415/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési tárgyú egyes kormányrendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában,

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvény szerinti súlyos vasúti baleset esetén a vasúti társaság segítséget nyújt a baleset áldozatainak az EK rendelet szerinti panasztételi eljárásokhoz. Ennek során a kommunikációs csatornákon keresztül kapcsolatba lép a baleset áldozatainak családtagjaival, és észszerű keretek között pszichológiai támogatást biztosít a baleset áldozatainak és családtagjainak."

2. § Az R1. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § Ez a rendelet

a) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2370 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a vasútbiztonságról szóló, 2016. május (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (5) bekezdésének

való megfelelést szolgálja."

2. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdése a következő b) és c) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"b) azt a dokumentumot, amellyel a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakhatóságokkal a szükséges egyeztetéseket elvégezte,

c) az érintett közműkezelők hozzájárulását igazoló dokumentumot,"

4. § Az R2. 1. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § (1) A vasúti közlekedési hatóság - a (2) bekezdés szerinti tartalmú - útmutatót készít, amelyet honlapján közzétesz.

(2) Az útmutató részletes iránymutatást nyújt az e rendelet szerinti engedélyek megszerzéséről, tartalmazza az engedélyekhez kapcsolódó követelmények leírását és magyarázatát, valamint a kérelem mellékletét képező dokumentumok jegyzékét."

5. § Az R2. a 10. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"3/A. Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer harmonizált végrehajtása

10/A. § (1) Olyan pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer esetében, amely az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (a továbbiakban: ETCS) vagy a vasúti mobil kommunikációs rendszer globális mobilkommunikációs (a továbbiakban: GSM-R) berendezéseit is magába foglalja, a kérelmező a beszerzési eljárás kiírása előtt kérelmezi az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy a tervezett műszaki megoldások teljes mértékben megfelelnek az átjárhatósági műszaki előírásoknak, és így teljesen átjárhatóak.

(2) A kérelmező a kérelmet, valamint a kérelemhez tartozó összes dokumentumot, továbbá a vonatkozó eljárások állására és kimenetelére, valamint adott esetben a fellebbezési tanács kéréseire és határozataira vonatkozó információt az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2016/796 rendelet] meghatározott egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül kell nyújtja be és éri el.

(3) A vasúti közlekedési hatóság a jóváhagyás iránti kérelemről véleményt ad ki

a) a kérelmező részére az Ügynökséghez benyújtásra kerülő kérelme benyújtását megelőzően vagy

b) az Ügynökség részére a kérelem benyújtását követően.

(4) Az Ügynökség döntése elleni jogorvoslatra az (EU) 2016/796 rendelet az irányadó. Azon előrehaladott fejlesztési stádiumban lévő projektek esetén, amelyek a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló kormányrendelet 4. §-a alapján mentesültek egy vagy több átjárhatósági műszaki előírás alkalmazása alól, a kérelmező nem kérhet új ellenőrzést.

(5) Ha az Ügynökség jóváhagyása után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, a kérelmező haladéktalanul az (EU) 2016/796 rendelet 12. cikkében hivatkozott egyablakos információs és kommunikációs rendszeren keresztül tájékoztatja az Ügynökséget és a vasúti közlekedési hatóságot. Ebben az esetben az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdésének megfelelően a kérelmező és a vasúti közlekedési hatóság együttműködik az Ügynökséggel annak érdekében, hogy kölcsönösen elfogadható megoldás jöjjön létre."

6. § Az R2. 12. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy)

"d) az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerhez (a továbbiakban: ERTMS) kapcsolódó pálya menti berendezés megfelel-e az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben a jóváhagyás kiadása után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének."

7. § Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyt akkor adja meg, ha a tervezett építmény a hatályos jogszabályokban és - a nemzeti ajánlások kivételével - az egyéb vasúti műszaki előírásokban foglalt követelményeknek, az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések esetében pedig az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben jóváhagyás után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének megfelel."

8. § Az R2. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az átalakítási engedélyezési eljárásra a 11-13. §-ban foglaltakat a (2) bekezdésben foglaltakkal, valamint azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol e rendelet építési engedélyt említ, ott átalakítási engedélyt kell érteni.

(2) Átjárhatóságot lehetővé tévő alrendszerek felújítása vagy korszerűsítése esetén a vasúti közlekedési hatóság megvizsgálja a kérelmet és annak mellékleteit, és - az ERTMS projektekhez kapcsolódó pálya menti berendezések esetében az Ügynökséggel szorosan együttműködve - a következő feltételek alapján eldönti, hogy szükség van-e átalakítási engedélyre

a) a tervezett munkálatok negatív hatással vannak az érintett alrendszer általános biztonsági szintjére;

b) a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások megkövetelik új üzembe helyezési engedély megszerzését;

c) a magyar nemzeti végrehajtási tervek megkövetelik az átalakítási engedély megszerzését; vagy

d) változás következik be azon paraméterek értékeiben, amelyek alapján korábban az építési engedélyt kiállították."

9. § Az R2. 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az átjárhatóságot lehetővé tévő pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer, valamint az energia- és infrastruktúra-alrendszerek üzembe helyezésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha azok tervezése, kivitelezése és beszerelése megfelel a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelményeknek, és rendelkezik az e rendeletben meghatározott engedélyekkel."

10. § Az R2. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Mindazon vasúti célú sajátos építmények esetében, amelyekre átjárhatósági műszaki előírás vonatkozik, és az átjárhatósági műszaki előírás előírásai alapján az alrendszer felújítását vagy átalakítását követően új használatbavételi engedély kiadása szükséges, a határozatlan ideig megadott használatbavételi engedély a használatbavételi engedélyben és a vasútbiztonsági engedélyben meghatározott változatlan műszaki és biztonsági feltételekkel az új használatbavételi engedély hatálybalépéséig hatályos."

11. § Az R2. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben a vasúti közlekedési hatóság helyszíni szemlét tart, új vasúti építmény esetén - kivéve, ha a vasúti közlekedési hatóság másként rendelkezik - az építtető vagy az engedélyes legkésőbb a helyszíni szemlén köteles bemutatni a vasúti közlekedési hatóságnak)

"a) az elkészült létesítmény megvalósult állapotát feltüntető dokumentációt a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával arról, hogy az elkészült vasúti építmény a hatályos jogszabályokban és egyéb vasúti műszaki előírásokban (ide nem értve a nemzeti ajánlásokat) foglalt követelményeknek megfelel,"

12. § Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2020. október 31-én lép hatályba.

14. § Ez a rendelet

a) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a vasútbiztonságról szóló, 2016. május (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (5) bekezdésének, valamint

c) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2370 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 415/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. melléklet 1. pontja a következő c) és d) alponttal egészül ki:

(Valamennyi létesítményre vonatkozóan:)

"c) az átjárhatóságot lehetővé tévő pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer, valamint az energia- és infrastruktúra-alrendszerek esetén az a) alpontban foglaltakon felül igazolni kell

ca) az EK-hitelesítési nyilatkozat és a nemzeti szabálynak való megfelelést igazoló hitelesítési nyilatkozat rendelkezésre állását,

cb) az alrendszernek azzal a rendszerrel való műszaki összeegyeztethetőségét a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások, nemzeti szabályok és nyilvántartások alapján bizonyító okiratok rendelkezésre állását, amelybe azt integrálják,

cc) az alrendszerek biztonságos integrációját a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások, nemzeti szabályok és az (EU) 2016/798 irányelv 6. cikkében meghatározott közös biztonsági módszerek alapján bizonyító okiratokat,

cd) olyan pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer esetében, amely az ETCS vagy a GSM-R berendezéseit is magában foglalja, az Ügynökség jóváhagyását tartalmazó döntést, továbbá amennyiben a jóváhagyás kiadása után változna az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének való megfelelést bizonyító okiratokat;

d) a pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer átjárhatóságot nem érintő elemei vonatkozásában az a) és c) alpontban foglaltakon felül igazolni kell az uniós vasúti rendszer részét képező pályahálózatok pályaoldali biztosítóberendezési szerkezeti elemekre, rendszerkomponensekre, alrendszerekre és rendszerekre vonatkozó követelmények való megfelelést igazoló hitelesítési nyilatkozat rendelkezésre állását."

Tartalomjegyzék