosító adatait" szövegrész helyébe a "nevét" szöveg,

e) 27. § (5) bekezdésében az "az ingatlan mindenkori jogszerű használójának" szövegrész helyébe az "az igazolt károkozónak, ennek hiányában az ingatlan mindenkori jogszerű használójának" szöveg,

f) 39. §-ában a "szóló 2006. december 16-i 2006/123/EK Irányelvnek" szövegrész helyébe a "szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek" szöveg

lép.

15. § Az Fttv. 13. § (2) bekezdése az "Egyéb önálló ingatlanok" szövegrész helyett a "Társasház, illetve szövetkezeti ház" szöveggel lép hatályba.

16. § Hatályát veszti az Fttv.

a) 1/A. alcíme,

b) 5. § (8) bekezdés a) pontjában a " , poligonnal lehatárolt" szövegrész.

5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

17. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől - számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja."

18. § Az Ákr. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is - azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja."

6. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

19. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankciótv.) 5. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(5) Ha az 5/B. § szerinti büntetőeljárás befejezésekor a (4) bekezdés szerinti elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a büntetőeljárás befejezésétől számított egy évig alkalmazhat közigazgatási szankciót."

20. § A Szankciótv. I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

"4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai

5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős ügydöntő határozatban

a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy

b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette,

nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció.

5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása alapjául szolgáló jogsértő magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a közigazgatási szankció alkalmazása - összhangban az 5/A. §-ban foglaltakkal - e büntetőeljárás kimenetelétől függ, az eljárását a büntetőeljárás befejezéséig felfüggeszti."

21. § A Szankciótv. 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza."

22. § A Szankciótv. 9. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze az "írja elő" szövegrész helyett a "teszi lehetővé" szöveggel lép hatályba.

7. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása

23. § A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény

a) 41. § (7) bekezdésében a "2020. január 1. napján" szövegrész helyébe a "2021. január 1. napján" szöveg,

b) 41. § (8) bekezdésében a "2020. január 2. napján" szövegrész helyébe a "2021. január 2. napján" szöveg

lép.

8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

24. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:

"64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.""

25. § A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba."

9. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvény hatályon kívül helyezése

26. § Hatályát veszti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvény.

10. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-6. §, a 8-12. §, a 14. § és a 16. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 17-22. §, valamint a 24. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

28. § A Szankciótv. 2021. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék