35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában, a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 100. § (2) bekezdése a következő g)-i) ponttal egészül ki:

(A nevelőszülői tanácsadó feladata különösen)

"g) a gyermek nevelőszülőhöz helyezését követően a nevelőszülő folyamatos felkészítése a gyermek vér szerinti családjába való beilleszkedésre irányuló gondozásával (a továbbiakban: vér szerinti családba gondozás) vagy örökbefogadó családjába való beilleszkedésre irányuló gondozásával (a továbbiakban: örökbefogadó családba gondozás) kapcsolatos feladataira,

h) a gyermek vér szerinti családba gondozása vagy örökbefogadó családba gondozása esetén a nevelőszülő támogatása a gyermek megfelelő felkészítésében, átgondozásában, elengedésében,

i) a gyermeknek a nevelőszülő háztartásából való kikerülését követően segítség nyújtása a nevelőszülőnél tovább nevelkedő gyermekek és a nevelőszülő veszteségélményének feldolgozásához."

(2) Az Nmr. 100. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A nevelőszülői tanácsadó a gyermek vér szerinti családba gondozása, ha erre nincs lehetőség, örökbefogadó családba gondozása érdekében folyamatosan együttműködik a gyermekvédelmi gyámmal, - a vér szerinti családba gondozás esetén - a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ szakembereivel és - az örökbefogadó családba gondozás esetén - a szakszolgálat munkatársaival.

(3b) A nevelőszülői hálózatot működtető folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek vér szerinti családba gondozásával, illetve örökbefogadó családba gondozásával kapcsolatos nevelőszülői és nevelőszülői tanácsadói feladatellátást, valamint ahhoz - a szakszolgálat munkatársaival együttműködve - szakmai támogatást nyújt."

2. § Az Nmr. 105. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A nevelőszülő - az egyéni gondozási, nevelési tervnek megfelelően - elősegíti, hogy a gondozott gyermek sikeresen visszailleszkedjen vér szerinti családjába, illetve örökbe fogadó családjába beilleszkedjen. A nevelőszülő a gondozott gyermek örökbe fogadó családjába történő beilleszkedése érdekében a gyermek örökbefogadásának előkészítése során együttműködik a szakszolgálat munkatársaival."

3. § (1) Az Nmr. 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy számára örökbefogadás előtti tanácsadást nyújt, és tájékoztatást ad arról, hogy térítésmentesen részt vehet az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon."

(2) Az Nmr. 145. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A szakszolgálat nyilatkoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt arról, hogy a szakszolgálatnak az alkalmassága tekintetében kialakított álláspontját

a) elfogadja,

b) részben fogadja el vagy

c) nem fogadja el,

és kéri-e annak továbbítását a gyámhivatalnak."

4. § (1) Az Nmr. 147. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A nevelésbe vett - szükség szerint az ideiglenes hatállyal elhelyezett - gyermek érdekében az örökbefogadási tanácsadó

a) az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás megindításáról szóló gyámhivatali értesítés kézhezvételét vagy

b) az a) ponton kívüli okból örökbefogadható gyermek esetében az örökbefogadhatóságról való tudomásszerzést követően 5 munkanapon belül felkéri a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottságot a Gyvt. 82. § (5) bekezdése szerinti összefoglaló vélemény elkészítésére."

(2) Az Nmr. 147. §-a a következő (1b)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az örökbefogadási tanácsadó az (1a) bekezdés szerinti felkéréséhez mellékeli a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánítása iránti eljárás megindításáról szóló gyámhivatali értesítést vagy az (1a) bekezdés b) pontjában foglaltakat megalapozó dokumentumot.

(1c) A gyermek otthont nyújtó ellátását biztosító intézmény az (1b) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követően a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság részére 5 munkanapon belül megküldi

a) a gyermek gondozási helyen töltött idejéről; a vele történtekről; életének fontosabb mozzanatairól; napirendjéről, így különösen a fekvés, ébredés, étkezések idejéről; kedvenc tevékenységeiről; játékairól; tárgyairól; ételeiről; elalvási, étkezési, tisztálkodási és egyéb szokásairól szóló összefoglalót,

b) a gyermek egészségügyi dokumentumait, így különösen az orvosi, szakorvosi véleményeket, kórházi zárójelentéseket, továbbá

c) a pedagógiai, mentális és pszichés állapotára vonatkozó korábbi vizsgálati eredményeit, így különösen a pedagógiai jellemzést, pedagógiai véleményt, pszichológiai véleményt, pedagógiai szakszolgálat véleményét, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakértői bizottság szakvéleményét.

(1d) A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság a Gyvt. 82. § (5) bekezdése szerinti összefoglaló véleményét rögzíti a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben."

(3) Az Nmr. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakszolgálat - a gyermekvédelmi gyám, valamint a gyermeket és az örökbe fogadni szándékozókat ismerő szakemberek bevonásával - a gyermek örökbefogadhatóságát megállapító határozat véglegessé válását követően a nyilvántartási sorrend figyelembevételével a Gyer. 38. § (2)-(2b) bekezdése alapján illetékességébe tartozó, alkalmas örökbe fogadni szándékozók közül tíz munkanapon belül kiválasztja az örökbefogadható gyermek számára a legmegfelelőbbnek látszó örökbe fogadni szándékozó házaspárt. A gyermek testvérét, féltestvérét korábban örökbefogadó szülő a kiválasztás során elsőbbséget élvez, ha az örökbefogadásra alkalmas."

(4) Az Nmr. 147. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Testvérek, féltestvérek örökbefogadhatóvá válása esetén az együttes örökbefogadásukat kell elősegíteni, kivéve, ha ez bármelyik gyermek érdekével ellentétes."

(5) Az Nmr. 147. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az illetékességébe tartozó alkalmas örökbe fogadni szándékozók között nincs a gyermek számára megfelelő örökbe fogadni szándékozó házaspár, a szakszolgálat 5 munkanapon belül értesíti az országos örökbefogadást elősegítő szervet annak érdekében, hogy a gyermek házaspár általi örökbefogadását más szakszolgálat illetékességébe tartozó örökbe fogadni szándékozó házaspárok közvetítésével segítse elő."

(6) Az Nmr. 147. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az országos örökbefogadást elősegítő szerv az örökbefogadási alrendszerben nem talál olyan más megyéből örökbefogadást vállaló házaspárt, aki a gyermek számára ajánlható, a szakszolgálat előmozdíthatja a gyermek egyedül örökbe fogadni szándékozó személyek általi örökbefogadását, feltéve, hogy az a gyermek érdekében áll.

(3b) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó házaspár vagy egyedülálló kiválasztásával egyidejűleg felkészíti a gyermeket gondozó intézményt vagy személyt az örökbefogadás elősegítésére."

(7) Az Nmr. 147. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A szakszolgálat igazolást állít ki az örökbe fogadni szándékozó személy részére az örökbefogadható gyermekkel történő személyes találkozás szükségességéről és időpontjáról."

5. § Az Nmr. 148/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A külföldi örökbe fogadni szándékozó személy kiválasztásáig a szakszolgálat és az országos örökbefogadást elősegítő szerv folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az örökbefogadási alrendszerben van-e a gyermek számára megfelelőnek látszó hazai örökbe fogadni szándékozó személy. A külföldi örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatását követően a hazai örökbefogadásra a nemzetközi örökbefogadás sikertelensége esetén van ismét lehetőség."

6. § Az Nmr. a következő 181. §-sal egészül ki:

"181. § A szakszolgálat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ömr.) hatálybalépését követő tizenöt napon belül írásban nyilatkoztatja azon örökbe fogadni szándékozó személyeket, akik tekintetében az örökbefogadás előtti eljárás az Ömr. hatálybalépésének napján folyamatban van, de az örökbefogadói tanfolyamot még nem kezdték meg, hogy el kívánják-e végezni az örökbefogadói tanfolyamot. Ezzel egyidejűleg a szakszolgálat tájékoztatást nyújt arról, hogy az örökbefogadói tanfolyamon való részvétel ingyenes."

7. § Az Nmr.

a) 145. § (8) bekezdés a) pontjában a "Gyer. 39. § (1) bekezdés a)-g) pontja" szövegrész helyébe a "Gyer. 39. § (1) bekezdése" szöveg,

b) 145. § (8) bekezdés b) pontjában az "f)-g) pontja" szövegrész helyébe az "f)-i) pontja" szöveg,

c) 148. § (2) bekezdésében, 148/A. § (4) bekezdésében a "haladéktalanul" szövegrész helyébe az "5 munkanapon belül" szöveg,

d) 148/A. § (2) bekezdés d) pontjában a "147. § (6)-(8) bekezdésében" szövegrész helyébe a "147. § (6)-(9) bekezdésében" szöveg

lép.

2. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

8. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Képzr.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A tanfolyamok - az örökbefogadás előtti tanácsadás és az örökbefogadói tanfolyam kivételével - térítéskötelesek.

(2) Ha a résztvevő hiányzásainak száma meghaladja az e rendeletben meghatározott óraszámot, és emiatt nem kaphat tanúsítványt, a térítési díj fizetésére köteles résztvevő ugyanannál a szervezőnél a tanfolyami díj ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő tanfolyamon."

9. § (1) A Képzr. 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az örökbefogadói tanfolyamon az örökbe fogadni szándékozó személy akkor vehet részt, ha

a) az alkalmassági vizsgálata során az örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tesz javaslatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, vagy

b) az alkalmasságát a gyámhatóság véglegessé vált határozata megállapította.

(1b) Az örökbefogadói tanfolyamot az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése tárgyában hozott határozat véglegessé válásáig végezheti el."

(2) A Képzr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az örökbefogadói tanfolyam célját, tematikáját és az ismeretek ellenőrzési rendszerét a 7. számú melléklet tartalmazza."

(3) A Képzr. 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az örökbefogadói tanfolyam részletes, a szülői kompetenciák fejlesztését célzó képzési programját a miniszter által jóváhagyott és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétett Egységes Képzési Program (a továbbiakban: EKP) tartalmazza."

(4) A Képzr. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tanúsítvány megszerzését követő öt éven belül az örökbe fogadni szándékozó személy nem vehet részt ismételten az örökbefogadói tanfolyamon, kivéve, ha későbbi házasságkötését követően a tanfolyamot még nem végzett házastársával közösen kívánja ismételten elvégezni a tanfolyamot."

10. § A Képzr. "Örökbefogadói tanfolyam" alcíme a következő 14/E. §-sal egészül ki:

"14/E. § (1) A miniszter egyedi döntés alapján a 14/A. § (1) bekezdése alapján bevont örökbefogadói tanfolyamot szervezőnek az örökbefogadói tanfolyam EKP szerinti lebonyolításához ütemezetten működési támogatást nyújt.

(2) A tanfolyamszervező a tárgyévi támogatás igénybevételéhez a tárgyévet megelőző év december 10-éig támogatási kérelmet nyújt be a miniszterhez. A támogatási kérelemnek - negyedéves bontásban - tartalmaznia kell az igényelt támogatás naptári évének egészére vonatkozó EKP szerinti képzési tervet.

(3) Egy örökbefogadói tanfolyamon legalább 10, legfeljebb 18 fő vehet részt.

(4) A működési támogatás mértéke tanfolyamonként

a) 10 és 13 fő közötti résztvevő esetén 700 000 forint,

b) 14 és 18 fő közötti résztvevő esetén 980 000 forint.

(5) A tanfolyamszervező a támogatási előlegre tanfolyamonként, a tanfolyam megvalósítását megelőzően, de az adott tanfolyamra jelentkezők részvételi szándékának megerősítését (regisztrációját) követően jogosult. A tanfolyamszervező a folyósításhoz szükséges kifizetési kérelmet a támogatói okiratban meghatározott tartalommal nyújtja be.

(6) A miniszter a támogatási előleget a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelő kifizetési kérelem beérkezését és az ütemezett támogatási forrás rendelkezésre állását követő húsz napon belül folyósítja.

(7) Az éves támogatási összeg a tárgyév január 1-je és december 31-e közötti időszakban használható fel. A támogatás kizárólag a tanfolyam megszervezéséhez kapcsolódó közvetlen költségekre használható fel. A miniszter a támogatást megállapító egyedi döntését a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig módosíthatja, figyelembe véve a már folyósított támogatások összegét.

(8) A tanfolyamszervező a támogatói okiratban foglaltak szerint a támogatási előleggel a tárgyévet követő év január 31-éig számol el."

11. § A Képzr. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követően kizárólag térítésmentes örökbefogadói tanfolyamot lehet indítani. A tanfolyamszervező a 2020. évben a 14/E. § alapján folyósított működési támogatás igénybevételéhez a Módr. hatálybalépésétől számított tíz napon belül támogatási kérelmet nyújt be a miniszterhez.

(2) A 2020. évben a Módr. hatálybalépését követően indított örökbefogadói tanfolyam szervezőjének a 14/E. § alapján folyósított működési támogatás

a) tekintetében a kifizetési kérelmek benyújtásának végső határideje 2020. december 1-je,

b) felhasználási időszaka a Módr. hatálybalépésének napja és a 2020. december 31-e közötti időszak."

12. § Hatályát veszti a Képzr. 13. § (1) bekezdésében az "az örökbefogadói tanfolyamot megelőzően" szövegrész.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék