229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói értekezlet és a Kúria teljes ülése - a rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően - megtartható."

2. § A Veir. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.

(2) Ha a bíróság az e rendelet hatálybalépése és a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése közötti időszakban beszerezte a tárgyalás mellőzésével lefolytatott perfelvétel lezárásához szükséges - a jogvita kereteit meghatározó - nyilatkozatokat, a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. A bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel.

(3) Ha a bíróság az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a felek a Módr. hatálybalépéséig még nem tették meg valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozataikat, a bíróság a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás kitűzésével vagy a Pp. 197. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eljárással folytatja.

(4) Ha a bíróság ideiglenes intézkedést - erre irányuló kérelem esetén - a perindítást megelőzően elrendel, a per megindítására a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik."

3. § A Veir. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

(2) A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja."

4. § A Veir. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság a Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást még nem tűzte ki - ideértve azt az esetet is, ha a bíróság a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekményt az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint tárgyaláson kívül nem tartotta lefolytathatónak, és ezért az eljárás megakadt -, valamint, ha az (1) bekezdés szerinti eljárásnak nincs helye, a bíróság az eljárást a tárgyalás kitűzésével folytatja.

(3) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a bíróság a Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást kitűzte, a bíróság a Pp. 226. § (3) bekezdésének vagy az 1952-es Pp. 125. § (5) bekezdésének alkalmazásával meghatározza a tárgyalás helyét - kivéve a 23. § (1) bekezdésében foglalt esetet - és erről értesíti a tárgyalásra megidézetteket.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a bíróság a feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van."

5. § A Veir. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § (1) A fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban eljáró bíróság a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el, ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról.

(2) Ha a bíróságnak az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerinti, a tárgyaláson kívüli elbírálásról szóló értesítését követően a felek közös kérelemben kérik a tárgyalás megtartását, a bíróság kitűzi a tárgyalást."

6. § A Veir. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

(2) A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja."

7. § A Veir. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § (1) A Módr. hatálybalépését követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban tárgyaláson kell eljárni, ha azt a fél vagy az érdekelt jogszabályi rendelkezés alapján kéri.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról, a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el. Az eljárást tárgyaláson kell folytatni, ha a fél vagy az érdekelt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül tárgyalás tartása iránti kérelmet terjeszt elő.

(3) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a felperes tárgyaláson kívüli elbírálás helyett a tárgyalásnak a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra halasztását kérte, a bíróság a tárgyalás kitűzése iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított tizenöt napon belül intézkedik.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések előírásai szerint a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az eljárás megakadt, a bíróság a tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény lefolytatása iránt Módr. hatálybalépését követő naptól számított tizenöt napon belül intézkedik.

(5) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

(6) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a bíróság a feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van."

8. § A Veir. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személyek személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény nem jár az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az eljárási cselekményen való jelenlétet ebben az esetben is elsősorban telekommunikációs eszköz útján biztosítja."

9. § A Veir. a következő 98. és 99. §-sal egészül ki:

"98. § E rendeletnek a Módr.-rel módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

99. § (1) A büntetőeljárásban a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő határidőket a korábbi jogszabály szerint kell számolni.

(2) Ha a büntetőeljárásban a Módr. hatálybalépésének időpontjában az ügyben előkészítő ülés tartására nem került sor, a bíróság a vádirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül tart előkészítő ülést."

10. § Hatályát veszti a Veir.

1. 26. §-a,

2. 37. § (1) bekezdése,

3. 49. §-a,

4. 53. §-a,

5. 58. és 59. §-a,

6. 62. §-ában és 66. § (1) bekezdésében az "alkalmanként" szövegrész,

7. 67. §-a,

8. 68. § (3) bekezdése,

9. 72. §-a,

10. 74. § (3) bekezdése,

11. 76. és 77. §-a,

12. 79. § (2) bekezdése,

13. 80. §-a,

14. 91. és 92. §-a és

15. 94. §-a.

2. A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet] 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott büntetés-végrehajtási ügyében, illetve a fogvatartással kapcsolatos egyéb ügyében a Bv. tv. 20. § (3) bekezdésében maghatározott elintézési határidő harminc nappal meghosszabbodik, kivéve, ha az ügy jellege soron kívüli elintézést kíván."

(2) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A pártfogó felügyelői véleményt, illetve a környezettanulmányt a pártfogó felügyelő és a büntetés-végrehajtási párfogó felügyelő a személyes kapcsolatteremtés mellőzésével, a rendelkezésre álló iratok, valamint a telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján beszerezhető adatok alapján akkor készítheti el, ha a személyes kapcsolatteremtés a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik."

12. § (1) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a Bv. tv. szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró a veszélyhelyzetre vagy veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel nem tud eljárni, akkor azt a törvényszéket, amelynek bírója eljár, az az ítélőtábla jelöli ki, amelynek illetékességi területén az egyébként illetékes törvényszék van."

(2) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A büntetés-végrehajtási bírói eljárásokban a veszélyhelyzet vagy a járványügyi intézkedés, valamint a törvényszék elnökének ezzel összefüggő rendelkezése alapján a meghallgatás és a tárgyalás megtartásakor az eljárás résztvevőivel az elektronikus kapcsolattartás bármely formája megengedett azzal, hogy ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott fogva van, a jelenlétét lehetőség szerint telekommunikációs eszköz használata útján kell biztosítani."

13. § (1) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére felhívott elítélt befogadása a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik, a BVOP az akadály elhárulását követően haladéktalanul intézkedik az elítélt szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére történő felhívása érdekében."

(2) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka

a) a szabadságvesztés végrehajtására a Bv. tv. 97. § (1) bekezdésében meghatározottól eltérő bv. intézetet is kijelölhet,

b) egy vagy több bv. intézet tekintetében korlátozhatja

ba) az intézet elhagyásával járó kapcsolattartási formák, ideértve a jutalmazás esetét is, továbbá a Bv. tv. 123. § (1) bekezdésében meghatározott célból történő rendkívüli eltávozások engedélyezését,

bb) a látogatófogadást,

bc) a bv. intézeten kívüli munkavégzést, vagy

c) egy vagy több bv. intézet tekintetében felfüggesztheti

ca) az elítéltek munkáltatását,

cb) az elítéltek utógondozását."

(3) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a bv. intézet parancsnoka az elítéltek

a) Bv. tv. 122. § b), d), e), n) és o) pontjában meghatározott jogait,

b) bv. intézeten kívüli munkavégzését,

c) oktatásban, szakképzésben, felnőttképzésben való részvételét, valamint

d) magánál tartható tárgyainak körét

korlátozhatja."

(4) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának rendelkezése alapján - a (7) és (8) bekezdésben meghatározott, a veszélyhelyzettel vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedéssel összefüggő korlátozások hátrányos következményeinek enyhítése érdekében, az ehhez szükséges mértékben - az elítélt

a) rezsimbe tartozásától függetlenül igénybe veheti a bv. intézet által nyújtott elektronikus kapcsolattartási formákat,

b) a szabadságvesztés végrehajtási fokozataira és rezsimjeire vonatkozó rendelkezések szerinti gyakoriságot és időtartamot meghaladó mértékben kezdeményezhet telefonhívást, ha pedig ehhez szükséges letéti pénzzel nem rendelkezik, kérelmére, egyedi intézkedés alapján a bv. intézet a telefonálás díjának költségeit átvállalhatja,

c) havonta több alkalommal is fogadhat és küldhet csomagot,

d) a Bv. tv. 155. § (6) bekezdésében foglalt egyes többletszolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe."

(5) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az elítélt a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel ideiglenes katasztrófavédelmi szolgálatra beosztható."

(6) A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A (7) és (8) bekezdés szerinti korlátozás elrendeléséről a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell.

(14) Ha a szabadulásra felkészítés körében a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a személyes kapcsolatteremtést igénylő intézkedés akadályba ütközik, azt a bv. intézet, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján teljesíti.

(15) Az (1)-(14) bekezdés rendelkezéseit a közérdekű munka és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtása során is alkalmazni kell."

14. § A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"Az elzárás végrehajtásának különös szabályai

5. § Az elzárás végrehajtása a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó különös szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az elítélt befogadását követő tizennégy napos elkülönítés alatt is biztosítani kell a Bv. tv. 273. § (5) bekezdése szerinti szabályokat."

15. § A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Ha a pártfogolttal való kapcsolatfelvétel és a részére adandó tájékoztatás, valamint a pártfogolt magatartásának, tanulmányai folytatásának, munkahelyén vagy lakóhelyén tanúsított viselkedésének és életvitelének figyelemmel kísérése személyes kapcsolatteremtés útján a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik, azt a pártfogó felügyelő vagy a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő telefonon, vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján teljesíti.

(2) Ha a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a személyes kapcsolattartás nem lehetséges, a pártfogó felügyelet tartama alatt a pártfogolt a pártfogó felügyelővel vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján is kapcsolatot tarthat."

16. § A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Ha a fiatalkorú javítóintézetbe való befogadásakor vagy a végrehajtás során az egészségügyi állapota alapján elkülönítése lehet szükséges, a javítóintézet haladéktalanul intézkedik a fiatalkorúnak a legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt.

(2) A javítóintézet igazgatója a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel korlátozhatja

a) a Bv. tv. 357. § (8) bekezdés b) és d)-h) pontja szerinti kapcsolattartást, ideértve a jutalmazás esetét is, valamint a rendkívüli eltávozást,

b) a közösségi élet gyakorlásának módját, a sport, kulturális vagy egyéb szabadidős foglalkozáson való részvételt.

(3) A javítóintézet igazgatója a (2) bekezdésben meghatározott korlátozások hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a fiatalkorú részére a Bv. tv. 357. § (8) bekezdés c) pontja szerinti kapcsolattartást, az ott meghatározott gyakoriságot és időtartamot meghaladó mértékben is engedélyezheti.

(4) A (2) bekezdés szerinti korlátozás elrendeléséről az ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell."

17. § A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Az őrizet és a letartóztatás végrehajtása során a szabadságvesztés végrehajtásának különös szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a letartóztatott befogadását követő tizennégy napos elkülönítés alatt is biztosítani kell a Bv. tv. 391. § (1) bekezdése szerinti szabályokat."

18. § A 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 13-15. §-sal egészül ki:

"13. § A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépéséig a veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett büntetés-végrehajtási bírói eljárásokat a büntetés-végrehajtási bírónak és a másodfokú bíróságnak folytatnia kell azzal, hogy

a) a Bv. tv. 50. § (1) bekezdés c) és d) pontjában megállapított határidő - a b) pontban meghatározott kivétellel - harminc nappal,

b) a kérelemre induló ügyekben előírt elintézési határidő és a Bv. tv. 70/B. § (4) bekezdésében meghatározott határidő kilencven nappal,

c) a másodfokú bíróság tekintetében a Bv. tv. 51. § (4) bekezdésében megállapított határidő harminc nappal

meghosszabbodik.

14. § (1) A Módr. hatálybalépéséig a veszélyhelyzetre tekintettel félbeszakított közérdekű munka végrehajtását folytatni kell, ennek érdekében a pártfogó felügyelőnek mind az elítéltet, mind a végrehajtásra kijelölt munkahelyet nyolc napos határidő megállapításával nyilatkoztatnia kell arról, hogy nincs-e akadálya a végrehajtás folytatásának.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a közérdekű munka végrehajtásának az elítéltet vagy a már kijelölt munkahelyet érintően a veszélyhelyzet vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedés miatt akadálya van, továbbá, ha a veszélyhelyzet következményeként a kijelölt munkahely az elítéltet nem tudja foglalkoztatni, a végrehajtást az akadály megszűnésével kell folytatni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a kijelölt munkahely megszűnt, nem érhető el vagy a továbbiakban nem vállalja az elítélt foglalkoztatását, a pártfogó felügyelő új munkahelyet jelöl ki. Ebben az esetben az új munkahely kijelölésére megállapított határidő harminc nappal meghosszabbodik.

(4) A veszélyhelyzetre tekintettel elhalasztott közérdekű munka végrehajtása iránt intézkedni kell azzal, hogy a Bv. tv.-ben megállapított határidők harminc nappal meghosszabbodnak, ide nem értve a jogorvoslat benyújtására vonatkozó határidőt.

(5) A közérdekű munka végrehajtása veszélyhelyzetre tekintettel történő elhalasztásának vagy felfüggesztésének tartama, valamint a járványügyi intézkedés összefüggésben elrendelt egyéb intézkedés tartama, ha ez a végrehajtást akadályozza, a Bv. tv. 280. § (5) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít be.

15. § (1) A Módr. hatálybalépéséig végre nem hajtott jóvátételi munka esetében a Bv. tv. 309. § (1) bekezdésében meghatározott határidő kilencven nappal meghosszabbodik.

(2) A Módr. hatálybalépését követően, ha a jóvátételi munka teljesítése a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt a járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik, az elítéltnek a teljesítésre az akadály megszűnésétől számított kilencven nap, az igazolás benyújtásra további harminc nap áll rendelkezésre."

19. § Hatályát veszi a 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (2)-(4), (6), (9) és (10) bekezdése,

b) 2. § (1) és (3)-(7) bekezdése,

c) 3. § (1), (4)-(6) és (12) bekezdése,

d) 4. §-a,

e) 7. §-át megelőző alcím címe és a 7. §-a.

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére