49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) és if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

1. § (1) Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az egészségügyi tevékenységet végző,

a) orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettséggel, illetve

b) - az a) pontban foglaltakon túl - egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során szerzett képzettséggel [az a) és b) pont szerinti képzettség a továbbiakban együtt: szakképesítés] rendelkező személy (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) folyamatos szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) köteles részt venni, a szakmai felkészültségének folyamatos szinten tartása érdekében.

(1a) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján orvosi fizikusi szakértői tevékenységet végző személyre e rendeletet megfelelően alkalmazni kell."

(2) Az R1. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosítása

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Orvosi fizikus szakértői tevékenység végzésére az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelet szabályai szerint az alábbi feltételeknek megfelelő, szakismerettel rendelkező személy jogosult:

a) klinikai sugárfizikus szakvizsga és az azt követően megszerzett legalább 5 éves gyakorlat, vagy

b) okleveles fizikus, okleveles orvosbiológiai mérnök, okleveles egészségügyi mérnök szakképzettséget követően megszerzett legalább 10 év szakmai gyakorlat orvosi fizikus munkakörben (sugárterápia, nukleáris medicina vagy radiológia szakterületen), és PhD-fokozat.

(2) Az orvosi fizikus szakértői tevékenységet végző személyek a szakmai felkészültség folyamatos szinten tartása érdekében, kötelesek az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben a klinikai sugárfizikusok részére meghatározott továbbképzésen részt venni, valamint a továbbképzést igazoló dokumentumot a munkáltatónak bemutatni. A továbbképzés teljesítését igazoló dokumentumot az orvosi fizikus szakértői tevékenységet végző személyek az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 8. § (4) bekezdésében foglalt bejelentés megújítása során az egészségügyi államigazgatási szervnek is kötelesek bemutatni."

(3) Az R2. a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról szóló 49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek mentesülnek a mentesülnek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szerinti klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzése alól."

(3) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelethez

Az R2. 1. melléklet 2. cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. orvosi pecsétszám, szakdolgozók esetében a működési nyilvántartási szám, orvosi fizikus szakértő esetén az Egység- és Tevékenység Nyilvántartó Rendszerből nyert azonosító szám,"

Tartalomjegyzék