23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában rendvédelmi szerv

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

c) a terrorizmust elhárító szerv,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

e)[1] a büntetés-végrehajtási szervezet,

f)[2]

g)[3] az idegenrendészeti szerv.

1/A. §[4] E rendelet szabályait alkalmazni kell a rendvédelmi szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) is azzal, hogy ahol e rendelet

a) állományilletékes parancsnokot említ, azon a rendvédelmi szerv szervezeti egységének vezetőjét,

b) hivatásos állomány tagját említ, azon a rendvédelmi alkalmazottat

is érteni kell.

2. A technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz alkalmazásának általános feltételei

2. § (1) Az állományilletékes parancsnok rendelheti el a rendvédelmi szerv hivatásos állományú (a továbbiakban: hivatásos állomány) tagja vonatkozásában

a) a szolgálatteljesítésre kijelölt helyiségben vagy a közterületen az ott tartózkodók számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képrögzítő, hangrögzítő, valamint kép- és hangrögzítő eszköz (a továbbiakban: technikai eszköz) vagy

b) a szolgálati gépjárműben, illetve a rendvédelmi szerv által rendelkezésre bocsátott telekommunikációs eszközben működő, a tartózkodási hely megállapítására és nyomon követésére alkalmas technikai berendezés (a továbbiakban: helymeghatározó eszköz)

alkalmazását állandó vagy eseti jelleggel.

(1a)[5] Helymeghatározó eszközként alkalmazható a járműkövető rendszer részét képező, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet szerint a szolgálati gépjárműbe szerelt telematikai eszköz is.

(1b)[6] Technikai ellenőrzés keretében a telematikai eszköz által a járműkövető rendszer alkalmazás részére továbbított adatokhoz kizárólag a rendvédelmi szervnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti technikai ellenőrzésre jogosult tagja férhet hozzá.

(2)[7] Technikai eszköz állandó jellegű alkalmazása a fogvatartottak elhelyezését szolgáló épület, épületrész folyosóján, közösségi helyiségében és udvarán, a fogvatartottak szállítását szolgáló járműben, a büntetés-végrehajtási intézet kapujában, technikai rendszerkezelő helyiségében, töltő-ürítő helyiségében, eligazító helyiségében, valamint az őrzött szálláson, az előállító helyiségben, a határátkelőhelyen, továbbá a közterületen szolgálatot teljesítők esetében rendelhető el.

(3)[8] A helymeghatározó eszköz állandó jellegű alkalmazása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya által a járőrözéshez használt gépjárműben, a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya által a fogvatartottak szállítását szolgáló járműben, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltásra vagy műszaki mentésre alkalmazott járműveiben alkalmazható.

(4) Technikai eszköz vagy helymeghatározó eszköz eseti alkalmazása legfeljebb harminc napra rendelhető el. Az eseti alkalmazás kezdőnapjáról a hivatásos állomány tagját előzetesen írásban tájékoztatni kell.

3. § (1) A technikai ellenőrzést úgy kell végrehajtani, hogy az alkalmas legyen a szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok megsértésének dokumentált rögzítésére, az adatok bizonyítási eszközként való felhasználására.

(2) A technikai ellenőrzés végrehajtása során a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 104. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeket különösen úgy kell teljesíteni, hogy a technikai ellenőrzés ne terjedjen ki a hivatásos állomány technikai ellenőrzéssel érintett tagja (a továbbiakban: érintett) szolgálaton kívüli tevékenységére, az e tevékenységgel érintett helyre, illetve sor kerülhessen a technikai ellenőrzés keretében végzett adatrögzítés megszakítására.

3. Az érintettek tájékoztatása

4. § (1) A technikai eszköz vagy a helymeghatározó eszköz eseti alkalmazásának lehetőségéről, illetve a technikai eszköz vagy a helymeghatározó eszköz állandó alkalmazásáról az érintettet a munkaköri leírásában, illetve annak kiegészítésében előzetesen, írásban tájékoztatni kell. Az adatkezelést érintő változásról az érintettet tájékoztatni kell.

(2) A tájékoztatásnak ki kell terjednie minden olyan technikai eszközre és helymeghatározó eszközre, ezek alkalmazásának részletes szabályaira, amelynek használatára a hivatásos állomány tagja esetén feladat- és hatáskörének ellátásával összefüggésben sor kerülhet.

(3) A tájékoztatásnak ki kell terjednie:

a) az adatkezelő megnevezésére és elérhetőségére,

b) az adatkezelés jogalapjára, céljára és a kezelhető adatok fajtáira,

c) az adatkezelés időtartamára,

d)[9] az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaira, illetve azok gyakorlásának módjára,

e) az információs önrendelkezési jog megsértése esetén a jogérvényesítési lehetőségekre,

f) az adatkezelő rendvédelmi szerv által alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekre,

g) az adatok megismerésére jogosult személyek és szervek körére, illetve az adattovábbítás jogalapjára.

5. § (1) A rendvédelmi szerv helyiségében elhelyezett technikai eszköz alkalmazása esetén a kamerák pontos elhelyezésére, valamint az általuk megfigyelt területre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás az érintett munkaköri leírásában foglaltakon kívül más módon, például figyelemfelhívó felirat elhelyezésével, belső hálózaton elérhető információk rendelkezésre bocsátásával is megadható.

(2) Technikai eszköz alkalmazása esetén az annak működtetésére vonatkozó figyelemfelhívó feliratot a rendvédelmi szerv helyisége bejáratánál kell elhelyezni.

(3)[10] Ha a rendvédelmi szerv helyiségében elhelyezett technikai eszköz alkalmazása - különösen az ügyfélforgalom számára is megnyitott helyiségekben - a hivatásos állomány tagjain kívül más személyek személyes adatainak a kezelésével is járhat, akkor a tájékoztatásról erre figyelemmel is gondoskodni kell.

4. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok megőrzése

6. § A technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz alkalmazási rendjét és a rögzített adatok kezelésének folyamatát olyan módon kell kialakítani, hogy az érintett személyes adatainak kezelésére csak az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében szükséges ideig kerüljön sor, és az adatok megőrzési idejének lejártát követő törlés dokumentált módon történjen.

7. § Az adatkezelő rendvédelmi szerv vezetője kijelöli azt a személyt, akinek feladata a technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz által rögzített személyes adatok letöltése, feldolgozása, továbbítása, szükséges esetben kiértékelése, megőrzése, tárolása, törlése, a szükséges tárolókapacitás rendelkezésre állásának figyelemmel kísérése. A kijelölt személy feladatait, jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírásában kell rögzíteni.

5. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok felhasználása

8. § Az adatkezelő rendvédelmi szerv vezetője köteles meghatározni a technikai ellenőrzés során rögzített személyes adatok megismerésére jogosultak, illetve az adattovábbítási kérelmek elbírálására feladat- és hatáskörrel rendelkező személyek körét.

9. §[11] Az adattovábbítási nyilvántartás adatait az adatkezelő rendvédelmi szerv a rögzítést követő öt évig köteles megőrizni.

6. Adatbiztonsági intézkedések

10. § Az adatkezelő rendvédelmi szerv köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos és sérülésmentes kezelését, gondoskodik továbbá arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

12. § Az adatkezelő rendvédelmi szerv vezetője a már alkalmazott technikai eszköz és helymeghatározó eszköz tekintetében a munkaköri leírások kiegészítésére e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül köteles intézkedni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 24/2023. (VIII. 31.) MK rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2023.09.15.

[3] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 49. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[4] Beiktatta a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.03.12.

[5] Beiktatta a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.11.24.

[6] Beiktatta a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.11.24.

[7] Módosította a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelet 35. és 36. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[8] Módosította a 24/2023. (VIII. 31.) MK rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[9] Módosította a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2019.09.07.

[10] Módosította a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.09.07.

[11] Módosította a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.09.07.

Tartalomjegyzék