486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 25. §)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül (a továbbiakban: utazási kedvezmény) veheti igénybe a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § d) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, valamint az az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató, aki a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködik.

2. § (1) Az egészségügyi dolgozó az 1. § szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt és az egészségügyi intézmény által az 1. melléklet szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

(2) A koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató az 1. § szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt, valamint az őt foglalkoztató egészségügyi intézmény által az 1. melléklet szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

(3) Az 1. § szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolása céljából az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl más igazolás nem kérhető.

(4) Az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

3. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelethez

Igazolás
az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-,
egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók díjmentes utazásához
I. Jogosult személy:
- neve:
............................................................................................................................................................................................
- születési helye és ideje:
............................................................................................................................................................................................
- lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe):
............................................................................................................................................................................................
- személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma:
............................................................................................................................................................................................
II. Egészségügyi intézmény vagy időszakosan működő gyógyintézet
- neve:
............................................................................................................................................................................................
- székhelye/telephelye:
............................................................................................................................................................................................
III. Az igazolás kiállításának helye és ideje:
............................................................................................................................................................................................
IV. Az igazolást kiállította1:
............................................................................................................................................................................................
P. H.
1 A IV. pontban foglalt egészségügyi intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása,
valamint az egészségügyi intézmény bélyegzője.
A jogosult díjmentes utazási jogosultsága a belföldi, helyközi vasúti és autóbuszos személyszállítási
közszolgáltatások vonatkozásában kiterjed a helyjegyre, valamint a pótjegyre, így a helyközi autóbusz-
közlekedésben alkalmazott kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített gyorsvonati
pótjegyre, ezáltal mentesít ezek megváltásának kötelezettsége alól.
A jogosult jelen igazolást köteles magánál hordani és a díjmentes utazás igénybevételéhez a közlekedési
szolgáltatók munkatársainak kérésük esetén felmutatni.

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 4. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja.

Tartalomjegyzék