29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (2) bekezdésének e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

A rendelet hatálya kiterjed az átmeneti gondozás keretében ideiglenes ellátást biztosító helyettes szülőre, az otthont nyújtó ellátást biztosító nevelőszülőre, továbbá gyermekvédelmi gyámra.

Általános rendelkezések

2. §

(1)[2] Helyettes szülők, nevelőszülők (a továbbiakban együtt: befogadó szülők) számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot, nevelőszülői tanfolyamot (a továbbiakban együtt: tanfolyam) a gyermekvédelem területén működő intézmények szervezhetnek (a továbbiakban: tanfolyamot szervező).

(2)[3] A tanfolyamot szervező

a)[4] a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőző döntés-előkészítő program, valamint a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyam elindítását a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek (a továbbiakban: Intézet),

b)[5]

írásban bejelenti.

(2a)[6] A (2) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,

b) a tanfolyamon várhatóan résztvevők számát,

c) a tanfolyam szakmai felelőseit,

d) az oktatók nevét, képesítését és

e) a felhasználni kívánt szakmai tananyagot.

(3)[7] Ha a (2a) bekezdésben foglaltak tekintetében változás következik be, a tanfolyamot szervezőnek a változást is be kell jelentenie.

(4)[8]

3. §

(1)[9] A tanfolyamok térítéskötelesek.

(2)[10] Ha a résztvevő hiányzásainak száma meghaladja az e rendeletben meghatározott óraszámot, és emiatt nem kaphat tanúsítványt, a térítési díj fizetésére köteles résztvevő ugyanannál a szervezőnél a tanfolyami díj ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő tanfolyamon.

(3)[11] A tanfolyam során csak olyan szakmai tananyagot lehet használni, amit

a)[12] a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett tanfolyam esetében az Intézet,

b)[13]

jóváhagyott.

(4)[14] A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett tanfolyamon való részvételről kiadott igazolás és tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező megküldi az Intézetnek. A tanúsítványokat az Intézet nyilvántartásba veszi és sorszámmal látja el.

Döntés-előkészítő program

4. §

(1)[15] A helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőzően a jelentkezők döntés-előkészítő programon vesznek részt.

(2)[16] A döntés-előkészítő program célja a nem vér szerinti családban nevelkedő gyermekekre és a befogadó szülőkre vonatkozó alapvető ismeretek átadása, valamint annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e befogadó szülőnek.

5. §

(1)[17] A döntés-előkészítő programra a tanfolyamot szervezőnél az a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló, nagykorú személy jelentkezhet írásban, akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(2) A döntés-előkészítő program 28 órás csoportos foglalkozásból és a 3., 6., valamint a 9. foglalkozást követően megtartott, egyenként 1,5 óra időtartamú egyéni családértékelő megbeszélésből áll. A csoport létszáma a 15 főt nem haladhatja meg.

(3) A döntés-előkészítő program minimális időtartama 7 hét, maximális időtartama - a családértékelő megbeszélésekkel együtt - 12 hét.

(4) Döntés-előkészítő program vezetésére az a személy jogosult, aki csoportvezetéshez szükséges képzésen igazoltan részt vett, és legalább 3 év, a gyermekvédelem területén szerzett gyakorlattal rendelkezik.

(5) A döntés-előkészítő program részletes tematikáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A döntés-előkészítő program egy szóbeli, egyéni vagy csoportos összegző beszélgetéssel zárul.

(2) A döntés-előkészítő programon való részvételről a tanfolyamot szervező igazolást ad ki. Nem állítható ki igazolás annak, aki a döntés-előkészítő program során több, mint 4 óráról hiányzott.

(3)[18] A döntés-előkészítő programot követően a résztvevő és az oktatók együtt döntenek arról, hogy a résztvevő jelentkezzen-e a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamra. Ha a jelentkezés mellett döntenek, akkor ezzel egyidejűleg arról is határoznak, hogy a résztvevő a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamot végezze el. Ha a résztvevő mindkét tanfolyam elvégzését vállalja, felmentést kap azon előadások látogatása alól, amelyeket a másik tanfolyamon való részvétele során már látogatott.

(4)[19] Ha az oktatók a döntés-előkészítő program és a családértékelő megbeszélések alapján nem tudnak egyértelmű döntést hozni, illetve a döntés-előkészítő programban részt vevő személyt nem tartják alkalmasnak befogadó szülőnek, - a résztvevő kérelmére - az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által felkért két pszichológus ismételt vizsgálatot végez.

Helyettes szülői tanfolyam

7. §

(1) A helyettes szülői tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban élő gyermekek saját háztartásban történő átmeneti gondozására.

(2) A helyettes szülői tanfolyam időtartama 22 óra, ami a képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 1 órás időtartamát is magában foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki a tanfolyam során több, mint 3 óráról hiányzott.

(3) A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyettes szülői tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: helyettes szülő.

Nevelőszülői tanfolyam[20]

8. §[21]

(1) A nevelőszülői tanfolyam során a résztvevők felkészülnek az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt saját háztartásban történő, teljes körű ellátására.

(2) A nevelőszülői tanfolyam időtartama 32 óra, ami a képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 2 órás időtartamát is magában foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki a tanfolyam során több mint 5 óráról hiányzott.

(3) A nevelőszülői tanfolyam részletes tematikáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A nevelőszülői tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: nevelőszülő.

Központi Oktatási Program nevelőszülők számára[22]

8/A. §[23]

(1) A nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: KOP) célja a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák - a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan történő - fejlesztése.

(2)[24] A KOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.

(3)[25] A KOP alapján történő nevelőszülői képzés (a továbbiakban: KOP-képzés) szakmai felügyeletét az Intézet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: KOP-képzésért felelős szerv) végzi.

(4) A KOP-képzés időtartama 240 óra, maximális csoportlétszáma 24 fő. A KOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a 8. számú melléklet tartalmazza.

8/B. §[26]

(1)[27] KOP-képzést és vizsgáztatást a KOP-képzésért felelős szerv, továbbá a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által pályázati úton kijelölt szervezet (a továbbiakban: képző szervezet) végezhet.

(2)[28] Az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást a KOP-képzésért felelős szerv honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. A pályázattal kapcsolatos döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat a KOP-képzésért felelős szerv látja el.

(3) Képző szervezet pályázatonként legfeljebb öt évig terjedő időtartamra jelölhető ki.

8/C. §[29]

(1) A képző szervezet köteles az általa tervezett képzést - legalább 45 nappal annak megkezdése előtt - írásban bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát. A bejelentéssel egyidejűleg a képző szervezetnek a KOP alapján készített helyi képzési programot is meg kell küldenie a KOP-képzésért felelős szerv részére.

(2) A képző szervezet az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében bekövetkező bármely változást köteles haladéktalanul bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolt helyi képzési programot a KOP-képzésért felelős szerv 30 napon belül értékeli. A képző szervezet KOP-képzést a helyi képzési programjának a KOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli jóváhagyását követően indíthat.

(4) Ha a képzés megvalósítása a jóváhagyott helyi képzési programtól eltér, a KOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése mellett felhívja a képző szervezetet a helyi képzési programnak megfelelő képzési tevékenység folytatására.

(5) Ha a képző szervezet a (4) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott helyi képzési programban meghatározott

a) tananyag felhasználásával,

b) óraszámban,

c) tematika oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a KOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti és kezdeményezi a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter általi kijelölés visszavonását.[30]

8/D. §[31]

(1) A KOP-képzésben az vehet részt, aki

a) a 4-6. § szerinti döntés-előkészítő programot és a 8. § szerinti nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte vagy

b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés 10557-12 számú, "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" elnevezésű követelménymoduljának záróvizsgáját sikeresen letette.

(2) A KOP-képzés során az oktató a résztvevő munkáját a 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1, C:1 és D:1 mezőjében meghatározott témakörök tekintetében értékeli. A témakörök lezárásának értékelése

a) "kiválóan megfelelt",

b) "jól megfelelt",

c) "megfelelt" vagy

d) "nem felelt meg"

lehet.

(3) A KOP-képzés végén a képzésben részt vevő záróvizsgát tesz.

(4) Záróvizsgára az jelentkezhet, aki

a) a képzési órák legalább 85%-án részt vett,

b) a 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1, C:1 és D:1 mezőjében meghatározott témakörök teljesítésére vonatkozó értékelésekben a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti minősítést kapott,

c) a 8. számú melléklet 2. táblázat B:1, E:1 és F:1 mezőjében meghatározott témakörök foglalkozásain igazoltan részt vett, továbbá

d) elkészített és a záróvizsga napját legalább 30 nappal megelőzően a KOP-képzésért felelős szerv, vagy - ha a képzésben képző szervezetnél vesz részt - a képző szervezet részére egy legalább 5, legfeljebb 10 oldalas esetelemzést megküldött.

8/E. §[32]

(1) A záróvizsgát a képző szervezet által, illetve, ha a képzést a KOP-képzésért felelős szerv végzi, az általa - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint - létrehozott vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni.

(2) A vizsgabizottság tagjai: a vizsgabizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.

(3)[33] A vizsgabizottság elnökét a KOP-képzésért felelős szerv javaslatára a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter kéri fel az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szereplő, a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések között, a 32 761 01 azonosító számú nevelőszülő szakképesítés területén szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható személyek közül.

8/F. §[34]

(1) A záróvizsga

a) a 8/D. § (4) bekezdés d) pontja szerinti esetelemzés értékeléséből és

b) az esetelemzéshez kapcsolódóan megszerzett további ismeretekre vonatkozó - a vizsgázónak a záróvizsga napját legalább 15 nappal megelőzően írásban eljuttatott - két kérdésre adott szóbeli válaszokból áll.

(2) Az esetelemzést és a szóbeli válaszokat a vizsgabizottság minden tagja értékeli (a továbbiakban: részértékelés). A záróvizsga értékelését a vizsgabizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során felmerült egyet nem értés esetén a vizsgabizottság elnöke dönt.

(3) A záróvizsga értékelése

a) "kiválóan megfelelt",

b) "jól megfelelt",

c) "megfelelt" vagy

d) "nem felelt meg"

lehet.

(4) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a képző szervezet megküld a KOP-képzésért felelős szervnek.

(5) A záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján - sikeres vizsga esetén - a KOP-képzésért felelős szerv a képesítés megszerzéséről a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő. A tanúsítvány formai és tartalmi követelményeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6) A KOP-képzésért felelős szerv az általa kiadott, (5) bekezdés szerinti tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

Központi Oktatási Program gyermekvédelmi gyámok számára[35]

9. §[36]

(1) A gyermekvédelmi gyámok részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: GyOP) célja a gyermekvédelmi gyámi tevékenységhez szükséges kompetenciák elsajátítása és fejlesztése.

(2) A GyOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az általa vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.

10. §[37]

(1) A GyOP alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés (a továbbiakban: GyOP-képzés) időtartama 90 óra.

(2) A GyOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §[38]

(1) A GyOP-képzést és vizsgáztatást az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: képző intézmény) végzi.

(2) A GyOP-képzés szakmai felügyeletét az Intézet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: GyOP-képzésért felelős szerv) végzi.

12. §[39]

(1) A képző intézmény köteles az általa tervezett képzést - legalább 45 nappal annak megkezdése előtt - írásban bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát.

(3) A bejelentéssel egyidejűleg a képző intézmény a GyOP alapján készített képzési rendet is megküldi a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(4) A képző intézmény az (1)-(3) bekezdésben foglaltakban bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(5) A képzési rendet a GyOP-képzésért felelős szerv a (4) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 10 napon belül értékeli.

(6) A képző intézmény GyOP-képzést a képzési rendjének a GyOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli jóváhagyását követően indíthat.

(7) Ha a képzés megvalósítása a jóváhagyott képzési rendtől eltér, a GyOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése mellett felhívja a képző intézményt a képzési rendnek megfelelő képzési tevékenység folytatására.

(8) Ha a képző intézmény a (7) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott képzési rendben meghatározott

a) tananyag felhasználásával,

b) óraszámban,

c) tematika oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a GyOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti.

12/A. §[40]

A GyOP-képzésen az vehet részt, aki a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben a gyermekvédelmi gyám számára előírt képesítési előírásnak megfelel.

12/B. §[41]

(1) A képzésen részt vevő személy - legalább 10 és legfeljebb 15 fős csoportban - elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

(2) A képzésen részt vevő személy a képzés végén szóban és írásban záróvizsgát tesz.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki a GyOP-képzés 10. számú melléklet szerinti moduljai mindegyike óráinak legalább 90%-án igazoltan részt vett.

(4) A záróvizsgát a képzés befejezését követő 30 napon belül a képző intézmény szervezi meg.

(5) A képző intézmény a záróvizsga időpontjáról legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a képzésen részt vevő személyt.

(6) A záróvizsgát a képző intézmény által létrehozott záróvizsga-bizottság előtt kell letenni.

(7) A záróvizsga-bizottság tagja a bizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.

(8) A záróvizsga-bizottság elnökét a képző intézmény javaslatára a GyOP-képzésért felelős szerv kéri fel. Az elnöki tisztet olyan személy töltheti be, aki a gyermekvédelmi szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy szakmai gyakorlattal rendelkezik és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel, vagy részt vett a GyOP megírásában.

(9) A záróvizsga bizottság tagjait a képző intézmény javaslata alapján a GyOP-képzésért felelős szerv jelöli ki.

(10) A záróvizsga értékelését a záróvizsga-bizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során felmerült egyet nem értés esetén a bizottság elnöke dönt.

(11) A záróvizsga értékelése

a) "kiválóan megfelelt",

b) "jól megfelelt",

c) "megfelelt" vagy

d) "nem felelt meg"

lehet.

(12) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a képző intézmény megküld a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(13) Sikeres záróvizsga esetén a záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a GyOP-képzésért felelős szerv a képesítés megszerzéséről a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: képesített gyermekvédelmi gyám. A tanúsítvány adattartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.

(14) A GyOP-képzésért felelős szerv a kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

[42]

13. §[43]

[44]

14. §[45]

14/A. §[46]

14/B. §[47]

14/C. §[48]

14/D. §[49]

14/E. §[50]

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult tanfolyamok során kell alkalmazni.

(2)[51] Mindazokat, akik e rendelet hatálybalépése előtt eredményesen vettek részt helyettes szülők, nevelőszülők részére szervezett tanfolyamokon, úgy kell tekinteni, hogy eleget tettek a jogszabályban előírt tanfolyami kötelezettségüknek.

(3)[52]

(4)[53]

(5)[54]

16. §[55]

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[56]

A döntés-előkészítő program részletes tematikája

1. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1.1. megszerezzék a helyettes szülői és a nevelőszülői munkára vonatkozó alapvető ismereteket,

1.2. megismerjék a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek sajátos helyzetét,

1.3. megismerjék a helyettes szülői és a nevelőszülői munka során felmerülő tipikus problémákat és ezek megoldási lehetőségeit,

1.4. a képzést követően - a képzővel együtt - megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy alkalmasak-e befogadó szülőnek,

1.5. a képzést követően - a képzővel együtt - megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy a továbbiakban a helyettes szülői vagy a nevelőszülői képzésen vegyenek-e részt.

2. A csoportos foglalkozás tematikája

2.1. Mit jelent befogadó szülőnek lenni?

2.1.1. Miben különbözik egymástól a helyettes szülői és a nevelőszülői munka?

2.1.2. A képzés és az értékelés célja, menete.

3 óra (ea.)

2.2. A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében

2.2.1. A gyermek azonosságtudata, kultúrája, önbecsülése és a család.

2.2.2. Az állandóság jelentősége a gyermek életében.

2.2.3. Mi a befogadó szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?

3 óra (ea.)

2.3. A kötődés szerepe a gyermek életében

2.3.1. A gyermek fejlődésének alapfeltételei.

2.3.2. A mély és tartós kötődés fogalma, jelentősége.

2.3.3. Hogyan hat a gyermek fejlődésére az, ha befogadó szülőhöz kerül?

2.3.4. Mi a befogadó szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?

3 óra (ea.)

2.4. A veszteség a gyermek életében

2.4.1. A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek által átélt veszteségek típusai.

2.4.2. A befogadó szülőhöz kerülés hatása a veszteségélményre.

2.4.3. A veszteség feldolgozásának módjai, a befogadó szülő szerepe a veszteség feldolgozásában.

2.4.4. A befogadó szülő saját veszteségélménye és annak feldolgozása a gyermek szempontjából.

3 óra (ea.)

2.5. A gyermek családi kapcsolatainak erősítése

2.5.1. A gyermek életében jelentős kapcsolatok, ezek hatása a gyermek önbecsülésére, azonosságtudatára.

2.5.2. Hogyan változnak a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek kapcsolatai?

2.5.3. Hogyan gondozható haza szüleihez vagy gyám gondozásába?

2.5.4. A befogadó szülők szerepe a gyermek kapcsolatainak erősítésében.

3 óra (ea.)

2.6. A gyermek viselkedése és kezelése

2.6.1. A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek viselkedésének jellemzői.

2.6.2. A fegyelmezés és büntetés.

2.6.3. A hatékony fegyelmezéshez szükséges ismeretek, készségek, eszközök.

3 óra (ea.)

2.7. Életre szóló kapcsolatok a gyermek életében

2.7.1. Az állandóság-érzet biztosításának eszközei ideiglenes elhelyezés esetében.

2.7.2. Életre szóló kapcsolatok kialakítása azoknál a gyermekeknél, akik nem helyezhetőek vissza saját, vér szerinti családjukba.

2.7.3. A gyermek átgondozása örökbefogadó családba.

3 óra (ea.)

2.8. A befogadó szülő, család életében várható változások a gyermek odakerülését követően

2.8.1. Mire lehet számítani a gyermek érkezését követő napokban, hetekben?

2.8.2. Milyen hosszú távú változásokkal kell számolnia a befogadó szülőnek, családnak?

2.8.3. Milyen hatással lehet a befogadó szülő családtagjaira a gyermek érkezése?

2.8.4. A gyermek egyes életszakaszaiban várható nehézségek.

3 óra (ea.)

2.9. Ki miben segíthet?

2.9.1. A gyermekvédelem rendszerének rövid bemutatása, a szakemberek információ- és támogatásnyújtása.

2.9.2. Kihez lehet fordulni a befogadó szülőnél, családban, illetőleg a szűkebb-tágabb környezetben felmerülő problémák esetén?

4 óra (ea.)

3. A családértékelő megbeszélések témái

3.1. A befogadó szülő, család lehetőségei, tudása, tapasztalata. Várhatóan mennyiben lesznek képesek kielégíteni a hozzájuk kerülő gyermek szükségleteit? Mely területeken van a befogadó szülőnek, családnak további fejlődésre, segítségre szüksége ahhoz, hogy a hozzá kerülő gyermek szükségleteit ki tudja elégíteni?

3.2. Hogyan biztosítható a befogadó szülő, család további fejlődése? Milyen támogatásra van szüksége a befogadó szülőnek, családnak, hogyan fogja ezt megkapni?

3.3. Hogyan látja a befogadó szülő, család a saját elvárásait, képességeit, szükségleteit a gyermek - képzés során megismert - szükségletei fényében? Hogyan befolyásolja ez befogadó szülői szándékát, döntését?

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

4.1. Egyéni vagy csoportos összegző beszélgetés.

2. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez

A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikája

A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikája
I. A tanfolyam célja
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
— megtanulják úgy ellátni tevékenységüket, hogy terveiket a hozzájuk kerülő gyermek vér szerinti szülőjének átmeneti távollétére alapozzák, és a gyermek várakozásait is ehhez igazítsák,
— megszerezzék a gyermek átmeneti gondozásához szükséges gyermekellátási gyakorlatot,
— továbbfejlesszék a gyermek átmeneti gondozásához szükséges empátiás készségüket,
— megismerjék és a gyakorlatban tartsák tiszteletben a szülői jogokat,
— megismerjék a gyermekvédelmi rendszer felépítését, a veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó szakemberek feladatát és segítségük igénybevételének módjait,
— megismerjék és munkájuk során alkalmazzák a szociális munka etikai kódexét.
II.A tanfolyam tematikája
1. Jogi ismeretek2 óra (ea.)
— A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere.
— A helyettes szülőkre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.
2. A szülő-gyermek kapcsolat ébrentartásának feltételei1 óra (ea.)
— Miként szolgálja a szülővel kötött megállapodás a gyermek visszakerülését a
szülőhöz?
— Az elválás folyamatának lépései.
— A szülővel történő találkozások (érintkezési pontok) megtervezése.
— A családgondozó szerepe a kapcsolat megőrzésében.
3. A veszteségkezelés életkori sajátosságai1 óra (ea.)
— Csecsemőkor.
— Óvodás kor.
— Kisiskolás kor.
— Kamaszkor.
4. Konfliktus és konfliktuskezelés2 óra (irányított beszélgetés)
— A nehéz helyzetek kezelése.
— A helyettes szülői munkával együtt járó feszültség.
— Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.
— Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.
5. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek8 óra (ea. + irányított beszélgetés)
— Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.
— Egyéni eltérések, sajátosságok. .
— A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.
— Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.
— A gyermek magánszférája, szabadsága.
— A kortárs kapcsolatok jelentősége.
— Fegyelmezés, korlátozás.
— A játék szerepe és jellemzői életkoronként.
— A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás.
6. Egészségügyi ismeretek4 óra (ea. + irányított beszélgetés)
— A gyermek és környezetének higiénéje.
— Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.
— A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.
— Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a
szenvedélybetegek segítése, a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az
ellátórendszer).
— Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.
7. Esetelemzések1 óra (ea.)
— Konkrét esetek megbeszélése szakirodalom („Helyettes szülői kézikönyv" példatára)
alapján.
— A helyettes szülői munkával kapcsolatos kihívások, aktuális problémák bemu-
tatása.
8. Találkozás gyakorló helyettes szülői családdal2 óra (gyakorlat)
— Kérdésekre válaszol a gyakorló helyettes szülő.
— Hospitálás a helyettes szülő otthonában.
III.Az ismeretek ellenőrzési rendszere
— Ismereteket összegző beszélgetés1 óra

3. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[57]

A nevelőszülői tanfolyam részletes tematikája

1. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1.1. tudatosan felkészüljenek a nevelőszülői feladatok ellátására,

1.2. megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek révén a nevelt gyermek számára - annak képességeihez igazodóan - biztosítani tudják a gondozás, nevelés feltételeit, a gyermek fejlődéséhez szükséges családi szocializációs színteret,

1.3. elsajátítsák azokat a készségeket, melyek révén elő tudják segíteni a gyermek felkészülését az önálló életre, a családi és társadalmi normák elfogadására és betartására,

1.4. alkalmassá váljanak arra, hogy a gyermek érdekeinek megfelelően elősegítsék a gyermek kapcsolattartását a vér szerinti családdal, visszatérését a vér szerinti családba, illetve beilleszkedését az örökbefogadó családba,

1.5. megismerjék az általános szakmai szabályokat (szakmai etika, gyermeki jogok stb.).

2. A tanfolyam tematikája

2.1. Jogi ismeretek

2.1.1. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, a nevelőszülők ebben elfoglalt helye.

2.1.2. A kapcsolódó intézményhálózatok jellemzői.

2.1.3. A nevelőszülői szerepre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.

2.1.4. A nevelőszülők alkalmazásának feltételei, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

2.1.5. A nevelőszülőkre vonatkozó szabályozás.

2.1.6. A nevelőszülőknek járó juttatások.

2.1.7. A gyermekvédelmi gyámság, osztott gyámság a nevelőszülővel.

2.1.8. A gyámként kirendelt nevelőszülő által ellátandó feladatok.

8 óra (ea.)

2.2. Társadalomismeret

2.2.1. A társadalom és a család főbb jellemzői.

2.2.2. A nevelőszülők helye a társadalomban.

2.2.3. Szociálpolitika és szociális munka.

2.2.4. A családtámogatási rendszer.

4 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.3. Élettörténeti munka

2.3.1. Gyakorlati eszközök alkalmazása a gyermek élete folytonosságának biztosítására.

2 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.4. Konfliktus és konfliktuskezelés

2.4.1. A nehéz helyzetek kezelése.

2.4.2. A nevelőszülői munkával együtt járó feszültség.

2.4.3. Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.

2.4.4. Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.

2 óra (irányított beszélgetés)

2.5. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

2.5.1. Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.

2.5.2. Egyéni eltérések, sajátosságok.

2.5.3. A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.

2.5.4. Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.

2.5.5. A gyermek magánszférája, szabadsága.

2.5.6. A kortárs kapcsolatok jelentősége.

2.5.7. Fegyelmezés, korlátozás.

2.5.8. A játék szerepe és jellemzői életkoronként.

2.5.9. A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás.

7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.6. Egészségügyi ismeretek

2.6.1. A gyermek és környezetének higiénéje.

2.6.2. Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.

2.6.3. A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.

2.6.4. Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a szenvedélybetegek segítése, a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az ellátórendszer).

2.6.5. A tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek gondozásának, nevelésének sajátosságai.

2.6.6. Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.

7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

3. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

3.1. ismereteket összegző beszélgetés

2 óra

4. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[58]

5. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[59]

6. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[60]

7. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[61]

8. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[62]

A Központi Oktatási Program (KOP) alapján történő nevelőszülő képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya

1. Oktatók óraszámai

ABCDEFGHI
1A gondozási
és nevelési
tevékenységhez
szükséges alapvető
szakmai ismeretek
Szociálisan hatékony
attitűd (orientációs
tréning)
Gyermekvédelmi
intervenció (szociális
érzékenyítés)
Nevelőszülői
tevékenység
EsetmegbeszélésÖsszefüggő gyakorlatÖsszes ÓraszámSzázalékos arány (%)
238304611447,5Elmélet/
elméletigényes
gyakorlat
354304212652,5Gyakorlat

2. A képzésben részt vevők óraszámai

ABCDEFGHI
1A gondozási
és nevelési
tevékenységhez
szükséges alapvető
szakmai ismeretek
Szociálisan hatékony
attitűd (orientációs
tréning)
Gyermekvédelmi
intervenció (szociális
érzékenyítés)
Nevelőszülői
tevékenység
EsetmegbeszélésÖsszefüggő gyakorlatÖsszes ÓraszámSzázalékos arány (%)
23426389841Elmélet
345448304214259Gyakorlat/
elméletigényes
gyakorlat

9. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez[63]

A Központi Oktatási Program (KOP) keretében szervezett nevelőszülő képzés tanúsítványa
(A KOP-képzésért felelős szerv neve, székhelye, postacíme, telefon és e-mail elérhetősége)
Sorszám:
TANÚSÍTVÁNY
Név: ........................................................................................................................................................................
Születési név: ..........................................................................................................................................................
Születési hely: .........................................................................................................................................................
Születési idő: ........................................év.........................................................hó....................nap
Anyja születési neve: ...............................................................................................................................................
tanulmányait és vizsgakötelezettségét az alábbi KOP-képzést és vizsgáztatást végző szervezetnél
szervezet neve: ........................................................................................................................................................
székhelye: ...............................................................................................................................................................
postacíme: ...............................................................................................................................................................
teljesítette.
A záróvizsga eredménye: .........................................................................................................................................
Ez a tanúsítvány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. §
(1) bekezdés f) pont fb) alpont 2. pontja szerinti, a nevelőszülők számára szervezett Központi Oktatási Program
eredményes elvégzését igazolja.
A képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő
Kelt .............................................,........................év,......................................hó,....................nap.
…………………………………………
vizsgabizottság elnöke
…………………………………………
képző szervezet
P. H.
…………………………………………
KOP-képzésért felelős szerv

P. H."

10. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez[64]

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya

ABC
1Óraszám (óra)Az órák online elérhetősége
2TantárgyElméletGyakorlat
31. modul
Alapvetések gyermekjogi - gyermekvédelmi specifikációval
4Alapvetések a gyámságról és a gyermekvédelmi
rendszerről
62100%
5A gyermek, mint jogalany11100%
6A gyermekvédelmi gyám működése - szemlélet és
identitás
2250%
72. modul
A gyermekvédelmi gyám működési környezete
8A gyermekvédelmi gyám kapcsolódásai
a szakszolgáltatásokhoz és az otthont nyújtó
ellátásokhoz
24100%
9A gyermeki jogok érvényesülésének problémái és
lehetőségei az oktatásban, a szociális és
egészségügyi ellátásban
44100%
10Kapcsolódás közigazgatási, igazságügyi, hatósági
szervezetekhez
40100%
11A gyermeki jogok és érdekek érvényesítése
a gyermekjogi képviselő gyakorlatában
11100%
123. modul
Munkakör specifikus ismeretek
13A gyermekek teljes körű ellátásával kapcsolatos
gyámi feladatok
2250%
14A törvényes képviselettel és a vagyonkezeléssel
összefüggő gyámi feladatok
23100 %
15A gyermekvédelmi gyám feladatai a gyermek
kapcsolattartási jogának érvényesítésében
1250%
16A gyermekvédelmi gyám feladatai a hazagondozás
kapcsán
3450%
17A gyermekvédelmi gyám feladatai az
örökbefogadhatóság és az örökbefogadás kapcsán
3450%
18Képviselet a gyámhivatali, bírósági és egyéb
eljárásokban/ Gyermek és a büntetőjog, büntető
eljárásjog
3350%
194. modul
Gyermekvédelmi gyámi készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban
20Kommunikáció és konfliktuskezelés060%
21Bizalom és kontroll a gyermekvédelmi
gyámságban
060%
22Az együttműködés és a visszajelzés módszertanai0120%
23Összesen3456

11. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez[65]

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) keretében szervezett képzés tanúsítványának adattartalma

1. A tanúsítvány sorszáma

2. A képzésben részt vevő személy

2.1. neve

2.2. születési neve

2.3. születési helye, ideje

2.4. anyja születési neve

3. A képző intézmény

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. postacíme

3.4. telefon és e-mail elérhetősége

4. A GyOP-képzésért felelős szerv

4.1. neve

4.2. székhelye

4.3. postacíme

4.4. telefon és e-mail elérhetősége

5. A záróvizsga eredménye

6. A képzettség megnevezése

7. A záróvizsga-bizottság elnökének, valamint a képző intézmény és a GyOP-képzésért felelős szerv képviselőjének aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01. Módosította továbbá a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 25. §-a.

[2] Módosította a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.09.01.

[4] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2021.09.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2020.10.03.

[6] Beiktatta a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.01.

[7] Módosította a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2015.09.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[9] Módosította a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Megállapította a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.10.06.

[11] Megállapította a 34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet 16. §-a. Hatályos 2020.10.03.

[12] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2021.09.18.

[13] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[14] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2021.09.18.

[15] Módosította a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2015.01.31.

[16] Módosította a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 25. § d) pontja. Hatályos 2015.01.31.

[17] Módosította a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet 48. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[18] Megállapította a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 22. §-a. Hatályos 2015.01.31.

[19] Megállapította a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 15. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[20] Beiktatta a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.01.31.

[21] Beiktatta a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.01.31.

[22] Az alcímet beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[23] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[24] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[25] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2021.09.18.

[26] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[27] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[28] Módosította a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[30] A záró szövegrészt módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[31] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[32] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[33] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2022.12.28.

[34] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[35] Az alcímet beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[36] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[37] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[38] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[39] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[40] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[41] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[42] "Örökbefogadás előtti tanácsadás" alcím címét hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[44] "Örökbefogadói tanfolyam" alcím címét hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § h) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[51] Módosította a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § c) pontja. Hatályos 2017.09.19.

[52] Hatályon kívül helyezte az 5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2018.02.02.

[53] Hatályon kívül helyezte az 5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2018.02.02.

[54] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § j) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § k) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[56] Megállapította a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.31.

[57] Beiktatta a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.31.

[58] Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § d) pontja. Hatálytalan 2017.09.19.

[59] Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § d) pontja. Hatálytalan 2017.09.19.

[60] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § l) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § l) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[62] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 11. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2015.10.29.

[63] Beiktatta a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 11. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2015.10.29.

[64] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 24. § (1) bekezdése (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[65] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 24. § (2) bekezdése (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék