306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), g), h) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/K. § (2) bekezdésében a "társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdésének" szövegrész helyébe a "korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1), (3) és (4) bekezdésének" szöveg lép.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tny. 18. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek]

"a) az 1998. január 1-je és 2020. június 30-a között a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXX. törvény) 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-k) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése, vagy 2020. június 30-át követően a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-j) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban - ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló kötelező nyári gyakorlatát, valamint a szakközépiskolai tanuló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött nyári gyakorlatát, továbbá az 1997. évi LXXX. törvény 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is -;"

(szerzett szolgálati idő minősül.)

3. § A TnyR. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Tny. 22. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása során

a) a 2020. július 1-jét megelőző időszakra az 1997. évi LXXX. törvény 2007. január 1-je és 2020. június 30-a között hatályos 30/A. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelő esetén annak a bevételnek a 6 százalékát kell keresetként, jövedelemként figyelembe venni, amely bevétel 20 százaléka után a nyugdíjjárulékot,

b) a 2020. június 30-át követő időszakra a Tbj. 41. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelő esetén annak a bevételnek a 6 százalékát kell keresetként, jövedelemként figyelembe venni, amely bevétel 15 százaléka után a társadalombiztosítási járulékot a mezőgazdasági őstermelő megfizette."

4. § A TnyR. az 55/A. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"A szolgálati idő figyelembevétele"

5. § A TnyR. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"74. § A Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Közhasznú Egyesület, a Rudolf Segélyező Egyesület, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete, valamint a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (a továbbiakban együtt: egyesületek) nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított más ellátásban részesülő tagjai tagdíjának az ellátásból történő levonásáról a tag írásbeli felhatalmazása alapján - térítés ellenében - a nyugdíjfolyósító szerv gondoskodik. A tagdíjlevonások és a térítés elszámolásának rendjét az egyesületek és a nyugdíjfolyósító szerv megállapodásban rögzítik."

6. § A TnyR. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76. § (1) A nyugdíjfolyósító szerv az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személy adatainak egyeztetését naptári évenként egyszer, hivatalból,

a) EGT-állam vagy Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött állam esetén az adott állam társadalombiztosítási szervének bevonásával végzi, ha az adatcsere feltételei fennállnak,

b) az a) pontban nem említett esetben az ellátásban részesülő személyek közvetlen megkeresésével végzi.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szerv által az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt a külföldön élő vagy tartózkodó, ellátásban részesülő személynek megfelelően kitöltve, aláírva és bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesítve kell a kézhezvételtől számított egy hónapon belül visszaküldenie a nyugdíjfolyósító szervnek. Az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt szociális vagy egészségügyi intézményben tartózkodó, ellátásban részesülő személy esetén az intézmény vezetője vagy orvosa is igazolhatja az adatok valódiságát.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében, az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatások szabályai szerinti központi azonosítási ügynök hozzáféréssel rendelkező, ellátásban részesülő személy az éves adategyeztetést elektronikus űrlapon is elvégezheti. Ebben az esetben a (2) bekezdésben meghatározott módon történő adategyeztetést csak háromévenként kell elvégezni.

(4) Ha az (1)-(3) bekezdés szerinti kitöltött nyomtatvány, illetve elektronikus űrlap az előírt határidőn belül nem érkezik vissza vagy visszaérkezik, de abból a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítását a határidő lejárta vagy a visszaérkezés napját követő második hónap első napjával be kell szüntetni. A jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén intézkedni kell az ellátás újbóli folyósításáról és a nem folyósított ellátás legfeljebb öt évre visszamenőlegesen járó - az időközi emelésekkel növelt - összegének kiutalásáról."

7. § A TnyR.

a) 14. § (1) bekezdésében a "Tbj. 34. §-ának (1) bekezdése szerint" szövegrész helyébe a "szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából" szöveg,

b) 59/E. § (1) bekezdésében a "szakkérdését" szövegrész helyébe a "szakkérdését - a személyes vizsgálat kivételével -" szöveg,

c) 59/E. § (2) bekezdésében a "nincs helye" szövegrész helyébe a "nincs helye, személyes vizsgálat nem végezhető" szöveg,

d) 86. § (1) bekezdésében a "Tbj. 34. §-ában foglaltak alapján szolgálati idő szerzésére irányuló" szövegrész helyébe a "nyugellátás szerzése céljából" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 9/A. §-a,

b) 59. §-a,

c) 73/B. §-a,

d) 85. § (4) bekezdése.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás EGT-állambeli lakcímre - ide nem értve a magyarországi lakcímet - történő folyósításához nyilvántartási célból TAJ számot kell kiadni."

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2020. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére