Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2020. évi CXIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 121. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(A hálózati engedélyes közcélú hálózat idegen ingatlanon történő építése céljából)

"a) előmunkálati jogot,"

(kérhet.)

(2) A Vet. 121. § (3) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(Az építtető az 50 MW vagy ezt meghaladó névleges teljesítményű erőmű és a megújuló energiaforrást hasznosító erőmű termelői vezetékének idegen ingatlanon történő elhelyezése céljából)

"a) előmunkálati jogot,"

(kérhet.)

2. § A Vet. a következő "Előmunkálati jog" alcímmel egészül ki:

"Előmunkálati jog

122. § (1) A közcélú hálózat létesítésével kapcsolatban a hálózati engedélyes előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelmet nyújthat be a Hatósághoz.

(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. Az előmunkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát a hálózati engedélyes az előmunkálatokról és azok megkezdésének időpontjáról értesíti."

3. § A Vet. 141. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A 142. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak, a 146. § (4) bekezdése szerinti külön díj, valamint a 146/A. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díjak szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez. A Hivatal elnöke a 143. § (2) bekezdése, 146. § (2) bekezdése és a 146/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját."

4. § A Vet. 142. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A rendszerhasználati díjakat olyan módon kell szabályozni, hogy a legkisebb költség elvét alapul véve a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás indokolt költsége - beleértve a tőkeköltséget is - kerüljön figyelembevételre, ugyanakkor tegye lehetővé a közcélú hálózat működőképességéhez szükséges beruházások megfelelő finanszírozását, valamint a szabályozás ösztönözze az érintett engedélyeseket rövid és hosszú távon gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és az ellátásbiztonság növelésére."

5. § (1) A Vet. 143. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani útmutatókra - határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.

(6) A kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal a kiegyenlítő fizetés mértékét a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában állapítja meg.

(7) A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét, a rendszerhasználati díjak alkalmazásának és a kiegyenlítő fizetés elszámolási szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie."

(2) A Vet. 143. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjakat és azok alkalmazásának feltételeit legkésőbb a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi."

6. § (1) A Vet. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti szolgáltatások külön díjait határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a külön díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a külön díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi."

(2) A Vet. 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az e § szerinti külön díjakat és alkalmazásuk feltételeit legkésőbb a külön díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi."

7. § A Vet. 146/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi."

8. § (1) A Vet. 168. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Közigazgatási perben a Hivatal megtámadott határozata vonatkozásában a keresetlevél halasztó hatályának elrendelésének nincs helye, ha a határozat)

"g) rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat állapít meg."

(2) A Vet. 168. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Közigazgatási perben a bíróság)

"e) a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait és a csatlakozási díjakat megállapító határozatot"

(nem változtathatja meg.)

9. § A Vet. "A Hivatal eljárására vonatkozó szabályok" alcíme a következő 168/A. §-sal egészül ki:

"168/A. § (1) A rendszerhasználati díjak, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az érintett hálózati engedélyes.

(2) A Hivatalnak a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon belül indítható.

(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben soron kívül, de legkésőbb 6 hónapon belül dönt.

(4) Ha a bíróság a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatot a (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti díjak nem alkalmazandóak.

(5) A (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye."

10. § A Vet. 178/T. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"178/T. § (1) Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő 141. § (10) bekezdése szerinti árszabályozási ciklus 2021. március 31-ig meghosszabbodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti árszabályozási ciklust követő új árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2021. április 1.

(3) Az e törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény 3-9. §-ával, 11. § a) és e)-j) pontjával, valamint 12. §-ával módosított rendelkezéseit első alkalommal a (2) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus tekintetében kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus tekintetében

a) a 143. § (2) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2020. december 15-ig hirdeti ki;

b) a Hivatal a 143. § (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a honlapján 2020. december 15-ig teszi közzé;

c) a 146. § (2) bekezdése és a 146/A. § (1) bekezdése szerinti rendeleteket a Hivatal elnöke 2020. december 15-ig hirdeti ki;

d) az induló árak meghatározását követő 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. január 1-je."

11. § A Vet.

a) 47. § (9) bekezdésében és 47/A. § (3) bekezdésében a "146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben" szövegrész helyébe a "146. § (4) bekezdése szerinti határozatban" szöveg,

b) 132. § (1) bekezdésében a "vezetékjogot engedélyezhet" szövegrész helyébe az "előmunkálati és vezetékjogot engedélyezhet" szöveg,

c) 132. § (1) bekezdésében az "a vezetékjogi engedély alapján" szövegrész helyébe az "az előmunkálati jog alapján a 122. § (2) bekezdésében és a vezetékjogi engedély alapján" szöveg,

d) 136. § (3) bekezdésében a "121. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti jogok megszűnése esetén a bejegyzett jog jogosultja" szövegrész helyébe a "121. § (1) bekezdése szerinti jogok megszűnése esetén az előmunkálati jog, valamint a bejegyzett jog jogosultja" szöveg,

e) 141. § (7) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe a "jogszabály vagy határozat" szöveg,

f) 143. § (8) bekezdésében az "A (2) és a (7) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az e §" szöveg,

g) 144. § (1) bekezdésében a "rendeletében" szövegrész helyébe a "határozatában" szöveg,

h) 168. § (4) bekezdés c) pontjában a "határozatot továbbá" szövegrész helyébe a "határozatot," szöveg,

i) 170. § (5) bekezdés 1., 2. és 9. pontjában az "alapelveket és keretszabályokat," szövegrész helyébe az "alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját," szöveg,

j) 170. § (5) bekezdés 3. pontjában a "kiegyenlítő befizetés, valamint a kiegyenlítő kifizetés mértékét és formáját," szövegrész helyébe a "kiegyenlítő fizetés formáját," szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Vet.

a) 159. § (1) bekezdés 5. pontjában és 170. § (5) bekezdés 1. pontjában a "valamint a rendszerhasználati díjak mértékét," szövegrész,

b) 159. § (1) bekezdés 6. pontjában és 170. § (5) bekezdés 2. pontjában a "valamint a csatlakozási díjak mértékét," szövegrész,

c) 159. § (1) bekezdés 8a. pontjában az "és a külön díjak mértékét" szövegrész,

d) 170. § (5) bekezdés 9. pontjában a " , valamint a külön díjak mértékét" szövegrész,

e) 178/U. §-a.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

13. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 104/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendszerhasználati díj, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai, valamint a csatlakozási díj szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal elnöke a 104/B. § (1) bekezdése, a 106. § (1) bekezdése és a 108. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját.

(2) Az egyetemes szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásoknak a szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik."

14. § (1) A Get. 104/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal)

"b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutatót az éves kapacitásaukció előtt legalább 45 nappal"

(a honlapján közzéteszi.)

(2) A Get. 104/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. 104/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani útmutatókra - határozatban állapítja meg, legkésőbb az éves kapacitásaukció előtt 30 nappal. A Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.

(4a) A Hivatal az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményekre, rövid távú termékekre és szezonális faktorokra vonatkozó döntését - a (4) bekezdés szerinti eljárási szabályok és határidők alkalmazásával - a vonatkozó rendszerhasználati díjakról kiadott határozatával egyidejűleg, külön határozatban hozza meg."

15. § A Get. 105/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendszerüzemeltető a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat, csatlakozási díjat, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, valamint a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeket köteles alkalmazni."

16. § A Get. 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre - határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a külön díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfelet nyilatkozatának az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a külön díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi."

17. § A Get. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal - figyelemmel az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre - határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataik eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi."

18. § (1) A Get. 129/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közigazgatási perben a Hivatalnak

a) a földgázellátási válsághelyzet esetén hozott határozatát,

b) a tanúsítási eljárásban hozott határozatát és

c) a rendszerhasználati díjakat megalapozó, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti referenciaár-módszertant (a továbbiakban: referenciaár-módszertan), az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások külön díjait, valamint a csatlakozási díjakat megállapító határozatát

a bíróság nem változtathatja meg."

(2) A Get. 129/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A közigazgatási perben a keresetlevél halasztó hatályának elrendelésének nincs helye, ha a Hivatal határozata)

"c) referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, rendszerhasználati díjakat, rendszerüzemeltetők által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat állapít meg."

19. § A Get. "Tanúsítási eljárás" alcíme a következő 129/B. §-sal egészül ki:

"129/B. § (1) A rendszerhasználati díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az érintett rendszerüzemeltető.

(2) A rendszerhasználati díjakat megalapozó referenciaár-módszertan, valamint az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok megállapítására irányuló eljárásokban az (EU) 2017/460 bizottsági rendeletben meghatározott konzultációra jogosult személyek is közvetlenül érintettek.

(3) A Hivatalnak a referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon belül indítható.

(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben soron kívül, de legkésőbb 6 hónapon belül dönt.

(5) Ha a bíróság a referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatot a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti referenciaár-módszertan vagy díjak nem alkalmazandóak.

(6) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye."

20. § A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/P. §-sal egészül ki:

"146/P. § (1) A 146/L. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási ciklust követő új árszabályozási ciklus kezdő időpontja

a) a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak, valamint az egyetemes szolgáltatás tekintetében 2021. október 1.,

b) a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. április 1.,

c) a szállításhoz, elosztáshoz kapcsolódó csatlakozási díjak, valamint a szállításhoz, elosztáshoz és az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó külön díjak tekintetében 2021. október 1.,

d) a tároláshoz kapcsolódó külön díjak tekintetében 2021. április 1.

(2) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvénnyel módosított rendelkezéseit első alkalommal az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény hatálybalépését követő új árszabályozási ciklus tekintetében kell alkalmazni."

21. § A Get. 159. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ez a törvény az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/460 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

22. § A Get.

a) 29. § (5) bekezdésében és 29/B. § (3) bekezdésében a "106. § (3) bekezdés szerinti rendeletben" szövegrész helyébe a "106. § (3) bekezdése szerinti határozatban" szöveg,

b) 67. § (3) bekezdésében a "Hivatal elnökének rendeletében" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában" szöveg,

c) 72. § (2) bekezdésében a "Hivatal elnökének rendeletében" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatában" szöveg,

d) 103. § (3) bekezdésében a "Hivatal elnöke rendeletben" szövegrész helyébe a "Hivatal határozatban" szöveg,

e) 104. § (7) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe a "jogszabály vagy határozat" szöveg,

f) 104/B. § (3) bekezdés a) pontjában az "elosztás" szövegrész helyébe az "elosztás és szállítás" szöveg,

g) 106. § (4) bekezdésében az "Az (1) és a (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az e §" szöveg,

h) 133/A. § 1., 3. és 5. pontjában az "alapelveket és keretszabályokat," szövegrész helyébe az "alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját," szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a Get.

a) 29. § (5) bekezdésében az "(a továbbiakban: külön díj)" szövegrész,

b) 104/A. § (6) bekezdése,

c) 127. § gy) pontjában az "a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét," szövegrész,

d) 133/A. § 2. pontjában az "és a rendszerhasználati díjak mértékét" szövegrész,

e) 133/A. § 4. pontjában az "és a csatlakozási díjak mértékét" szövegrész,

f) 133/A. § 6. pontjában az "és a külön díjak mértékét" szövegrész,

g) 146/M. §-a.

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

24. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal elnöke)

"a) megállapítja az egyes villamos energia rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét, és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait, a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztók közötti kiegyenlítő fizetések formáját és elszámolási szabályait, a villamos energia csatlakozási díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, a rendszerhasználati díjak, az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai, valamint a csatlakozási díjak tekintetében az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, az elosztóhálózat-használati szerződés és a villamosenergia-vásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,

b) megállapítja a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a földgáz rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható földgáz rendszerhasználati díj szabályozás kereteit, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteit, a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait, a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltetők által a felhasználó vagy a rendszerhasználó igénye alapján, valamint felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, a rendszerhasználati díjak, a csatlakozási díjak, valamint a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai tekintetében az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,"

25. § A MEKH tv. 12. § n) és o) pontjában a "rendeletben megállapítja" szövegrész helyébe a "határozatban megállapítja" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és a 11. § b)-d) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 29. § a) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 29. § b) pontja 2021. április 1-jén 6.00 órakor lép hatályba.

(5) A 29. § c) és d) pontja 2021. október 1-jén 6.00 órakor lép hatályba.

27. § A 3. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

28. § (1) Ez a törvény

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 37. cikk (17) bekezdésének, valamint

b) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk (17) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/460 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

29. § Hatályát veszti

a) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet,

b) a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 1. melléklet III. Földgáztárolási díj pontja,

c) a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet,

d) a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet 13. § (2) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 31. § (2) bekezdése, 32. § (2) bekezdése, 33. § (2) bekezdése, valamint 5. és 7. melléklete.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék