2020. évi CLXXVIII. törvény

egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Függetlenül az (1) bekezdésben foglalt feltételektől, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. § (2a) bekezdés g) pontja szerint bejelentett külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély (külföldi stábtag) választhatja, hogy az e minőségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személyektől származó, nemzetközi egyezmény alapján, vagy nemzetközi egyezmény hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkező adókötelezettségét e § rendelkezései szerint teljesíti."

2. § Hatályát veszti az Szja tv. 1/B. § (1) bekezdésében a " ; filmalkotás esetén nem változtat a tartózkodás ideiglenes jellegén, ha a filmalkotás gyártási időszakának (ideértve az előkészítést is) időtartama meghaladja a 183 napot" szövegrész.

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

3. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter évente dönt az "art" besorolású mozik, valamint az "art" besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatásáról.

(2) Az "art" besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatására csak abban az esetben nyújtható be érvényes pályázat, ha a filmalkotás "art" besorolás tárgyában hozott határozat véglegessé válásának időpontja megelőzi a filmalkotás magyarországi forgalmazásának a kezdő napját."

4. § Az Mktv. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Filmiroda tevékenységével összefüggő bevételei a Kormány által kijelölt szerv saját bevételét képezik, melyeket kizárólag a Filmiroda működésére és a működtetésével összefüggő fejlesztési kiadásokra lehet fordítani. A Filmiroda költségvetésében képződött, a maradványképződés költségvetési évében december 31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány a következő években a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló jognyilatkozatnak megfelelően használható fel."

5. § Az Mktv. 19/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19/D. § (1) Az e törvény hatálya alá eső mozgóképszakmai hatósági ügyekben sommás eljárásnak nincs helye. (2) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti."

6. § Az Mktv. 19/L. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ha a bejelentés megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül a Hatóság a bejelentőt erről a tényről értesíti. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a moziüzemeltető köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságnak."

7. § Az Mktv. 19/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19/N. § (1) A 19/L. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott moziban bemutatásra kerülő filmalkotást a mozgóképszakmai statisztikai adatok előállításának céljából a film forgalmazójának regisztrálnia kell a Hatóság által erre a célra létrehozott online felületen.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő filmalkotásra, amely nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz alkalommal kerül bemutatásra.

(3) A regisztrációnak tartalmaznia kell a nyilvános előadás keretében bemutatni kívánt filmalkotás

a) tervezett magyar nyelvű címét és eredeti címét,

b) alternatív (angol és magyar) címét, ha az rendelkezésre áll,

c) a nemzetközi azonosítóját (ISAN), ha az rendelkezésre áll,

d) hazai forgalmazóját és nyilvántartási számát,

e) rendezőjének nevét,

f) a c) pont szerinti gyártási országát, illetve a koprodukciós országokat,

g) a c) pont szerinti gyártási évét,

h) műfaját,

i) játékidejét, és

j) hazai bemutatójának tervezett időpontját.

(4) A filmalkotás regisztrációjának a filmforgalmazónak a (3) bekezdésben foglalt adatok rendelkezésre állását követően haladéktalanul - de legkésőbb a 20. § (1) bekezdése, valamint a 25. § (1) bekezdése szerinti besorolási eljárások megkezdéséig - eleget kell tennie. A filmalkotás a (3) bekezdésben foglalt adatok hiánytalan közlését követően kap statisztikai azonosítót.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott adatokban változás következik be, a filmforgalmazónak a megváltozott adat tudomására jutását követően haladéktalanul - de legkésőbb a filmalkotás 20. § (1) bekezdése szerinti hatóság eljárás megkezdéséig, ennek hiányában a (3) bekezdés j) pontjában foglalt időpontot megelőző három nappal - a regisztrált adatot módosítania kell. A filmalkotás hazai forgalmazója, eredeti címe és gyártási éve nem módosítható.

(6) A filmalkotás regisztrációja során kapott statisztikai azonosító a Hatóság eljárása során felhasználható.

(7) Az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges, a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban megállapított egyéb adatokat a Hatóság a filmregisztráció során bekérhet, amelyeket a filmforgalmazó köteles bejelenteni a Hatóságnak.

(8) Az e § szerinti regisztrációról és a (3)-(6) bekezdésben meghatározott adatokról, azonosítókról a Hatóság nyilvántartást vezet."

8. § Az Mktv. 21. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A filmalkotások besorolási kategóriái a következők:)

"f) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, a VI. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: kizárólag felnőttek számára ajánlott. Ezeket a filmalkotásokat vagy speciális - kizárólag felnőttek számára elérhető - terjesztői hálózatban, vagy csak 22 és 05 óra között lehet moziban és egyéb vetítőhelyen (filmklubban) nyilvános előadás keretében, a 2. § 15. pont b) alpontja szerint terjeszteni."

9. § Az Mktv. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően kérelmezi a besorolást a Hatóságnál. A kérelem tartalmazza

a) a filmterjesztő által terjeszteni kívánt filmalkotás

aa) magyar és eredeti nyelvű címét,

ab) rövid tartalmát,

ac) rendezőjének, főszereplőinek nevét,

ad) játékidejét,

ae) gyártási évét,

af) műfaját,

b) a filmterjesztőnek a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a 21. §-ban meghatározott kategóriák alapján,

c) a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját, és

d) a filmalkotás forgalomba hozatalának módját."

10. § Az Mktv. 26/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet a közvetlen támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani. A kérelem különös méltánylást érdemlő esetben a támogatási szerződés megkötéséig is benyújtható. A kérelemhez csatolni kell

a) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzékét,

b) a filmalkotás költségvetését,

c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, és

d) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét.

(5) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésőbb a közvetlen támogatás igénylését 40 nappal megelőzően kell benyújtani. A kérelem különös méltánylást érdemlő esetben a támogatási szerződés megkötéséig is benyújtható. A kérelemhez csatolni kell:

a) a filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a filmalkotás előállításához való hozzájárulását tartalmazó felhasználási szerződéseket vagy egyéb okiratokat,

b) a filmalkotás forgatókönyvét, a 31/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti filmek esetében a filmalkotás szinopszisát,

c) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket az 1. melléklet szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt vevő külföldi országok technikai és művészi hozzájárulását,

d) a filmalkotás költségvetését,

e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,

f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelőállítók koprodukciós szerződését, ennek hiányában a felek megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról és

g) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét."

11. § (1) Az Mktv. 31/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell]

"a) a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyvét (dokumentumfilm, kísérleti film, tudományos ismeretterjesztő film, animációs film esetében szinopszist) vagy a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas példányát,"

(2) Az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti a gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás (ideértve az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A forgatás első napját legalább 30 nappal megelőzően - ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését legalább 30 nappal megelőzően - a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani]

"g) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás bejelentését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő, magyar adóazonosító jellel rendelkező külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtag nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem előadóművészként működik közre a film gyártása során. A Hatóság nem veszi figyelembe azon személyek bejelentését, akikkel kapcsolatban költségelszámolás nem kerül benyújtásra."

(3) Az Mktv. 31/B. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2e) A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása esetén a Hatóság a késedelmesen fizető filmelőállítóval vagy filmgyártó vállalkozóval szemben hivatalból eljárást indít és a jogsértővel szemben a 19/H. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja."

(4) Az Mktv. 31/B. § (2g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2g) Az NFI az általa kezelt, az egyes filmalkotásokra vonatkozó, mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén megfizetett összegekről, a Hatóság a mozgóképszakmai képzési hozzájárulás összegét magában foglaló támogatásra jogosultságot megállapító döntésekről nyilvántartást vezet. A Hatóság a véglegessé vált döntéseket az NFI részére elektronikus úton megküldi, az NFI a Hatóságot abban az esetben tájékoztatja, ha a filmelőállító - vagy a filmgyártó vállalkozás - a mozgóképszakmai hozzájárulás befizetését határidőben nem teljesítette."

(5) Az Mktv. 31/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A Hatóság a (2a) bekezdés g) pontjában bejelentett adatokról igazolást állít ki a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás kérelmére."

(6) Az Mktv. 31/B. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A Hatóság a (2a) bekezdés g) pontja szerinti adatokat közvetett támogatás megállapítására és az ezzel összefüggő nyilvántartás vezetésére irányuló feladatai ellátása céljából, a kérelem elbírálását követő öt évig kezeli. A Hatóság az így tudomására jutott adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában harmadik személlyel nem közölheti, kivéve, ha az más hatóságok eljárásához történő adatszolgáltatás teljesítését célozza."

12. § (1) Az Mktv. 31/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 12. § (10) bekezdése szerinti arány teljesülése céljából a Hatóság a (2) bekezdés szerinti esetekben, a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére az utolsó pénzügyileg elszámolt időszak után korrekciós elszámolást készít, amelyben figyelembe veszi az elszámolt költségek egészére tekintettel a 12. § (10) bekezdésében foglalt arányok érvényesíthetőségét, valamint a jogdíj, befejezési garancia, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekcióját, valamint a 31/E. § (2) bekezdése alapján a kérelemben feltüntetett időszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített költséget."

(2) Az Mktv. 31/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Hatóság indokolt kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetben a 31/D. § (2) bekezdése szerint kiadott támogatási igazolásokat vagy a 19. § (1) bekezdés f) pontja szerinti eljárásokat lezáró határozatokat az addig összesen elszámolt és igazolt filmgyártási költségek egészére tekintettel állítja ki a 12. § (10) bekezdésében foglalt arány, valamint a jogdíj, befejezési garancia, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekciója, valamint a 31/E. § (2) bekezdése alapján a kérelemben feltüntetett időszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített költség érvényesíthetősége érdekében, amennyiben megfelel a támogatásra jogosultság egyéb feltételeinek. E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az egyedi ügyben megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok megvalósulásának társadalmi hasznosságánál."

13. § (1) Az Mktv. 31/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként, amelyre vonatkozó termékértékesítés és szolgáltatás teljesítése a Hatóság támogatásra jogosultságot megállapító határozatában meghatározott gyártási időszakon belül történik, és a teljesítésre vonatkozó számla legkésőbb a gyártási időszak rögzített befejezési időpontját követő három hónapon belül keletkezik."

(2) Az Mktv. 31/E. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A közvetlen filmgyártási költségek között a befejezési garancia elszámolt összege nem haladhatja meg az adott filmalkotás munkaszámos főkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegének 5%-át, de legfeljebb a 100 millió forintot. A 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter rendeletében meghatározhatja azon eseteket, amikor a befejezési garancia elszámolt összege ezt a mértéket meghaladhatja."

14. § Az Mktv. 31/F. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az (1) bekezdés ba) alpontja szerinti, magánszemély javára teljesített olyan javadalmazások esetén, amelyek az Szja tv., vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti adó-, vagy közteher-kötelezettség alá eső filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség vagy ráfordítás formájában merülnek fel, magánszemélyenként tizenkétmillió forintig a javadalmazás 100%-a számolható el közvetlen magyar filmgyártási költségként; ennél nagyobb összegű javadalmazás esetén közvetlen magyar filmgyártási költségként a javadalmazás tizenkétmillió forint feletti részének 50%-a számolható el."

15. § Az Mktv. 35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság feladatai:

a) a Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint közreműködés filmgyártási célra történő hasznosításukban az azok felett rendelkezésre jogosultakkal kötött megállapodás alapján,

b) az e fejezet szerinti közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása."

16. § Az Mktv. V. Fejezet 1. Címe a következő 36/P. §-sal egészül ki:

"36/P. § E törvénynek az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi CLXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 31/F. § (1a) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően benyújtott, a támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapján indult eljárásokban kell alkalmazni."

17. § Az Mktv. 37. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"b) a moziknak a fogyatékkal élő emberek számára való hozzáférhetőségének feltételeit,"

(rendeletben állapítsa meg.)

18. § Az Mktv. 38. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a 18. § (2) bekezdésében meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]

"l) a 25. § (2) bekezdése szerinti "art" mozivá minősítéshez szükséges feltételeket."

19. § Az Mktv.

a) 14. § (3) bekezdés i) pontjában a "telephellyel" szövegrész helyébe a "fiókteleppel",

b) 23. § (4) bekezdésében a "tiszteletdíjban, az eljáró Korhatár Bizottság tagjai a 18. § (2) bekezdésben meghatározott, a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter által megállapított költségtérítésben" szövegrész helyébe a "díjazásban",

c) 23. § (5) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)",

d) 34. § (3) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében az "az NFI" szövegrész helyébe az "a 35. § (9) bekezdése szerinti gazdasági társaság",

e) 35. § (1) bekezdésében az "Az NFI" szövegrészek helyébe az "A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság",

f) 35. § (2) és (7) bekezdésében az "Az NFI" szövegrész helyébe az "A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság",

g) 35. § (2) bekezdésében az "az NFI-nél" szövegrészek helyébe az "a (9) bekezdés szerinti gazdasági társaságnál",

h) 35. § (3) és (4) bekezdésében az "az NFI-nél" szövegrész helyébe az "a (9) bekezdés szerinti gazdasági társaságnál",

i) 35. § (2), (4) és (5) bekezdésében az "az NFI" szövegrész helyébe az "a (9) bekezdés szerinti gazdasági társaság",

j) 35. § (7) bekezdésében az "Az NFI-t" szövegrész helyébe az "A (9) bekezdés szerinti gazdasági társaságot",

k) 35. § (9) bekezdésében az "NFI erre kijelölt szervezeti egysége" szövegrész helyébe az "NFI tulajdonában álló gazdasági társaság",

l) 37. § (2) bekezdés c) pontjában az "az NFI-t" szövegrész helyébe az "a 35. § (9) bekezdése szerinti gazdasági társaságot"

szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az Mktv.

a) 9/B. § (1) bekezdés i) pontjában az "illetve Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint közreműködés filmgyártási célra történő hasznosításukban az azok felett rendelkezésre jogosultakkal kötött megállapodás alapján," szövegrész,

b) 9/B. § (1) bekezdés k) pontja.

3. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

21. § Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 64. § (1) bekezdés szerinti filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg az e törvényben meghatározott mértéket."

22. § Az Efo. tv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 18 000 forintot."

23. § Az Efo. tv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a 7. § (2) bekezdés a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint, a 7. § (2) bekezdés b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint. A 2. § 8. pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 4000 forint."

24. § Az Efo. tv. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E törvénynek az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 2. § 8. pontja, 4. § (2) bekezdése és 8. § (2) bekezdése szerinti rendelkezések a 2020. december 31-ét követően megszerezett bevétel adókötelezettségére alkalmazhatóak első alkalommal."

4. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. január 2-án lép hatályba.

(3) A 23. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 15. §, a 19. § d)-l) pontja és a 20. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék