199/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés j) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr. Vhr.) 24. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"k) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. július 18-i (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § Az Ügkr. Vhr.

a) 1/A. §-ában az "irányelv értelmében" szövegrész helyébe az "irányelv és az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet értelmében" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "bekezdésében foglaltakat" szövegrész helyébe a "bekezdésében, illetve az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglaltakat" szöveg,

c) 14/A. § (1) bekezdésében a "bekezdése szerint" szövegrész helyébe a "bekezdése vagy az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerint" szöveg,

d) 20. § (1) bekezdésében a "mellékletben meghatározott" szövegrész helyébe a "mellékletben és az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott" szöveg,

e) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:3-B:10 mezőjében a "meghaladó bemenő" szövegrész helyébe a "meghaladó teljes névleges bemenő" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. július 18-i (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök