421/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)" szövegrész helyébe a "Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében az "Az SZGYF" szövegrész helyébe az "A TEF" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "az SZGYF" szövegrészek helyébe az "a TEF" szöveg,

d) 3. §-ában, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (1)-(3) bekezdésében az "az SZGYF" szövegrész helyébe az "a TEF" szöveg

lép.

2. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Kormány a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény szerinti

a) szakértői nyilvántartó szervként - ideértve az eliminációs nyilvántartás kezelését is -,

b) a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szervként, valamint

c) a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében mintavétellel érintett személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szervként

az NSZKK-t jelöli ki."

3. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény szerinti

a) szakértői nyilvántartó szervként,

b) az eltűnés miatt körözött személyek, az eltűnés miatt körözött személyek vér szerinti hozzátartozóinak, valamint az ismeretlen holttest vagy holttestrész DNS-profiljának meghatározására jogosult szervként

az NSZKK-t jelöli ki."

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék