40/2020. (XI. 16.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendőr meghatározott szolgálati feladat végrehajtása során észlelt vagy tudomására jutott kisebb súlyú jogsértő cselekmény esetén - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a meghatározott szolgálati feladatának teljesítését folytatja, azonban a szolgálati elöljárónak történő jelentéssel, illetve a rendőrség ügyeletének vagy tevékenység-irányítási központjának értesítésével köteles intézkedést kezdeményezni."

(2) A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 4. §-a a következő (3a)-(3g) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendőr az életet, testi épséget vagy a közbiztonságot súlyosan és közvetlenül veszélyeztető esemény vagy magatartás észlelése esetén akkor is köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha az a már megkezdett szolgálati feladat ellátását veszélyeztetné.

(3b) A rendőr

a) a személyvédelmi és létesítménybiztosítási,

b) a terrorelhárítási,

c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési,

d) a Védelmi Program biztonságos végrehajtásával összefüggő,

e) a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti személyi védelmi vagy

f) a titkos információgyűjtés folytatásához vagy a leplezett eszköz alkalmazásához kapcsolódó

szolgálati feladatának végrehajtása során észlelt vagy tudomására jutott jogsértő cselekmény esetén a meghatározott szolgálati feladatának teljesítését folytatja, ha az intézkedés foganatosítása vagy az intézkedés kezdeményezése a szolgálati feladat ellátását veszélyeztetné.

(3c) A (3b) bekezdés szerinti esetben, ha a rendőr a szolgálati feladat teljesítését befejezte, vagy az intézkedés foganatosítása vagy az intézkedés kezdeményezése a meghatározott szolgálati feladat ellátását már nem veszélyezteti, az észlelt jogsértő cselekmény vonatkozásában haladéktalanul köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni a szolgálati elöljárónak történő jelentéssel, illetve a rendőrség ügyeletének vagy tevékenységirányítási központjának értesítésével.

(3d) A (3c) bekezdés szerinti jelentés vagy értesítés alapján az intézkedés foganatosítása addig halasztható, amíg az a meghatározott szolgálati feladat végrehajtását veszélyeztetné.

(3e) A terrorelhárítási, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési, valamint a titkos információgyűjtés folytatásához vagy a leplezett eszköz alkalmazásához kapcsolódó szolgálati feladat végrehajtása során a rendőr a szolgálati feladat tárgyát képező, azzal közvetlenül összefüggő jogsértő cselekmény észlelése esetén a jogsértő cselekményt a folyamatban lévő eljárás keretében kezeli.

(3f) Az életet, testi épséget vagy a közbiztonságot súlyosan és közvetlenül veszélyeztető esemény vagy magatartás esetén az intézkedés foganatosítása, az intézkedés kezdeményezése, illetve az intézkedési kötelezettséggel összefüggő esemény vagy eredmény egyéb módon történő megszakítása, elhárítása a (3b) és a (3e) bekezdés szerinti esetben sem halasztható.

(3g) Ha az intézkedés foganatosítása vagy az intézkedés kezdeményezése a rendőri jelleg leplezését veszélyeztetné, vagy más személy életét közvetlenül veszélyeztetné,

a) a személyvédelmi szolgálati feladat végrehajtása,

b) a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti személyi védelmi szolgálati feladat végrehajtása,

c) a Védelmi Program végrehajtásával összefüggő szolgálati feladat végrehajtása vagy

d) a fedett nyomozó vagy a rendőrséggel titkosan együttműködő személy alkalmazása

során az intézkedés foganatosítása vagy az intézkedés kezdeményezése elhalasztható. A rendőr ebben az esetben is köteles az adott helyzetben tőle elvárható módon eljárni az intézkedési kötelezettséggel összefüggő esemény megszakítása vagy eredmény elhárítása érdekében."

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

2. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet] 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Helymeghatározó eszközként alkalmazható a járműkövető rendszer részét képező, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet szerint a szolgálati gépjárműbe szerelt telematikai eszköz is.

(1b) Technikai ellenőrzés keretében a telematikai eszköz által a járműkövető rendszer alkalmazás részére továbbított adatokhoz kizárólag a rendvédelmi szervnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti technikai ellenőrzésre jogosult tagja férhet hozzá."

(2) A 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésében a "járműben, továbbá" szövegrész helyébe a "járműben, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltásra vagy műszaki mentésre alkalmazott járműveiben, továbbá" szöveg lép.

3. A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

3. § A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet] 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendeletet)

"a) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés,"

(során felmerült költség megtérítésére kell alkalmazni.)

4. § A 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ha az elővezetés, illetve az előállítás foganatosítását)

"d) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetén belül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv"

(hajtja végre, a költségként felmerült összeget e szerv számlájára kell befizetni.)

5. § A 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a "szerve vagy" szövegrész helyébe a "szerve," szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés c) pontjában a "Vámhivatal" szövegrész helyébe a "Vámhivatal vagy" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja," szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és" szövegrész.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék