90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény rendelkezéseire,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) rendelkezéseit az e rendeletben, valamint a Kormánynak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel kapcsolatosan meghozott más rendeletében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3]

(5) E rendelet hatálybalépésétől, ha a bíróság a szabadságvesztés, az elzárás, a javítóintézeti nevelés, vagy a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának megkezdésére fontos okból, így különösen az elítélt személyi és családi, vagy járványügyi intézkedéssel összefüggő körülményeire tekintettel halasztást engedélyez, annak tartamát legfeljebb hat hónapban határozhatja meg.

(6)[4]

(7)[5] Az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott büntetés-végrehajtási ügyében, illetve a fogvatartással kapcsolatos egyéb ügyében a Bv. tv. 20. § (3) bekezdésében maghatározott elintézési határidő harminc nappal meghosszabbodik, kivéve, ha az ügy jellege soron kívüli elintézést kíván.

(8)[6] A pártfogó felügyelői véleményt, illetve a környezettanulmányt a pártfogó felügyelő és a büntetés-végrehajtási párfogó felügyelő a személyes kapcsolatteremtés mellőzésével, a rendelkezésre álló iratok, valamint a telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján beszerezhető adatok alapján akkor készítheti el, ha a személyes kapcsolatteremtés a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik.

(9)[7]

(10)[8]

2. A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának különös szabályai

2. § (1)[9]

(2)[10] Ha a Bv. tv. szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró a veszélyhelyzetre vagy veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel nem tud eljárni, akkor azt a törvényszéket, amelynek bírója eljár, az az ítélőtábla jelöli ki, amelynek illetékességi területén az egyébként illetékes törvényszék van.

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6)[14]

(7)[15]

(8)[16] A büntetés-végrehajtási bírói eljárásokban a veszélyhelyzet vagy a járványügyi intézkedés, valamint a törvényszék elnökének ezzel összefüggő rendelkezése alapján a meghallgatás és a tárgyalás megtartásakor az eljárás résztvevőivel az elektronikus kapcsolattartás bármely formája megengedett azzal, hogy ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott fogva van, a jelenlétét lehetőség szerint telekommunikációs eszköz használata útján kell biztosítani.

3. A szabadságvesztés végrehajtásának különös szabályai

3. § (1)[17]

(2) A befogadást követően az elítéltet végrehajtási fokozattól függetlenül haladéktalanul a számára kijelölt bv. intézet befogadó részlegén kell elhelyezni, ahol gondoskodni kell a tizennégy napig történő elkülönítéséről. Ha ez idő alatt az elítélt járványügyi elkülönítése nem válik szükségessé, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos eljárásrend figyelembe vételével folytatni kell a befogadási eljárást, ellenkező esetben a bv. intézetnek intézkedni kell az elítéltnek a legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt.

(3) Ha a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére felhívott elítélt a bv. intézetnél olyan egészségi állapotban jelenik meg, amely alapján járványügyi elkülönítése látszik szükségesnek, a bv. intézet az elítélt befogadását megtagadja. Ez esetben a bv. intézet igazolást állít ki az elítélt számára arról, hogy az elítélt a felhívásban meghatározottak szerint megjelent a bv. intézetnél, de befogadására egészségügyi okból nem került sor, továbbá haladéktalanul intézkedik az elítéltnek a legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt. A befogadás megtagadásáról a felhívást kibocsátó szervezeti egységet haladéktalanul - írásban - tájékoztatja.

(4)[18]

(5)[19] Ha a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére felhívott elítélt befogadása a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik, a BVOP az akadály elhárulását követően haladéktalanul intézkedik az elítélt szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére történő felhívása érdekében.

(6)[20]

(7)[21] A veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

a) a szabadságvesztés végrehajtására a Bv. tv. 97. § (1) bekezdésében meghatározottól eltérő bv. intézetet is kijelölhet,

b) egy vagy több bv. intézet tekintetében korlátozhatja

ba) az intézet elhagyásával járó kapcsolattartási formák, ideértve a jutalmazás esetét is, továbbá a Bv. tv. 123. § (1) bekezdésében meghatározott célból történő rendkívüli eltávozások engedélyezését,

bb) a látogatófogadást,

bc) a bv. intézeten kívüli munkavégzést, vagy

c) egy vagy több bv. intézet tekintetében felfüggesztheti

ca) az elítéltek munkáltatását,

cb) az elítéltek utógondozását.

(8)[22] A veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a bv. intézet parancsnoka az elítéltek

a) Bv. tv. 122. § b), d), e), n) és o) pontjában meghatározott jogait,

b) bv. intézeten kívüli munkavégzését,

c) oktatásban, szakképzésben, felnőttképzésben való részvételét, valamint

d) magánál tartható tárgyainak körét

korlátozhatja.

(9)[23] A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának rendelkezése alapján - a (7) és (8) bekezdésben meghatározott, a veszélyhelyzettel vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedéssel összefüggő korlátozások hátrányos következményeinek enyhítése érdekében, az ehhez szükséges mértékben - az elítélt

a) rezsimbe tartozásától függetlenül igénybe veheti a bv. intézet által nyújtott elektronikus kapcsolattartási formákat,

b) a szabadságvesztés végrehajtási fokozataira és rezsimjeire vonatkozó rendelkezések szerinti gyakoriságot és időtartamot meghaladó mértékben kezdeményezhet telefonhívást, ha pedig ehhez szükséges letéti pénzzel nem rendelkezik, kérelmére, egyedi intézkedés alapján a bv. intézet a telefonálás díjának költségeit átvállalhatja,

c) havonta több alkalommal is fogadhat és küldhet csomagot,

d) a Bv. tv. 155. § (6) bekezdésében foglalt egyes többletszolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe.

(10) Az elítélt kapcsolattartásának elősegítése érdekében a bv. intézet nyilvántarthatja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a kapcsolattartó személyi igazolványának számát, a Skype- és az elektronikus levelezési címét.

(11)[24] Az elítélt a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel ideiglenes katasztrófavédelmi szolgálatra beosztható.

(12)[25]

(13)[26] A (7) és (8) bekezdés szerinti korlátozás elrendeléséről a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell.

(14)[27] Ha a szabadulásra felkészítés körében a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a személyes kapcsolatteremtést igénylő intézkedés akadályba ütközik, azt a bv. intézet, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján teljesíti.

(15)[28] Az (1)-(14) bekezdés rendelkezéseit a közérdekű munka és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtása során is alkalmazni kell.

4. §[29]

4. Az elzárás végrehajtásának különös szabályai[30]

5. §[31] Az elzárás végrehajtása a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó különös szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az elítélt befogadását követő tizennégy napos elkülönítés alatt is biztosítani kell a Bv. tv. 273. § (5) bekezdése szerinti szabályokat.

5. A pártfogó felügyelet végrehajtásának különös szabályai

6. §[32] (1) Ha a pártfogolttal való kapcsolatfelvétel és a részére adandó tájékoztatás, valamint a pártfogolt magatartásának, tanulmányai folytatásának, munkahelyén vagy lakóhelyén tanúsított viselkedésének és életvitelének figyelemmel kísérése személyes kapcsolatteremtés útján a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik, azt a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő telefonon, vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján teljesíti.

(2) Ha a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel a személyes kapcsolattartás nem lehetséges, a pártfogó felügyelet tartama alatt a pártfogolt a pártfogó felügyelővel vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján is kapcsolatot tarthat.

6.[33]

7. §[34]

7. A javítóintézeti nevelés végrehajtásának különös szabályai

8. §[35] (1) Ha a fiatalkorú javítóintézetbe való befogadásakor vagy a végrehajtás során az egészségügyi állapota alapján elkülönítése lehet szükséges, a javítóintézet haladéktalanul intézkedik a fiatalkorúnak a legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt.

(2) A javítóintézet igazgatója a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedésre tekintettel korlátozhatja

a) a Bv. tv. 357. § (8) bekezdés b) és d)-h) pontja szerinti kapcsolattartást, ideértve a jutalmazás esetét is, valamint a rendkívüli eltávozást,

b) a közösségi élet gyakorlásának módját, a sport, kulturális vagy egyéb szabadidős foglalkozáson való részvételt.

(3) A javítóintézet igazgatója a (2) bekezdésben meghatározott korlátozások hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a fiatalkorú részére a Bv. tv. 357. § (8) bekezdés c) pontja szerinti kapcsolattartást, az ott meghatározott gyakoriságot és időtartamot meghaladó mértékben is engedélyezheti.

(4) A (2) bekezdés szerinti korlátozás elrendeléséről az ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell.

8. Az őrizet és a letartóztatás végrehajtásának különös szabályai

9. §[36] Az őrizet és a letartóztatás végrehajtása során a szabadságvesztés végrehajtásának különös szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a letartóztatott befogadását követő tizennégy napos elkülönítés alatt is biztosítani kell a Bv. tv. 391. § (1) bekezdése szerinti szabályokat.

9. A rendbírság helyébe lépő elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtásának különös szabályai

10. § A rendbírság helyébe lépő elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása során e rendelet szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó különös szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

10. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

12. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

13. §[37] A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépéséig a veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett büntetés-végrehajtási bírói eljárásokat a büntetés-végrehajtási bírónak és a másodfokú bíróságnak folytatnia kell azzal, hogy

a) a Bv. tv. 50. § (1) bekezdés c) és d) pontjában megállapított határidő - a b) pontban meghatározott kivétellel - harminc nappal,

b) a kérelemre induló ügyekben előírt elintézési határidő és a Bv. tv. 70/B. § (4) bekezdésében meghatározott határidő kilencven nappal,

c) a másodfokú bíróság tekintetében a Bv. tv. 51. § (4) bekezdésében megállapított határidő harminc nappal

meghosszabbodik.

14. §[38] (1) A Módr. hatálybalépéséig a veszélyhelyzetre tekintettel félbeszakított közérdekű munka végrehajtását folytatni kell, ennek érdekében a pártfogó felügyelőnek mind az elítéltet, mind a végrehajtásra kijelölt munkahelyet nyolc napos határidő megállapításával nyilatkoztatnia kell arról, hogy nincs-e akadálya a végrehajtás folytatásának.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a közérdekű munka végrehajtásának az elítéltet vagy a már kijelölt munkahelyet érintően a veszélyhelyzet vagy a veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedés miatt akadálya van, továbbá, ha a veszélyhelyzet következményeként a kijelölt munkahely az elítéltet nem tudja foglalkoztatni, a végrehajtást az akadály megszűnésével kell folytatni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a kijelölt munkahely megszűnt, nem érhető el vagy a továbbiakban nem vállalja az elítélt foglalkoztatását, a pártfogó felügyelő új munkahelyet jelöl ki. Ebben az esetben az új munkahely kijelölésére megállapított határidő harminc nappal meghosszabbodik.

(4) A veszélyhelyzetre tekintettel elhalasztott közérdekű munka végrehajtása iránt intézkedni kell azzal, hogy a Bv. tv.-ben megállapított határidők harminc nappal meghosszabbodnak, ide nem értve a jogorvoslat benyújtására vonatkozó határidőt.

(5) A közérdekű munka végrehajtása veszélyhelyzetre tekintettel történő elhalasztásának vagy felfüggesztésének tartama, valamint a járványügyi intézkedés összefüggésben elrendelt egyéb intézkedés tartama, ha ez a végrehajtást akadályozza, a Bv. tv. 280. § (5) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít be.

15. §[39] (1) A Módr. hatálybalépéséig végre nem hajtott jóvátételi munka esetében a Bv. tv. 309. § (1) bekezdésében meghatározott határidő kilencven nappal meghosszabbodik.

(2) A Módr. hatálybalépését követően, ha a jóvátételi munka teljesítése a veszélyhelyzetre vagy a veszélyhelyzet során elrendelt a járványügyi intézkedésre tekintettel akadályba ütközik, az elítéltnek a teljesítésre az akadály megszűnésétől számított kilencven nap, az igazolás benyújtásra további harminc nap áll rendelkezésre.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[5] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[6] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[10] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[16] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[19] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, egyidejűleg hatályon kívül helyezni rendelte a 19. § c) pontja. A módosítás érvényessége kétséges. Hatályos 2020.06.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[21] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[22] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[23] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[24] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[26] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[27] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[28] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.06.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § d) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[30] Az alcímet megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[31] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[32] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[33] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § e) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 19. § e) pontja. Hatálytalan 2020.06.01.

[35] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[36] Megállapította a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[37] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[38] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2020.06.01.

[39] Beiktatta a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2020.06.01.

Tartalomjegyzék