85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 14. pontjában, 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696, 24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719 (Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876 (Szemere utca), 24881, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület]

"f) Alkotmány utca (24892 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése, Nemzeti Összetartozás Emlékhelye építése,"

[beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.]

2. § Az R1. 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/B. § A beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást és településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

c) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/l. §-a szerinti, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezésnek nincs helye,

d) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleménye nem kérhető,

e) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye,

f) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni, valamint

g) nem kell alkalmazni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseit."

3. § Az R1. a következő 1/D. §-sal egészül ki:

"1/D. § A beruházással érintett Agrárminisztérium műemlék épületének részleges bontása - a műemléki értékek figyelembevételével, továbbá a településképi arculat helyreállításának kötelezettsége mellett - engedély nélkül végezhető."

4. § Az R1. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) E rendeletnek a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1/B. § g) pontját a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő beruházások vonatkozásában is alkalmazni kell."

2. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. cégjelzés: reklámnak, plakátnak nem minősülő cégtábla, cégfelirat, céglogó;"

(2) Az R2. 3. §-a a következő 25a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"25a. üzletjelzés: reklámnak, plakátnak nem minősülő, falsíkra merőleges cégér, üzlettábla, üzletfelirat;"

(3) Az R2. 3. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. üzletportál: minden olyan földszinti és esetlegesen hozzá kapcsolódó félemeleti nyílászáró, annak aránya, anyaga és környezetének építészeti kialakítása, részletképzése, amely az épület földszinti helyiségeibe való bejutást lehetővé teszi és nem az épület bejárati kapuja, garázsbehajtója vagy üzlet gazdasági bejárata, továbbá minden olyan ezektől független nyílás, amely így megközelíthető helyiségből az utcafrontról nyílik;"

6. § Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Üzletjelzés az üzletportállal együtt tervezhető, alakítható ki a homlokzathoz illeszkedő módon.

(2) Cégjelzés, üzletjelzés az épületben lévő rendeltetési egységre, az ott végzett tevékenységre vonatkozóan helyezhető el.

(3) A cégjelzésnek, üzletjelzésnek illeszkednie kell

a) a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a homlokzati díszítőelemekhez, díszítőrendszerhez, részletképzéshez, nyílászáró rendszerhez, ezek ritmusához és

b) az épület építészeti részletképzéséhez, építészeti hangsúlyaihoz, a homlokzat anyaghasználatához, a homlokzat, a nyílászárók és az üzletportál színéhez.

(4) Cégjelzés, üzletjelzés nem tartalmazhat mozgó elemet, mozgó vagy villogó fényfeliratot. A kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel közvetlenül határos homlokzaton fényfelirat nem helyezhető el, és tartható fenn.

(5) A kiemelt nemzeti emlékhely területén nem helyezhető el plakát.

(6) Cégjelzés, üzletjelzés, plakát, emléktábla, egyéb berendezés és egyéb műszaki berendezés az épület homlokzati architektúrájába illeszkedően, a kiemelt nemzeti emlékhelynek és környezetének történelmi és műemléki megjelenését, egységes arculatát megőrizve, a kézikönyvben foglalt részletes településképi követelmények, illetve ajánlások alapján tartható fenn, és helyezhető el."

7. § Az R2. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § A KNEB szakmai konzultációt biztosít

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött, közterületről látható homlokzatot, nyílászárót, tetőzetet, illetve építményt, sajátos építményfajtát, köztárgyat, zöldfelületet, egyéb műszaki berendezést, egyéb berendezést, képzőművészeti alkotást, üzletportált érintő építési és egyéb tevékenység,

b) cégjelzés, üzletjelzés, plakát, emléktábla, egyéb műszaki berendezés, egyéb berendezés, utcabútor, jelentős eseményről való tájékoztatás, építési reklámháló elhelyezését, módosítását érintő tevékenység,

c) kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási rendeltetéssel összefüggő önálló rendeltetési egység megvalósítása, és a rendeltetés módosítása, valamint

d) zöldfelület telepítése

esetében."

8. § Az R2. 33. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A hatóság a (9) bekezdés szerinti döntését közli a KNEB-bel."

9. § Az R2. 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését közli a KNEB-bel."

10. § Az R2.

a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "cégérekre" szövegrész helyébe a "cégjelzésekre, üzletjelzésekre" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, valamint 4. melléklet 4. pont d) alpontjában a "cégér" szövegrész helyébe a "cégjelzés, üzletjelzés" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat G:15. mezőjében a "15" szövegrész helyébe a "4,5" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék