236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1b) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "1. melléklet 1. pontjában és az 1/a melléklet 1. pontjában szereplő közúti" szövegrész helyébe az "1. mellékletében szereplő" szöveg lép.

2. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Alagút, valamint négy méter szabad nyílást meghaladó híd építése csak jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhető meg. Alagút, valamint harminc méter szabad nyílást meghaladó híd építése esetén a műszakilag elkülöníthető munkafázisok kiviteli tervei külön-külön is jóváhagyhatók."

3. § A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § E rendeletnek a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 16. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

3. Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket."

(2) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány az 1. melléklet 1.2.3., 3.2.1-3.2.4., valamint 3.2.7-3.2.17. pontjában meghatározott intermodális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az intermodális csomópont fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

(3) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) és(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az 1. melléklet 3.2.17. pontjában meghatározott beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(7) A Kormány az 1. melléklet 1.2.29. pontjában meghatározott beruházás esetén a 2. melléklet 9. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki."

5. § A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Az 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggésben)

"c) az építési tevékenységgel érintett telek rendezettségét az építésügyi hatóság a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során vizsgálja."

6. § A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) E rendeletnek a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 7.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 1. § (3)-(7) bekezdését, 3. § c) pontját, 5/A. § (2) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. 7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

7. § A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében az "1.398. pontja, valamint az 1/a. melléklet 1.254." szövegrész helyébe az "1.2.49." szöveg,

b) 1. § (5) bekezdésében a "3.14." szövegrész helyébe a "3.1.2." szöveg,

c) 5/A. § (2) bekezdésében a "6. pontjában" szövegrész helyébe a "2.2. pontjában" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdése és

b) 1/a. melléklete.

4. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány útügyi közlekedési hatóságként

a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát,

b) a (3) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c) a (4) bekezdés szerinti ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

d) az (5) bekezdés szerinti ügyekben a megyei kormányhivatal járási hivatalát,

e) a (6) bekezdés szerinti ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalát

jelöli ki."

12. § A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "jár el" szövegrész helyébe a "járnak el" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2/A. §-a,

b) 4. § (9) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

1. Országos közúti közlekedési projektek

1.1. Gyorsforgalmi utak

1.1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek.

1.1.2. Az M0 gyorsforgalmi út Déli szektor rekonstrukciója.

1.1.3. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11-10. számú főutak közötti szakasz megvalósítása.

1.1.4. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút és M1 autópálya közötti szakasz előkészítése.

1.1.5. Az M0 gyorsforgalmi út, csepeli csomópont fejlesztése.

1.1.6. Az M0 gyorsforgalmi út 5103. jelű összekötő út meglévő külön szintű keresztezésénél új csomópont megvalósítása.

1.1.7. Az M1 autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakasz 2x3 sávra bővítése.

1.1.8. Az M1 autópálya Tatabánya és Győr közötti szakasz 2x3 sávra bővítése.

1.1.9. Az M1 autópálya, szárligeti csomópont megvalósítása.

1.1.10. Az M1 autópálya, 119 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.

1.1.11. Az M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás kiépítése.

1.1.12. Az M1 autópálya, Moson pihenő átépítés, új autópálya csomópont megvalósítása.

1.1.13. Az M1 autópálya, Hegyeshalom határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.1.14. Az M2 autóút Budapest és Vác közötti szakasz fejlesztése.

1.1.15. Az M2 autóút új gödi csomópont megvalósítása.

1.1.16. Az M3 autópálya, jobb pálya, 19+800 - 22+400 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.

1.1.17. Az M3 autópálya, jobb pálya, 28+850 - 30+350 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.

1.1.18. Az M3 autópálya, bal pálya, 30+000 - 32+850 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.

1.1.19. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Beregdaróc, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.20. Az M3 autópálya, Hatvani Ipari Park új autópálya-csomópont megvalósítása.

1.1.21. Az M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése.

1.1.22. Az M3 autópálya, 82 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.

1.1.23. Az M3 autópálya, 106 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.

1.1.24. Az M3 autópálya 244+500 km szelvényben Mohos pihenő megvalósítása.

1.1.25. Az M4 gyorsforgalmi út, M0 gyorsforgalmi út és Abony (kelet) közötti szakasz megvalósítása.

1.1.26. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.

1.1.27. Az M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány közötti szakasz megvalósítása.

1.1.28. Az M4 gyorsforgalmi út, Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.

1.1.29. Az M4 autópálya, Berettyóújfalu és Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.30. Az M4 gyorsforgalmi út, M0 autóút és Cegléd közötti szakasz, 38+500 km szelvény monori pihenő megvalósítása.

1.1.31. Az M5 autópálya, M0 gyorsforgalmi út csomópont fejlesztése.

1.1.32. Az M5 autópálya, kunszállási csomópont megvalósítása.

1.1.33. Az M6 autópálya Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.34. Az M7 autópálya, Budapest és Balatonvilágos közötti szakasz 2x3 sávra bővítése.

1.1.35. Az M7 autópálya, M0 gyorsforgalmi út csomópont fejlesztése.

1.1.36. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont fejlesztése.

1.1.37. Az M7 autópálya, kápolnásnyéki csomópont fejlesztése.

1.1.38. Az M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugati csomópont fejlesztése.

1.1.39. Az M7 autópálya, 192 km szelvény Zalakomári pihenő tengelysúly- és össztömegmérő állomás megvalósítása.

1.1.40. Az M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya és M6 autópálya (Dunaújváros) közötti szakasz megvalósítása.

1.1.41. Az M8 gyorsforgalmi út 51. számú főút (Dunavecse) és M5 autópálya (Kecskemét) közötti szakasz megvalósítása.

1.1.42. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár és Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.

1.1.43. Az M15 gyorsforgalmi út, M1 autópálya és Rajka, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.1.44. Az M25 autóút M3 autópálya és Eger közötti szakasz megvalósítása és kapcsolódó közúti beruházások.

1.1.45. Az M30 autópálya, Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása.

1.1.46. Az M30 gyorsforgalmi út, Tornyosnémeti és országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.47. Az M34 gyorsforgalmi út, Vásárosnamény és Záhony közötti szakasz megvalósítása.

1.1.48. Az M3 gyorsforgalmi út, Záhony és Csap közötti szakasz előkészítése új közúti Tisza-híd előkészítésével.

1.1.49. Az M35 autópálya, 4. számú főút és 481. számú főút közötti szakasz megvalósítása.

1.1.50. Az M35 autópálya, 481. számú főút és Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.

1.1.51. Az M35 autópálya, új Debrecen-Józsa csomópont megvalósítása.

1.1.52. Az M35 autópálya, 354. számú főút csomópont fejlesztése.

1.1.53. Az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét és Békéscsaba közötti szakasz megvalósítása.

1.1.54. Az M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.55. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Szigetvár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.56. Az M60 gyorsforgalmi út Szigetvár és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.57. Az M70 gyorsforgalmi út, Letenye és Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.1.58. Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz megvalósítása.

1.1.59. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása.

1.1.60. Az M80 gyorsforgalmi út Körmend (kelet) és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.61. Az M85 autóút, Csorna elkerülő szakasz megvalósítása.

1.1.62. Az M85 gyorsforgalmi út, Csorna és Sopron, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.1.63. Az M86 gyorsforgalmi út, Csorna és Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.

1.1.64. Az M86 gyorsforgalmi út, Szombathely-Zanat és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása.

1.1.65. Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása.

1.1.66. Az M100 autóút, Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása.

1.1.67. A Szeged és Debrecen közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése.

1.1.68. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítása az M6 autópálya és az 51. számú főút között.

1.1.69. A Szeged és Pécs közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.1.70. A Komárom-Kisigmánd (M1 autópálya)-Kisbér-Székesfehérvár (M7 autópálya)-Sárbogárd (M8 gyorsforgalmi út) között gyorsforgalmi út megvalósítása.

1.2. Főutak

1.2.1. A Győr, 1. számú főút, likócsi körforgalmú csomópont és Ipar utcai csomópont közötti szakasz fejlesztése.

1.2.2. A 3. számú főút, Detk és Kápolna közötti szakasz áthelyezése és kapcsolódó közúti beruházások.

1.2.3. A 3. számú főút, Miskolc belső városrészét (Búza tér) tehermentesítő szakasz fejlesztése, az "Y-híd" megvalósítása.

1.2.4. A 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz fejlesztése.

1.2.5. Az 5. számú főút, M43 autópálya és Szeged közötti szakasz fejlesztése és kapcsolódó közúti beruházások.

1.2.6. A 8. számú főút, Székesfehérvár és Veszprém (nyugat) közötti szakasz fejlesztése.

1.2.7. A 8. számú főút, Székesfehérvár-Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.8. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.9. A 8. számú főút, Veszprém déli elkerülő út fejlesztése.

1.2.10. A 8. számú főút, Herend (nyugat) és Körmend (kelet) közötti szakasz fejlesztése.

1.2.11. A 10. számú főút, Budapest, Bécsi út és Üröm közötti szakasz áthelyezése és kapcsolódó beruházások.

1.2.12. A 13. számú főút, Kisbér és Komárom közötti szakasz fejlesztése.

1.2.13. A 13. számú főút, Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz megvalósítása új Duna-híd megépítésével.

1.2.14. A 14. számú főút, 813. számú főút (Győr keleti elkerülő) és Vámosszabadi, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.2.15. A 21. számú főút, M3 autópálya és Salgótarján közötti szakasz fejlesztése.

1.2.16. A 21. számú főút Bátonyterenye és Somoskőújfalu, országhatár közötti (Salgótarján elkerülő) szakasz előkészítése.

1.2.17. A 23-25. számú főutak, Bátonyterenye és Ózd közötti szakasz fejlesztése.

1.2.18. A 25. számú főút, Eger elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.19. A 26. számú főút, Sajószentpéter és Kazincbarcika elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.20. A 31. számú főút, Jászberény és Dormánd közötti szakasz fejlesztése.

1.2.21. A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz fejlesztése.

1.2.22. A 32. számú főút, Jászberény elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.23. A 33. számú főút, Füzesabony és Tiszafüred közötti szakasz fejlesztése.

1.2.24. A 33. számú főút, M35 autópálya és 3316. jelű összekötő út közötti szakasz fejlesztése.

1.2.25. A 37. számú főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz fejlesztése.

1.2.26. A 44. számú főút, 5. számú főút és 445. számú főút közötti szakasz fejlesztése.

1.2.27. A 44. számú főút, 445. számú főút és 4622. jelű összekötő út közötti szakasz fejlesztése.

1.2.28. A 44. számú főút, 4622. jelű összekötő út és Lakitelek közötti szakasz fejlesztése.

1.2.29. A 47. számú főút, Szeged és Békéscsaba közötti szakasz fejlesztése.

1.2.30. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.31. A 48. számú főút, Debrecen és Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése.

1.2.32. Az 51. számú főút, Apostag és Baja közötti szakasz fejlesztése.

1.2.33. Az 51. számú főút, Solt elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.34. Az 51. számú főút, Kalocsa és M9 gyorsforgalmi út közötti szakasz fejlesztése.

1.2.35. Az 51. számú főút, M9 gyorsforgalmi út és Baja közötti szakasz fejlesztése.

1.2.36. Az 51. számú főút, Baja (dél) és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.2.37. A Baja, Jelky tér 51. számú és 55. számú főutak kereszteződésében körpályás csomópont megvalósítása.

1.2.38. Az 52. számú főút, M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz fejlesztése.

1.2.39. Az 53. számú főút, Tompa és országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.2.40. Az 53-54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.41. Az 54. számú főút, M5 autópálya és 5. számú főút közötti szakasz fejlesztése.

1.2.42. Az 55. számú főút, Szeged és Baja közötti szakasz fejlesztése.

1.2.43. Az 55. számú főút, Mórahalom és Szeged közötti szakasz fejlesztése.

1.2.44. Az 55. számú főút, Baja és Pörböly közötti szakasz fejlesztése.

1.2.45. Az 55. számú főút 111+460 (Pörböly) és 118+212 (Alsónyék) km szelvény közötti szakasz fejlesztése.

1.2.46. A 62. számú főút, Székesfehérvár és Dunaújváros közötti szakasz fejlesztése.

1.2.47. A 62. számú főút, Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.48. A 62. számú főút, Seregélyes elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.49. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz fejlesztése.

1.2.50. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.51. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.52. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.53. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.54. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.55. A 67. számú főút, Szigetvár és országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.2.56. A 68. számú főút, Balatonszentgyörgy és Barcs közötti szakasz fejlesztése.

1.2.57. A 71. számú főút, Keszthely-Fenékpuszta és Keszthely közötti szakasz fejlesztése.

1.2.58. A 74. számú főút, Vasvár elkerülő szakasz előkészítése.

1.2.59. A 76. számú főút, Alsónemesapáti és Zalaegerszeg közötti szakasz fejlesztése.

1.2.60. A 81. számú főút, Kisbér és Mezőörs közötti szakasz fejlesztése.

1.2.61. A 81. számú főút, Kisbér és Ászár elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.62. A 82. számú főút, Veszprém-Kádárta és Veszprém-Gyulafirátót elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.63. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa közötti szakasz fejlesztése, kapcsolódó közúti beruházások.

1.2.64. A 86. számú főút, Körmend és Rédics, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.2.65. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.66. A 86. és 76. számú főút, Nádasd és Katafa-Hegyhátsál elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.67. A 87. számú főút, Kőszeg és Rattersdorf (Rőtfalva) közötti szakasz megvalósítása.

1.2.68. A 87-89. számú főutak, Szombathely északkeleti elkerülő szakasz előkészítése.

1.2.69. A 88. számú főút, Sárvár és Vát közötti szakasz fejlesztése.

1.2.70. A 301. számú főút, M3 és M31 autópálya közötti szakasz megépítése.

1.2.71. A 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.72. A 441. számú főút, 445. számú főút és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz fejlesztése.

1.2.73. A 441. számú főút, 445. számú főút és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése.

1.2.74. A 444. számú főút, Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró fejlesztése.

1.2.75. Az M44 és a 4432. jelű összekötő út közötti fürjesi összekötő út fejlesztése.

1.2.76. A 445. számú főút, Kecskemét elkerülő megvalósítása.

1.2.77. A 471. számú főút, Hajdú-Bihar megyei szakasz fejlesztése.

1.2.78. 471. számú főút, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz fejlesztése.

1.2.79. Az 541. számú főút, 52. számú főút és Kecskemét, Halasi út közötti szakasz megvalósítása.

1.2.80. A 641. számú főút, Siófok tehermentesítő szakasz megvalósítása.

1.2.81. Az M7 autópálya, 710. számú főút csomópont megvalósítása.

1.2.82. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megvalósítása.

1.2.83. Kecskemét, Nagykörút fejlesztése.

1.2.84. A Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd megvalósítása, kapcsolódó közúti beruházások.

1.2.85. A Győr, északnyugati elkerülő (14. számú főút és M1 autópálya közötti) szakasz előkészítése.

1.2.86. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út előkészítése.

1.2.87. A Gyöngyös nyugati elkerülő megvalósítása.

1.2.88. A Gyöngyös északi elkerülő út előkészítése.

1.2.89. A Mosonmagyaróvár, déli tehermentesítő út, 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítása.

1.2.90. A Szolnoki új tehermentesítő út előkészítése (új Tisza-híddal és Szandaszőlős elkerülővel).

1.2.91. A 481. számú főút megvalósítása.

1.2.92. A 6. számú főút Paks és az 512. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása.

1.3. Mellékutak

1.3.1. A 74176. jelű út (Kercaszomor-országhatár) fejlesztése.

1.3.2. A 74183. jelű út (Alsószölnök-országhatár) fejlesztése.

1.3.3. A 87108. jelű út (Nemesmedves-országhatár) fejlesztése.

1.3.4. A 87109. jelű út (Rönök-országhatár) fejlesztése.

1.3.5. A 8505. jelű út (Mosonszolnok-Albertkázmérpuszta-országhatár) fejlesztése.

1.3.6. A 41133. jelű út (Nagyhódos-országhatár) fejlesztése.

1.3.7. A 4923. jelű út (Ura-országhatár) fejlesztése.

1.3.8. A 42154. jelű út (Geszt-országhatár) fejlesztése.

1.3.9. A 43107. jelű út (Kiszombor-országhatár) fejlesztése.

1.3.10. A 44143. jelű út (Dombegyház-országhatár) fejlesztése.

1.3.11. Az 5506. jelű út (Bácsszentgyörgy-országhatár) fejlesztése.

1.3.12. A 58133. jelű út (Vejti-országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.

1.3.13. A 11329. jelű út (Esztergom-országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.

1.3.14. A 2505. jelű út, Miskolc, Vargahegyen átvezető szakasz rekonstrukciója és fejlesztése (új nyomvonalon meghosszabbítva az északi tehermentesítő útig).

1.3.15. A 42154. jelű út, Nagygyanté-Mezőgyán-Geszt szakaszok fejlesztése.

1.3.16. 4451. jelű út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya és Nagylak keleti elkerülő között, valamint Nagylak keleti elkerülő útszakasz megvalósítása.

1.3.17. A Kisvárda északkeleti tehermentesítő út előkészítése.

1.3.18. A Nagykanizsa délkeleti elkerülő út előkészítése.

1.3.19. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása.

1.3.20. 74189. jelű Orfalu-Bűdfalva (Szlovénia) összekötő út megvalósítása.

1.3.21. Lendvadedes-Dedeskecskés-Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) összekötő út megvalósítása.

1.3.22. A 8518. jelű út nyomvonalának módosítása a fertődi Esterházy-kastély körül.

1.3.23. A 4149. jelű Kisvárda nyugati összekötő út, Krucsay Márton utca - Várday István utca - Vár utca kereszteződésben új körforgalmú csomópont építése.

1.3.24. A 4153. jelű Kisvárda déli tehermentesítő út megvalósítása a 4. számú főút és a 4108. jelű út között.

1.3.25. A 4145. jelű összekötő út 8+055 km szelvény, Kisvárda Hármas út - új körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.3.26. Zsira és Lutzmannsburg (Locsmánd) közötti közút fejlesztése.

1.3.27. Fertőrákos-Sopronpuszta és Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) közötti közút fejlesztése.

1.3.28. Várbalog-Albertkázmérpuszta és Halbturn (Féltorony) közötti közút fejlesztése.

1.3.29. Rajka és Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) között közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.30. Ipolydamásd és Chl'aba (Helemba) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.31. Drégelypalánk és Ipel'ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.32. Balassagyarmat-Újkóvár és Koláre (Kóvár) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.33. Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.34. Hugyag és Kovácovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.35. Ózd-Susa és Janice (Jéne) közötti közúti kapcsolat megvalósítása.

1.3.36. Hídvégardó és Chorváty (Tornahorváti) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.37. Alsóregmec és Čerhov (Csörgő) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.38. Nagyrozvágy és Vel'ký Horeą (Nagygéres) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.39. Nagyhódos és Velika Palad (Nagypalád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.40. Csenger és Oar (Óvári) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.41. Geszt és Cefa (Cséffa) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.42. Bácsszentgyörgy és Rastina (Rasztina) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.43. Kübekháza és Rabe (Rábé) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.44. Sárok és Kneľevo (Főherceglak) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.45. Murakeresztúr és Kotoriba (Kotor) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.3.46. Szentpéterfa (Prostrum) - Moschendorf (Nagysároslak) 8711. jelű összekötő út megvalósítása.

1.3.47. Neszmély-Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti komp átkelőhely létesítése.

1.3.48. Nyírábrány és Valea lui Mihai (Érmihályfalva) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.49. Vámospércs és Valea lui Mihai (Érmihályfalva) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.50. Magyarcsanád és Cenad (Csanád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.51. Őrtilos és Legrad (Légrád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.3.52. Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út megvalósítása.

1.3.53. M2 gyorsforgalmi út megvalósításához kapcsolódó Dunakeszi összekötő út megvalósítása.

1.3.54. Tatabánya-Környe Ipari Park, Üveggyári út 2. szakasz kiépítése a 8135. jelű útra történő kikötéssel.

1.3.55. 8135. jelű út és Búzavirág út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.

1.3.56. Budakalász-Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) megvalósítása.

1.3.57. Lónyai új Tisza-híd előkészítése.

1.3.58. A Nyíregyháza, Nagykörút Állomás tér és Debreceni út közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztése.

1.3.59. A Páty és az M1 autópálya közötti közúti kapcsolat megvalósítása.

1.3.60. Pilisborosjenő, ipartelep-bekötés megvalósítása.

1.3.61. Szentgotthárd, keleti elkerülő szakasz megvalósítása.

1.3.62. A 4434. jelű összekötő út M43 autópálya és Mezőhegyes közötti szakasz felújítása.

1.3.63. Szigethalom, Mű út - HÉV-vonal kereszteződésében különszintű átvezetés megvalósítása.

1.3.64. A 4623. jelű - 4622. jelű összekötő utak M44 autóút és 44. számú főút közötti szakasz fejlesztése a Szentkirály elkerülő szakasz kerékpárút megvalósításával.

1.3.65. Kisvárda északi bekötőút és 3832. jelű összekötő út (Mátyás király utca) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.3.66. A 8527. jelű összekötő út Sopron és Fertőrákos közötti szakasz felújítása.

1.3.67. A 8526. jelű összekötő út Sopron-Balf és Fertőrákos közötti szakasz fejlesztése, kerékpárút megvalósításával.

1.3.68. A 8532. jelű Sopronkőhida és Sopronkőhida, országhatár összekötő út fejlesztése.

1.3.69. A 85124. jelű Fertőrákos, Fertő tavi bekötő út fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.

1.3.70. Mátraverebély elkerülő út megvalósítása.

1.3.71. Az 51379. jelű Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása.

1.3.72. A 6237. jelű M6 autópálya - 6. számú főút paksi összekötő út megvalósítása.

1.3.73. A 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút - 6232. jelű út - 6231. jelű út összekötése).

1.3.74. Az 5126. jelű Szekszárd elkerülő út megvalósítása.

1.3.75. Az 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) megvalósítása.

1.3.76. A Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. számú főút között összekötő út megvalósítása.

1.3.77. Az 5301. jelű - 53115. jelű mellékutak összekötése, új út építése.

1.3.78. A 6239. jelű Györköny-Bikács közötti összekötő út megvalósítása.

1.3.79. Az 5127. jelű 6. számú főút - Bölcske összekötő út megvalósítása és a meglévő szakasz rekonstrukciója.

1.3.80. A 6240. jelű Bikács-Németkér összekötő út Németkér-Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé-Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.

1.3.81. Az 51. számú főút - Fajsz dél (TSZ major) közötti összekötő út megvalósítása.

1.3.82. Az 5301. jelű mellékút - Szakmár közötti összekötő út megvalósítása.

1.3.83. A 63. számú főút - Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.

1.3.84. A 6317. jelű Sárszentlőrinc-Simontornya összekötő út fejlesztése.

1.3.85. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. számú főút - 6233. jelű összekötő út között.

1.3.86. Az M4 autópálya és a 42. számú főút kapcsolat megvalósítása Nagykereki és Bedő elkerülő szakaszok megvalósításával.

1.3.87. Az M2 autóút fejlesztéséhez kapcsolódó, Göd közigazgatási területén közutak megvalósítása.

1.3.88. Körmend nyugati csomópontjához tartozó iparövezeti terület feltáró út előkészítése.

1.3.89. A Kisvárda keleti elkerülő út Kisvárda Ipari út és a 4108-4109. jelű összekötő utak közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.

1.3.90. A 4625. jelű összekötő út M44 autóút és 44. számú főút közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása a 44. számú főút - 4625. jelű összekötő út kereszteződésében csomópont és szintbeni vasúti átjáró megvalósítása.

1.3.91. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó közúthálózati elemek megvalósítása.

1.3.92. Pusztaszabolcs elkerülő út megvalósítása.

1.3.93. Villányi bekötőút (M6 Villányi csomópont és Villány elkerülő út keleti csomópontja között) megvalósítása.

1.3.94. Bodrogkeresztúr, 3838. jelű mellékút 0+000 - 6+545 km szelvény közötti szakasz felújítása.

1.3.95. Kalocsa-Kiskunhalas, 5301. jelű mellékút 50+800 - 70+594 km szelvény közötti szakasz felújítása.

1.3.96. Dunapataj-Kalocsa, 5106. jelű mellékút 0+000 - 20+525 km szelvény közötti szakasz felújítása.

1.3.97. Dunapataj-Kalocsa, 5308. jelű mellékút 0+000 - 21+915 km szelvény közötti szakasz felújítása.

1.3.98. Kölesd-Gyönk, 6313. jelű mellékút 0+000 - 13+452 km szelvény közötti szakasz felújítása.

1.3.99. A 8. számú főút és a 82. számú főút közötti - a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását szolgáló - közúti kapcsolat megvalósítása.

1.3.100. A 2502. jelű összekötő út, Andornaktálya elkerülő szakasz megvalósítása.

1.3.101. Sopron, 8527. jelű összekötő út új nyomvonalának kiépítése.

1.4. Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások

1.4.1. Körforgalmú csomópont kiépítése az 1. számú főút és a 8101. jelű út keresztezésében.

1.4.2. Körforgalmú csomópont kiépítése a 62. számú főút és a 70447. jelű út (M7 csatlakozás) keresztezésében.

1.4.3. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4918. jelű út keresztezésében.

1.4.4. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4929. jelű út keresztezésében.

1.4.5. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a Mátészalka, Ipari utca keresztezésében.

1.4.6. Körforgalmú csomópont kiépítése a 13. számú főút és a 8136. jelű út keresztezésében.

1.4.7. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 49. számú főút keresztezésében.

1.4.8. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4102. jelű út keresztezésében.

1.4.9. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4926. jelű út keresztezésében.

1.4.10. Körforgalmú csomópont kiépítése a 74. számú főút és a 73231. jelű út keresztezésében.

1.4.11. Körforgalmú csomópont kiépítése a 6. számú főút és a 65. számú főút keresztezésében.

1.4.12. Körforgalmú csomópont kiépítése a 117. számú főút és az 1117. jelű út keresztezésében.

1.4.13. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 3832. jelű út keresztezésében.

1.4.14. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 42. számú főút keresztezésében.

1.4.15. Körforgalmú csomópont kiépítése az 56. számú főút és az 5112. jelű út keresztezésében.

1.4.16. Körforgalmú csomópont kiépítése az 52. számú főút, az 5203. és az 5304. jelű utak keresztezésében.

1.4.17. Körforgalmú csomópont kiépítése a 84. számú főút és a 85. számú főút keresztezésében.

1.4.18. Körforgalmú csomópont kiépítése a 7. számú főút és a 7511. jelű út keresztezésében.

1.4.19. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4505. jelű út keresztezésében.

1.4.20. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4622. jelű út keresztezésében.

1.4.21. Körforgalmú csomópont kiépítése a 32. számú főút és a 31113. jelű út keresztezésében.

1.4.22. Körforgalmú csomópont kiépítése a 81. számú főút és a 8216. jelű út keresztezésében.

1.4.23. Kör geometriájú csomópont kialakítása a 4. számú főút 226+200 - 226+500 km szelvényei között.

1.4.24. Körforgalmú csomópont kiépítése a 71. számú főút, a 7118. jelű út, és az M7 autópálya csomóponti ág keresztezésében.

1.4.25. Érd, Zámori út (8104. jelű út) - Vadlúd utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.4.26. Érd, Zámori út (8104. jelű út) - Fehérvári út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása és a Zámori út rekonstrukciója a Fehérvári út-Vadlúd utca közötti szakaszon.

1.4.27. Érd, Törökbálinti út (8103. jelű út) fejlesztése, rekonstrukciója az Iparos út - Szövő utca közötti szakaszon, a Szövő utca - Folyondár utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont megvalósítása.

1.4.28. Érd, Törökbálinti út (8103. jelű út) fejlesztése, rekonstrukciója a Szövő utca - Felsővölgyi út közötti szakaszon, a Felsővölgyi úti kereszteződésben körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.4.29. Az M85 autóút megvalósításához kapcsolódó 8645. jelű harkai bekötőúton körforgalmú csomópont létesítése.

1.4.30. A 8. számú főút és 8707. jelű összekötő út (Berki út) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.4.31. Nyíregyháza, 38. számú főút (Tokaji út) 100. számú vasútvonal feletti külön szintű átvezetésének megvalósítása.

1.4.32. Nyíregyháza, 36. számú főút (Tiszavasvári út) és Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakítása.

1.4.33. A 40. számú főút 4. számú főúttá történő átminősítésével összefüggő beavatkozások.

1.4.34. A 37-38. számú főúti csomópont átépítése (Tarcal térsége).

1.4.35. Nyíregyháza, 4911. jelű összekötő út (Kállói út) - Tünde utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása.

1.4.36. Keszthely, 71. számú főút - 73162. jelű út, Rezi úti körforgalmi csomópont megvalósítása.

1.4.37. Veszprémvarsány, 82. számú - 832. számú főúti csomópont átépítésének előkészítése.

1.4.38. Sümeg, 84. számú főút - Tóth Tivadar utca - Fehérkő utca csomópont átépítés körforgalmi csomóponttá előkészítése.

1.4.39. Eger, 2504. jelű Eger-Bogács összekötő úton Vécseyvölgy utca - Gárdonyi utcai csomópont előkészítése.

1.4.40. Makó, 430. számú főút - 4432. jelű úti csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése.

1.4.41. Debrecen, 33. számú főút 108+923 km szelvényben lévő Nyíl utca - Hadházi úti csomópont átépítése.

1.4.42. Debrecen, 4814. jelű összekötő út (Vágóhíd utca) jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítása.

1.4.43. Debrecen, 4. számú főút, Szoboszlói út - Külsővásártér - Erzsébet utcai csomópont kapacitásbővítő fejlesztése.

1.4.44. Debrecen, 4. számú főút, Rakovszky Dániel utca - Ótemető utcai jobbra kanyarodó forgalmi sávok megvalósítása.

1.4.45. Debrecen, 47. számú főút, Mikepércsi út - Leiningen utcai jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítása.

1.4.46. Debrecen, 35. számú főút, Böszörményi út - Békessy Béla utcai jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítása.

1.4.47. Debrecen, 33. számú főút 105+675 km szelvényben körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.4.48. Debrecen, 33. számú főút Balmazújvárosi út - Kishatár úti csomópont fejlesztése

1.4.49. Debrecen, 48. számú főút, Vámospércsi út kapacitásbővítése a Hétvezér - Budai Nagy Antal utcai csomópont fejlesztésével.

1.4.50. Új tivadari közúti Tisza-híd megvalósítása.

1.4.51. A 4603. jelű út és a 120a vasútvonal vasúti átjáró közlekedésbiztonsági projekt Mende közigazgatási területén.

1.4.52. A 40. számú főút és a 100a vasútvonal vasúti átjáró közlekedésbiztonsági projekt Ceglédbercel közigazgatási területén.

1.4.53. Fonyódliget, Erzsébet-tábor megközelítését biztosító közúti kapcsolat.

1.4.54. A 403. számú főút, 4. számú főút csomópont fejlesztése.

1.4.55. A 41. számú főút Nyíregyháza-Oros körforgalmi csomópont megvalósítása.

1.4.56. A 41. számú főút Apagy körforgalmi csomópont megvalósítása.

1.4.57. A 41. számú főút, Vásárosnamény és Beregsurány közötti szakasz, útcsatlakozások megvalósítása.

1.4.58. A 36. számú főút és a 3317. jelű útkereszteződés (Nyíregyháza, Mező utcai csomópont) átépítése.

1.4.59. Eger, 25. számú főút 12+510 km szelvényében lévő, Mátyás király út - Külsősor út - Vincellériskola úti csomópont átépítése.

1.4.60. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 54. számú főút 22+000 - 22+121 km szelvényei között.

1.4.61. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+450 - 86+636 km szelvényei között.

1.4.62. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+000 - 86+200 km szelvényei között.

1.4.63. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 1+874 - 2+584 km szelvényei között.

1.4.64. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 87+540 - 87+680 km szelvényei között.

1.4.65. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 90+790 - 91+570 km szelvényei között.

1.4.66. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 129+368 km szelvényében.

1.4.67. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 60+200 - 61+810 km szelvényei között.

1.4.68. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 10. számú főút 44+520 - 44+970 km szelvényei között.

1.4.69. Tápiószentmárton közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.4.70. Sásd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.4.71. Sárbogárd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.4.72. Gyömrő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.4.73. Farmos közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.4.74. Ceglédbercel-Cserő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.4.75. Szigethalom, Mű út (51104 jelű út) és a ráckevei H6 HÉV-vonal kereszteződésében külön szintű átvezetés előkészítése.

1.5. Hidak

1.5.1. A kisunyomi Sorok-patak-híd fejlesztése.

1.5.2. A Fülöpszállás előtti öntözőcsatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 29+528 km szelvényében.

1.5.3. A Solt előtti csatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 45+805 km szelvényében.

1.5.4. A körösladányi Sebes-Körös-híd fejlesztése.

1.5.5. A szendrőládi Bódva-híd fejlesztése.

1.5.6. A perkupai Perkupa-patak híd fejlesztése.

1.5.7. A szendrői Verbéna-patak régi ága híd fejlesztése.

1.5.8. A szabadbattyáni Sárvíz (Nádor)-csatorna-híd fejlesztése.

1.5.9. A győri "Béke" Rába-híd fejlesztése.

1.5.10. A recski Csevice-patak-híd fejlesztése.

1.5.11. A pétervásárai Tarna-ág-híd fejlesztése.

1.5.12. A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd fejlesztése.

1.5.13. A szolnoki "Kolozsvári" vasútállomás feletti híd fejlesztése.

1.5.14. Az esztergomi (Csenke) Sárhegyi-patak híd fejlesztése.

1.5.15. A dömösi Diósi-patak híd fejlesztése.

1.5.16. A Nyíregyháza, Rákóczi utcai VIII. számú Érpataki-főfolyás-híd fejlesztése.

1.5.17. A Paks-Kölesd elágazás utáni időszakos vízfolyás híd fejlesztése a 63. számú főút 20+101 km szelvényében.

1.5.18. A kajdacsi elágazás utáni híd fejlesztése a 63. számú főút 22+678 km szelvényében.

1.5.19. A bikácsi Györköny-Bikácsi-vízfolyás-híd fejlesztése.

1.5.20. Az inotai Malomcsatorna-híd fejlesztése.

1.5.21. A lenti Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+806 km szelvényében.

1.5.22. A zalatárnoki Szűk híd fejlesztése.

1.5.23. A lenti Bánkúti-forrás-híd fejlesztése.

1.5.24. A lenti 2. Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+975 km szelvényében.

1.5.25. A lenti Malom-patak-híd fejlesztése.

1.6. Határátkelőhelyek közúti akadálymentesítése

1.6.1. Rajka, 15. számú főút 17+200 - 17+508 km szelvény szlovák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.2. Vámosszabadi, 14. számú főút 10+760 - 11+230 km szelvény szlovák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.3. Letkés, 12111. jelű mellékút 0+600 - 0+1008 km szelvény szlovák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.4. Somoskőújfalu, 21. számú főút 65+590 - 65+777 km szelvény szlovák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.5. Sátoraljaújhely, 37. számú főút 80+260 - 81+672 km szelvény szlovák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.6. Bajánsenye, 7416. jelű mellékút 30+260 - 30+378 km szelvény szlovén-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.7. Szentgotthárd-Rábafüzes, 8. számú főút 190+275 - 190+574 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.8. Bucsu, 89. számú főút 12+015 - 12+393 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.9. Bozsok, 8718. jelű mellékút út 9+940 - 10+090 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.10. Kőszeg, 87. számú főút 49+940 - 50+256 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.11. Kópháza, 861. számú főút 1+563 - 2+028 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.12. Fertőd, 8531. jelű mellékút 7+790 - 8+230 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.6.13. Hegyeshalom, 1. számú főút 176+500 - 177+031 km szelvény osztrák-magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.7. Egyéb létesítményeket érintő beruházások

1.7.1. A Magyar Közút NZrt., Kisbér, Komáromi út 27. (217 helyrajzi számú) ingatlanon sótároló csarnok építése.

1.7.2. Az M80 autóút Körmend és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.3. A 67. számú főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.4. M76 Nemesrádó mérnökségi telep megvalósítása.

1.7.5. Kesztölci üzemmérnökségi telep megvalósítása (M100 autóút fejlesztéséhez kapcsolódóan).

1.7.6. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó monori üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.7. Az M6 autópálya Bóly - Ivándárda, országhatár projekthez kapcsolódó Bóly üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.8. Az M60 Pécs-Szigetvár projekthez kapcsolódó Szigetvár üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.9. Az M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros szakaszhoz kapcsolódóan Sárbogárd térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.10. Az M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét szakaszhoz kapcsolódóan Szabadszállás térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.11. Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Mátészalka - országhatár projekthez kapcsolódóan Kocsord-Győrtelek térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.12. Az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány szakaszhoz kapcsolódóan Kisújszállás üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.13. Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány-Berettyóújfalu szakaszhoz kapcsolódóan Berettyóújfalu üzemmérnökségi telep bővítése.

1.7.14. A 83. számú főút 2x2 sávos kialakításához kapcsolódóan Pápa üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.15. Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest-Tatabánya közötti szakaszhoz kapcsolódóan Bicske üzemmérnökségi telep bővítése.

1.7.16. Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Tatabánya-Győr közötti szakaszhoz kapcsolódóan Komárom üzemmérnökségi telep bővítése.

1.7.17. Az M2 Budapest-Vác, valamint az M0 Észak projektekhez kapcsolódóan Dunakeszi üzemmérnökségi telep bővítése.

1.7.18. Az M0 Észak projektekhez kapcsolódóan Solymár készenléti telep megvalósítása.

1.8. Kerékpárutak

1.8.1. Nyíregyháza-Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása.

1.8.2. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése.

1.8.3. EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka-Dömös, Dömös-Szentendre, Budapest-Szentendre, Budapest-Dunakeszi, Budapest-Érd-Százhalombatta szakaszok).

1.8.4. Keszthely-Sármellék kerékpáros-útvonal kiépítése.

1.8.5. Budapest-Balaton kerékpáros-útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya).

1.8.6. Tiszafüred-Poroszló kerékpáros-útvonal fejlesztése.

1.8.7. Tarcal-Tokaj-Bodrogkeresztúr kerékpáros-útvonal fejlesztése.

1.8.8. Tépe-Berettyóújfalu kerékpáros-útvonal kiépítése.

1.8.9. Tokaj-Tiszabecs kerékpáros-útvonal fejlesztése.

1.8.10. Dunakiliti-Dobrohoąt' (Doborgaz) gyalogos-kerékpáros Duna-híd kiépítése a hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal.

1.8.11. 82. számú főút mentén (Győr-Pannonhalma) kerékpárút létesítése.

1.8.12. Veszprém-Szabadságpuszta közötti kerékpárút fejlesztése.

1.8.13. Veszprém (Kádárta városrész) - Gyulafirátót közötti kerékpárút fejlesztése.

1.8.14. Veszprém-Márkó-Bánd közötti kerékpárút fejlesztése.

1.8.15. Tokaj-Mád-Sárospatak kerékpáros-útvonal fejlesztése.

1.8.16. Vámosszabadi-Győr kerékpáros-útvonal fejlesztése.

1.8.17. Tiszafüred-Hortobágy-Balmazújváros kerékpárút fejlesztése.

1.8.18. Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása.

1.8.19. EuroVelo 14 nemzetközi kerékpáros útvonal fővárosi szakaszainak fejlesztése.

1.8.20. EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal fővárosi szakaszainak fejlesztése.

1.8.21. Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések.

1.8.22. Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó.

1.8.23. A budapesti közbringarendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.

1.8.24. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében.

1.8.25. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében.

1.8.26. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében.

1.8.27. Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében.

1.8.28. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében.

1.8.29. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében.

1.8.30. Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza.

1.8.31. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében.

1.8.32. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében.

1.8.33. Debrecen, 33. számú főút melletti kerékpárút megvalósítása.

1.8.34. Esztergom - Esztergom kertváros közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.35. Tata-Baj közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.36. Hatvan-Apc közötti kerékpáros-útvonal megvalósítása.

1.8.37. Eger-Egerszalók közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.38. Szentendre-Pomáz közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.39. Dunakeszi-Fót közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.40. Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.41. Tószeg-Szolnok közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.42. Tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon vezetett kerékpárút megvalósítása.

1.8.43. Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.44. Szigetvár-Kaposvár kerékpárút előkészítése.

1.8.45. Tata, Baji út melletti kerékpárút megvalósítása.

1.8.46. Tata-Agostyán-Tarján kerékpárút előkészítése.

1.8.47. Oroszlány-Majk-Várgesztes-Vérteskozma-Csákvár-Nadap kerékpárút előkészítése.

1.8.48. Rákos-patak menti kerékpárút Pécel-Isaszeg-Gödöllő-Zsámbok szakaszának előkészítése (Budapest közigazgatási határ és Pest Megye közigazgatási határ között).

1.8.49. Ipolydamásd, Duna bal parti EV6 Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.50. Rákospalota-Fót-Dunakeszi közötti kerékpárút megvalósítása.

1.8.51. Siófok-Szabadhídvég-Tamási-Dombóvár-Orfű-Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése.

1.8.52. Murakeresztúr-Őrtilos kerékpáros-útvonal kiépítése.

1.8.53. Miskolc-Bogács-Eger kerékpáros-útvonal kiépítése.

1.8.54. EuroVelo 14 Zala mente kerékpáros-útvonal komplex fejlesztése.

2. Vasúti projektek

2.1. Országos vasúti közlekedési projektek

2.1.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely-Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója.

2.1.2. A 16. számú vasútvonal, Hegyeshalom (kiz.) - Csorna - Porpác szakasz villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása.

2.1.3. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs-Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes szakasz rekonstrukciója.

2.1.4. A 40. és 65. számú vasútvonalak, Dombóvár-Pécs-Magyarbóly szakasz rekonstrukciója.

2.1.5. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely szakasz rekonstrukciója.

2.1.6. A 36. számú vasútvonal, Fonyód-Kaposvár szakasz rekonstrukciója.

2.1.7. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos-Hatvan-Miskolc-Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.

2.1.8. A budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója.

2.1.9. A 2. számú vasútvonal, Rákosrendező-Óbuda-Esztergom szakasz rekonstrukciója és villamosítása.

2.1.10. Az 1. számú vasútvonal, Budapest-Győr-Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója.

2.1.11. A 30. számú vasútvonal, Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár szakasz rekonstrukciója.

2.1.12. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba szakasz rekonstrukciója.

2.1.13. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye-Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.14. A 10. és 20. számú vasútvonalak Győr-Pápa-Celldömölk-Boba szakaszainak rekonstrukciója.

2.1.15. Az 1d. számú vasútvonal, Hegyeshalom - Rajka (országhatár) szakasz ETCS 2 kiépítése.

2.1.16. A 8. számú vasútvonal, Győr - Sopron (országhatár) szakasz fejlesztése.

2.1.17. A 18. számú vasútvonal, Szombathely-Kőszeg szakasz fejlesztése.

2.1.18. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése.

2.1.19. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlés kialakításával).

2.1.20. Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain és állomásain.

2.1.21. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán.

2.1.22. A "V0" Budapestet délről elkerülő vasútvonal, Szárliget-Ceglédbercel szakasz megvalósítása.

2.1.23. A 150. számú vasútvonal, Budapest - Kelebia (országhatár) szakasz fejlesztése.

2.1.24. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány-Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója.

2.1.25. A 80c. számú vasútvonal, Mezőzombor-Sátoraljaújhely szakasz rekonstrukciója.

2.1.26. A 142. számú vasútvonal, Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét szakasz rekonstrukciója.

2.1.27. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy-Tata szakasz korszerűsítése és Budapest-Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.28. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár-Veszprém-Boba vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.29. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése.

2.1.30. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok-Szajol szakasz fejlesztése.

2.1.31. A 100. számú vasútvonal, Szajol-Püspökladány szakasz fejlesztése.

2.1.32. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány-Debrecen szakasz fejlesztése.

2.1.33. Debrecen vasúti csomópont fejlesztése.

2.1.34. A 100. számú vasútvonal, Debrecen-Nyíregyháza-Záhony szakasz fejlesztése.

2.1.35. Székesfehérvár vasúti csomópont fejlesztése.

2.1.36. A 120. számú vasútvonal, Gyoma-Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros-Lőkösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.37. Békéscsaba vasúti csomópont fejlesztése.

2.1.38. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba - Lőkösháza (országhatár) szakasz fejlesztése.

2.1.39. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok 25 helyszínen) megvalósítása (Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., Budapest-Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, Miskolc-Tiszai pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Vác állomások felvételi épületeinek felújításával).

2.1.40. A 70. számú vasútvonal, megállóhelyek és állomások fejlesztése (Dunakeszi alsó mh., Dunakeszi állomás, Dunakeszi-gyártelep mh., Alsógöd mh., Göd állomás, Felsőgöd mh., Sződ-Sződliget mh., Verőce állomás, Kismaros mh., Nagymaros-Visegrád mh., Nagymaros állomás, Dömösi átkelés mh., Zebegény mh., Szob alsó mh., Szob állomás), valamint a Rákospalota (kiz.) - Szob (bez.) szakasz Központi Forgalomirányítás (KÖFI) kiépítése (a kapcsolódó távfelügyeleti fejlesztésekkel).

2.1.41. A 10. számú vasútvonal, Pápa-Celldömölk szakasz, a vinári Marcal-híd átépítése.

2.1.42. A 11. számú vasútvonal, Veszprémvarsány-Zirc szakasz, a 460+93 szelvényben lévő híd átépítése.

2.1.43. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Dombóvár szakasz, a Sárvíz-Nádor-csatorna-híd átépítése.

2.1.44. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Dombóvár szakasz, a tolnanémedi Kapos-híd átépítése.

2.1.45. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Dombóvár szakasz, a pincehelyi II. Kapos-híd átépítése.

2.1.46. A 102. számú vasútvonal, Kál-Kápolna-Kisújszállás szakasz, a 917+00 szelvényben lévő kiskörei Tisza-híd átépítése.

2.1.47. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta-Újszász szakasz, az 557+30 szelvényben lévő Hajta patakhíd átépítése.

2.1.48. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta-Újszász szakasz, a 646+57 szelvényben lévő Tápió patakhíd átépítése.

2.1.49. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta-Újszász szakasz, a 691+37 szelvényben lévő Ilike érhíd átépítése.

2.1.50. Vác vasútállomás korszerűsítése.

2.1.51. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása.

2.1.52. Az 1. számú vasútvonal Déli Duna-híd korszerűsítése és Kelenföld-Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése.

2.1.53. Ferencváros-Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.54. GSM-R távközlési hálózat kiépítése.

2.1.55. Érd közúti felüljáró építése.

2.1.56. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT-alkalmazás-konszolidáció.

2.1.57. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei.

2.1.58. Sopron-Szombathely-Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.59. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése.

2.1.60. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán.

2.1.61. Vámosgyörk-Nagyút-Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások).

2.1.62. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván-Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltása és villamosítás.

2.1.63. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán.

2.1.64. MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése.

2.1.65. GYSEV motorvonat-beszerzés.

2.1.66. Keleti-Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltása.

2.1.67. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem - Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök.

2.1.68. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán.

2.1.69. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak).

2.1.70. Budapest-Keleti pályaudvar épületfelújítás.

2.1.71. Budapest-Nyugati pályaudvar épületfelújítás.

2.1.72. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.1.73. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra.

2.1.74. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltása, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő).

2.1.75. A 26., 27., 29. és 30. számú vasútvonalak, balatoni vasútállomások rekonstrukciója.

2.1.76. Gubacsi-híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin csomópontnak a fejlesztése.

2.1.77. Hegyeshalom-Rajka-országhatár vasútvonal korszerűsítése.

2.1.78. Zalaszentiván deltavágány létesítése.

2.1.79. ETCS L2 fedélzeti eszközök telepítése a MÁV-START Zrt. 10 db TAURUS és 25 db TRAXX mozdonyára.

2.1.80. GSM-R II. ütem távközlési hálózat előkészítése és kiépítése.

2.1.81. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése.

2.1.82. Gödöllő állomás korszerűsítése.

2.1.83. Budapest-Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések.

2.1.84. MÁV jegyautomaták beszerzése, telepítése.

2.1.85. A 120a. számú vasútvonal, Rákos-Nagykáta-Újszász-Szolnok szakasz fejlesztése.

2.1.86. A 140. számú vasútvonal, Cegléd-Kiskunfélegyháza-Szeged szakasz fejlesztése.

2.1.87. Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztése.

2.1.88. Vasúti tengelysúlymérési rendszer kiépítése.

2.1.89. A 23. számú vasútvonal, Zalaegerszeg-Rédics(-Lendva-Beltinci) szakasz fejlesztése.

2.1.90. Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal kiépítése.

2.1.91. Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal kiépítése.

2.1.92. 1. számú vasútvonal, Almásfüzitő-Komárom szakasz fejlesztése.

2.1.93. 1. számú vasútvonal, Kelenföld-Budaörs (Törökbálint) szakasz fejlesztése.

2.1.94. 120a. számú vasútvonal, Nagykáta-Újszász szakasz fejlesztése.

2.1.95. 140. számú vasútvonal, Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező pu. szakasz fejlesztése.

2.1.96. 108. számú Debrecen-Füzesabony vasútvonal fejlesztése.

2.1.97. A Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd építése.

2.1.98. Nagyút-Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal).

2.1.99. A Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása.

2.1.100. A Szeged-Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása és járműbeszerzés.

2.1.101. A Debrecen-Nyíradony szakasz korszerűsítése.

2.1.102. A Nyíradony-Mátészalka szakasz korszerűsítése.

2.1.103. A Debrecen-Nyírábrány szakasz korszerűsítése.

2.1.104. Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések.

2.1.105. Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése.

2.1.106. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak).

2.1.107. Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác vasútvonal korszerűsítése.

2.1.108. Hungária körút-Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése.

2.1.109. Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.

2.1.110. Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése.

2.1.111. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti rakodó megvalósítása.

2.1.112. 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár-Boba szakasz, Torna patak I. és II. híd átépítése.

2.1.113. 101. számú vasútvonal, Püspökladány-Biharkeresztes szakasz, Kék-Kálló-híd átépítése.

2.1.114. 82. számú Hatvan-Jászberény-Újszász vasútvonal fejlesztése.

2.1.115. 85. számú Vámosgyörk-Gyöngyös vasútvonal fejlesztése.

2.1.116. 87. számú Füzesabony-Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztése.

2.1.117. 80a. számú (Keleti pályaudvar - Hatvan) és a 120a. számú (Keleti pályaudvar - Szolnok) vasútvonalon a Budapest, Hungária körút keresztezésében új vasúti megállóhely létesítése.

2.1.118. Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) - Hegyeshalom vonalon (CEF) projekt megvalósítása.

2.1.119. Budapest és az elővárosok kötöttpályás vasúti hálózatának fejlesztése.

2.2. Helyi érdekeltségű keskeny nyomközű vasúti közlekedési projektek

2.2.1. MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

2.2.2. GYSEV Zrt. Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

2.2.3. Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

2.2.4. Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

2.2.5. Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

2.2.6. Királyréti Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

2.2.7. Kemencei Erdei Múzeumvasút pályafelújítása, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.

3. Városi közlekedési projektek

3.1. Kötöttpályás közlekedési hálózatok

3.1.1. Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés előkészítése.

3.1.2. Budapest, M3-as metró rekonstrukciója és északi meghosszabbítása.

3.1.3. Budapest, M4-es metró állomásaihoz kapcsolódó beruházások.

3.1.4. Szentendrei H5 HÉV Batthyány tér - Szentendre közötti vonalszakaszának fejlesztése.

3.1.5. Ráckevei H6 HÉV-vonal fejlesztése és meghosszabbítása Ráckeve - Kálvin tér között, valamint kapcsolódó beruházások.

3.1.6. Csepeli H7 HÉV-vonal fejlesztése és meghosszabbítása Erdősor utca - Kálvin tér között, valamint kapcsolódó beruházások.

3.1.7. Gödöllői H8 és Csömöri H9 HÉV-vonalak fejlesztése.

3.1.8. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az Etele térig; Fehérvári út - Kelenföld vasútállomás).

3.1.9. Budapest, 2-es/51-es villamosvonal (vágányfelújítás, megállóhelyek átépítése, biztosító berendezés és áramellátás) korszerűsítése.

3.1.10. A Budapest, 3-as villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.

3.1.11. A Budapest, 42-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.

3.1.12. A Budapest, 60-as villamosvonal (Fogaskerekű vasút) rekonstrukciója és fejlesztése.

3.1.13. A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése: Széll Kálmán téri ág, Bem rakparti ág, Széll Kálmán tér rekonstrukciója.

3.1.14. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út - Aranyvölgy).

3.1.15. Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca, út- és villamospálya felújítása.

3.2. Átszállókapcsolatok

3.2.1. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.2. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.3. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.4. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.5. Kelenföldi pályaudvar, átszállási csomópont fejlesztése.

3.2.6. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében.

3.2.7. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.8. Székesfehérvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.9. Tatabánya megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.10. Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.11. Dunaújváros megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.12. Szombathely megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.13. Zalaegerszeg megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.14. Győr megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.15. Salgótarján megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.16. Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.17. Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2.18. A miskolci Gömöri pályaudvar - mint emelt szolgáltatást nyújtó megállóhely - fejlesztése.

3.2.19. A miskolci "Zöld Nyíl" elnevezésű városi vasút nyugati végállomásának emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése, a "Bagolyvár" elnevezésű építmény rehabilitációjával.

3.2.20. Budapest-Esztergom P+R parkolók kapacitásfejlesztése.

3.2.21. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten.

3.3. Egyéb létesítmények

3.3.1. Budapest XXII. kerület, Városház tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.

3.3.2. Budapest XVIII. kerület, Béke tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.

3.3.3. Budapest villamos- és trolibusz-járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín-infrastruktúrával).

3.3.4. Budapesti villamosok beszerzése.

3.3.5. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése.

3.3.6. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése (NEJP) és integrálása a BKK-val.

3.3.7. Paks város közösségi közlekedésének fejlesztése.

3.3.8. Pécs megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése.

3.4. Helyi közúti közlekedési projektek

3.4.1. Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra előkészítés Budapesten.

3.4.2. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közúti elérhetőségének javítása.

3.4.3. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése.

3.4.4. A miskolci északi tehermentesítő út kiépítése a 26. számú főút és a 2505. jelű út között.

3.4.5. A miskolci keleti tehermentesítő út fejlesztése.

3.4.6. A miskolci déli tehermentesítő út fejlesztése (visszakötés az Andrássy úthoz).

3.4.7. Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró négysávossá bővítése.

3.4.8. Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a vasútvonalat keresztező aluljárót magában foglaló útfejlesztés.

3.4.9. Győr, városi belső keleti tehermentesítő út 1. számú főút (Mártírok útja) és 14. számú főút közötti szakasz megvalósítása új Mosoni-Duna-híd megvalósításával.

3.4.10. Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés előkészítése.

3.4.11. A Veszprém és Szentkirályszabadja települések területén lévő új iparterület közúti kapcsolatának fejlesztése.

3.4.12. Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű összekötő úthoz.

3.4.13. Debrecen, 33. számú főút és 354. számú főút összekötés I. ütemének (354. számú főút - Vezér utca közötti szakasza) és a 33. számú főútra történő kikötésének előkészítése.

4. Országos vízi közlekedési projektek

4.1. Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.

4.2. Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.

4.3. Baja Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.

4.4. Budapesti Szabadkikötő mobil árvízvédelmi rendszerének kiépítése.

4.5. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése.

4.6. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése.

4.7. Új komáromi híd, Komárom - Komárno (Révkomárom) között.

4.8. Hajóút fenntartási főterv.

4.9. Vízi úti információs rendszer kiépítése.

4.10. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson.

4.11. PAN-LNG-4-DANUBE-LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fixen mozgó töltőpont megvalósítása.

4.12. Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre.

4.13. Az NKH Hajózási Információs Rendszerének (HIR) átdolgozása a Folyami Információs Szolgáltatások további fejlesztése érdekében.

4.14. Folyami Információs Szolgáltatások által támogatott korridormenedzsment (RIS COMEX).

4.15. A magyarországi nyaralóhajózás feltételeinek megteremtése, pilotprogram, különösen a kikötői infrastruktúra és hajózási információs rendszer kiépítése, vízi útvonalak kijelölése.

5. Országos légi közlekedési projektek

5.1. Szabad útvonalú (free route) légtér a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.

5.2. Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéstámogató rendszer (Airport-Collaborative Decision Making) szoftverfejlesztés a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nél.

5.3. A határokon átnyúló szabad útvonalú légtér implementációja érdekében tett légiforgalmi szolgáltatási rendszer fejlesztése.

5.4. Vienna AMAN (Arrival Management) működésének és a szomszédos repüléstájékoztató körzetekbe történő kiterjesztésének támogatása.

5.5. Nemzetközi repülőterek forgalmát kezelő szektorok összehangolt optimalizációja.

5.6. Békéscsabai repülőtér kifutópályájának meghosszabbítása."

2. melléklet a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelethez

1. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat D:22 mezője helyébe a következő mező lép:

(AD
1.Szakmagyakorlási terület megnevezéseFeladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
(22.Sajátos műszaki tervezési terület)Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és
üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel
épülő föld alatti létesítmények, alagutak bányászati tervezése.

2. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat D:30 mezője helyébe a következő mező lép:

(AD
1.Szakmagyakorlási terület megnevezéseFeladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
(30.Szakági műszaki tervezési terület)Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra
történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő
tervezést, különleges szerkezetek tervezése.

3. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat D:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(AD
1.Szakmagyakorlási terület megnevezéseFeladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
(35.Szakági műszaki tervezési terület)Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák,
víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika,
dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek geotechnikai tervezése, föld
alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások,
támszerkezetek geotechnikai tervezése, geotechnikai szerkezetek
mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

4. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat D:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(AD
1.Szakterület/részszakterület megnevezéseFeladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
(8.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői szakterület
bányászati építmények szakértői
részszakterület)
Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és
üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel
épülő földalatti létesítmények, alagutak bányászati szakértése.

5. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat D:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(AD
1.Szakterület/részszakterület megnevezéseFeladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
(12.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület tartószerkezeti szakértői
részszakterület)
Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra
történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő
szakértést, továbbá különleges szerkezetek szakértése.

6. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat D:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(AD
1.Szakterület/részszakterület megnevezéseFeladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
(18.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület geotechnikai szakértői
részszakterület)
Talajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések,
földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés,
talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek, föld alatti
műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások,
támszerkezetek geotechnikai szakértése, geotechnikai szerkezetek
mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

Tartalomjegyzék