206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szeged belterület, 2975/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a Szegedi Szerb Oktatási Központ céljára történő funkcióbővítő felújítással és átalakítással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével - tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással érintett, 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)-(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)[2] a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b)[3] ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)-(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházással érintett, 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan telkén nevelési-oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja zártsorú,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 500 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20,50 m,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,

i) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül,

j) az ingatlanon megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani,

k) az utcai és a hátsó szárny sem önálló, sem együttes mélysége nincs korlátozva.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után, valamint

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. bányahatósági engedélyezési eljárások,

14. tűzvédelmi hatósági eljárások,

15. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

16. közegészségügyi hatósági eljárások,

17. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

18. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

20. az 1-19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 242. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 109. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[3] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 109. § b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

Tartalomjegyzék