48/2020. (X. 7.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 27. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú elektronikus adatlapon a naptári évet követő év március 31-ig adatot szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH). Az adatlapot és a kitöltési útmutatóját a NÉBIH közzéteszi a honlapján.

(2a) A (2) bekezdés szerinti adatlap az alábbi adatokat tartalmazza:

a) adatszolgáltatási időszak,

b) a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó természetes személy neve, címe, szervezet esetén megnevezése, székhelye,

c) az állattartó telep megnevezése, címe,

d) az állatállomány éves átlagos létszáma,

e) az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a tárgyévben, trágyafeldolgozás adatai,

f) a trágyatároló kapacitása és a tárgyév utolsó napján tárolt szerves trágya mennyisége,

g) a legeltetéssel hasznosított terület adatai:

ga) helyrajzi száma,

gb) település neve,

gc) terület mérete (ha),

gd) MePAR blokkazonosítója,

h) legelőn töltött napok száma a legelő állatok állatfaj kódja és a legeltetett állatok száma szerinti bontásban,

i) a trágyakijuttatás tárgyévi adatai:

ia) terület helyrajzi száma,

ib) település neve,

ic) MePAR blokkazonosító,

id) termesztett növény fajtája,

ie) termés mennyisége (t/ha),

if) trágyázott terület mérete (ha),

ig) szerves trágya típusa (kód),

ih) hígtrágya mennyisége (m3/ha),

ii) istállótrágya kijuttatásának módja,

ij) kijuttatott istállótrágya mennyisége (t/ha),

ik) szerves trágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége (kg/ha),

il) N műtrágya hatóanyag mennyisége (kg/ha),

j) a más gazdálkodónak átadott vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról szóló nyilatkozat."

2. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

a) 11. § (2) és (3) bekezdése,

b) 6. számú melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5. § E rendelet 2. §-a a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv III. melléklet 2. és 4. pontjának való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 48/2020. (X. 7.) AM rendelethez

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 3. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

[AB
A korrekció megnevezéseMódosítás]
8.Nagytömegű kukoricaszár, napraforgószár és tarlómaradványok
időbeni lebontásához és a talaj biológiai feltáró folyamatainak
elősegítéséhez szántóföldi termőhelyen
100 kg szárazanyaghoz további
0,8 kg N hatóanyagot lehet adni

Tartalomjegyzék