482/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § A miniszter a 9. § b) pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök