22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,

a 14. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) teljes munkaidejű foglalkoztatás: legalább heti 36 órás munkaidejű vagy - munkaidő hiányában - legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

b) részmunkaidős foglalkoztatás: legalább heti 18 órás munkaidejű vagy - munkaidő hiányában - legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

c)[1] kompetencia: az az ismeretanyag és képesség, amelynek elsajátításával a jelölt képes lesz az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzésére e rendeletben meghatározott mértékű önállóság mellett, és amelyek meglétét a jelölt bizottság előtt vizsgával igazolja;

d) jelölt: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, szakpszichológus, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy;

e) egyetem: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem.

2. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)[2] Szakorvosi szakképesítést

a) általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

b)[3]

c) a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető alap szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3)[4] A háziorvostan szakképzés a 2. mellékletben foglaltaktól eltérően a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4), (4c), (5) és (8a) bekezdése alapján megállapított feltételek teljesülése esetén egyéni képzési terv szerint is teljesíthető.

(4) A szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4a)[5] Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Ráépített szakképzésben csak az adott képzés bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítéssel rendelkező jelöltek vehetnek részt.

(5a)[6] A 2. melléklet szerinti klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett szakorvos a klinikai laboratóriumi genetika szakorvosa, a 10. melléklet szerint klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett személy a klinikai laboratóriumi genetikus cím használatára jogosult.

(6)[7] A 11. melléklet tartalmazza azon alap szakképesítések körét, amelyek együttes megléte a 11. mellékletben meghatározott ráépített szakképesítésnek megfeleltethető.

(7)[8] A gyermekradiológia képzés esetében, ha a képzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint radiológia szakképesítéssel egyaránt rendelkezik, a szakvizsgára bocsátáshoz a 3. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően 6 hónap gyermekradiológia gyakorlat teljesítésének igazolása elegendő.

(8)[9] A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet, valamint a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek megfeleltethetők.

4. § (1) Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 4. melléklet tartalmazza.

(3)[10] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon általános orvosi végzettséggel rendelkezők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szakfogorvosi szakképesítést szereztek, a 4. melléklet szerinti, további szakfogorvosi szakképesítést is szerezhetnek.

(4)[11] A szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programját a 4a. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket az 5. melléklet, ráépített szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) alapján megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint az e rendelet alapján megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7. melléklet tartalmazza.

(3a)[12] Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint a MódR. hatálybalépése előtt megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7a. melléklet tartalmazza.

(4)[13] Az infektológiai gyógyszerészet ráépített szakgyógyszerészi szakképesítés az R.1. szerinti Gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítéssel is megszerezhető.

(5)[14] A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 61. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakgyógyszerészi szakképesítésnek

a) közforgalmú gyógyszertár vezetése esetén a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítés,

b) intézeti gyógyszertár vezetése esetén a kórházi, klinikai szakgyógyszerészet szakterületen szerzett szakképesítés

feleltethető meg.

(6)[15] Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésnek felel meg - a 7a. mellékletben meghatározott szakgyógyszerészi szakképesítések mellett - a 2015. július 16. napját követően és a MódR. hatálybalépése előtt a gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterületen megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítés.

6. § (1) Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A pszichológus vagy egészségpszichológus szakképzettséggel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket a 8. melléklet, a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhető egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéseket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A klinikai sugárfizikus szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális anatómia, sugárbiológia ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, felsőoktatási alapképzésben vagy mesterképzésben vagy posztgraduális képzés keretében, valamint egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam keretében megszerzett ismereteinek - a képző intézmény által kiállított - igazolása.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről - a kiadott igazolás figyelembevételével - a szakképzést folytató egyetem dönt.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkező igazolni nem tudja, vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a (3) bekezdés szerint az egyetem nem fogadja el, úgy a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekből a szakképző egyetem által szervezett vagy elismert, legalább 30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges. Az egyetem értesíti a szakképzésre jelentkezőt azokról a szintrehozó tanfolyamokról, amelyeknek az elvégzése szükséges.

(5) A klinikai sugárfizikus szakképesítéssel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi fizikus, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendelet szerinti orvosfizikus szakképesítéshez kötött tevékenység ellátható.

8. §[16] (1)[17] A szakorvosi alap és a szakfogorvosi alap szakképesítések szintekre tagoltak, az egyes szintek között a jelöltek részvizsgát tesznek. Amennyiben a szakorvosok esetében a 2. melléklet, a szakfogorvosok esetében a 4. melléklet eltérően nem rendelkezik, a jelölt az egyes részvizsgák letételére a szakképzése során a szakorvosjelölt a 2. mellékletben, a szakfogorvos-jelölt a 4. mellékletben meghatározott sorrendben köteles. A szakgyógyszerészi alap szakképesítések törzsképzési és szakgyakorlati időből állnak.

(2)[18] A szakképesítések egyes szintjeinek sikeres teljesítésével megszerezhető kompetenciák körét szakorvosok esetében a 2. melléklet, szakfogorvosok esetében a 4. melléklet határozza meg.

(3) A szakorvosi és a szakfogorvosi képzés során a kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:[19]

a) I. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi;

b)[20] II. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi, illetve szakfogorvosi szupervízió mellett végzi; a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag - sürgős esetben haladéktalanul - tájékoztatja a szakorvost, illetve szakfogorvost;

c)[21] III. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvosi, illetve szakfogorvosi indikációra, szakorvossal, illetve szakfogorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés alapján, önállóan végzi;

d)[22] IV. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos, illetve szakfogorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos, illetve szakfogorvos utasítása szerint végzi;

e)[23] V. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos, illetve szakfogorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.

(4)[24] A szakorvosi és a szakfogorvosi képzés során az egyes szintekhez igazodóan a szakorvos, illetve szakfogorvos személyes, telefonos vagy egyéb elektronikus úton való elérhetőségét a képzőhelynek biztosítani kell.

(5) Az (1) bekezdés szerinti részvizsgák szervezése, lebonyolítása és nyilvántartása az egyetemek feladata. Az egyetemek a részvizsgák lebonyolítását a szakképzési grémiumok bevonásával végzik. Az egyetem a részvizsgákat a szakképzésben részt vevők számához és a képzésük teljesítésének üteméhez igazítottan köteles megszervezni olyan módon, hogy

a) a c) pont kivételével valamennyi részvizsgát az adott szakmában legalább félévente egy alkalommal meghirdet,

b) a c) pont kivételével amennyiben a képzésben részt vevők alacsony száma az a) pont szerinti rendszerességű meghirdetést nem indokolja, abban az esetben a részvizsgát úgy szervezi meg, hogy annak letételére a képzésben részt vevőnek a részvizsga előfeltételeként meghatározott képzési elemek és követelmények teljesítésétől számított legkésőbb hat hónapon belül legyen lehetősége,

c) az ügyeleti feladatellátás megkezdéséhez előírt részvizsgát úgy kell megszervezni, hogy annak letételére a részvizsga előfeltételeinek teljesítésétől számított legkésőbb két hónapon belül legyen lehetősége a jelöltnek.

(6)[25] Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - amennyiben a 2. melléklet ettől eltérően nem rendelkezik - a szakképzési grémium által kijelölt legalább 2 fős bizottság (a továbbiakban: Részvizsga Bizottság) előtt kerül sor, melynek tagjai közül legalább 1 fő szakképzési grémiumi tag, vagy 1 fő a szakvizsgáztatói névjegyzékben szereplő, a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakiránya szerinti vizsgáztató, valamint 1 fő a tutori névjegyzékben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakiránya szerinti tutorként szereplő személy.

(7)[26] A (12) bekezdés szerinti második ismétlő részvizsga esetén a Részvizsga Bizottság tagja a (6) bekezdésben meghatározottakon túl valamely másik, a szakorvos, illetve szakfogorvos képzést folytató egyetem illetékes szakképzési grémiumának egy kijelölt tagja, valamint a rezidensek érdekképviseletét ellátó szervezet egy képviselője.

(8)[27] Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére alkalmas, a jelölt szakiránya szerinti szakképesítésre akkreditált képzőhelyek közül a részvizsga helyszínét a szakképzési grémium határozza meg a 2. és a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(9)[28] Az (1) bekezdés szerinti részvizsgán az a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt vehet részt, aki a részvizsga 2. mellékletben meghatározott feltételeinek teljesítését igazolja. Az egyes képzési elemek teljesítése során a szakképzést felügyelő tutor az általa felügyelt időszak tekintetében igazolja, hogy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt az adott, tutorált szakmaterületen a választott szakmájához szükséges ismereteket elsajátította, az előírt számú beavatkozást a szakma gyakorlásához megkívánt színvonalon elvégezte. A tutor köteles tájékoztatni a szakképzési grémium vezetőjét, amennyiben megítélése szerint az előírt gyakorlati idő alatt a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt nem tudta a megfelelő szakmai színvonalon az előírt ismereteket és beavatkozásokat elsajátítani.

(10) A szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt teljesítményét a részvizsgán a Részvizsga Bizottság háromfokozatú értékeléssel látja el:[29]

a) "kiválóan megfelelt" minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán legalább 85%-ot ér el,

b) "megfelelt" minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70-84% között teljesít,

c) "nem felelt meg" minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70% alatti eredményt ér el.

(11)[30] Amennyiben a részvizsgán a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt "nem felelt meg" minősítést kap, a részvizsgát meg kell ismételni. A 2. és a 4. melléklet rendelkezhet úgy, hogy az ismétlő vizsga az első részvizsgától eltérő lebonyolítási formában kerül biztosításra.

(12)[31] A részvizsgán első alkalommal kapott "nem felelt meg" minősítést követően a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a szakképzését tovább folytathatja, azonban a részvizsgát a Részvizsga Bizottság által meghatározott, de - amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik egyes szakképesítések esetében - legfeljebb 6 hónapos időtartam elteltével meg kell ismételnie. Amennyiben a részvizsga második alkalommal is sikertelen, a Részvizsga Bizottság legfeljebb 6 hónapnyi időtartamra vonatkozóan, maximum 312 órában meghatározott gyakorlati képzési elem vagy elemek (teljes vagy részleges) megismétlését írhatja elő a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére, amelynek teljesítése a részvizsga megismétlésének feltétele.

(13) A szakorvosjelölt a (12) bekezdés szerint előírt többletgyakorlatot az elsődleges képzőhelye támogatásával a rendes munkaidőn felül, a szakképzésének további folytatásával párhuzamosan is pótolhatja a munkaidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával. Amennyiben a többletgyakorlat külső képzőhelyen töltendő le, úgy a külső képzőhely hozzájárulása is szükséges a többletgyakorlat teljesítéséhez. Az előírt képzési elem vagy elemek teljesítését az elsődleges, illetve a külső képzőhely igazolja.

(14)[32] Amennyiben az előírt képzési elem vagy elemek megismétlése nem rendes munkaidőn felül történik, úgy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a rendes munkaidőn belül ismételheti meg azokat. Ebben az esetben az előírtak megismétlésére fordított időtartammal a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakképzése meghosszabbodik, amely időtartam alatt a szakképzésével kapcsolatban felmerülő költségek viselésére köteles.

(15)[33] Egy részvizsga legfeljebb két alkalommal ismételhető, amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt egy részvizsgája harmadik alkalommal sem sikerül, a szakképzését támogatott formában az adott szakirányon nem folytathatja tovább, és az államilag támogatott szakképzésre irányuló jogviszonya a harmadik sikertelen részvizsga napjával megszüntetésre kerül.

(16) Amennyiben a jelölt egy részvizsgát a harmadik alkalommal is sikertelenül teljesített, úgy a Részvizsga Bizottság legkésőbb a harmadik sikertelen részvizsga napját követő 3 napon belül tájékoztatja erről az Országos Kórház Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ).

(17) A Részvizsga Bizottság döntésével kapcsolatos jogorvoslat szabályait, valamint a sikeres, illetve sikertelen részvizsgákkal kapcsolatos eljárásrendet és az alkalmazandó dokumentumok körét az egyetemek egységesen szabályzatban határozzák meg, és azt az OKFŐ a honlapján közzéteszi. A jogorvoslati eljárást az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően az egyetem folytatja le.

(18)[34] Amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt a képzés során egy részvizsgát sikeresen teljesített, az egyes részvizsgákhoz kapcsolódó kompetenciák gyakorlására csak abban az esetben jogosult, amennyiben az adott szakképzésben vesz részt, valamint a szakképzés befejezése és a szakvizsga letétele közötti időszakban, de legfeljebb a szakképzése befejezésétől számított egy évig. Amennyiben a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt szakképzése szünetel, vagy szakképzésre irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül, a szakképzéshez kapcsolódó részvizsgákon megszerzett kompetenciák gyakorlására a továbbiakban nem jogosult.

(19) A (20) bekezdésben foglalt kivétellel a szakorvosi alap szakképesítések kötelező elemét képezi legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat, valamint legalább 2 hét időtartamú mentő gyakorlat.

(20) Az igazságügyi orvostan, a klinikai laboratóriumi genetika, valamint a patológia szakképesítéseknek nem képezik kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt gyakorlati elemek. A háziorvostan, a szemészet és a megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat. A megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező gyakorlati elemét a (19) bekezdésben foglalt mentő gyakorlat.

(21) A 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciákat az 1a. melléklet, az 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során elsajátítható kompetenciákat az 1b. melléklet határozza meg.

(22) A (19) bekezdés szerinti mentő gyakorlat letétele alól mentesül az a szakorvosjelölt, aki mentőtiszt III. szintű képzésben vett részt.

(23)[35] Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére ambuláns ellátás részleges önállósággal történő elvégzésére, azzal, hogy a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt részére a szakmai felügyelet elérhetőségét biztosítani kell, valamint az ambuláns lapon a szakorvosjelölt, illetve szakfogorvos-jelölt felügyeletét ellátó szakorvos nevét fel kell tüntetni.

(24) Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt részére zárójelentés előkészítésére és összeállítására, azonban a zárójelentés kiadására annak szakorvosi jóváhagyását követően kerülhet sor. A zárójelentésen a szakorvos aláírását és orvosi bélyegzőjét fel kell tüntetni.

(25)[36] Az egyes szakorvosi alap szakképesítések során a rész-, illetve szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát a 2. melléklet, a szakfogorvosi alap szakképesítések esetében a 4. melléklet tartalmazza.

(26) A részvizsgák témaköreit és kérdéseit szakmánként az egyetemek szakképzési grémiumai közösen meghatározzák és valamennyi egyetem honlapján a szakorvosjelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

(27) A szakvizsgák témaköreit az OKFŐ szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB) a honlapján közzéteszi.

(28) Az egyes szakorvosi ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat a miniszter hagyja jóvá, és az OKFŐ a honlapján közzéteszi.

9. § (1)[37] A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendő tevékenységeket a jelölt részére kiállított, az egyetem által, a grémium javaslatára figyelemmel meghatározott formátumú, elektronikus vagy papíralapú munkanaplóban kell rögzíteni.

(2) A munkanapló tartalmazza:[38]

a) a teljesítendő tevékenység, elsajátítandó készség megnevezését,

b) a teljesítés, elsajátítás szintjét,

c) az előírt esetszámot és

d) a tutor aláírását és pecsétjét.

(3) A munkanaplóban szereplő elsajátítási szintek a következők:[39]

a) "L" látta a beavatkozást,

b) "R" részvétel, tevékeny közreműködés (asszisztálás) a beavatkozásban,

c) "V" a beavatkozás felügyelet melletti önálló végrehajtása.

10. §[40] Az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerint történik. A szakképesítést az Országos Kórházi Főigazgatóságnak a szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság által kiállított bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést az 1. mellékletben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

11. § (1) A szakképzési idő igazolásához szükséges feltételeket a jelölt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában

a) teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy

b)[41] olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége - a szakmai tevékenység jellegére figyelemmel - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt munkaidő-kedvezményre figyelemmel a kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát eléri.

(2)[42] A szakképzés vagy annak egyes elemei - a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén - részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

(3) Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések

a)[43] a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő öt évben,

b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy

c) újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt

az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.

(4)[44] Egy szakorvosjelölt a szakképzésben egyidejűleg egy - a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben legfeljebb két - szakma vonatkozásában vehet részt.

12. § (1)[45] Ha a jelölt az első alap szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető alap szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni, azzal, hogy az így alkalmazott beszámítás miatti mentesítés az újabb elsőként választott szakképzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési idejének legfeljebb a fele időtartamára terjedhet ki.

(1a)[46] Amennyiben a szakorvosjelölt az első szakorvosi alap szakképesítése megszerzését követően egy másik szakképzésben kíván részt venni, a második szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az (1) bekezdéstől eltérő képzési elemek esetén a 2. melléklet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

(1b)[47] Az (1a) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdésben foglalt beszámítás nem alkalmazható.

(2)[48] Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző egyetem dönt a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.

(4) A katonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati időnek minősül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte.

(5)[49] A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában lévő jelöltnek a külföldi szolgálatban eltöltött idejéből - az egyetem döntésétől függően - legfeljebb egy év a szakképzési idejébe beszámítható.

(6)[50] A külföldön letöltött gyakorlati időből a szakképzésbe legfeljebb 1 év beszámítható. A gyakorlati idő beszámításáról az egyetem dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a gyakorlati idő olyan képző intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a szakképző hellyé minősítés tekintetében meghatározott feltételeknek,

b) a képzés tartalma, tematikája és az elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethető meg a hazai képzési követelményeknek.

(7)[51] Az egyetem a külföldön töltött gyakorlati időből további legfeljebb 1 év beszámítását engedélyezheti a (6) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a jelölt a szakképzésnek megfelelő szakmaterületen kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez.

(8)[52] A nappali tagozaton történő doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból - az egyetem döntésétől függően - a képzés e rendeletben meghatározott képzési idejének egyötöde, de legfeljebb egy év erejéig beszámítható. Az egyetem a doktori tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképzésének megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

(9)[53] Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban teljesített gyakorlat - az egyetem döntése alapján - beszámítható, azzal, hogy

a) a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott képzési idő kétharmadát és

b) más szakképzés teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő a ráépített képzésbe egyidejűleg nem számítható be.

(10)[54]

(11) A (2) bekezdés és az (5)-(7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorához kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(12)[55] A szakképzés megkezdése előtt magyarországi egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő a szakképzésbe beszámítható. A szakképzés megkezdése előtt teljesített gyakorlati idő beszámításánál a (6) és a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(13)[56] A (12) és (13) bekezdés szerinti beszámítás során rendelkezni kell arról, hogy mely képzési elemek javára, mely gyakorlatok időtartamának terhére történik a beszámítás.

(14)[57] Az egyetem intézményi szabályzatban határozza meg a (12) és (13) bekezdés szerinti döntésekre, hatáskörre rendelkező szervét, a döntésekkel kapcsolatos eljárásrendet és a jogorvoslat szabályait.

(15)[58] A szakképzés megkezdése előtt az egészségügy ágazati irányítását végző kormányzati igazgatási szervnél vagy az egészségügyi szolgáltató irányítási-igazgatási területén teljesített gyakorlati idő - az egyetem döntése alapján - a szakképzésbe beszámítható.

12/A. §[59] A 12. § (1) bekezdésétől eltérően, a Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alap szakképesítést - függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától - az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik.

13. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

(2)[60] A szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) foglaltakat első alkalommal a szakképzésüket a BM rendelet hatálybalépését követően megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. A szakképzését a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdő szakorvosjelölt a 2. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, amennyiben az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

(3)[61] Az a szakorvosjelölt, aki az általános orvosi képesítését 2023. június 30. előtt szerezte meg, és a graduális képzés során az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseiben szereplő törzsképzési tanfolyam ismereteit, a transzfuziológiai tanfolyamot, valamint legalább egy hónap sürgősségi ismereteket nem teljesítette, a szakképzése megkezdését követően a 2. melléklet szerinti képzési program időtartama alatt, az abban meghatározott követelményeken túlmenően köteles 1 hónap sürgősségi betegellátó gyakorlatot, 2 hét transzfuziológiai tanfolyamot, valamint 1 hét - távoktatás keretében is biztosítható - a korábbi törzsképzési tanfolyam ismereteit magába foglaló elméleti tanfolyamot valamely, az illetékes grémium által meghatározott képzési elem terhére teljesíteni.

(4)[62] A szakképzésüket a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdők az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint fejezik be, kivéve a (2) bekezdésben foglalt szakváltás esetét és az (5) bekezdésben foglaltakat.

(5)[63] Amennyiben a BM rendelet hatálybalépése időpontjában a szakorvosjelölt az e rendeletnek, a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései alapján a szakképzéséből három évnél rövidebb időt teljesített, és az adott szakképesítés vonatkozásában a BM rendelet szerinti valamennyi képzési elem és követelmény - ideértve az egyes részvizsgákat is - maradéktalanul teljesíthető, a szakképzésére a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint előírt rövidebb vagy ugyanakkora időtartam alatt, a szakképzést a BM rendelet szerint fejezheti be a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

(6)[64] Az (5) bekezdés szerinti szakorvosjelölt a BM rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül, a képzését koordináló egyetemen írásban nyilatkozhat, hogy képzését a BM rendelet szerint kívánja befejezni.

(7)[65] A klinikai laboratóriumi genetika szakképesítés esetében 2023. március 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik molekuláris biológus diagnosztikus vagy molekuláris genetikai diagnosztikus szakképesítéssel, vagy az adott szakterületen az MTA doktora. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(7a)[66] A neuro-nukleáris medicina ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik nukleáris medicina szakképesítéssel. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(7b)[67] A gyermeksürgősségi orvostan, valamint a gyermektraumatológia ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik a szakképzés bemeneti feltételeként előírt szakképesítések valamelyikével.

(8)[68] A BM rendelettel megállapított 12. § (6)-(8) bekezdésében foglaltakat az R.3. hatálybalépését követően benyújtott beszámítási kérelmekre kell alkalmazni.

(9)[69] A BM rendelet hatálybalépését megelőzően általános orvosi oklevéllel megszerezhető mozgásszervi rehabilitáció, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás megnevezésű szakképesítések megfeleltethetők az e rendelet szerinti rehabilitációs medicina szakképesítésnek.

14. §[70] (1)[71]

(2)[72]

(3)[73] A 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pont 3.2. alpontjában meghatározottakat a 2022. december 31-ét követően szakvizsgát tevő jelöltek esetében kell alkalmazni.

(4)[74] Az 1. melléklet 4. cím alatti táblázatában, az 5. melléklet 1. cím alatti táblázatában, valamint a 7a. mellékletben foglalt, a MódR.-rel megállapított rendelkezéseket, a szakképzésüket a MódR. hatálybalépését követően megkezdőkre kell alkalmazni.

(5)[75] Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2023. (IX. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 4. mellékletben foglaltakat első alkalommal a szakképzésüket 2024. január 1-jétől megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. A szakképzését a MódR2. hatálybalépését megelőzően megkezdő szakfogorvos-jelölt a 4. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, ha az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

(6)[76] Az (5) bekezdés szerinti szakfogorvosi szakképzések esetében a részvizsgák témaköreit és kérdéseit az egyetemek legkésőbb 2024. június 30-ig határozzák meg, és honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

15. §[77] (1)[78] Az R.3. 12. § b) és d) pontjával hatályon kívül helyezett Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképzésben részt vevők 2022. december 31-éig tehetnek szakvizsgát.

(2)[79] Az OKFŐ a 8. § (17) bekezdése szerinti, az egyetemek által egységesen meghatározott részvizsgával kapcsolatos eljárásrendet és jogorvoslati szabályokat legkésőbb 2022. október 31-ig a honlapján közzéteszi.

(3)[80] A részvizsgák témaköreit és kérdéseit az egyetemek legkésőbb 2022. október 31-ig határozzák meg, és honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.

(4)[81] A BM rendelettel megállapított bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia szakképesítés megfeleltethető a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdhető bőrgyógyászat szakképesítésnek.

16. §[82] Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzésébe beszámítandó.

17. §[83] Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 25., 28. és 35. cikkének, valamint V. melléklet 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának,

b) az irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének

c)[84] a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

1. Szakorvosi alap szakképesítések[85]

ABC
1.Szakképzés megnevezéseKépzési időRészvizsgák száma
2.Aneszteziológia és intenzív terápia60 hó2
3.Arc-, állcsont- és szájsebészet70 hó-
4.Belgyógyászat60 hó2
5.Belgyógyászati angiológia54 hó2
6.Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia60 hó2
7.Csecsemő- és gyermekgyógyászat52 hó2
8.Érsebészet68 hó2
9.Foglalkozás-orvostan48 hó1
10.Fül-orr-gégegyógyászat60 hó2
11.Gasztroenterológia60 hó1
12.Geriátria58 hó2
13.Gyermek- és ifjúságpszichiátria56 hó3
14.Gyermeksebészet72 hó3
15.Háziorvostan36 hó1
16.Hematológia48 hó2
17.Idegsebészet72 hó2
18.Igazságügyi orvostan54 hó3
19.Infektológia55 hó3
20.Kardiológia60 hó2
21.Klinikai genetika48 hó1
22.Klinikai laboratóriumi genetika48 hó1
23.Klinikai onkológia60 hó2
24.Megelőző orvostan és népegészségtan48 hó5
25.Mellkassebészet60 hó2
26.Nefrológia60 hó2
27.Neurológia54 hó1
28.Nukleáris medicina57 hó1
29.Ortopédia és traumatológia72 hó2
30.Orvosi laboratóriumi diagnosztika54 hó2
31.Orvosi mikrobiológia55 hó1
32.Oxyológia és sürgősségi orvostan60 hó2
33.Patológia60 hó3
34.Plasztikai és égés-sebészet70 hó2
35.Pszichiátria59 hó2
36.Radiológia59 hó1
37.Rehabilitációs medicina52 hó2
38.Reumatológia60 hó2
39.Sebészet72 hó4
40.Sugárterápia58 hó2
41.Szemészet48 hó2
42.Szívsebészet72 hó2
43.Szülészet-nőgyógyászat53 hó2
44.Transzfuziológia36 hó1
45.Tüdőgyógyászat58 hó2
46.Urológia60 hó5

2. Szakorvosi ráépített szakképesítések[86]

[87]
ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő
2.Addiktológiagyermek- és ifjúságpszichiátria,
pszichiátria
(60) + 25 hó
3.aneszteziológia és intenzív terápia,
belgyógyászat, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, háziorvostan,
neurológia, oxyológia és sürgősségi
orvostan, tüdőgyógyászat
(36-60) + 25 hó
4.Allergológia és klinikai immunológiabelgyógyászat, bőrgyógyászat,
csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-
gégegyógyászat, infektológia, neurológia,
reumatológia, sebészet, szemészet,
szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia,
tüdőgyógyászat
(48-72) + 24 hó
5.Andrológiaurológia(60) + 24 hó
6.belgyógyászat, bőrgyógyászat,
csecsemő- és gyermekgyógyászat,
szülészet-nőgyógyászat
(60) + 48 hó
7.Audiológiafül-orr-gégegyógyászat(60) + 24 hó
8.
9.Csecsemő- és gyermek
fül-orr-gégegyógyászat
fül-orr-gégegyógyászat(60) + 24 hó
10.Csecsemő- és gyermekgyógyászati
intenzív terápia
aneszteziológia és intenzív terápia,
csecsemő- és gyermekgyógyászat
(60) + 24 hó
11.Csecsemő- és gyermek-kardiológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 36 hó
12.Diagnosztikus cytológiapatológia(60) + 24 hó
13.Egészségbiztosításbármely alap szakképesítés(36-72) + 24 hó
14.Endokrinológia ésbelgyógyászat(60) + 24 hó
15.anyagcsere-betegségekcsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
16.szülészet-nőgyógyászat(60) + 24 hó
17.Gyermek gasztroenterológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
18.Gyermek hemato-onkológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 36 hó
19.Gyermek-neurológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
20.neurológia(60) + 24 hó
21.Gyermek-nőgyógyászatszülészet-nőgyógyászat(60) + 36 hó
[88]
22.Gyermek-radiológiaradiológia(60) + 24 hó
23.csecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 30 hó
23a.Gyermeksürgősségi
orvostan
csecsemő- és gyermekgyógyászat(52) + 24 hó
oxyológia és sürgősségi orvostan(60) + 24 hó
oxyológia(62) + 24 hó
sürgősségi orvostan(25-28) + 24 hó
23b.Gyermektraumatológiagyermeksebészet(72) + 24 hó
ortopédia és traumatológia(72) + 24 hó
ortopédia(74) + 24 hó
traumatológia(74) + 24 hó
24.Gyermek-tüdőgyógyászatcsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 25 hó
24a.Honvéd-, katasztrófa- és
rendvédelem-orvostan
aneszteziológia és intenzív terápia,
belgyógyászat, foglalkozás-orvostan,
háziorvostan, igazságügyi orvostan, infektológia,
megelőző orvostan és népegészségtan,
neurológia, ortopédia és traumatológia,
oxyológia és sürgősségi orvostan, plasztikai
és égés-sebészet, sebészet, szívsebészet,
repülőorvostan, urológia
(36-72) + 24 hó
25.Igazságügyi pszichiátriapszichiátria(60) + 24 hó
26.gyermek- és ifjúság-pszichiátria(60) + 24 hó
27.Intenzív terápiabelgyógyászat, kardiológia, neurológia,
tüdőgyógyászat
(60) + 24 hó
28.Iskola-egészségtan és ifjúságvédelembelgyógyászat, foglalkozás-orvostan(48-60) + 33 hó
29.csecsemő- és gyermekgyógyászat,
háziorvostan
(36-60) + 24 hó
30.Kézsebészetortopédia és traumatológia (ortopédia,
traumatológia)
(72) + 24 hó
31.Klinikai farmakológiabármely alap szakképesítés(36-72) + 25 hó
32.Klinikai neurofiziológiaaneszteziológia és intenzív terápia,
csecsemő- és gyermekgyógyászat,
gyermek- és ifjúság-pszichiátria,
idegsebészet, neurológia, pszichiátria
(60-72) + 24 hó
33.Laboratóriumi hematológia és
immunológia
orvosi laboratóriumi diagnosztika(60) + 24 hó
34.transzfuziológia(48) + 24 hó
35.Molekuláris genetikai diagnosztikaigazságügyi orvostan, klinikai genetika,
orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi
mikrobiológia, patológia
(60) +24 hó
36.Munkahigiénéfoglalkozás orvostan, megelőző orvostan
és népegészségtan
(48) + 24 hó
37.Neonatológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
37a.Neuro-nukleáris medicinanukleáris medicina(57) + 27 hó, azzal, hogy a 27 hónapból 3 hónap
külföldi gyakorlat speciális neurodiagnosztikai
intézményben is végezhető, online formában
38.Neuroradiológiaradiológia(60) + 24 hó
39.Nőgyógyászati daganatsebészetszülészet-nőgyógyászat(60) + 36 hó
40.
41.Orvosi rehabilitációKardiológia területen:
kardiológia
(60) + 25 hó
42.Gyermekgyógyászat területen:
csecsemő- és gyermekgyógyászat
(60) + 25 hó
43.Pszichiátria területen:
gyermek- és ifjúságpszichiátria,
pszichiátria
(60) + 24 hó
44.Pulmonológia területen:
tüdőgyógyászat
(60) + 25 hó
45.Pszichoterápiagyermek- és ifjúság-pszichiátria,
pszichiátria
(60) + 24 hó
46.bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi
szakképesítés
(36-72) + 36 hó
46a.Repülőorvostananeszteziológia és intenzív terápia,
belgyógyászat, foglalkozás-orvostan,
fül-orr-gégegyógyászat, háziorvostan,
honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-
orvostan, kardiológia neurológia, ortopédia és
traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan,
szemészet, tüdőgyógyászat
(36-72) + 24 hó
47.Sportorvostanbármely alap szakképesítés(36-72) + 24 hó
48.Trópusi betegségekbelgyógyászat, infektológia(60) + 24 hó

3. Szakfogorvosi szakképesítések

[89]
ABCD
1.Szakképzés megnevezéseKépzési időTörzsképzésSzakgyakorlati
idő
2.1. Dento-alveoláris sebészet36 hó26 hó10 hó
3.2. Fogszabályozás36 hó26 hó10 hó
4.3. Gyermekfogászat36 hó26 hó10 hó
5.
6.5. Parodontológia36 hó26 hó10 hó
7.Endodontia36 hó26 hó10 hó
8.Fogpótlástan36 hó26 hó10 hó

3a. Szakfogorvosi ráépített szakképesítések[90]

[91]
ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő
2.Orális implantológiakonzerváló fogászat és fogpótlástan
vagy parodontológia vagy dento-alveoláris sebész vagy fogpótlástan,
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és
fogorvosi diploma
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és
fogorvosi szakképesítés
(36 hó) + 24 hó

4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

[92]
ABCDE
1.SzakterületSzakképesítés megnevezéseKépzési időTörzsképzésSzak. gyak.
2.1. Gyógyszer-
ellátási szak-
gyógyszerészet
1.1. Gyógyszertár üzemeltetés,
vezetés
36 hó12 hó24 hó
3.1.2. Gyógyszerészi gondozás,
farmakológia
36 hó12 hó24 hó
4.1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás,
minőségbiztosítás
36 hó12 hó24 hó
5.2. Kórházi-
klinikai szak-
gyógyszerészet
2.1. Kórházi-klinikai
szakgyógyszerészet
36 hó12 hó24 hó
6.2.2. Klinikai laboratóriumi
gyógyszerészet
58 hó24 hó34 hó
7.2.3. Klinikai mikrobiológiai
laboratóriumi gyógyszerészet
60 hó24 hó36 hó
8.3. Ipari szak-
gyógyszerészet
3.1. Gyógyszertechnológia,
készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű
gyógyszerek, radiogyógyszerek
36 hó12 hó24 hó
9.3.2. Minőségbiztosítás és
minőségellenőrzés
36 hó12 hó24 hó
10.3.3. Gyógyszer-engedélyezés36 hó12 hó24 hó
11.3.4. Farmakovigilancia36 hó12 hó24 hó
12.3.5. Nem klinikai és klinikai
gyógyszerkutatás, farmakológia
36 hó12 hó24 hó
13.3.6. Hatóanyagkutatás és
gyógyszerkémia
36 hó12 hó24 hó

5. Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

[93]
ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési
idő
2.1. Onkológiai gyógyszerészetKórházi-klinikai gyógyszerészet(36 hó) +24
3.2. Infektológiai
gyógyszerészet
Kórházi-klinikai gyógyszerészet(36 hó) +24
4.3. Pediátriai gyógyszerészetKórházi-klinikai gyógyszerészet(36 hó) +24
5.4. Gyógyszer-információ és
terápiás tanácsadás
Kórházi-klinikai gyógyszerészet(36 hó) +24
6.5. Parenterális gyógyszerelésKórházi-klinikai gyógyszerészet(36 hó) +24
7.6. ToxikológiaKórházi-klinikai gyógyszerészet,
Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet,
Farmakológia, farmakoterápia, Nem
klinikai és klinikai gyógyszerkutatás,
farmakológia (Gyógyszerhatástan)
(36-58 hó) +24 hó
8.7. Klinikai
radiogyógyszerészet
Kórházi-klinikai gyógyszerészet(36 hó) +24

6. Szakpszichológusi alap szakképesítések

ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési
idő
2.1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia
- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc
48 hó
3.2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia
- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc
48 hó
4.3. Neuropszichológiai szakpszichológia- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc
48 hó
5.4. Alkalmazott egészségpszichológiai
szakpszichológia
- egységes osztatlan képzésben szerzett
pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA
36 hó

7. Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési
idő
2.1. Klinikai addiktológiai
szakpszichológia
felnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia
24 hó
3.neuropszichológiai szakpszichológia,
alkalmazott egészségpszichológiai
szakpszichológia
36 hó
4.2. Pszichoterápiafelnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia
24 hó
5.neuropszichológiai szakpszichológia,
alkalmazott egészségpszichológiai
szakpszichológia
36 hó

8. Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések[94]

ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő
2.1. Alap szakképesítések
3.1.1. Klinikai biokémiaKémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika,
okleveles biotechnológus, klinikai laboratóriumi
kutató (egyetemi végzettség vagy MSc)
48 hó
4.1.2. Klinikai mikrobiológiaBiológia (egyetemi végzettség vagy MSc)48 hó
5.1.3. Klinikai sugárfizikaFizikus, fizikatanár, villamosmérnök,
egészségügyi mérnök (egyetemi végzettség
vagy MSc)
48 hó
6.1.4. Klinikai laboratóriumi
genetika
Biológia, molekuláris biológia, laboratóriumi
diagnosztika, biomérnök, okleveles
biotechnológus, vegyész, klinikai laboratóriumi
kutató (egyetemi végzettség vagy MSc) és
orvostudományi területen szerzett PhD-fokozat
48 hó
7.2. Ráépített szakképesítések
8.2.1. Molekuláris biológiai
diagnosztika
klinikai mikrobiológia, klinikai biokémia24 hó

1a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez[95]

2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, valamint 2 hét mentőszolgálatnál töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

ABCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Sürgősségi rendszerismeret (alapelvek, krízis
menedzsment alapjai)
x--
3.Strukturált kommunikációx10igen
4.Triázsx20igen
5.Fókuszált betegvizsgálatx10igen
6.Diagnosztikus terv készítésex10igen
7.Terápiás terv készítésex10igen
8.Dokumentáció vezetésex20igen
9.Betegátadásx20igen
10.ABCD stabilitás felmérésex20igen
11.Eszköznélküli légútbiztosításx5igen
12.Eszközös légútbiztosításx3igen
13.Vénás út biztosítása perifériás vénakanüllelx10igen
14.Vénás vérgázminta vételex10
15.Artériás vérgázminta vételex5igen
16.Intrahospitális betegtranszport/
betegfelügyelet
x5igen
17.EKG értékelésex10igen
18.Vérgáz értékelésex10igen
19.Fájdalomcsillapításx20igen
20.Folyadékterápia megtervezésex20igen
21.Sebellátásx20igen
22.CPRx1igen
23.Defibrillátor használatának ismerete, legalább
skill laborban gyakorlása
x3igen
24.Helyszín biztonságosságának felmérésex10OMSZ
25.Mentőegységek ismerete (kompetencia,
felszereltség)
x5OMSZ
26.OMSZ protokollok ismeretex-OMSZ
27.Helyszíni fájdalomcsillapításx2OMSZ
28.Helyszíni kommunikáció betegekkelx10OMSZ
29.Helyszíni kommunikáció hozzátartozókkalx5OMSZ
30.Monitorizálás (nem invazív)x30igen
31.Monitorizálás (invazív)x2igen
32.Laboratóriumi leletek értékelésex--

1b. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez[96]

1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

ABCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Oxigenizáció, a légzési-keringési rendszer
összefoglalása
x
3.Légzési és keringési elégtelenségekx
4.A légútbiztosítás alapjai. A nehéz légút és
menedzselése
x
5.Oxigénterápiax
6.A gépi lélegeztetés alapjai, görbék, nyomások,
lélegeztetési módok, alapvető beállítások
x
7.Homeosztázis, millieu interieur, sav-bázis
szabályozás. Vérgáz vizsgálatok elemzése
x
8.Folyadékterek, folyadékterápia, infúziós
oldatok típusai, indikációi
x
9.Életet veszélyeztető Ionzavarok és kezelésükx
10.A mesterséges táplálás alapjaix
11.Farmakológiai alapismeretek: A keringésre,
légzésre, veseműködésre ható gyógyszerek
összefoglalása. Szedatívumok. Izomrelaxáció
(RSI). Perfúzorok alkalmazása és standard
perfúzor dózisok
x
12.Perioperatív és tumoros fájdalom terápiájax
13.Infekciókontroll intenzív osztályos és műtői
környezetben
x

2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez[97]

Szakorvosi alap szakképzési programok

1. ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

1.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

1.1.1. A szakképesítés megnevezése: Aneszteziológia és Intenzív Terápia

1.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

1.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 12 hó

1.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó

1.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

1.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

1.2.1. Alapképzés 12 hó

1.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

1.2.1.2. 4 hó gyakorlat multidiszciplináris intenzív terápiás osztályon

1.2.1.3. 4 hó általános aneszteziológiai gyakorlat

1.2.1.4. 1 hét alapképzést záró tanfolyam aneszteziológia

1.2.1.5. 1 hét alapképzést záró tanfolyam intenzív terápia

1.2.1.6. 2 hét skill tréning

1.2.1.7. 1 hó gyakorlat és kompetencia vizsga a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen

1.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó

24 hó intenzív terápia:

1.2.2.1. 12 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat (a 2 hét mentőgyakorlatnak megfelelő, elsajátítandó skillek az intenzív terápiás vagy a sürgősségi gyakorlat alatt teljesíthető)

1.2.2.2. 6 hó egyetemi vagy akkreditált egyetemi oktatókórházban eltöltött multidiszciplináris intenzív gyakorlat

1.2.2.3. 2 hó gyermek intenzív osztályos gyakorlat

1.2.2.4. 2 hó neurointenzív osztályos gyakorlat

1.2.2.5. 2 hó égési vagy trauma intenzív gyakorlatosztályos gyakorlat

24 hó aneszteziológia:

1.2.2.6. 10 hó általános sebészet (has, mellkas, érsebészet, sürgős műtétek anesztéziája) (ebből 4 hónap egyetemi vagy a grémium által akkreditált oktatókórházban töltendő)

1.2.2.7. 3 hó trauma vagy ortopédia anesztézia

1.2.2.8. 4 hó szülészeti vagy nőgyógyászati anesztézia

1.2.2.9. 2 hó gyermeksebészeti anesztézia

1.2.2.10. 1 hó idegsebészeti anesztézia

1.2.2.11. 1 hó szívsebészeti anesztézia

1.2.2.12. 2 hó fül-orr-gégészeti, szájsebészeti és szemészeti beavatkozások anesztéziája

1.2.2.13. 1 hét szakvizsgafelkészítő tanfolyam aneszteziológia

1.2.2.14. 1 hét szakvizsgafelkészítő tanfolyam intenzív terápia

1.2.2.15. 2 hét skill tréning

1.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

1.3.1. Az 1. részvizsga leírása

1.3.1.1. Az 1. részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga, a képzés 12 hónapját követően.

1 hetes kompetencia vizsga a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen.

1.3.1.2. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.ABC betegvizsgálat intenzív ellátás
indikációjának felállítása
X10X
3.ALS kivitelezéseX2X
4.Perifériás véna kanülálásaX30X
5.Centrális véna kanülálása (legalább
50% UH ellenőrzés mellett vagy
intrakavitális EKG-val pozicionálva)
X8X
6.Artéria kanülálásaX10X
7.Szupraglottikus légútbiztosítás
(maszkos lélegeztetés, LMA)
X20X
8.Nehézintubációs prediszponált beteg
intubációja
X2X
9.Intubáció laryngoszkóp segítségévelX20X
10.Intubáció videolaryngoszkóp
segítségével
bronchoszkóp segítségével
X6
4
X
11.Perkután tracheosztómiaX10X
12.Lélegeztetett beteg szelektív
bronchiális leszívása, bronchiális
szájadékok akut tájékozódó
megítélése
X2X
13.Oxigénterápia indikációjának
felállítása, mód és paraméterek
beállítása
X30X
14.Noninvazív lélegeztetés
indikációjának felállítása, mód és
paraméterek beállítása
X8X
15.Invazív lélegeztetés indikációjának
felállítása, mód és paraméterek
beállítása
X10X
16.Lélegeztetett beteg transzportja,
adekvát betegátadás
X20X
17.Hemodinamikai állapot felmérése
fizikális jelek és standard noninvazív
és invazív monitorozási eszközökkel
X2X
18.RUSH, FAST, BLUE protokoll
szerinti ultrahang vizsgálat
X20X
19.Hemodinamikai állapot felmérése
Hemodinamikai állapot felmérése UH
segítségével
X6
4
X
20.Mellkasi drenázsX10X
21.Vértisztító eljárás (indikáció, terápia
indítása)
X2X
22.Transzfúziós terápia kivitelezése
(indikáció, kivitelezés)
X30X
23.Megfelelő mikrobiológiai
mintavételezés (indikáció, kivitelezés)
X8X
24.Parenterális táplálás indikációjának
felállítása, összeállítása
X10X
25.Életvégi döntés, haldokló ellátásX20X
26.Donor-kezelésX2X
27.Spinális érzéstelenítés kivitelezéseX20X
28.Lumbális epidurális érzéstelenítés
kivitelezése
X6X
29.UH vezérelt regionális érzéstelenítés
(TAP, PECS, paravertebrális egyéb
vezetéses blokkal)
X10X
30.Aneszteziológiai ambuláns beteg
vizsgálata, ellátása
X2X
31.Intenzív osztályos konzílium végzéseX30X
32.Perioperatív fájdalomterápia, szedálás
és posztanesztéziás egyéb teendők
biztonságos felmérése és kivitelezése
X8X
33.Általános sebészeti anesztézia (TIVA,
ballanszírozott anesztézia)
X10X
34.Akut műtét perioperatív ellátása, telt
gyomrú beteg légútbiztosítása
X20X
35.Lényegre törő, egyértelmű
betegreferálás: SBAR (szituáció,
betegségelőzmény, aktuális státusz,
kérés, javaslat) mint sürgős, életmentő
kommunikációs eszköz elsajátítása
(eset)
X2X
36.Nem-technikai készségek (limitáció
felismerése, segítségkérés módjai,
kommunikációs stratégiák)
fogalmának világos kezelése (eset)
X20X
37.Orvosinformatikai rendszerek
biztonságos, pontos és gyors kezelése
(eset)
X6X

1.3.1.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok: 1 hetes kompetencia felmérő vizsga egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi központban betegágy mellett vagy szimulációs központban

1.3.1.4. A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi aneszteziológiai és intenzív terápiás képzőhely

1.3.1.5. Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai osztály általános tárgyi feltételei. A képességek megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges 2 hetes skill tanfolyamok tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása.

1.3.1.6. Részvizsga feladatai:

1.3.1.6.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladatok

1.3.1.6.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 5 nap

1.3.1.6.1.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.3.1.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

1.3.1.6.2.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

1.3.1.6.2.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek

1.3.2. A 2. részvizsga leírása

1.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Felkészülést segítő szakgyakorlati vizsga (36 hónap szakgyakorlatot követően) a képzés szerint illetékes egyetemi vagy a grémium által erre akkreditált oktatókórházi képzőhelyen

1.3.2.2. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia
megnevezése
SzintezésElvégzett tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.ABC betegvizsgálat
intenzív ellátás
indikációjának
felállítása
X30X
3.ALS kivitelezéseX6X
4.Perifériás véna
kanülálása
X90X
5.Centrális véna
kanülálása (legalább
50% UH ellenőrzés
mellett vagy
intrakavitális EKG-
val pozicionálva)
X24X
6.Ideiglenes PM
behelyezés
X2X
7.Artéria kanülálásaX30X
8.Szupraglottikus
légútbiztosítás
(maszkos
lélegeztetés, LMA)
X60X
9.Nehézintubációs
prediszponált beteg
intubációja
X6X
10.Intubáció laryngoszkóp segítségévelX60X
11.Intubáció videolaryngoszkóp segítségével Intubáció bronchoszkóp segítségévelX18
12
X
12.Perkután
tracheosztómia
X6X
13.Lélegeztetett beteg
szelektív bronchiális
leszívása, bronchiális
szájadékok akut
tájékozódó
megítélése
X30X
14.Oxigénterápia
indikációjának
felállítása, mód és
paraméterek
beállítása
X30X
15.Noninvazív lélegeztetés indikációjának felállítása, mód és paraméterek beállításaX12X
16.Invazív lélegeztetés
indikációjának
felállítása, mód és
paraméterek
beállítása
X24X
17.Lélegeztetés hasrafordított helyzetbenX10X
18.Lélegeztetett beteg
transzportja, adekvát
betegátadás
X12X
19.Hemodinamikai
állapot felmérése
fizikális jelek
noninvazív vagy
invazív monitorozási
eszközökkel,
perctérfogat
meghatározása
X30
10
X
20.RUSH, FAST
protokoll szerinti
ultrahang vizsgálat
X30X
21.Hemodinamikai
állapot felmérése UH
segítségével
X30X
22.TCD végzéseX6X
23.Hemodinamikai
kezelés (volumen
vagy inotróp vagy
presszor terápia)
indikációjának
felállítása és a
kezelés végzése
X30X
24.Mellkasi drenázsX6X
25.Vértisztító eljárás
(indikáció, terápia
indítása)
X6X
26.Transzfúziós terápia
kivitelezése
(indikáció,
kivitelezés)
X30X
27.Megfelelő
mikrobiológiai
mintavételezés
(indikáció,
kivitelezés)
X30X
28.Parenterális táplálás
indikációjának
felállítása
összeállítása
X24X
29.Életvégi döntés,
haldokló ellátás
X6X
30.Donor-kezelésX2X
31.Spinális
érzéstelenítés
kivitelezése
X30X
32.Epidurális
érzéstelenítés
kivitelezése
X30X
33.UH vezérelt
regionális
érzéstelenítés (TAP,
PECS,
paravertebrális,
egyéb vezetéses
blokkal)
X15X
34.Intravénás regionális
anesztézia (IVRA)
X2X
35.Aneszteziológiai
ambuláns beteg
vizsgálata, ellátása
XX30X
36.Intenzív osztályos
konzílium végzése
X24X
37.Perioperatív
fájdalomterápia,
szedálás és
posztanesztéziás
egyéb teendők
biztonságos
felmérése és
kivitelezése
X60X
38.Általános sebészeti
anesztézia (TIVA
legalább 20 db,
ballanszírozott
anesztézia)
X150X
39.Neuromuszkuláris
monitorozás (TOF,
PTF) műtét alatt
X30X
40.Akut műtét
perioperatív ellátása,
telt gyomrú beteg
légútbiztosítása
X30X
41.Lényegre törő,
egyértelmű
betegreferálás:
SBAR (szituáció,
X30X
betegségelőzmény,
aktuális státusz,
kérés, javaslat) mint
sürgős, életmentő
kommunikációs
eszköz elsajátítása
(eset)
42.Nem-technikai
készségek (limitáció
felismerése,
segítségkérés módjai,
kommunikációs
stratégiák, vezetői
szerep célja, feladat-
delegáció lényege)
fogalmának világos
kezelése (eset)
X30X
43.Akut intenzív
felvételre kerülő
beteg ABCD szerinti
ellátása
X30X
44.Intenzíves beteg
táplálása, infúziós
terápia
meghatározása
X60X
45.Sokkos beteg
komplex ellátása
X24X
46.Posztreszuszcitációs
ellátás biztosítása
X6X
47.Akut endokrin
krízisállapotok
X5X
48.Posztoperatív
intenzíves beteg
vizsgálata ellátása
X50X
49.Elektív hasi sebészeti
műtétek
aneszteziológiai
ellátása (Benne
legalább 25
laparoszkópos műtét)
X125X
50.Akut hasi sebészeti
anesztézia
X50X
51.Masszívan vérző
beteg
periprocedurális,
aneszteziológiai
ellátása
X10
10
X

1.3.2.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok: 1 hetes kompetencia felmérő vizsga egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi központban betegágy mellett vagy szimulációs központban

1.3.2.4. A részvizsga helyszíne: a grémium által jóváhagyott egyetemi vagy akkreditált oktatókórházi aneszteziológiai és intenzív terápiás képzőhely

1.3.2.5. Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ általános tárgyi feltételei vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai képzőhely

1.3.2.6. Részvizsga feladatai:

1.3.2.6.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladatok

1.3.2.6.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 5 nap

1.3.2.6.1.2. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.3.2.6.1.3. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: tudás, képesség, attitűd

1.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

1.3.2.6.2.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.

1.3.2.6.2.2. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

1.3.2.6.2.3. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: tudás, képesség, attitűd

1.3.2.6.2.4. A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek vagy a grémium által akkreditált oktatókórházak

1.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

1.4.1. A szakvizsga megnevezése: Aneszteziológia és Intenzív Terápia Szakvizsga

1.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВC
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett tevékenység, beavatkozás
megnevezése, száma
I.II.III.IV.V.
2.ABC betegvizsgálat intenzív ellátás
indikációjának felállítása
X50
3.ALS kivitelezéseX9
4.Perifériás véna kanülálásaX150
5.Centrális véna kanülálása (legalább
50% UH ellenőrzés mellett vagy
intrakavitális EKG-val pozicionálva)
X40
6.Ideiglenes PM behelyezésX3
7.Artéria kanülálásaX50
8.Szupraglottikus légútbiztosítás
(maszkos lélegeztetés, LMA)
X100
9.Nehézintubációs prediszponált beteg
intubációja
X10
10.Intubáció laryngoszkóp segítségévelX200
11.Intubáció videolaryngoszkóp
bronchoszkóp segítségével
X30
20
12.Perkután tracheosztómiaX10
13.Lélegeztetett beteg szelektív
bronchiális leszívása, bronchiális
szájadékok akut tájékozódó
megítélése
X50
14.Oxigénterápia indikációjának
felállítása, mód és paraméterek
beállítása
X50
15.Noninvazív lélegeztetés
indikációjának felállítása, mód és
paraméterek beállítása
X18
16.Invazív lélegeztetés indikációjának
felállítása, mód és paraméterek
beállítása
X40
17.Lélegeztetés hasrafordított
helyzetben
X15
18.Lélegeztetett beteg transzportja,
adekvát betegátadás
X18
19.Hemodinamikai állapot felmérése
fizikális jelek noninvazív,
invazív monitorozási eszközökkel
perctérfogat meghatározása
X50
15
20.RUSH, FAST protokoll szerinti
ultrahang vizsgálat
X50
21.Hemodinamikai állapot felmérése
UH segítségével
X50
22.TCD végzéseX10
23.Hemodinamikai kezelés (volumen,
inotróp, presszor terápia)
indikációjának felállítása és a
kezelés végzése
X50
24.Mellkasi drenázsX10
25.Vértisztító eljárás (indikáció, terápia
indítása)
X10
26.Transzfúziós terápia kivitelezése
(indikáció, kivitelezés)
X50
27.Megfelelő mikrobiológiai
mintavételezés (indikáció,
kivitelezés)
X50
28.Parenterális táplálás indikációjának
felállítása, összeállítása
X60
29.Életvégi döntés, haldokló ellátásX15
30.DonorkezelésX3
31.Spinális érzéstelenítés kivitelezéseX100
32.Epidurális érzéstelenítés kivitelezéseX100
33.UH vezérelt regionális érzéstelenítés
(TAP, PECS, paravertebrális, egyéb
vezetéses blokkal)
X25
34.Intravénás regionális anesztézia
(IVRA)
X5
35.Aneszteziológiai ambuláns beteg
vizsgálata, ellátása
X50
36.Intenzív osztályos konzílium
végzése
X40
37.Perioperatív fájdalomterápia,
szedálás és posztanesztéziás egyéb
teendők biztonságos felmérése és
kivitelezése
X100
38.Általános sebészeti anesztézia
(TIVA, balanszírozott anesztézia)
X500
39.Neuromuszkuláris monitorozás
(TOF, PTF) műtét alatt
X50
40.Akut műtét perioperatív ellátása, telt
gyomrú beteg légútbiztosítása
X50
41.Lényegre törő, egyértelmű
betegreferálás: SBAR (szituáció,
betegségelőzmény, aktuális státusz,
kérés, javaslat) mint sürgős,
életmentő kommunikációs eszköz
elsajátítása (eset)
X50
42.Nem-technikai készségek (limitáció
felismerése, segítségkérés módjai,
kommunikációs stratégiák, vezetői
szerep célja, feladat-delegáció
lényege) fogalmának világos
kezelése (eset)
X50
43.Akut intenzív felvételre kerülő beteg
ABCD szerinti ellátása
X30
44.Intenzíves beteg táplálása, infúziós
terápia meghatározása
X100
45.Sokkos beteg komplex ellátásaX40
46.Posztreszuszcitációs ellátás
biztosítása
X10
47.Akut endokrin krízisállapotok
ellátása
X10
48.Posztoperatív intenzíves beteg
vizsgálata ellátása
X40
49.Elektív hasi sebészeti műtétek
aneszteziológiai ellátása
X200
50.(Benne legalább 25 laparoszkópos
műtét)
51.Akut hasi sebészeti anesztéziaX80
52.Érsebészeti anesztéziaX30
53.Mellkassebészeti anesztéziaX20
54.Elektív ortopédia-, traumatológiai
anesztézia
X120
55.Politraumatizált beteg anesztéziájaX5
56.Urológiai anesztéziaX30
57.Fül-orr-gégészeti anesztéziaX30
58.Arc-, állcsont sebészeti anesztéziaX25
59.Fogászati anesztéziaX15
60.Szemészeti anesztéziaX25
61.Gyermeksebészeti anesztéziaX20
62.Intrakraniális műtétek anesztéziájaX20
63.Gerinc műtétek anesztéziájaX20
64.Császármetszés anesztéziája (elektív
és akut)
X40
65.Egyéb aneszteziológiai feladatok
(acut és chronicus fájdalomterápia)
X

1.4.3. Szakvizsga feladatai:

A szakvizsga megkezdésének feltétele az Európai Aneszteziológiai Társaság, The European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination első írásbeli részének (EDAIC part I) vizsgájának sikeres teljesítése.

1.4.3.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek.

1.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: Egyetemi központok

b) Tárgyi feltételei: A fenti skilleket és kompetenciákat modellezni képes szimulációs központ általános tárgyi feltételei vagy megfelelő beteganyaggal rendelkező klinikai képzőhely

1.4.5. Szakvizsga feladatai:

1.4.5.1. Szimulációs vagy eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek, szimulációs központok

1.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetencia elméleti hátterét kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi képzőhelyek

2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

2.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

2.1.1. A szakképesítés megnevezése: Arc-, állcsont- és szájsebészet

2.1.2. Képzési idő: 70 hónap

2.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

2.2. Képzési program:

2.2.1. 24 hó törzsképzési program:

2.2.2. 6 hó sürgősségi gyakorlat

2.2.3. 1 hó törzsképzési tanfolyam

2.2.4. 17 hó fogászati képzés egyetemi képzőhelyen:

a) az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika, orális biológia, preventív fogászat

b) a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan, parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat

2.2.5. 46 hónap szakgyakorlati képzés:

a) 10 hó dentoalveolaris sebészet

b) 8 hó maxillofacialis sebészet

c) 12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet

d) 3 hó traumatológia

e) 3 hó általános sebészet

f) 7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete

g) 3 hó fül-orr-gégészet

2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

2.3.1. A 2. év végén vagy végéig a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell tenni.

2.3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

3. BELGYÓGYÁSZAT SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

3.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

3.1.1. A szakképesítés megnevezése: Belgyógyászat

3.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

3.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

3.1.4. Részvizsgák ideje:

a) 3 hónap után, ügyeletbe lépés előtt

b) 24 hónap után

3.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

3.2.1. Alapképzés 24 hónap

3.2.1.1. 1 hó multidiszcipliánális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat lehetőleg belgyógyászati betegeket is ellátó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon

3.2.1.2. 2 hó sürgősségi betegellátó osztályon gyakorlat

3.2.1.3. 2 hét Országos Mentőszolgálatnál (a továbbiakban: OMSZ) mentőgyakorlat

3.2.1.4. 7,5 hó belgyógyászati alapképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon (1 hét EKG tanfolyam)

3.2.1.5. 4 hó kardiológiai gyakorlat

3.2.1.6. 2 hó pulmonológiai gyakorlat

3.2.1.7. 4 hó gasztroenterológiai, hepatológiai gyakorlat

3.2.1.8. 1 hó nefrológia, immunológiai gyakorlat

3.2.1.9. 1 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat

3.2.1.10. 1 hó hemato-onkológiai gyakorlat

3.2.2. Szakgyakorlati képzés 36 hónap

3.2.2.1. Belgyógyászati osztályos gyakorlat (27 hónap), ebből

3.2.2.1.1. 19 hó belgyógyászati osztályon gyakorlat

3.2.2.1.2. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat

3.2.2.1.3. 2 hó neurológia, immunológia osztályon gyakorlat

3.2.2.1.4. 2 hó hemato-onkológiai osztályon gyakorlat

3.2.2.1.5. 1 hó reumatológia, rehabilitációs osztályon gyakorlat

3.2.2.1.6. 1 hó infektológiai osztályon gyakorlat

3.2.2.2. 7 hó speciális fakultatív képzés (Osztályon vagy szakmaterületen: endokrin, anyagcsere betegségek, neurológia, hemato-onkológia, gasztroenterológia, kardiológia, pulmonológia, reumatológia, immunológia)

3.2.2.3. 1 hó háziorvosi gyakorlat

3.2.2.4. 1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyamok, benne

3.2.2.4.1. 2x4 nap Belgyógyászati Napok (folyamatos előadás)

3.2.2.4.2. 25 alkalommal Belgyógyászati szakvizsga előkészítő előadások

3.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

3.3.1. Az 1. részvizsga leírása

3.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az ügyelet előtti 1. részvizsga, az alapképzés - 3.2.1.4 pontban meghatározott - három hónapos belgyógyászati gyakorlat után

3.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 3.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga az ügyelet elkezdéséhez

3.3.1.3. Az 1. részvizsgával ellátható kompetenciák:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.BetegvizsgálatX50X
3.Lázlap vezetéseX50X
4.Diagnosztikus terv készítéseX20X
5.Terápiás terv készítéseX20X
6.12 elvezetéses EKG készítése, értékeléseX30X
7.Vérvétel (zárt rendszerű)X50X
8.Perifériás vénás kanül behelyezéseX50X
9.Vizeletüledék vizsgálataX10X
10.Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX10X
11.Betegágy melletti vércukormérésX10X
12.Transzfúzió adásaX5X
13.Reanimáció (legalább skill)XX
14.Astrup mintavétel és a lelet értékeléseX5X
15.Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)
X5
5
X
16.HaspunctioXX
17.Endotrachealis intubatioXX
18.GyomormosásXX
19.Defibrillátor használatának ism.legalább skill
laborban gyakorlása
XX
20.Holter vizsgálat értékeléseX5X
21.Terheléses EKG készítése, értékeléseX5X
22.Boka-kar index elvégzése, értékeléseX5X
23.Transthoracalis echocardiographiaXX
24.Felső panendoscopos vizsgálatXX
25.Colonoscopos vizsgálatXX
26.Hasi UH vizsgálatXX
27.Mellkas AP felvételXX
28.ERCPXX
29.Hemodialízisen való részvételX
30.Vesebiopszián való részvételX
31.MájbiopsiaXX

3.3.1.4. Az 1. részvizsga szerzésére vonatkozó speciális szempontok

a) Tárgyi feltételei: általános belgyógyászati osztály

b) Személyi feltételek: a belgyógyászati képzőhely osztályvezető főorvosa és két - ügyeletvezetői tevékenységet ellátó - szakorvosa.

3.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:

a) Gyakorlati vizsgafeladat eredeti munkakörnyezetben

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc

3.3.1.5.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

3.3.1.5.1.1. A vizsgán meggyőződnek arról, hogy képes-e a tünettan értékelésére, a vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására, kezelési terv készítésére és ezek egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel.

3.3.1.5.1.2. Ellenőrzik azt, hogy képes-e a szabályszerű betegvizsgálatra, megfelelő anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére és az elvárt szintű betegdokumentációra, a tünetek és az ok súlyosságának felismerésére és felmérésére, a megfelelő vizsgálatok elrendelésére és az eredmények értelmezésére, a sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére, a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és újra élesztésre. (BLS, ALS alkalmazására), a gyógyszerek pontos és érthető rendelésére és az igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására, a fájdalom enyhítésére.

3.3.1.5.1.3. A szakma szabályainak megfelelően képes-e vérnyomásmérésre, perifériás véna kanülálására, intravénás infúzió alkalmazására, subcutan intramuscularis és intravénás injekciók beadására, az alapvető sebellátásra, a transzfúzió elvégzésére, a vizeletvizsgálat elvégzésére, húgyúti katéterezés, az EKG készítésére és értékelésére, vérgáz vizsgálat elvégzésére és értékelésére, vércukor vizsgálat elvégzésére és értékelésére.

3.3.1.5.1.4. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 30 perc.

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.

3.3.2. A 2. részvizsga leírása

3.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele sikeres 1. részvizsga, valamint az alábbi képzési elemek teljesítése:

- Sürgősségi gyakorlat (2 hó)

- Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat (1 hó)

- Mentő gyakorlat (2 hét)

- Kardiológia gyakorlat (4 hó)

- Gasztroenterológia gyakorlat (4 hó)

- Pulmonológia gyakorlat (2 hó)

- Endokrinológia, anyagcsere gyakorlat (1 hó)

- Nefrológia, immunlógia gyakorlat (1 hó)

- Hemato-onkológiai gyakorlat (1 hó)

- Infektológia gyakorlat (1 hó)

- Belgyógyászati alapképzési gyakorlat (4 hó és 2 hét)

- Reumatológia, rehabilitációs gyakorlat (1 hó)

- Háziorvosi gyakorlat (1 hó)

3.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga

3.3.2.3. A 2. részvizsgával ellátható kompetenciák:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.BetegvizsgálatX100X
3.Lázlap vezetéseX100X
4.Diagnosztikus terv készítéseX50X
5.Terápiás terv készítéseX50X
6.12 elvezetéses EKG készítése, értékeléseX100X
7.Vérvétel (zárt rendszerű)X50X
8.Perifériás vénás kanül behelyezéseX50X
9.Vizeletüledék vizsgálataX10X
10.Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX10X
11.Betegágy melletti vércukormérésX10X
12.Transzfúzió adásaX10X
13.Reanimáció, (legalább skill)X5X
14.Perifériás kenet készítése, értékeléseX5X
15.Astrup mintavétel és a lelet értékeléseX5X
16.Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)
X5
5
X
17.HaspunctioX5X
18.Mellkasi folyadék punctiojaX5X
19.Endotrachealis intubatioX5X
20.GyomormosásX5X
21.Defibrillátor használatának ism.legalább
skill laborban gyakorlása
X5X
22.Holter vizsgálat értékeléseX5X
23.Terheléses EKG értékeléseX5X
24.Boka-kar index elvégzése, értékeléseX5
25.Transthoracalis echocardiographiaX5X
26.Felső panendoscopos vizsgálatX5X
27.Colonoscopos vizsgálatX5X
28.Hasi UH vizsgálatX5X
29.Mellkas AP felvételX5X
30.ERCPX2X
31.Hemodialízisen való részvételX2
32.Vesebiopszián való részvételX2
33.MájbiopsiaX2X

3.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika. A grémiumvezetők döntenek a vizsga formájáról.

b) Tárgyi feltételei: legalább 5 ráépített szakterület tárgyi feltételeinek megléte az alábbiak közül: endokrin-anyagcsere betegségek, nefrológia, hemato-onkológia, immunológia, gasztroenterológia, kardiológia, reumatológia, pulmonológia, infektológia.

3.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

3.3.2.5.1. Gyakorlati vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

3.3.2.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 3.3.1.5. pont határozza meg.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

3.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

3.4.1. Szakvizsga megnevezése: Belgyógyászati szakvizsga

3.4.2. Szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

AВСD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
2.А З.З.1.З., 3.3.2.3. pontban foglalt
kompetenciák
I.
3.Kivéve Holter vizsgálat értékelése, amelyet a szakvizsgát követő első 5 éves továbbképzési ciklus befejezéséig
IV. kompetencia szinten, a továbbképzési ciklus sikeres lezárását követően I. kompetencia szinten gyakorolhat.

3.4.3. Szakvizsga feladatai

3.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is.

3.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat:

a) A visgafeladat súlyaránya: 70 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A belgyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

4. BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

4.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

4.1.1. A szakképesítés megnevezése: Belgyógyászati Angiológia

4.1.2. A szakképzés időtartama: 54 hó

4.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

Részvizsgák ideje:

a) 3 hónap után, ügyeletbe lépés előtt

b) 24 hónap után

4.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

4.2.1. Alapképzés 24 hó

4.2.1.1. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat lehetőleg belgyógyászati betegeket is ellátó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon

4.2.1.2. 2 hó sürgősségi betegellátó osztályon gyakorlat

4.2.1.3. 0,5 hó OMSZ mentőgyakorlat

4.2.1.4. 8,5 hó belgyógyászati alapképzési gyakorlat belgyógyászati képzésre akkreditált osztályon (1 hét EKG tanfolyam)

4.2.1.5. 3 hó kardiológiai gyakorlat

4.2.1.6. 3 hó belgyógyászati angiológiai gyakorlat

4.2.1.7. 1 hó pulmonológiai gyakorlat

4.2.1.8. 1 hó gasztroenterológiai, hepatológiai gyakorlat

4.2.1.9. 1 hó nefrológia

4.2.1.10. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályon gyakorlat

4.2.1.11. 1 hó hemato-onkológiai gyakorlat

4.2.2. Szakgyakorlati képzés 30 hó,

4.2.2.1. 15 hónap belgyógyászati angiológiai gyakorlat, ebből

4.2.2.1.1. 12 hó belgyógyászati angiológia osztályon gyakorlat

4.2.2.1.2. 3 hó belgyógyászati angiológia szakambulancia (benne noninvazív műszeres diagnosztika)

4.2.2.2. 15 hó speciális képzés, ebből

4.2.2.2.1. 2 hó érsebészeti osztályos gyakorlat (minimum 1 hónap III szintű centrumban)

4.2.2.2.2. 4 hó intervenciós radiológiai gyakorlat

4.2.2.2.3. 3 hó vaszkuláris ultrahang gyakorlat

4.2.2.2.4. 1 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat (СТА, MRA, DSA)

4.2.2.2.5. 1 hó stroke centrum

4.2.2.2.6. 1 hó bőrgyógyászat, sebkezelési gyakorlat

4.2.2.2.7. 1 hó klinikai immunológia

4.2.2.2.8. 1 hó thrombosis-hemostasis

4.2.2.2.9. 1 hó rehabilitáció

4.2.2.3. 1 hét angiológiai szakvizsgavelőkészítő tanfolyam elvégzése, szakmai konferencia részvétel a képzés alatt.

4.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

4.3.1. Az 1. részvizsga leírása

4.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az ügyelet előtti 1. részvizsga, az alapképzés - 4.2.1.4 pontban meghatározottból - három hónapos belgyógyászati gyakorlat után

4.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 4.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga az ügyelet elkezdéséhez

4.3.1.3. Az 1. részvizsgával ellátható kompetenciák:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.BetegvizsgálatX50X
3.Lázlap vezetéseX50X
4.Diagnosztikus terv készítéseX20X
5.Terápiás terv készítéseX20X
6.12 elvezetéses EKG készítése,
értékelése
X30X
7.Vérvétel (zárt rendszerű)X50X
8.Perifériás vénás kanül behelyezéseX50X
9.Vizeletüledék vizsgálataX10X
10.Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX10X
11.Betegágy melletti vércukormérésX10X
12.Transzfúzió adásaX5X
13.Reanimáció (legalább skill)XX
14.Astrup mintavétel és a lelet értékeléseX5X
15.Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)
X5
5
X
16.HaspunkcióXX
17.Endotrachealis intubatioXX
18.GyomormosásXX
19.Defibrillátor használatának
ism. legalább skill laborban gyakorlása
XX
20.Holter EKG vizsgálat értékeléseX5X
21.Terheléses EKG készítése, értékeléseX5X
22.Boka-kar index elvégzése, értékeléseX5X

4.3.1.4. Az 1. részvizsga szerzésére vonatkozó speciális szempontok

a) Tárgyi feltételei: belgyógyászati képzésre akkreditált osztály

b) Személyi feltételek: a belgyógyászati képzőhely osztályvezető főorvosa és két - ügyeletvezetői tevékenységet ellátó - szakorvosa.

4.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai

a) Gyakorlati vizsgafeladat eredeti munkakörnyezetben

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 60 perc

4.3.1.5.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

4.3.1.5.1.1. A vizsgán meggyőződnek arról, hogy képes-e a tünettan értékelésére, a vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására, kezelési terv készítésére és ezek egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel.

4.3.1.5.1.2. Ellenőrzik azt, hogy képes-e:

- a szabályszerű betegvizsgálatra, megfelelő anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére és az elvárt szintű betegdokumentációra,

- a tünetek és az ok súlyosságának felismerésére és felmérésére, a megfelelő vizsgálatok elrendelésére és az eredmények értelmezésére,

- a sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére,

- a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és újra élesztésre (BLS, ALS alkalmazására),

- a gyógyszerek pontos és érthető rendelésére és az igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására,

- a fájdalom enyhítésére.

4.3.1.5.1.3 A szakma szabályainak megfelelően képes-e vérnyomásmérésre, perifériás véna kanülálására, intravénás infúzió alkalmazására, subcutan intramuscularis és intravénás injekciók beadására, az alapvető sebellátásra, a transzfúzió elvégzésére, a vizeletvizsgálat elvégzésére, húgyúti katéterezés, az EKG készítésére és értékelésére, vérgáz vizsgálat elvégzése és értékelése, vércukor vizsgálat elvégzése és értékelése.

4.3.1.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam 30 perc.

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg.

4.3.2. A 2. részvizsga leírása

4.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele sikeres 1. részvizsga, valamint a 4.2.1. pontban meghatározottak szerint az alábbi képzési elemek teljesítése:

- Sürgősségi gyakorlat (2 hó)

- Multidiszciplinális intenzív terápiás gyakorlat (1 hó)

- Mentő gyakorlat (0,5 hó)

- Belgyógyászati gyakorlat belgyógyászati képzésre is akkreditált osztályon (8,5 hó)

- Belgyógyászati angiológiai gyakorlat (3 hó)

- Kardiológia gyakorlat (3 hó)

- Gasztroenterológia gyakorlat (1 hó)

- Pulmonológia gyakorlat (1 hó)

- Endokrinológia, anyagcsere gyakorlat (2 hó)

- Nefrológia (1 hó)

- Hemato-onkológiai gyakorlat (1 hó)

4.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga

4.3.2.3. A 2. részvizsgával ellátható kompetenciák:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.BetegvizsgálatX100X
3.Lázlap vezetéseX100X
4.Diagnosztikus terv készítéseX50X
5.Terápiás terv készítéseX50X
6.12 elvezetéses EKG készítése, értékeléseX100X
7.Vérvétel (zárt rendszerű)X50X
8.Perifériás vénás kanül behelyezéseX50X
9.Vizeletüledék vizsgálataX10X
10.Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX10X
11.Betegágy melletti vércukormérésX10X
12.Transzfúzió adásaX10X
13.Reanimáció (legalább skill)X5X
14.Astrup mintavétel és a lelet értékeléseX5X
15.Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)
X5
5
X
16.HaspunkcióX5X
17.Mellkasi folyadék punkciójaX5X
18.Endotrachealis intubatioX5X
19.Defibrillátor használatának ism. legalább
skill laborban gyakorlása
X5X

4.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika. A grémiumvezetők döntenek a vizsga formájáról.

b) Tárgyi feltételei: részvizsga bizottság.

4.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

4.3.2.5.1. Gyakorlati vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

4.3.2.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjait a 4.3.1.5. pont határozza meg, figyelemmel a képzés során a társszakterületeken szerzett ismereteket is.

d) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

4.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

4.4.1. Szakvizsga megnevezése: Belgyógyászati angiológia szakvizsga

4.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele

a) sikeres 2. részvizsga,

b) a 4.2.2. pontban részletezett szakgyakorlati képzés (30 hó),

c) az alábbi speciális belgyógyászati angiológiai képzési elemek teljesítése.

Speciális belgyógyászati angiológiai kompetenciák a szakvizsgára bocsátásig:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Artériás és vénás rendszer fizikális
vizsgálata
X200X
3.Kézi CW Doppler-vizsgálat alsó és
felső végtagokon (görbe analízis)
X100X
4.Boka-kar index meghatározásX100X
5.Vaszkuláris UH vizsgálat vénás és
artériás
X100X
6.Speciális nem invazív műszeres
vizsgálatok
X30X
7.6 perces járástesztX20X
8.Járópadló tesztX30X
9.Kritikus végtag ischaemiás beteg
ellátása
X20X
10.Akut végtag ischaemia ellátásaX5X
11.TrombolízisX3-
12.Sebellátás angiológiai, érseb., bőr.
gyak. során gyakorlat alatt
X20X
13.Kontrollált mozgásterápiában való
részvétel
X20X
14.Manuális nyirokmasszázsX10X
15.Hemoreológiai és
hemosztazeológiai labor
diagnosztika
X10X
16.CT, MR angiográfia értékeléseX50X
17.Invazív angiográfia értékeléseX50X
18.Percutan érintervencióban
részvétel
X25X
19.Vaszkuláris team megbeszélésen
való részvétel
X25X
20.Érműtétben való részvételX20X

4.4.3. Szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
I.II.III.IV.V.
2.a 4.3.1.3., a 4.3.2.3. és a 4.4.2. pontban foglalt I.-IV. szintű kompetenciákX
3.Percutan érintervenció *X

* artériás vagy vénás percután intervenciók I. szintű végzése a belgyógyászati angiológiai szakvizsga letételét követően megfelelő licenszvizsgához kötött.

4.4.4. Szakvizsga feladatai

4.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is, a kurrikulum szerint előírt eszközös vizsgálatok kivitelezése, értékelése.

4.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Belgyógyászati angiológiai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

4.5. ÁTJÁRHATÓSÁG BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIÁVAL KÖZÖS SZAKMÁKKAL

4.5.1. Belgyógyász, kardiológus szakvizsga esetén a szakvizsga előfeltetételeként meghatározott 24 hónapos alapképzés és az 1. és 2. részvizsga automatikusan elfogadottnak tekintendő.

4.5.2. A szakképzési időtartama belgyógyász, kardiológus szakvizsgával rendelkezőknek a 4.2.2. pont szerinti szakgyakorlati képzési elemekből 24 hónap. A 4.2.2.1.1. pontban meghatározott 12 hó belgyógyászati angiológia osztályos gyakorlat belgyógyász, kardiológus szakvizsgával rendelkezőknek 6 hónap.

5. BŐR-, NEMIGYÓGYÁSZAT ÉS KOZMETOLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

5.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

5.1.1. A szakképesítés megnevezése: Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia

5.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

5.1.2.1. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 12 hó

5.1.2.2. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó

5.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

5.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

5.2.1. Alapképzés 12 hó

5.2.1.1. 2 hó Sürgősségi osztályos gyakorlat

5.2.1.2. 1 hó Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat

5.2.1.3. 2 hét Mentő gyakorlat

5.2.1.4. 3 hó Belgyógyászat

5.2.1.5. 5 hó és 2 hét Bőrgyógyászat I. (fekvőbeteg ellátás)

5.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó

5.2.2.1. 2 hó Gyermekbőrgyógyászat

5.2.2.2. 4 hó Bőrsebészet

5.2.2.3. 1 hó Égés-sebészeti és intenzív terápiás ellátás

5.2.2.4. 5 hó Dermatoonkológia

5.2.2.5. 2 hó STD és mikrobiológia (1 hó képzőhelyen, 1 hó gondozó)

5.2.2.6. 11 hó Bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályos gyakorlat

5.2.2.7. 2 hó Dermatopatológia

5.2.2.8. 8 hó Általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelés

5.2.2.9. 4 hó Bőrgyógyászati allergo-immunológia

5.2.2.10. 2 hó Flebológia, limfológia és sebkezelés

5.2.2.11. 3 hó Bőrgyógyászati esztétika

5.2.2.12. 2 hó Biológia terápia

5.2.2.13. 2 hó Eszközök alkalmazása a diagnosztikában és terápiában

5.2.3. Tematikus elméleti képzési elemek évente:

5.2.3.1. Évi 10 elméleti előadás, melyet egy-egy rezidens tart a tutor ellenőrzése mellett havonta 1-2 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.

5.2.3.2. Dermatopatológia konzultáció: havonta 1 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.

5.2.3.3. MDT rezidens továbbképzés: évi 2 alkalom 6-6 óra, aktív szereplés beosztás szerint, részvétel minimum az előadások, szervezett képzések 50%-án.

5.2.3.4. A képzés 5 éve alatt 1 aktív szereplés és legalább 2 alkalommal részvétel bőrgyógyászati akkreditált szakmai konferencián.

5.2.3.5. Az 5. év végére 1 elfogadott publikáció, illetve ennek időarányos teljesítése.

5.2.4. Az 5.2.2. pont szerinti szakgyakorlat egyes szakaszainak főbb céljai és elemei:

5.2.4.1. Szakképzés 2. év

Általános bőrgyógyászati fekvőbetegek ellátási képességek elsajátítása, fekvőbeteg osztályos feladatok megtanulása. Elkezdeni az általános járó beteg ellátás elsajátítását is, valamint az ehhez tartozó sebészeti beavatkozások elsajátítása, diagnosztikai és terápiás lépésekkel való megismerkedés.

5.2.4.2. Szakképzés 3. év

Általános bőrgyógyászati járó beteg rendelés feladatainak teljes körű elsajátítása befejeződik. Bőrsebészeti beavatkozások megtanulásának fő éve, mely végére a beavatkozások kb. 60%-ának elsajátítása (legfontosabb beavatkozások, sebészeti képzés nagy része).

5.2.4.3. Szakképzés 4. év

Bőrgyógyászati speciális szakrendelési feladatok megismerése, megtanulása mind járóbeteg, mind fekvőbeteg ellátási formákban. Bőronkológia, bőr allergológia, immunológia, flebológia, gyerekbőrgyógyászat. Dermatopatológia. Sebészeti beavatkozások további tanulása, beavatkozások 20%-ának elsajátítása.

5.2.4.4. Szakképzés 5. év

Bőrgyógyászati Biológiai Terápiás és Melanoma Centrumhoz kötött fekvőbeteg és járóbeteg feladatok, bőrgyógyászati esztétikai ismeretek elmélyítése.

5.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

5.3.1. Az 1. részvizsga leírása

5.3.1.1. A részvizsga megnevezése: az 5.2.1. pont szerinti képzés sürgősségi elemét lezáró részvizsga

5.3.1.2. Az 1. részvizsga fő célja: sürgősségi bőrgyógyászat, valamint a leggyakoribb bőrgyógyászati kórképek ellátási képességének elsajátítása és ezáltal ügyeleti kompetencia megszerzése (égési sérült, akut allergia, gyógyszerallergia, anafilaxia, orbánc, herpes zoster, scabies, furunculus, tályog)

5.3.1.2.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

Az alapképzés első évéből 2 hónap sürgősség, 2 hét mentő és 3 hónap bőrgyógyászati osztályon eltöltött idő teljesítése

5.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA részvizsgáig
minimálisan
szükséges, elvégzett
tevékenység,
beavatkozás szám
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Maszkos-ballonos lélegeztetés (skill
laborban)
X3X
3.Diagnosztikus terv készítése
sürgősségi esetekről
X15X
4.Terápiás terv készítése sürgősségi
esetekről
X10X
5.Zárójelentés összeállításaX15X
6.Vérgáz analízisX5X
7.Folyadékterápia megtervezése és
kivitelezése
X5X
8.Speciális krónikus bőrgyógyászati
beteg vizsgálata ellátása
X20X
9.Sebtisztítás: debridement, kisebb
(4-5 cm átmérőnél nem nagyobb)
necrotikus szövet eltávolítás
X3X
10.Vérzéscsillapítás tamponálással
vagy kötéssel
X3X
11.Punch biopsiaX5X
12.Bőrfertőzés inciziója, drainálásaX2X
13.STI mintavétel férfitőlX5X
14.STI mintavétel nőtőlX5X
15.Gram-festett vaginalis és urethralis
kenet mikroszkópos értékelése
X5X
16.10% alatti égés ellátásaX2X
17.A kompetencia listán szereplő
egyéb bőrgyógyászati
beavatkozások
XX

5.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: az általános bőrgyógyászati osztály feltételei

5.3.1.5. Részvizsga feladatai:

5.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános sürgősségi bőrgyógyászati esetek ellátásának gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 kompetenciát kell megmérni az 5.3.1.3. pont alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából

5.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. A sürgősségi bőrgyógyászati kórképek patomechanizmusa, diagnosztikája és terápiája, valamint az aktuális év rezidensképzéseinek a bőrgyógyászati gyakorlati képzésbe eső tematikája.

5.3.2. A 2. részvizsga leírása

5.3.2.1. A részvizsga megnevezése: az 5.2.2. pont szerinti szakgyakorlati 2. részvizsga

5.3.2.2. A vizsga fő célja: az általános bőrgyógyászati járó és fekvőbeteg alapismeretek meglétének felmérése

5.3.2.3. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

5.3.2.3.1. Az 1. részvizsga sikeres teljesítése

5.3.2.3.2 A szakgyakorlati időből 24 hónap teljesítése

5.3.2.3.3. Az 5.2.3. pont szerinti tematikus elméleti képzési elemek időarányos teljesítése

5.3.2.4. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA részvizsgáig minimálisan
szükséges, elvégzett
tevékenység, beavatkozás
szám
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Sebészeti beavatkozások
3.Helyi infiltrációs
érzéstelenítés
X10X
4.Elektrokauter használata
felületes benignus léziók
eltávolítására vagy
elektrodesiccatiójára
X10X
5.CryotherapiaX15X
6.Bőrhiány fedése autolog
félvastag-bőrtranszplantációt
vagy bőrlebenyt alkalmazva
X2X
7.Jóindulatú bőr, illetve bőr
alatti elváltozás kimetszése és
a defektus zárása
X10X
8.Basalioma vagy egyéb
malignus bőrelváltozás
kimetszése és a defektus
zárása
X10X
9.Nyirokcsomó eltávolítás -
sentinel vagy blokk dissectio -
asszisztálás
X3X
10.Benőtt köröm műtéti kezeléseX2X
11.Ablatív lézer használata
benignus bőrelváltozások
eltávolítására
X2X
12.Sebellátás
13.Krónikus sebre a seb
állapotának megfelelő sebfedő
vagy kezelés megválasztása
X2X
14.Sebtisztítás: debridement,
kisebb (4-5 cm átmérőnél nem
nagyobb) necrotikus szövet
eltávolítás
X4X
15.10% alatti égés ellátásaX3X
16.vérzéscsillapítás
tamponálással vagy kötéssel
X3X
17.Esztétikai beavatkozások
18.Ráncfeltöltés és
volumenpótlás az arcon és a
test egyéb régióiban
hialuronsavval és más
alloplasztikus anyaggal (tűvel
és magas nyomású pisztollyal)
X1X
19.Hyperhidrosis és ráncok
botulinum toxin kezelése
X1X
20.ScleroterápiaX1X
21.Tűvel végzett mezoterápia és
más tűs hatóanyagbevitel,
mikrotűs radiófrekvencia, PRP
X1X
22.Mechanikus vagy laseres
ablatív hám és irha eltávolítása
(dermabrasio, laser peeling,
frakcionált lézerkezelés,
kémiai peelingek glikolsav
20%, TAC 15% vagy afeletti
koncentrációban)
X2
23.Hegkezelés intrafokális
injekcióval, lézer, IPL, nagy
energiájú LED fényforrással,
plazmával vagy más
energiaalapú eszközzel (EBD)
X2X
24.Nonablatív lézeres, IPL és
nagyenergiájú LED kezelések
X3X
25.Ér eredetű elváltozások non-
ablatív lézeres, IPL és tűs RF
kezelése
X1X
26.Hisztopatológia
27.Dokumentált bőrszövettani
leírás
X5X
28.Immunfluoreszcens
hisztológia dokumentált
értékelése
X4
29.Diagnosztikus eljárások
30.Punch biopsiaX5X
31.Shave biopsiaX10X
32.ExcochleatioX10X
33.Dermatoszkópos vizsgálatXMALIGNUS 30
BENIGNUS 10
X
34.Videodermatoszkópos
vizsgálat
X5X
35.STI mintavétel férfitólX10X
36.STI mintavétel nőtőlX10X
37.Gram-festett vaginális és
urethrális kenet értékelése
X15X
38.Alsóvégtag vizsgálat kézi
Dopplerrel
X5X
39.Mikroszkópos gombavizsgálatX5X
40.Epikután bőrpróbák
kivitelezése és értékelése
X5X
41.Intrakután bőrpróbák
kivitelezése és értékelése
X2X
42.Prick teszt kivitelezése és
értékelése
X4X
43.Speciális terápiák
44.311 nm UVB teljes test
fényterápia kivitelezése
X5X
45.PUVA teljes test fényterápia
kivitelezése
X5X
46.Gyulladásos kórképek
biológiai terápiájában való
részvétel
X2X
47.Daganat célzott- és
immunterápiájában való
részvétel
X5X

5.3.2.5. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) Tárgyi feltételei: általános bőrgyógyászati osztály feltételei

b) Személyi feltételei: gyakorlati vizsga saját tutorral

5.3.2.6. A 2. részvizsga feladatai:

5.3.2.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A leggyakoribb bőrgyógyászati esetek fekvő és járó beteg ellátása, különös tekintettel: pigmentált léziók differenciál diagnosztikája, benignus léziók bőrsebészeti ellátása, sebészeti technikák elsajátítása.

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása a tutor előtt.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni, ezek közül 3 sebészi az 5.3.2.4. pont alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából.

5.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése általános bőrgyógyászati diagnosztika és terápia, a bőrsebészet és bőrgyógyászati onkológia témakörben, valamint az aktuális év rezidensképzéseinek tematikája.

5.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

5.4.1. A szakvizsga megnevezése: Bőr-, nemigyógyász és kozmetológus szakvizsga

5.4.2. A szakvizsga teljesítésének feltételei:

5.4.2.1. az 1. és 2. részvizsgák sikeres teljesítése:

a) a képzési terv maradéktalan teljesítése, a kompetencia listában szereplő beavatkozások bizonyított legalább II. szintű teljesítése,

b) kötelező továbbképzési elemek igazolt elvégzése (az alapelemeken kívül legalább 2 esztétikai gyakorlati kurzuson részvétel),

c) egy elsőszerzős publikáció folyóirat általi elfogadása,

d) az 5.4.2.2. pontban foglalt táblázat szerinti beavatkozások, eljárások teljesítése.

5.4.2.2.

AВС
1.Tevékenység, beavatkozás megnevezéseA szakvizsgáig
minimálisan szükséges
elvégzett tevékenység, beavatkozás
megnevezése, száma
Asszisztálás vagy
részvétel
2.Sebészeti beavatkozások
3.Helyi infiltrációs érzéstelenítés20
4.Elektrokauter használata felületes benignus léziók
eltávolítására vagy elektrodesiccatiójára
10
5.Cryotherapia (pl verruca)20
6.Excochleatio20
7.Bőrfertőzés inciziója, drainálása2
8.Bőrhiány fedése autolog félvastag-
bőrtranszplantációt vagy bőrlebenyt alkalmazva
03
9.Jóindulatú bőr, illetve bőr alatti elváltozás kimetszése
és a defektus zárása
20
10.Basalioma, vagy egyéb malignus bőrelváltozás
kimetszése és a defektus zárása
1020
11.Nyirokcsomó eltávolítás - sentinel vagy blokk
dissectio
05
12.Benőtt köröm műtéti kezelése05
13.Ablatív lézer használata benignus bőrelváltozások
eltávolítására
510
14.Sebellátás
15.Krónikus sebre a seb állapotának megfelelő sebfedő
vagy kezelés megválasztása
5
16.Sebtisztítás: debridement, kisebb (4-5 cm átmérőnél
nem nagyobb) necrotikus szövet eltávolítás
5
17.10% alatti égés ellátása5
18.vérzéscsillapítás tamponálással vagy kötéssel5
19.Esztétikai beavatkozások
20.Ráncfeltöltés és volumenpótlás az arcon és a test
egyéb régióiban hialuronsavval és más alloplasztikus
anyaggal (tűvel és magas nyomású pisztollyal)
33
21.Hyperhidrosis és ráncok botulinum toxin kezelése33
22.Scleroterápia33
23.Tűvel végzett mezoterápia és más tűs
hatóanyagbevitel, mikrotűs radiófrekvencia, PRP
33
24.Threadlifting (szálbehúzás)23
25.Mechanikus vagy laseres ablatív hám és irha
eltávolítása (dermabrasio, laser peeling, frakcionált
lézerkezelés)
22
26.Kémiai peelingek (glikolsav 20%, TAC 15% vagy
afeletti koncentrációban)
33
27.Hegkezelés intrafokális injekcióval, lézer, IPL, nagy
energiájú LED fényforrással, plazmával vagy más
energiaalapú eszközzel (EBD)
510
28.Nonablatív lézeres, IPL és nagyenergiájú LED
kezelések
510
29.Ér eredetű elváltozások non-ablatív lézeres, IPL és
tűs RF kezelése
55
30.Hisztopatológia
31.Dokumentált bőrszövettani leírás20
32.Immunfluoreszcens hisztológia dokumentált
értékelése
10
33.Diagnosztikus eljárások
34.Punch biopsia10
35.Shave biopsia10
36.Excisionális biopsia10
37.STI mintavétel férfitől20
38.STI mintavétel nőtől20
39.Gram-festett vaginalis és urethralis kenet
mikroszkópos értékelése
30
40.Dermatoszkópos vizsgálat50 malignus 25 benignus
41.Videodermatoszkópos vizsgálat10
42.Alsóvégtag vizsgálat kézi Dopplerrel10
43.Mikroszkópos gombavizsgálat10
44.Epikután bőrpróbák kivitelezése és értékelése20
45.Intrakután bőrpróbák kivitelezése és értékelése5
46.Prick teszt kivitelezése és értékelése10
47.Minimális eritéma dózis (MED) meghatározása és
értékelése
10
48.Speciális terápiák
49.311 nm UVB teljes test fényterápia kivitelezése5
50.PUVA teljes test fényterápia kivitelezése5
51.Gyulladásos kórképek biológiai terápiájában való
részvétel
020
52.Daganat célzott- és immunterápiájában való részvétel020

5.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.az 5.3.1.3. pontban foglalt kompetenciákI.
3.az 5.3.2.4. pontban foglalt kompetenciákI.
4.az 5.4.2.2. pontban foglalt kompetenciákI.

5.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

5.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: témakörönként 60 perc (Allergológia-Immunológia, Biológiai terápia, Bőrsebészet, Dermatoonkológia, Dermatoscopia, Esztétika, Farmakológia, Flebológia, Fotodermatológia, Gyermekbőrgyógyászat, Hisztopatológia, Mikológia, STI).

c) A vizsgafeladat kapcsán témakörönként minimálisan 2 db kompetenciát kell megmérni, egy-egy szubspecialitásból, amelyek az 5.З.1.З., 5.3.2.4., és az 5.4.2.2. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

5.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A bőr- és nemigyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának, valamint kozmetológiai problémák megoldási lehetőségeinek számonkérése.

6. CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

6.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

6.1.1. A szakképesítés megnevezése: Csecsemő- és gyermekgyógyászat

6.1.2. A szakképzés időtartama: 52 hó

6.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

6.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

6.2.1. Alapképzés 16 hó

6.2.1.1. 4 hó gyermeksürgősségi gyakorlat

6.2.1.2. 6 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat (ebből kötelezően legalább 2-4 hét fül-orr-gége osztályon és 3 hó a progresszivitás I. vagy II. szintjén lévő csecsemő- és gyerekosztályon töltendő el)

6.2.1.3. 2 hó egészséges újszülött osztály

6.2.1.4. 1 hó képalkotó diagnosztika

6.2.1.5. 2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat

6.2.1.6. EPALS tanfolyam elvégzése (3 nap)

6.2.1.7. 2 hét mentőgyakorlat

6.2.2. Szakgyakorlati képzés 36 hó

6.2.2.1. 3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)

6.2.2.2. 3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat

6.2.2.3. 3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat

6.2.2.4. 3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat

6.2.2.5. 3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat

6.2.2.6. 3 hó gyermek haemato-onkológiai gyakorlat

6.2.2.7. 3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat, ebből lehetőség szerint 1 hó gyermek-hepatológia

6.2.2.8. 3 hó gyermek-endokrinológiai és diabetológiai gyakorlat

6.2.2.9. 3 hó gyermek infektológiai és immunológiai gyakorlat

6.2.2.10. 2 hó gyermeksebészeti gyakorlat

6.2.2.11. 3 hó gyermekintenzív osztályos gyakorlat

6.2.2.12. 1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat

6.2.2.13. 3 hó szabadon választott szakterület a csecsemő- és gyermekgyógyászatból a szakgyakorlat utolsó 3 hónapjában

6.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

6.3.1. Az 1. részvizsga leírása

6.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltételei: a 6.2.1.1-6.2.1.5. pont szerinti képzési elemek teljesítése

6.3.1.2. A 1. részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga

6.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA részvizsgáig
minimálisan
szükséges,
elvégzett
tevékenység,
beavatkozás
szám
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Egészséges újszülött ellátásaX5X
3.Apgar scoreX5X
4.Csecsemő és gyermek vizsgálataX150X
5.Speciális (gondozott, krónikus) betegek
vizsgálata (onkológiai, hematológiai,
krónikus máj, bélrendszeri beteg,
neurológiai, pulmonológiai, nefrológiai,
kardiológiai)
X50X
6.Diagnosztikus terv készítéseX50X
7.Terápiás terv készítéseX20X
8.Lázlap önálló vezetéseX50X
9.Vénabiztosítás, vérvételX50X
10.Maszkos-ballonos lélegeztetésX2
(skill laborban:
5)
X
11.Fültükri vizsgálat, fültükri kép megítéléseX20X
12.Fájdalomcsillapítás beavatkozásokhozX10X
13.Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP
használat, váladékleszívás)
X5X
14.Lumbalpunctio, illetve ebben aktív
részvétel (vagy skill laborban)
X5
(skill laborban:
5)
X
15.Zárójelentés összeállításaX25X
16.EKG önálló elkészítése és elemzéseX50X
17.Vérgáz analízisX30X
18.Folyadékterápia megtervezése és
kivitelezése
X30X
19.Vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és
BMI számítás (ebből legalább 15 csecsemő
és itt fejkörfogat mérés is)
X50X
20.Növekedés és fejlődés, percentilis görbék
alkalmazása
X50X
21.Otoscopos vizsgálatX10X
22.Defibrillátor használatának ismerete,
legalább skill laborban gyakorlása
X3X

6.3.1.4. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

6.3.1.4.1. Tárgyi feltételei: általános újszülött és gyermekgyógyászati osztály feltételei

6.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:

6.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános csecsemő- és gyermek ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, otoscopos vizsgálat, folyadékterápia megtervezése, percentilis görbe használata, vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás). Gyógyszerek dózisának kiszámítása, intravénás gyógyszerek összeállítása, infúzióban adagolható gyógyszerelés kiszámítása, összeállítása.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 6.3.1.3. és a 6.5. pont szerinti 15 hónapos alapképzésre vonatkozó része a kompetencia listából.

6.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Alapvetően a VI. éves szigorlati tételsor alapján általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek, köztük az egészséges újszülött ellátásának elvei és az újszülött-, csecsemő és gyermek újraélesztés alapjai.

6.3.2. Az 2. részvizsga leírása

6.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga

6.3.2.2. A részvizsgára bocsátás feltételei: összesen 36 hónap teljesítése a képzésből

6.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA 2. részvizsgáig
minimálisan szükséges,
elvégzett tevékenység,
beavatkozás szám
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Egészséges újszülött ellátásaX5X
3.Apgar scoreX5X
4.Csecsemő és gyermek
vizsgálata
X250X
5.Speciális (gondozott, krónikus)
betegek vizsgálata (onkológiai,
hematológiai, krónikus máj,
bélrendszeri beteg, neurológiai,
pulmonológiai, nefrológiai,
kardiológiai)
X50X
6.Diagnosztikus terv készítéseX50X
7.Terápiás terv készítéseX50X
8.Vénabiztosítás, vérvételX50X
9.Alternatív gyógyszerbeadási
útvonalak használata (rectalis,
intranasalis, inhalatív,
intravénás)
X25X
10.Maszkos-ballonos Lélegeztetés
(skill laborban)
X3
(skill laborban legalább
5 alkalom)
X
11.Légútbiztosítás (pozícionálás,
OP, NP használat,
váladékleszívás)
X5X
[98]
12.Zárójelentés összeállításaX25X
13.EKG önálló készítése és
elemzése
X25X
14.24 órás vérnyomásmérés
eredményének értékelése
X5X
15.Vérgáz analízisX30X
16.Görcsölő beteg ellátásaX5X
17.Folyadék- és elektrolit terápia
megtervezése és kivitelezése
X30X
18.Növekedés és fejlődés,
percentilis görbék alkalmazása
X50X
19.Vérnyomás-testsúly-
testmagasság mérés és BMI
számítás (ebből legalább 15
csecsemő és itt fejkörfogat
mérés is)
X50X
20.Otoscopos vizsgálatX10X
21.Lumbalpunctio
(skill laborban)
X5
(skill laborban 10)
X
22.Intraossealis kanül betétele
vagy ebben segédkezés
(skill laborban)
X2
(skill laborban 5)
X
23.Mellkasi punctio vagy ebben
aktív segédkezés
X5X
24.Diabeteses ketoacidosis
ellátásában részvétel
X5X
25.GCS megállapításaX20X
26.CVC behelyezésében aktív
részvétel
X5X
27.Infúziós pumpán keresztül
adott gyógyszerek dózisának
kiszámítása és elkészítése
X20X
28.Koraszülött ellátásban aktív
részvétel
X20X
29.Újraélesztésben részvétel vagy
skill laborban legalább 5
alkalommal annak gyakorlása
1
(skill laborban 5)
X
30.Lélegeztetési paraméterek
beállítása (invazív, non-
invazív)
X5X
31.Védőoltás, subcután,
itramuscularis injekció beadása
X5X
32.Akut felső- és
alsógasztrointesztinális vérzés
ellátásának alapjai
X
33.Gyermek alapellátási és iskolaorvosi
kompetencia (házi gyermekorvosi
praxisban végezhető feladatkörök és házi
gyermekorvosi ügyelet ellátása) benne:
a) A gyermek egészséges
növekedésének ellátása
b) Védőoltásokkal kapcsolatos feladatok
ellátása
c) Gyakori prezentációs panaszok és
tünetek kezelése
d) Házi gyermekorvosi praxisban ellátott
feladatok
XX

6.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

6.3.2.4.1. A vizsga helyszíne: egyetemi gyerekklinika.

6.3.2.4.2. Tárgyi feltételei:

a) a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte,

b) az alábbi szakképesítések közül legalább 5 ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte:

- csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat,

- csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia,

- csecsemő- és gyermek-kardiológia,

- gyermek gasztroenterológia,

- gyermek hemato-onkológia,

- gyermek-neurológia,

- gyermek-nőgyógyászat,

- gyermek-radiológia,

- gyermek-tüdőgyógyászat,

- neonatológia

6.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

6.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános csecsemő- és gyermek ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása [EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, otoscopos vizsgálat, folyadékterápia megtervezése, percentilis görbe használata, GCS megállapítása, vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás, sürgősségi helyzet önálló ellátása vagy annak megszervezése, újraélesztés, lumbalpunctio, légút biztosítása (skill labor is igénybe vehető a vizsgához)]. Gyógyszerek dózisának kiszámítása, intravénás gyógyszerek összeállítása, infúzióban adagolható gyógyszerelés kiszámítása, összeállítása.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 6.3.1.3. és 6.3.2.3. pont szerinti kompetencia listából.

6.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. A VI. éves szigorlati tételsor alapján általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek, köztük az egészséges újszülött ellátásának elvei és az újszülött-, csecsemő és gyermek újraélesztés alapjai. Kiemelten a sürgősségi helyzetek megoldásának alapismeretei. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

6.3.2.6. Sikeres vizsga esetén önállóan, telefonos szakkonzultáció biztosítása mellett ügyelhet. Amennyiben a vizsga nem sikerül, önállóan nem ügyelhet, de a szakképzése folytatódik.

6.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

6.4.1. A szakvizsga megnevezése: Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga

6.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.a 6.3.1.3. és 6.3.2.3. pontban foglalt kompetenciákI.

I. szint saját indikáció alapján önállóan végzi

6.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

6.4.3.1. A vizsga helyszíne: egyetemi gyerekklinika

6.4.3.2. Tárgyi feltételei:

a) a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte,

b) az alábbi szakképesítések közül legalább 5 ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte:

- csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat,

- csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia,

- csecsemő- és gyermek-kardiológia,

- gyermek gasztroenterológia,

- gyermek hemato-onkológia,

- gyermek-neurológia,

- gyermek-nőgyógyászat,

- gyermek-radiológia,

- gyermek-tüdőgyógyászat,

- neonatológia.

6.4.4. Szakvizsga feladatai:

6.4.4.1 Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Legalább egy sürgősségi helyzet ellátása (skill körülmények is megfelelőek.)

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 6.3.1.3 és a 6.3.2.3. kompetencia listában szerepelnek.

6.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

A csecsemő- és gyermekgyógyászati betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

6.5. EGYEBEK

A gyermeksürgősségi kórképek, melyben jártasság szükséges, csak akut ellátás esetén.

AВС
1.KórképMikor?Megjegyzés
2.Akut légzési elégtelenség1. részvizsgát követőenlégútbiztosítás, maszkos-ballonos
lélegeztetés
3.Akut légzési elégtelenség2. részvizsgát követőeneszközös légútbiztosítás
4.Bronchiolitis1. részvizsgát követően
5.Asthma, obstruktív bronchitis1. részvizsgát követően
6.Krupp1. részvizsgát követően
7.Hypovolaemia1. részvizsgát követően
8.Görcsjelenségek1. részvizsgát követően
9.Elektrolitzavarok és
hypoglikémia ellátása (hypo- és
hypernatrémia, hyperkalémia)
1. részvizsgát követően
10.Diabeteses ketoacidózis1. részvizsgát követően
11.PSVT2. részvizsgát követően
12.Keringési elégtelenség2. részvizsgát követően
13.Anafilaxia2. részvizsgát követően
14.Sokkállapotok2. részvizsgát követően
15.Hypertóniás krízis2. részvizsgát követően
16.Eszméletlenség, tudatzavarok2. részvizsgát követően
17.Agynyomás fokozódás2. részvizsgát követően
18.Szepszis2. részvizsgát követően
19.Hyperammonémia2. részvizsgát követően

7. ÉRSEBÉSZET SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

7.1. A SZAKKÉPESÍTÉSI ADATAI

7.1.1. A szakképesítés megnevezése: Érsebészet

7.1.2. A szakképzés időtartama: 68 hó

7.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

7.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

7.2.1. Alapképzés 18 hó

7.2.1.1. 5 hó sürgősségi gyakorlat

7.2.1.1.1. 1 hó sürgősségi osztály mellett működő őrzőben, multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon

7.2.1.1.2. 3 hó sürgősségi osztályon töltött gyakorlat

7.2.1.1.3. 1 hó mentőgyakorlat

7.2.1.2. 5 hó sebészet gyakorlat (ebben 1 hó gyakorlat érsebészeti betegeket is ellátó posztoperatív őrzőben)

7.2.1.3. 2 hó traumatológia gyakorlat

7.2.1.4. 2 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat (érsebészeti profillal rendelkező intézményben)

7.2.1.5. 3 hó ambuláns sebészet gyakorlat - sebészeti szakambulancián

7.2.1.6. 1 hó skill tréning az alapképzés alatt

7.2.2. Szakgyakorlati képzés 50 hó

7.2.2.1. 12 hó sebészet gyakorlat

7.2.2.1.1. 8 hó gyakorlat általános sebészet gyakorlat

7.2.2.1.2. 2 hó mellkassebészet gyakorlat

7.2.2.1.3. 2 hó szívsebészet gyakorlat

7.2.2.2. 38 hó érsebészet speciális képzés

7.2.2.2.1. 1 hó angiológia osztályos gyakorlat

7.2.2.2.2. 1 hó stroke osztályos gyakorlat

7.2.2.2.3. 1 hó haemodialysis osztályon végzett gyakorlat

7.2.2.2.4. 3 hó Non-invazív diagnosztika gyakorlat vaszkuláris képalkotást végző radiológiai osztályon, benne: 1 hó CT gyakorlat, 2 hó ultrahang gyakorlat

7.2.2.2.5. 9 (6+3) hó endovaszkuláris gyakorlat intervenciós radiológián, (két részletben - részvizsga előtt 6 hó, részvizsga után 3 hó)

7.2.2.2.6. 22 hó érsebészet gyakorlat (ezen belül minimum 12 hó III. progresszivitású érsebészeten, amelyből minimum 2 hó a thoracoabdominalis, aortaív és aorta disszekció ellátására is képes osztályon)

7.2.2.2.7. 1 hó érsebészeti tanfolyamok:

1 hét endovaszkuláris skill gyakorlat (a részvizsga előtt)

1 hét mikrosebészeti skill tréning gyakorlat (a részvizsga előtt)

1 hét bővített sugárvédelmi tanfolyam - az 1. részvizsgát követően

1 hét szakvizsga előkészítő elméleti tanfolyam - a szakvizsgát megelőző évben on-line formában

7.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

7.3.1. Az 1. részvizsga leírása

7.3.1.1. Az 1. részvizsga megnevezése: Első érsebészet részvizsga

7.3.1.2. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

7.3.1.2.1. 18 hó alapképzés,

7.3.1.2.2. 20 hó sebészeti gyakorlat:

7.3.1.2.2.1. 10 hó sebészet gyakorlat (8 hó általános sebészet és 2 hó mellkas sebészet vagy 2 hó szívsebészet), továbbá 10 hó érsebészet gyakorlat vagy

7.3.1.2.2.2. 12 hónap sebészet (8 hó általános sebészet és 2 hó mellkas sebészet és 2 hó szívsebészet), továbbá 8 hónap érsebészet,

7.3.1.2.3. 1 hó angiológia osztályos munka,

7.3.1.2.4. 1 hó stroke osztályos gyakorlat,

7.3.1.2.5. 1 hó haemodialysis osztályos gyakorlat,

7.3.1.2.6. 3 hó Non-invazív diagnosztika gyakorlat,

7.3.1.2.7. 6 hó endovaszkuláris gyakorlat

7.3.1.2.8. endovaszkuláris és a mikrosebészeti skill gyakorlat,

7.3.1.2.9. a 7.3.1.6 pont szerinti műtétek.

7.3.1.3. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: legalább II. progresszivitású érsebészeti fekvőbeteg osztály, valamint endovaszkuláris skill labor szükséges.

7.3.1.4. Az 1. részvizsga feladatai:

7.3.1.4.1. Írásbeli vizsgafeladat:

a) Tesztvizsga az érvényben lévő hazai (Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság, Szakmai Kollégiumok, Érsebészeti Tagozat) és nemzetközi társaságok (ESVS, SVS) által kiadott szakmai irányelvekből.

b) 30 tesztkérdés (30 pont)

c) Értékelés: ≥ 20 pont (≥ 66%) elérése esetén a jelölt gyakorlati vizsgára bocsátható.

7.3.1.4.2. Gyakorlati vizsgafeladat:

a) Esetelemzés: Az érsebészeti osztályon fekvő beteg kikérdezése, fizikális vizsgálata, a beteghez tartozó képalkotó vizsgálatok elemzése, terápiás terv felállítása. Az esethez tartozó elméleti kérdések megválaszolása

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) Skill feladat megoldása: diagnosztikus angiographia elvégzése és annak értékelése. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

7.3.1.5. Az 1. részvizsgafeladat értékelése:

a) Az érsebészeti anamnézis felvétel, betegvizsgálat

b) Diagnosztikus vizsgálatok értékelése és terápiás terv készítése

c) Elméleti kérdésekre adott válaszok

d) Skill feladat

7.3.1.6. Az 1. részvizsgával rendelkező rezidens által ellátható érsebészeti szakmaspecifikus feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA részvizsgáig
minimálisan
szükséges,
elvégzett
tevékenység,
beavatkozás
szám
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.ALSX5X
3.Kritikus állapotú beteg
észlelése
X30X
4.Betegvizsgálat, anamnézis
felvétele
X100X
5.CW doppler alkalmazása -
boka-kar index meghatározása
X100X
6.Akut beteg vizsgálata,
diagnosztikai és terápiás
tervének felállítása
X20X
7.Elektív beteg vizsgálata,
diagnosztikai és terápiás
tervének felállítása
X50X
8.Ágy melletti, UH vizsgálat
(VSM mapping, VSM-VSP
reflux, perforáns vénák, fem-
popl. graft átjárhatósága, AV
fisztulákhoz vénák és artériák
vizsgálata)
X20X
9.CT angiographia indikációja és
értékelése (érelváltozások
felismerése)
X100X
10.UH vezérelt vénás (jugularis,
femorais) és artériás (radialis,
brachialis, femoralis) punctiók
X20X
11.Percutan diagnosztikus
angiographia végzése (sheath
bevezetés, vezetődrót és
katheter felvezetése)
X20X
12.Seb felmérése, kötöző szerek
ismerete, alkalmazása
X100X
13.Sebkötözés, seb ellenőrzésX100X
14.VAC kezelés indikációja és
alkalmazása
X20X
15.Felületes alsó végtagi vénák
műtétei (varicectomia,
crossectomia, stripping,
perforáns ligatura)
X10X
16.Egyszerű, felső végtagi
arterio-venosus fistula műtétje
(csukló tájéki, könyök tájéki)
X10X
17.Sebrevízió, sebfeltárás,
necrectomia, nyirokcysta
ellátás, drainage
X10X
18.Minor- és major amputációX10X
19.Akut perifériás artériás
elzáródás műtéti ellátásában
részfeladatok elvégzése
(Embolectomia végzése alsó
végtagon, Bőrmetszés, Artéria
feltárása, Arteriotomia,
Fogarthy katéter felvezetése,
Artériában sutura behelyezés)
X10X
20.Elektív perifériás artériás
elzáródás műtéti ellátásában
részfeladatok elvégzése (VSM
eltávolítása és oldalágak
lekötése, Artéria femoralis,
profunda és poplitea I, III
kipreparálása, Arteriotomia
végzése,
Thromendarterectomia, Kunlin
szerint leszegés, vég a véghez
és vég az oldalhoz
anasztomozis varrás,
Foltvarrás)
X10X

7.3.2. Az 2. részvizsga leírása

7.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: Második érsebészeti részvizsga

7.3.2.2. A 2. részvizsgára bocsátás feltételei:

a) az első részvizsga sikeres teljesítése,

b) az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2012. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott Bővített Fokozatú Sugárvédelmi Tanfolyam elvégzése

7.3.2.3. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A 2. részvizsgának az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2012. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott, Bővített Fokozatú Sugárvédelmi Alapismeretek tanfolyam záróvizsgája.

7.3.2.4. A 2. részvizsgának megfelelő, bővített fokozatú sugárvédelmi feladatsorok és vizsgarend az Országos Atomenergia Hivatal honlapján nyilvánosan elérhető.

7.3.2.5. A 2. részvizsgával rendelkező rezidens által ellátható érsebészeti szakmaspecifikus feladatok (kompetenciák):

A második részvizsga az első részvizsgához képest újabb kompetenciákat nem ad, de az angiograhiával végzett diagnosztikus és endvaszkuláris beavatkozásokhoz biztonságos végzéséhez szükséges és a szakvizsgát követő érsebészeti tevékenységhez elengedhetetlen.

7.4. A SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

7.4.1. A szakvizsga megnevezése: Érsebészet szakvizsga

7.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele az alábbiak teljesítése:

7.4.2.1. a 7.2. pont szerinti képzési elemek

7.4.2.2. a 7.3.1. pont szerinti sikeres első részvizsga.

7.4.2.3. a 7.3.2. pont szerinti sikeres második részvizsga

7.4.2.4. Az alábbi műtéti számok:

AВ
1.Beavatkozás típusaEsetszám (db)
2.1. Supraaortikus ágak (carotis, subclavia, felső végtag) műtétei10
3.2. Haemodialysis fistula képzés, rekonstrukció, lekötés20
4.3. Aorto-iliacalis artériákon (suprainguinalis) végzett műtétek10*
5.4. Extraanatomicus áthidalások5*
6.5. Alsó végtagi (infrainguinalis) artériás rekonstrukció20
7.6. Hibrid műtétek (TEA, interpositum + PTA, stent beültetés)20
8.7. Embolectomia, thrombectomia (alsó és felső végtag)15
9.8. Visszérműtétek20
10.9. Diagnosztikus + intraoperatív angiográfia30
11.10. Percutan transluminális angioplasztika20
12.Összes beavatkozás száma:170

*-gal jelölt műtéti típusoknál első assisztencia is elfogadható legfeljebb 50%-ban

A műtéti esetszám a teljes szakképzési időszakra vonatkoztatandó, a táblázat a részvizsgáig elvégzett műtéteket is tartalmazza.

7.4.2.5. Egyéb feltételek

- egy magyar vagy nemzetközi szaklapban megjelent első szerzős közlemény, vagy

- egy magyar vagy nemzetközi konferencián tartott elsőszerzős előadás vagy poszter.

7.4.2.6. A munkahelyi vezető, vagy tutor írásbeli véleménye a szakvizsgára bocsáthatóságról

Rövid írásos vélemény a jelölt elméleti és gyakorlati felkészültségéről, valamint nyilatkozat a szakvizsgához elvárt műtéti számok (7.4.2.4. pontban foglalt táblázat) teljesítéséről.

7.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: III. progresszivitású érsebészeti fekvőbeteg osztály, valamint endovaszkuláris skill labor működéséhez szükséges feltételek.

7.4.4. Szakvizsga feladatai:

7.4.4.1. Gyakorlati szakvizsga:

a) Vizsgaműtét: Betegvizsgálat, a képalkotó diagnosztika értékelése, terápiás terv felállítása, rekonstruktív érműtét elvégzése a vizsgáztató asszisztenciája mellett. Endovaszkuláris skill feladat elvégzése szimulátoron.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 7.3.1.6. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

7.4.4.2. Szóbeli szakvizsga:

a) Három elméleti tétel kidolgozása és ismertetése

b) Eset értékelés, ismertetés - kórelőzmény, tünetek, panaszok, fizikális vizsgálat, képalkotók elemzése és értékelése (helyzetfelismerés, helyzetmegoldás)

c) Szakcikk elemzése és kiértékelése

7.4.5. A vizsgafeladat értékelése:

Vizsgaműtét

Endovaszkuláris skill feladat

1. elméleti tétel

2. elméleti tétel

3. elméleti tétel

Esetismertetés - helyzetértékelés

Esetismertetés - helyzetmegoldás

Cikkelemzés

7.4.6. A szakvizsgával rendelkező szakorvos által ellátható érsebészeti szakmaspecifikus feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA
szakvizsgáig
minimálisan
szükséges,
elvégzett
tevékenység,
beavatkozás
szám
Egyetemi
klinikán
kívül,
akkreditált
képzőhelyen
is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.ALSX5X
3.Kritikus állapotú beteg észleléseX30X
4.Betegvizsgálat, anamnézis felvételeX200X
5.CW doppler alkalmazása - boka-kar index
meghatározása
X200X
6.Akut beteg vizsgálata, diagnosztikai és
terápiás ellátása
X100X
7.Elektív beteg vizsgálata, diagnosztikai és
terápiás ellátása
X200X
8.Ágy melletti, UH vizsgálat (VSM
mapping, VSM-VSP reflux, perforáns
vénák, fem-popl. graft átjárhatósága, AV
fisztulákhoz vénák és artériák vizsgálata)
X20X
9.CT angiographia indikációja és értékelése
(érelváltozások felismerése)
X100X
10.UH vezérelt vénás (jugularis, femorais) és
artériás (radialis, brachialis, femoralis)
punctiók
X20X
11.Percutan diagnosztikus angiographia
végzése
X30X
12.Percutan perifériás intervencióX20X
13.Seb felmérése, kötöző szerek ismerete,
alkalmazása. Sebkötözés, seb ellenőrzés
X200X
14.VAC kezelés indikációja és alkalmazásaX20X
15.Felületes alsó végtagi vénák műtéteiX20X
Felső végtagi arterio-venosus fistula
16.műtétje (csukló tájéki, könyök tájéki,
basilica előemelés)
X20X
17.Sebrevízió, sebfeltárás, necrectomia,
nyirokcysta ellátás, drainage
X20X
18.Minor- és major amputációX10X
19.Akut perifériás artériás elzáródás műtéti
elvégzése, szükség esetén intraoperatív
angiograpihaval kiegészítve
X15X
20.Elektív perifériás artériás elzáródás műtéti
ellátásában AFS, profunda plasztika
femoropoplitealis bypass műtét, szükség
esetén intraoperatív angiographiaval
kiegészítve
X20X
21.Supraortikus ágakon végzett rekonstrukció
érműtét (a. subclavia, a. carotis, felső
végtag)
X10X
22.Aortoiliacalis érrekostrukciós műtétX5X
23.Infrarenalis aorta aneurysma
rekosntrukció
X5X
24.Extraanatomikus áthidalással végzett
érsebészeti rekonstrukciós műtét
X5X
25.Hibrid érrekonstrukciós műtét (AFS TEA
és iliaca vagy AFC PTA és stent beültetés)
X20X
26.Suprarenalis abdominalis aorta
rekonstrukciós nyitott érműtétek
asszisztenciája
X3
27.Thoracalis, thoracoabdominalis aorta
nyitott rekonstrukciós érműtétek
asszintenciája
X2
28.Thoracalis és abdominalis endovaszkuláris
rekonstrukciós műtétek asszitenciája
X5

8. FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

8.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

8.1.1. A szakképesítés megnevezése: foglalkozás-orvostan

8.1.2. A szakképzés időtartama: 48 hó

8.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1

8.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

8.2.1. Alapképzési program 24 hó

8.2.1.1. 2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat (SBO)

8.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás gyakorlat (ITO)

8.2.1.3. 1 hó mentőgyakorlat

8.2.1.4. 2 hó traumatológiai gyakorlat

8.2.1.5. 18 hó foglalkozás-orvostani alapképzés:

8.2.1.5.1. 6 hó belgyógyászati gyakorlat

8.2.1.5.2. 12 hó munkahigiénés gyakorlat (ebből legalább 4 hónapot kötelezően a munkaegészségügyi feladatokat ellátó államigazgatási szervnél kell eltölteni, ahol foglalkozás-egészségügyi alapismereteket, a munkahelyek munkavédelmi követelményeit elsajátítja)

a) 1 hó munkaegészségügyi vizsgálatok (megterhelés, igénybevétel, munkakapacitás, funkcionális kapacitás)

b) 1 hó kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázatkommunikáció

c) 1 hó egyéni védőeszközök használatának megismerése

d) 1 hó biológiai kockázatbecslés

e) 1 hó pszichoszociális kockázatbecslés

f) 1 hó sugáregészségügyi ismeretek (elektromágneses terek kockázatbecslése) elsajátítása az illetékes államigazgatási szervnél

g) 1 hó környezet- és biológiai monitorvizsgálatok elsajátítása (kémiai munkaegészségügyi laboratóriumi vizsgálatok)

h) 1 hó környezet- és biológiai monitorvizsgálatok elsajátítása

i) 1 hó műszaki és kognitív ergonómia

j) 1 hó toxikológia, citogenetika

k) 1 hó epidemiológia, járványtani ismeretek

l) 1 hó foglalkozás-egészségügyi rehabilitáció

8.2.2. Szakgyakorlati képzés 24 hó: foglalkozás-egészségügyi tevékenység végzése akkreditált gyakorlati foglalkozás egészségügyi képzőhelyen

8.2.2.1. Szakvizsga előkészítő tanfolyam 1 hó

8.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

8.3.1. Az 1. részvizsga leírása

8.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: A 24 hónapos alapképzési program teljesítése.[99]

8.3.1.2. A részvizsga megnevezése: 1. szakképzési részvizsga (a képzés 24. hónapja után)

8.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok, kompetenciák

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálat
X100X
3.Foglalkoztathatóság elbírálásaX80X
4.Lőfegyver megszerzésének és
tartásának egészségügyi
alkalmasságának megállapítása,
esetmegbeszélés
X10X
5.Közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapítása (1.
és 2. csoport)
X10X
6.Egészségügyi dolgozók egészségi
alkalmassági vizsgálata
X50X
7.Közegészségügyi járványügyi
érdekből kiemelt alkalmassági
vizsgálat
X50X
8.Beiskolázás előtti alkalmassági
vizsgálat
X50X
9.Könnyű és nehéz gépkezelői
alkalmassági vizsgálat
X10X
10.Foglalkozás-egészségügyi
gondozás
X10X
11.Foglalkozási rehabilitációban való
közreműködés
X10X
12.Foglalkozási megbetegedés
diagnosztizálása
X5X
13.Foglalkozási megbetegedés
bejelentése
X5X
14.Foglalkozási megbetegedés
munkahelyi okának kivizsgálása
X5X
15.Légzésfunkciós vizsgálat elvégzéseX10X
16.Doppler vizsgálat elvégzéseX10X
17.HallásvizsgálatX1X
18.Visus és színlátás vizsgálatX10X
19.EKG készítéseX10X
20.Elsődleges orvosi ellátásX5X
21.Munkahelyen végzett dokumentált
munkahigiénés vizsgálat
X20X
22.Munkahely dokumentált teljes körű
kockázatértékelése
X2X
23.Tanácsadás munkahigiénés
kérdésekben
X20X
24.Tanácsadás ergonómiai
kérdésekben
X20X
25.Egészségmegőrző előadás tartásaX10X
26.Egészségmegőrző program
szervezése
X2X

8.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a foglalkozás-orvosi ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte

8.3.1.5. Részvizsga feladatai:

8.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

8.3.1.5.1.1. A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

a) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

b) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A foglalkozás-orvostan rezidens a munkahigiénés feladatok ellátásának gyakorlati alapjait ismeri. A vizsgához kapcsolódóan a munkahigiénés előrelátás, felismerés, értékelés gyakorlati részfeladatainak végrehajtása.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 kompetenciát kell megmérni az alapképzésre vonatkozó kompetencia listából.

8.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

с) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése.

8.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

8.4.1. A szakvizsga megnevezése: Foglalkozás-orvostan szakvizsga

8.4.2. A szakvizsgáig teljesítendő feladatok és ellátható kompetenciák:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálat
X100X
3.Foglalkoztathatóság elbírálásaX80X
4.Lőfegyver megszerzésének és
tartásának egészségügyi
alkalmasságának megállapítása,
X10X
5.Közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapítása
(1. és 2. csoport)
X10X
6.Egészségügyi dolgozók
egészségi alkalmassági
vizsgálata
X50X
7.Közegészségügyi járványügyi
érdekből kiemelt alkalmassági
vizsgálat
X50X
8.Beiskolázás előtti szakmai
alkalmassági vizsgálat
X50X
9.A közterület-felügyelők
egészségi, fizikai és pszichikai
alkalmassági vizsgálata
XX
10.Könnyű és nehéz gépkezelői
alkalmassági vizsgálat
X10X
11.Balesetveszélyes munkakörben
dolgozók alkalmassági
vizsgálata
XX
12.Foglalkozás-egészségügyi
gondozás
X10X
13.Foglalkozási rehabilitációban
való közreműködés
X10X
14.Munkahelyi balesetek
kivizsgálásában való
közreműködés
XX
15.Foglalkozási megbetegedés
diagnosztizálása
X5X
16.Foglalkozási megbetegedés
bejelentése
X5X
17.Foglalkozási megbetegedés
munkahelyi okának
kivizsgálása
X5X
18.Légzésfunkciós vizsgálat
elvégzése
X10X
19.Doppler vizsgálat elvégzéseX10X
20.HallásvizsgálatX10X
21.Visus és színlátás vizsgálatX10X
22.EKG készítéseX10X
23.VérnyomásmérésXX
24.BMI számításXX
25.Elsődleges sürgősségi orvosi
ellátás
X5X
26.Munkahelyen végzett
dokumentált munkahigiénés
vizsgálat
X20X
27.Munkahely dokumentált teljes
körű kockázatértékelése
X2X
28.Tanácsadás munkahigiénés
kérdésekben
X20X
29.Tanácsadás ergonómiai
kérdésekben
X20X
30.Egészségmegőrző előadás
tartása
X10X
31.Egészségmegőrző program
szervezése
X2X
32.Foglalkozás-egészségügyi
jogszabályok napra kész
ismerete
X
33.Foglalkozási expozíciók
ismerete
XX
34.Foglalkozási betegségek
ismerete
XX
35.Munkavégzéssel összefüggő
betegségek ismerete
XX
36.Munkavállalók sorsszerű
megbetegedéseinek ismerete
X
37.Foglalkozás-egészségügyi
dokumentáció használata
XX

8.4.3. Szakvizsga feladatai:

8.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: a foglalkozás-orvostan gyakorlati alapjai.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 8.4.2. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

8.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A foglalkozás-orvostan, munkahigéné jogszabályainak ismerete. A kóroki tényezők, határértékek, expozíciók, betegségek megelőzésének, tünettanának, diagnosztikájának, differenciáldiagnosztikájának, terápiájának és gondozásának, az egészségfejlesztési ismereteknek a számonkérése.

9. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

9.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

9.1.1. A szakképesítés megnevezése: Fül-orr-gégegyógyászat

9.1.2. A szakképzés időtartama:60 hó

9.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

9.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

9.2.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

9.2.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

9.2.3. 2 hét mentőgyakorlat

9.2.4. 1 hó készségfejlesztő (általános sebészeti manuális-skill) tanfolyam

9.2.5. 11 hó fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti propedeutika

9.2.6. 1 hó arc,-állcsont,-szájsebészeti gyakorlat

9.2.7. 1 hó fej-nyak traumatológiai gyakorlat

9.2.8. 1 hó általános sebészeti-, plasztikai sebészeti-, égés plasztikai gyakorlat

9.2.9. 2 hét idegsebészeti gyakorlat

9.2.10. 1 hét patológiai szakma specififikus gyakorlat

9.2.11. 1,5 hó onkológiai osztályos gyakorlat

9.2.12. 38 hó fül-orr-gégegyógyászati és fej-nyaksebészeti speciális program

9.2.13. 1 hét audiológia tanfolyam

9.2.14. 1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyam (benne az allergológiai -, plasztikai sebészeti és radiológiai elméleti és gyakorlati továbbképzés)

9.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

9.3.1. Az 1. részvizsga leírása

9.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

A képzés 25. hónapjától, a 9.2.1-9.2.10. pontban foglaltak teljesítése (19 hónap és egy hét), a Fül-orr-gégészeti speciális programból 6 hónap és a 9.3.1.3. pontban foglalt táblázat beavatkozásainak teljesítése.

9.3.1.2. A részvizsga megnevezése: első szakképzési részvizsga

9.3.1.3. A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Orrendoszkópia merev eszközzel (0 és
30 fokos)
X15X
3.Algarat és gégetükrözés 70°-os
optikával
X15X
4.Rhino-pharyngo-laryngofiberoszkópiaX10X
5.Orrvérzés ellátása: kauterrel,X5X
6.Orrvérzés ellátása réteges tamponnalX5X
7.Bellocq tampon, Foley és egyéb ballon
katéter
X3X
8.Arckoponya, OMÜ rtg és oldal irányú
koponya rtg elemzése arc és orrtörés
esetén
X5X
9.OrrcsontrepozícióX5X
10.SzuturaX5X
11.Incízió, excízió (kutisz, szubkutisz, fül,
nyak, garat, orr, othematóma)
X5X
12.Peritonzilláris tályog megnyitásX5X
13.Paracentézis membr. tymp., dobüregi
leszívás
X5X
14.FülmosásX5X
15.Sztómaellátás + kanülcsereX10X
16.HangvillavizsgálatX10X
17.Spontán és provokációs vesztibuláris
tesztek vizsgálata
X10X
18.Ambuláns lap kiállításaX30X
19.Zárójelentés előkészítéseX30X
20.Arckoponya CT elemzése
szövődményes melléküreg gyulladás
esetén
X5X
21.Arckoponya CT elemzése melléküreg
sérülés esetén
X5X
22.Nyaki CT vagy MR elemzése nyaki
phlegmone, abscessus esetén
X5X
23.AdenotómiaX10X
24.Ventillációs tubus behelyezésX3X
25.Alsó orrkagyló műtétek (lézer, RF)X3X
26.Laringomikroszkópia (Kleinsasser
eszközzel)
X5X
27.Parciális szeptumplasztika (spina,
kriszta eltávolítás, kisebb rezekció)
X3X
28.Tonsillektómia, tonsillotomiaX5X
29.InfundibulotómiaX3X
30.Konikotómia, (skill, vagy cadaver)X5X
31.Tracheotómia (skill, cadaver
beszámítható max 2db)
X5X

9.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: általános fül-orr-gégészeti akkreditált osztály feltételei

9.3.1.5. Részvizsga feladatai:

9.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A fül-orr-gégészeti ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása.

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni a 9.3.1.3. pont szerinti kompetencia listából.

9.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc.

c) A szóbeli vizsgafeladat: esetmegbeszélés.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: esetmegbeszélés kapcsán a fül-orr-gégészeti elméleti tudásszint megítélése.

e) Előzetes felkészülés alapvetően a szakvizsga tételsor gyakorlati és diagnosztikai tételei alapján, különösen a sürgősségi, ügyeleti ellátást érintő témákban.

9.3.1.5.3. Írásbeli vizsgafeladat nincs

9.3.2. A 2. részvizsga leírása

9.3.2.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: az alapképzés és első részvizsga, a képzés 4. évében történik

9.3.2.2. A részvizsga megnevezése: második szakképzési részvizsga (a képzés 4. évében)

9.3.2.3. A sikeres részvizsga előfeltétele a szakvizsgára bocsátásnak

9.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín, az évente a négy egyetemen forgó rendszerben szervezett 1 hónapos szakvizsga előkészítő tanfolyam végén szervezett írásbeli tesztvizsga.

9.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

9.4.1. A szakvizsga megnevezése: Fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga.

9.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

[100]
AВСD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma
Egyetemi klinikán kívül,
akkreditált képzőhelyen is
elvégezhető
2.a 9.3.1.3. pontban foglalt kompetenciákI.X
3.Szubjektív és objektív audiológiai
leletek értékelése
I.30X
4.Otoneurológiai műszeres vizsgálatok
leleteinek önálló értékelése
I.10X
5.Orr és melléküregek, nyaki, gége, garat
s fülbetegségek CT és MR leleteinek,
illetve képanyagának elemzése
I.30X
6.Foniátriai alapvizsgálatok elemzéseI.15X

9.4.2.1. Szakvizsgára bocsátáshoz szükséges beavatkozások és esetszámok:

AВ
1.Beavatkozás típusaEsetszám
MűtétAsszisztencia
2.orrendoszkópia20-
3.naso-pharyngo-laryngo-fiberoszkópia vagy merev
optikás pharingo-laringoszkópia
20-
4.özofagoszkópia55
5.laringomikroszkópos műtét (LMC)55
6.orrcsont-repozíció55
7.réteges orr-tamponálás15-
8.Bellocq-tampon5-
9.bronchoszkópia (merev vagy fiberoszkópos)35
10.konikotómia (skill, vagy cadaver)5-
11.tracheotomia510
12.adenotómia2010
13.tonzillektómia, tonzillotómia2010
14.szeptumrezekcio vagy szeptum-plasztika1015
15.endoszkópos melléküreg-műtét, FESS515
16.antrotómia, masztoidekómia, radikális fülműtét (cadaver
csontműtét is beszámítható)
44
17.paracentézis timpani10-
18.Grommet behelyezés a dobhártyába1010
19.bőrfüggelék excízió (kis, közepes)10-
20.nyaki terime excízió (nyilrokcsomó, szubmandibuláris
nyálmirigy, ciszta)
35
21.pajzsmirigy műtétek (Lobectomia, total thyroidectomia
benignus vagy malignus folyamatoknál)
-5
22.elektrokauterizáció nasi5-
23.külső gégeműtét asszisztenciával (vertikális, vagy
horizontális parciális gége-rezekció, vagy totális gége-
exstirpácó)
-5
24.timpanoplasztika (miringoplasztika)35
25.nyaki disszekció, mély nyaki feltárás-5
26.radikális v. külső melléküreg-műtét-3
27.mukotómia, konchotómia, lézer vagy radiofrekvenciás
orrkagyló műtét
510
28.peritonzilláris, parapharingeális tályog incízió35
29.nyaki tályog incízió33
30.endolaringeális (lézer vagy radiofrekvenciás, vagy
mikroeszközös) gége, algarat műtét jó- és rosszindulatú
daganatnál
5

9.4.3. Szakvizsga feladatai:

9.4.3.1. Írásbeli vizsgafeladatok

Tesztvizsga, melynek minimum 65%-os teljesítése esetén lehetséges a további gyakorlati és szóbeli vizsga.

9.4.3.2. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A gyakorlati vizsga során a jelölt többféle fül-orr-gégészeti beteget (halláspanaszost, orr-melléküreg betegségben és egy gége-garatbetegségben szenvedőt) kap. Az anamnézis kikérdezése, a képalkotó, labor, esetleg audiológiai leletek, valamint a jelölt által elvégzett alapvizsgálatok, endoszkópos-mikroszkópos kiegészítő vizsgálatok elvégzése után, a jelölt elmondja a beteg státuszát, leleteit és az anamnézist, valamint ezek alapján a feltételezett diagnózist és felállít egy terápiás tervet.

9.4.3.3. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A fül-orr-gégészeti betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése tételsor alapján.

10. GASZTROENTEROLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

10.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

10.1.1. A szakképesítés megnevezése: Gasztroenterológia

10.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

10.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 25 hó

10.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 35 hó

10.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1 db

10.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

10.2.1. Alapképzés 25 hó

10.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

10.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

10.2.1.3. 2 hét mentőgyakorlat

10.2.1.4. 4 hó általános belgyógyászati alapképzési gyakorlat (helyszíne: bármilyen profilú belgyógyászati osztály) - ebből 1 hét EKG tanfolyam

10.2.1.5. 3 hó belgyógyászati alapgyakorlat kardiológiai osztályon

10.2.1.6. 2 hó belgyógyászati alapgyakorlat pulmonológia osztályon

10.2.1.7. 9 hó gasztroenterológiai alapképzés

a) 6 hó gasztroenterológia osztályon

b) 3 hó hepatológiai betegeket ellátó osztályon

10.2.1.8. 2 hó endoszkópos laborgyakorlat

10.2.1.9. 1 hó infektológiai gyakorlat

10.2.1.10. 2 hét kötelező tanfolyam

a) Endoszkópia alapjai tanfolyam

b) Ultrahangos tanfolyam

10.2.2. Szakgyakorlati képzés 35 hó

10.2.2.1. 3 hó gasztroenterológiai sebészeti osztályos gyakorlat (ebből lehetőség szerint 2 hét transzplantációs osztályon)

10.2.2.2. 2 hó hematológiai-onkológiai osztályon

10.2.2.3. 2 hó nefrológiai osztályon

10.2.2.4. 2 hó endokrinológia, anyagcsere betegségek osztályos gyakorlat

10.2.2.5. 15 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat (endoszkópos gyakorlattal)

10.2.2.6. 3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat

10.2.2.7. 3 hó ultrahangos gyakorlat

10.2.2.8. 1 hó IBD gyakorlat biológiai centrumban

10.2.2.9. 1 hó gasztointesztinális vérző betegek ellátása gyakorlat

10.2.2.10. 2 hó endoszkópos laborgyakorlat III-as progresszivitási szintű centrumban

10.2.2.11. 1 hó kötelező tanfolyamok:

a) Hepatológiai tanfolyam

b) Szakvizsga előtti egy hetes tanfolyam

c.) ERCP vagy endoszkópos UH vagy kapszula endoszkópia tanfolyam

d) IBD iskola

e) Táplálás, dietetikai tanfolyam

f) CT, MRI tanfolyam

g) MGT éves nagygyűlése

10.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

10.3.1. Az 1. részvizsga leírása

10.3.1.1. A részvizsga megnevezése: Gasztroenterológiai részvizsga

10.3.1.2. A részvizsgára bocsátás feltétele: a 10.2.1-10.2.1.10. pont szerinti képzési program elemeinek a teljesítése

10.3.1.3. A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.BetegfelvételXX
3.BetegvizsgálatXX
4.Diagnosztikus terv felállításaXX
5.Terápiás terv felállításaXX
6.Lázlap önálló vezetéseXX
7.Vénabiztosítás, vérvételXX
8.Maszkos-ballonos lélegeztetésXX
9.Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP
használat, váladék leszívás)
XX
10.Zárójelentés összeállításaXX
11.EKG önálló elkészítése és elemzéseXX
12.Vérgáz analízisXX
13.Folyadékterápia megtervezése és
kivitelezése
XX
14.Vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés
és BMI számítás
XX
15.Ambuláns beteg ellátásaXX
16.Ascites punkcióXX
17.Defibrillátor használatának ismerete,
legalább skill laborban gyakorlása
XX
18.Gyomor-, jejunális szonda levezetéseXX
19.Hasi UHXX

10.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: általános belgyógyászati osztály feltételei

10.3.1.5. A részvizsga feladatai:

10.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db gyakorlati kompetenciát kell megmérni.

d) A vizsga helyszíne: általános belgyógyászati vagy gasztroenterológiai osztály.

e) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: a gyakorlati tudásszint megítélése.

10.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: az elméleti tudásszint megítélése.

e) A vizsga helyszíne: általános belgyógyászati vagy gasztroenterológiai osztály

10.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

10.4.1. A szakvizsga megnevezése: Gasztroenterológiai szakvizsga

10.4.2. A szakvizsgához szükséges előfeltételek:

10.4.2.1. A 10.2. pont szerinti képzési elemek teljesítése

10.4.2.2. Az alábbi beavatkozások, vizsgálatok teljesítése

AВС
1.Elvégzendő beavatkozások megnevezéseElvégzett tevékenység,
beavatkozás megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán kívül,
akkreditált képzőhelyen is
elvégezhető
2.Rutin gastroscopia120X
3.Operatív gastroscopia30X
4.Rutin colonoscopia70X
5.Operatív colonoscopia30X
6.Hasi UH vizsgálat önálló végzése200X
7.Közreműködés ERCP vizsgálatban15X
8.Közreműködés endoszkópos UH vizsgálatban15X
9.Májbiopsziában való részvétel15X
10.UH, CT, endoszkópos UH vezérelt
mintavételben részvétel
15X
11.Kapszula endoszkópos vizsgálatban való
részvétel
10X
12.Enteroszkópos vizsgálatban való részvétel5X

A szakvizsgáig teljesítendő beavatkozások, vizsgálatok számának 80%-a elvégezhető a jelölt képzési helyén, 20%-át a képzési helyétől eltérő II.b-III. progresszivitási szintű centrumban kell elvégezni.

10.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.10.3.1.3 pont szerinti kompetenciákI.
3.10.4.2.2 pont szerinti kompetenciákI.
4.kivéve a licencvizsgát igénylő endoszkópos UH vizsgálat önálló végzése

10.4.4. Szakvizsga feladatai:

10.4.4.1. Gyakorlati vizsgafeladat gasztroenterológia III-as progresszivitású szintű centrumban

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Endoszkópos képesség felmérése.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 10.3.1.3. és a 10.4.2.2 pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

10.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A gasztroenterológiai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

11. GERIÁTRIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

11.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

11.1.1. A szakképzés megnevezése: Geriátria

11.1.2. A szakképzés időtartama: 58 hó

11.1.3. A szakképzés időtartama alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2

11.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

11.2.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

11.2.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

11.2.3. 2 hét mentőgyakorlat

11.2.4. 6,5 hó általános belgyógyászati alapgyakorlat belgyógyászati osztályon

11.2.5. 12 hó időskori belgyógyászati alapgyakorlat, geriátriai súlypontú osztályon:

Első részvizsga:

11.2.6. 12 hó geriátriai speciális képzés

11.2.7. 2 hó reumatológiai gyakorlat

11.2.8. 2 hó onkológiai gyakorlat

11.2.9. 2 hó gerontopszichiátriai gyakorlat

11.2.10. 2 hó neurológiai gyakorlat

11.2.11. 1 hó infektológiai gyakorlat

11.2.12. 3 hó rehabilitációs gyakorlat

Második részvizsga:

11.2.13. 12 hó általános belgyógyászat, idősbeteg ellátó profilú osztályon

A 2. vizsga utáni 12 hónapos általános belgyógyászati gyakorlat rögzített, így újabb kompetencia nem jön hozzá, az eddigiek elmélyítése a lényeg.

11.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

11.3.1. Az 1. részvizsga leírása

11.3.1.1. Időpontja: a képzés 22. hónapját követően

11.3.1.2. A részvizsgára bocsátás feltétele a 11.2.1-11.2.5. pontban foglalt felsorolt képzési elemek teljesítése

11.3.1.3. A 11.2.1-11.2.5. szerinti képzést lezáró 1. részvizsga

a) Tárgyi feltételei a geriátriai osztály feltételei.

b) A részvizsga gyakorlati feladatai, a szóbeli vizsgakérdések a kompetencia-listán szereplő tételekre vonatkoznak.

c) Írásbeli feladat: a vizsga során megvizsgált beteg írásos dokumentációja.

d) Értékelés: A részvizsga eredményével egyezik.

11.3.1.3.1. Részvizsga feladatai:

11.3.1.3.1.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános geriátriai és krónikus ellátás gyakorlati alapjai: anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése.

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (idős beteg részletes vizsgálata, EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, folyadékterápia megtervezése, vérnyomás-testsúly-testmagasság mérés és BMI számítás, sürgősségi helyzet önálló ellátása vagy annak megszervezése, újraélesztés, légút biztosítása (skill labor is igénybe vehető a vizsgához).

e) A gyakorlati feladat megtörténtét részletes írásos dokumentációval is alá kell támasztani.

f) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 11.3.1.4. pont szerinti kompetencia listából[101]

11.3.1.3.1.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Ellenőrizendők az általános és a geriátriai ellátásra vonatkozó legfontosabb ismeretek, valamint a sürgősségi és intenzív ellátásának elvei és gyakorlata - a kompetencia listában foglaltak szerint. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

11.3.1.4. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Akut belgyógyászati kórállapotok
diagnosztikája, dokumentálása
X50X
3.Eszméletlen beteg ellátásaX5X
4.Maszkos lélegeztetésX10X
5.Maszkos-ballonos lélegeztetés (skill
laborban)
X15 (10)*X
6.Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP
használat, váladékleszívás) (skill
laborban)
X15 (10)*X
7.Endotracheális tubus bevezetéseX13 (10)*X
8.Defibrillátor használataX3 (3)*X
9.Heveny intoxikált beteg ellátásaX3X
10.Vénabiztosítás, vérvételX50X
11.Centrális véna biztosítása (skill laborban)X15 (10)*x
12.12 elvezetéses EKG készítéseX20
13.EKG elemzéseX100
14.Sürgősségi kezelési terv összeállításX5
15.Cardiopulmonalis resuscitatio (skill
laborban)
X13 (10)*
16.Légzési elégtelenségben szenvedő beteg
ellátása
X5
17.Lázlap önálló vezetéseX100
18.Shockos beteg ellátásaX5
19.Speciális krónikus betegség miatt
gondozott idős beteg vizsgálata
(onkológiai, hematológiai, krónikus máj-,
bélrendszeri, neurológiai, pulmonológiai,
nefrológiai, kardiológiai beteg)
X50
20.Zárójelentés összeállításaX25
21.Vérgáz analízisX30
22.Gyomorszonda levezetéseX10
23.Akut stroke-os beteg ellátásaX10
24.Húgyhólyag-katéterezésX30
25.Mellkas punctioX3
26.Defibrillátor használatának ismerete,
(végzése skill laborban)
X3
27.Geriátriai komplex állapotfelmérés.
Geriátriai indexek és kérdőívek
használata.
X100
28.Húgyhólyag kritikus retentioX5X
29.Hypovolaemia ellátásaX15X
30.Elektrolitzavarok és hypo-glikémia
ellátása (hypo- és hypernatrémia,
hyperkalé-mia)
X30

* Az adott beavatkozás a zárójelezett számmal skill laborban is elvégezhető.

11.3.1.5. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: geriátriai osztály osztály feltételei

11.3.1.6. Részvizsga feladatai:

11.3.1.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A geriátriai ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése, valós, vagy szimulált vizsgálati eredmények értékelése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (a beteg belgyógyászati és komplex geriátriai értékelése, geriátriai kérdőívek használata, az adott beteg multimorbiditásának, az abból következő diagnosztikai-terápiás problémák megítélése).

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megítélni.

11.3.1.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti és gyakorlati tudásszint megítélése. A legfontosabb feladat a kompetencia listán szereplő készségek ellenőrzése, annak érdekében, hogy a részvizsgát sikeresen letett rezidensek az előírt kompetenciával tudják a továbbiakban végezni a feladataikat.

11.3.2. A 2. részvizsga leírása

11.3.2.1. Időpontja: a képzés 46. hónapját követően

11.3.2.2. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele a 11.2.6-11.2.12. pontban foglalt képzési elemek teljesítése

11.3.2.3. A részképzést lezáró 2. részvizsga

a) A részvizsga bizottságban legalább két geriáter szakorvos legyen. A részvizsga bizottság ellenőrzi a munkakönyvben rögzített, a kompetenciákat bizonyító, elvégzett gyakorlatokat, írásos anyagokat (kórtörténetek, ellátási tervek, eredményértékelések, írásos összefoglalók).

b) Tárgyi feltételei a geriátriai osztály feltételei

11.3.2.3.1. A 2. részvizsga feladatai:

11.3.2.3.1.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános geriátriai és krónikus ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése, egyes betegségekre más korosztályú, nem multimorbid betegekre kidolgozott irányelvek kritikai alkalmazási képessége, túlgyógyszerelés-egyszerűsítő felkészültség).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (EKG elemzés, vérgáz elemzés, vérvétel, branül behelyezés, folyadékterápia megtervezése, geriátriai beteg megítélését elősegítő indexek számítási módjai, sürgősségi helyzet önálló ellátása vagy annak megszervezése, újraélesztés, légút biztosítása (skill labor is igénybe vehető a vizsgához).

e) A gyakorlati feladat megtörténtét részletes írásos dokumentációval is alá kell támasztani: Idős, multimorbid beteg vizsgálata és írásos dokumentációja, geriátriai állapotfelmérése.

f) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 11.3.2.4. pont szerinti kompetencia listából.[102]

11.3.2.3.1.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Ellenőrizendő a geriátriai ellátás és annak belgyógyászati-, reumatológiai-, neurológiai-, pszichiátriai-, rehabilitációs ismeretei és az ismeretek integrált alkalmazási képessége, valamint az időskori sürgősségi és intenzív ellátás elvei és gyakorlata, a kompetencia listában foglaltak időarányos része. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

11.3.2.4. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВсD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Multimorbid idős beteg diagnosztikai
és terápiás tervének felállítása,
módosítása
X150X
3.Időskori akut kórállapotok
diagnosztikus és terápiás ellátása,
dokumentálása
X100X
4.Speciális krónikus betegség miatt
gondozott idős beteg vizsgálata
(onkológiai, hematológiai, krónikus
máj-, bélrendszeri, neurológiai,
pulmonológiai, nefrológiai,
kardiológiai beteg)
X100X
5.Pitvarfibrilláció kezeléseX30X
6.Szívelégtelenség kezeléseX30X
7.Légzési elégtelenségben szenvedő
beteg ellátása
X10X
8.Légútbiztosítás (pozícionálás, OP, NP
használat, váladékleszívás)
X5X
9.Zárójelentés összeállításaX100X
10.Vérgáz analízis, értékeléseX30
11.Felső GI-traktusból származó vérzés
akut ellátása. Gyomorszonda levezetése
X10
12.Akut stroke-os beteg ellátásaX20
13.Különböző vérnyomásmérési technikák
indikációja, eredményeinek értékelése,
időskori hipertónia egyénre szabott
ellátása
X20X
14.Hasi folyadékgyülem csapolása,
laboratóriumi vizsgálata, értékelése
X10
15.Időskori hasmenések diagnosztikája,
kezelése
X20X
16.Időskori akut hasX5
17.Geriátriai állapotfelmérés. Kérdőíves
felmérések értékelése
X20X
18.Szédülés, instabilitás. Diagnosztika,
differenciál-diagnosztika. Megelőzés
X20X
19.Elesés megelőzése, elesés utáni
diagnosztika és terápia
X10X
20.Kritikus mérvű székszorulás
megelőzése, kivizsgálása, kezelése
X20X
21.Fekvőbeteg intézetbe felvett idős beteg
nagyszámú gyógyszerelésének
racionális mérséklése, támadáspontok
átrendezése
X50
22.Mesterséges táplálás. A levezett
gyomor-szonda pozíciójának
megállapítása
X15
23.Sarcopenia megelőzése, fékezése,
javítása
X20
24.Prostata hyperplasia. Diagnosztika,
differenciál-diagnosztika, kezelés
X30X
25.Vizelettartási-, ürítési zavar
kivizsgálása, ellátása
X30
26.A kültakaró fertőzéseinek
diagnosztikája és kezelése időskorban
X15
27.Felfekvéses fekély prevenciója,
terápiája
X30X
28.Időskori demens beteg. Diagnosztika,
differenciál diagnosztika, kezelés.
X50X
29.Parkinson-szindróma. Diagnosztika,
kezelés. A gyógyszeres kezelés
mellékhatásai. Gyógyszer interakciók.
X50
30.Időskori akut vagy krónikus zavartság,
delirium
X30
31.Időskori depresszió felmérése, kezeléseX30X
32.Időskori pszihózis. Dokumentáció,
diagnosztika, terápiás terv.
X10
33.A cselekvőképesség megítélés
időskorban
X30
34.Onkológiai kezelések mellékhatásaiX10
35.Onkológiai sürgősségi állapotok
felismerése, ellátása
X5
36.Fájdalomcsillapítás időskorbanX50X
37.Veseelégtelen beteg kivizsgálása,
kezelése
X20
38.Időskori tüdőgyulladás, ismétlődő
pneumo-nia kóroki (időskori nyelési
zavarok, tu.) vizsgálata
X20
39.Perifériás artériás keringési zavar
diagnosz-tikája és kezelése
X30
40.Combnyaktörés ellátása időskorban.
Törés utáni rehabilitáció
X10
41.Idősek aneszteziológiai előkészítéseX20
42.Fizioterápiás rehabilitációX20
43.Kardiovaszkuláris rehabilitációX20
44.Degeneratív izületi betegségek ellátásaX30
45.Polymyalgia rheumaticaX5
46.Pulmonális embolia. Diagnosztika,
kezelés
X10
47.Időskori vizelet-inkontinenciaX30X
48.Húgyúti infekció időskorbanX15
49.Akut légzési elégtelenségX
50.COPD akut szövődményeiX
51.Asthma, obstruktív bronchitisX
52.PneumoniaX
53.Hipertóniás krízis, krízissel fenyegető
állapot ellátása
X
54.Diabeteses kómaX
55.Akut szívritmuszavarokX
56.Keringési elégtelenségXX
57.Akut stroke, prehospitalis ellátásX
58.Akut pulmonális emboliaX
59.Onkológiai sürgősségi állapotokX
60.Shock felismerése, akut ellátásaX
61.Eszméletlenség, tudatzavarokX
62.Akut miokardialis infarktus
prehospitalis ellátása
X
63.SzepszisX
64.Időskori akut zavartságX
65.Időskori akut hasX
66.Clostridium difficile infekcióX
67.Elesés következtében koponya trauma
utáni állapot
XX

11.3.2.5. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a geriátriai ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte

11.3.2.6. Részvizsga feladatai:

11.3.2.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános geriátriai ellátás gyakorlati alapjai: anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése.

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása (a beteg részletes geriátriai értékelés, a multimorbiditás és az polifarmácia felismerése, értékelése, neuropszihiátriai megítélés, a cselekvőképesség megítélése).

e) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 11.3.2.4. pont szerinti kompetencia listából

11.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Ellenőrizendők az általános és a geriátriai ellátásra vonatkozó legfontosabb ismeretek, az időskori reumatológiai, onkológiai, neurológiai, gerontopszihiátriai infektológiai és rehabilitációs ellátás elvei és gyakorlata. Legalább 1 differenciáldiagnosztikai és 1 sürgősségi helyzet, kérdés megválaszolása.

11.4. A SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

11.4.1. A szakvizsga megnevezése: Geriátria szakvizsga

11.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.A 11.3.1.4. pontban foglalt kompetenciákI.
3.A 11.3.2.4. pontban foglalt kompetenciákI.

11.4.3. A szakvizsga feladatai:

11.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Legalább egy sürgősségi helyzet megbeszélése.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 11.3.1.4 és a 11.3.2.4. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

11.4.3.1. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A geriátriai kompetencia listán szereplő készségek, kórállapotok, betegségek tünettanának, diagnosztikájának, differenciáldiagnosztikájának és terápiájának számonkérése.

12. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

12.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

12.1.1. A szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátria

12.1.2. A szakképzés időtartama: 56 hó

12.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 23 hó

12.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 33 hó

12.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 3 db

12.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

12.2.1. Alapképzés 23 hó

12.2.1.1. 2 hó gyermek sürgősségi gyakorlat

12.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat vagy gyermek intenzív osztályon töltött gyakorlat

12.2.1.3. 0,5 hó mentőgyakorlat

12.2.1.4. 12 hó akkreditált gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat

12.2.1.5. 7,5 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat egyetemi klinikák gyermekpszichiátriai osztályán

12.2.2. Szakgyakorlati képzés 33 hó

12.2.2.1. 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályon vagy ambulancián

12.2.2.2. 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai vagy felnőtt pszichiátriai akkreditált osztályon (ebből 3 hó kötelezően felnőtt pszichiátriai osztályon)

12.2.2.3. 9 hó az előbbiek közül szabadon választható, amelyben tudományos kutatás és gyermekgyógyászat is lehet

Szakgyakorlati képzés ideje alatt folyamatos elméleti diagnosztikus és pszichoterápiás képzés kurrikulum szerint.

12.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

12.3.1. Az 1. részvizsga leírása

12.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12.3.1.1.1. A 12.2.1 pont szerinti alapképzési gyakorlatok

12.3.1.1.2. Az alapképzés alatt a 12. és a 23. hónap végén egy-egy esetprezentáció elkészítése, a tutor bírálatával.

12.3.1.1.3. Gyermekpszichiátriai kötelező alapozó tanfolyam havonta online: DSM-V diagnosztika és fejlődési pszichopatológia kurzus (Összesen: 2x8 hó, havonta 3 órában)

12.3.1.1.4. Részvétel folyóirat referáló klubban (hetente 1 óra, összesen 50 óra)

12.3.1.2. A részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró részvizsga

12.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Biográfiai analízis (szülő-gyermek)X50X
3.Szemistruktúrált, Strukturált
interjú
X5X
4.Pszichés státuszX50X
5.Gyermeki viselkedés
megfigyelése csoportban
X50X
6.Összefoglaló epikrízis
megalkotása
X50X
7.Szorongásos zavarok esetvezetésX15X
8.Kényszerbetegség esetvezetésX5X
9.Étkezési zavarok esetvezetésX2X
10.Viselkedészavar esetvezetésX5X
11.Oppozíciós zavar esetvezetésX5X
12.ADHD esetvezetésX10X
13.Hangulatzavarok esetvezetésX4X
14.Pszichotikus zavarok esetvezetésX2X
15.Pervazív zavarok esetvezetésX4X
16.Edukáció, tanácsadás szülőnekX50X
17.Gyermek-serdülő edukációX6X
18.Gyermekvédelmi intervenciót
igénylő eset vezetése
X2X
19.Kényszerintézkedéssel
kapcsolatos eljárásvezetés
X1X
20.Zárójelentés összeállításaX50X

12.3.1.4. Részvizsga feladatai:

12.3.1.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat: esetprezentáció

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: elsődleges képzőhely.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A beteggel és szülővel való kapcsolatteremtés, minősége (rapport), anamnézis felvétel részletessége, interjú technika, diagnosztikus vizsgálatok, differenciál diagnosztika szempontjai.

12.3.1.4.2. Teszt vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A jelölt elméleti felkészültségének megállapítása a gyermek- és ifjúságpszichiátriai diagnosztika, differenciál diagnosztika területén.

12.3.2. A 2. részvizsga leírása

12.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12.3.2.1.1. A 12.2.2.1. pont szerinti 12 hónapos gyermekpszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat letöltése

12.3.2.1.2. Részvétel folyóirat referáló klubban hetente 1 alkalommal (összesen 30 óra)

12.3.2.1.3. Pszichoterápia alapozókurzus. Kognitív viselkedésterápiás alapozó kurzus (2x 7 óra)

12.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai 2. részvizsga

12.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Hangulatzavarok + pszichotikus
zavarok esetvezetés
X10X
3.Neurotikus és stresszhez társuló zavarok
esetvezetés
X10X
4.Suicid krízis menedzseléseX5X
5.Étkezési zavarok esetvezetésX10X
6.Viselkedészavarok + ADHDX10X
7.Csoportmunkában részvételX1X
8.Farmakoterápiás esetX15X
9.Alap pszichoterápiás esetvezetésX5X

12.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Személyi feltételei: tutor a vizsgáztató.

12.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

a) Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 100 %.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Kognitív viselkedésterápiás esetprezentáció elbírálása a tutor által.

12.3.3. A 3. részvizsga leírása

12.3.3.1. A 3. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12.3.3.1.1. A 12.2.2.2. pont szerinti 12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai vagy felnőtt pszichiátriai osztályos gyakorlat (ebből 3 hónap kötelezően felnőtt pszichiátriai osztályon)

12.3.3.1.2. Részvétel folyóirat referáló klubban (összesen 30 óra)

12.3.3.1.3. 2 db kognitív viselkedésterápiás speciális kurzus teljesítése (2x2 nap)

12.3.3.2. A 3. részvizsga megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai 3. részvizsga

12.3.3.3. A 3. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Externalizációs kórképekX20X
3.Internalizációs kórképekX15X
4.Egyéb gyermekkorban kezdődő zavarok
esetvezetése
X20X
5.Alap pszichoterápiás esetvezetésX10X
6.Szülői tanácsadásX20X
7.Addiktológiai eset menedzseléseX4X

12.3.3.4. A 3. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Személyi feltételei: tutor a vizsgáztató.

12.3.3.5. A 3. részvizsga feladatai:

a) Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat.

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 100 %.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Kognitív viselkedésterápiás esetprezentáció elbírálása a tutor által.

12.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

12.4.1 A szakvizsga megnevezése: Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakvizsga

12.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.Biográfiai analízis (szülő-gyermek)I.
3.Szemistruktúrált, Strukturált interjúI.
4.Pszichés státuszI.
5.Gyermeki viselkedés megfigyelése csoportbanI.
6.Összefoglaló epikrízis, formuláció megalkotásaI.
7.Szorongásos zavarok esetvezetésI.
8.Kényszerbetegség esetvezetésI.
9.Étkezési zavarok esetvezetésI.
10.Viselkedészavar esetvezetésI.
11.Oppozíciós zavar esetvezetésI.
12.ADHD esetvezetésI.
13.Hangulatzavarok esetvezetésI.
14.Pszichotikus zavarok esetvezetésI.
15.Pervazív zavarok esetvezetésI.
16.Edukáció, tanácsadás szülőnekI.
17.Gyermek-serdülő edukációI.
18.Gyermekvédelmi intervenciót igénylő eset vezetéseI.
19.Kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárás vezetésI.
20.
21.
Zárójelentés összeállítása
Hangulatzavarok + pszichotikus zavarok esetvezetés
I.
I.
22.Neurotikus és stresszhez társuló zavarok esetvezetésI.
23.Suicid krízis menedzseléseI.
24.Étkezési zavarok esetvezetésI.
25.Viselkedészavarok + ADHDI.
26.Csoportmunkában részvételI.
27.Farmakoterápiás esetI.
28.Alap pszichoterápiás esetvezetésI.
29.Externalizációs kórképekI.
30.Internalizációs kórképekI.
31.Egyéb gyermekkorban kezdődő zavarok esetvezetéseI.
32.Alap pszichoterápiás esetvezetésI.
33.Szülői tanácsadásI.
34.Addiktológiai eset menedzseléseI.

12.4.3. Szakvizsga feladatai:

12.4.3.1 Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 25 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 2 nap

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A tutor által értékelt gyermekpszichiátriai eset prezentációja az önálló betegfelvétel, differenciál diagnosztika, formuláció szempontjából.

12.4.3.2. Tesztvizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 25 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A tesztkérdésekre adott helyes válaszok százalékos aránya.

12.4.3.3. Szóbeli gyakorlati vizsgafeladat:

a) A vizsgázó magával hozza az 1. 2. és 3. részvizsgákra és a szakvizsgára beadott esetprezentációit a vizsgáztató tutor véleményével együtt.

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 25 %.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan a kompetenciákat kell megmérni a 12.3.1.3., 12.3.2.3. és 12.3.3.3. pontban foglaltak közül.

d) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A gyermek- és ifjúságpszichiátriai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és pszicho és farmakoterápiájának számonkérése.

12.4.3.4. Szóbeli elméleti vizsgafeladat

A vizsgafeladat súlyaránya: 25 %. Tételsor húzása, 3 tételsorból 1-1 tétel.

13. GYERMEKSEBÉSZET SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

13.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

13.1.1. A szakképesítés megnevezése: Gyermeksebészet

13.1.2. A szakképzés időtartama: 72 hó

13.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 3 db

13.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

A 13.2.2.6. és 13.2.2.7. pont szerinti gyakorlatok erre az időszakra eső elemeinek teljesítése, ez egyénenként lehet változó, a gyakorlatok sorrendisége miatt.

13.2.1. Alapképzés 21 hó

13.2.1.1. 6 hó Általános gyermeksebészeti alapképzés bármely ellátási szintű gyermeksebészeten

13.2.1.2. 3 hó Sürgősségi blokk: 2 hó SBO, 2 hét mentőgyakorlat, 1 hó ITO

13.2.1.3. 1 hó Sebészeti skill training

13.2.1.4. 10 hó Általános (felnőtt) sebészeti gyakorlat, ami letölthető a szakképzési tervben megjelölt képzőhelyen

13.2.1.5. 1 hó Képalkotó diagnosztika (gyermek)

13.2.2. Speciális gyermeksebészeti szakképzés: 51 hó

13.2.2.1. 12 hó Általános gyermeksebészeti szakgyakorlat, az elsődleges képzőhelyen, az akkreditáció mértéke szerint

13.2.2.2. 6 hó Traumatológiai gyakorlat, ebből 1-3 hó országos gyermektraumatolgia centrumban

13.2.2.3. Speciális gyermeksebészeti szakgyakorlat: 26 hó

13.2.2.3.1. 23 hó elsődleges képzőhelyen, vagy gyermeksebészeti centrumban

13.2.2.3.2. 3x1 hó orvosképző társegyetemi centrumokban

13.2.2.4. 1,5 hó PIC, III-as progresszivitási szintű perinatális intenzív centrumban

13.2.2.5. 1,5 hó Gyermekintenzív, III-as progresszivitási szintű gyermekintenzív osztályon

13.2.2.6. 1 hó Tanfolyamok: (gyermek laparoscopos alaptanfolyam, hasi sebészet, gyermek trauma, EPALS, gyermek urogenitális sebészet, újszülött sebészet, gyermek kézsebészet)

13.2.2.7. 3 hó szabadon választható gyakorlat a következő területek valamelyikén: gasztroenterológia, urológia, (égés) plasztika, mellkassebészet, érsebészet, interventios radiológia, szülészet-nőgyógyászat, általános sebészet, gyermeksebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat

13.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

13.3.1. Az 1. részvizsga leírása

13.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: a 13.2.1 pont szerinti alapképzés valamennyi elemének teljesítése.

13.3.1.2. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Általános gyermeksebészeti
beavatkozások (egy éves életkor
felett)
3.1 év feletti gyermekek fizikális
vizsgálata
X
4.Speciális betegcsoportok
vizsgálata (onkológiai, ITO,
NIC)
X
5.CVC behelyezésében aktív
részvétel
X5X
6.Alsó hólyag katéter bevezetéseX10X
7.Suprapubicus hólyag katéter
bevezetése
X2X
8.Gastro tubus, Mic-key Button
cseréje
X2X
9.Tályog megnyitásaX5X
10.Ízületi punctioX2X
11.Műtéti sebek kötözése,
sebgyógyulási zavarok akut
ellátása
X
12.Helyi érzéstelítésben történő
elektív beavatkozások
X15X
13.Akut scrotum vizsgálataX
14.Akut scrotum műtéti ellátásaX2X
15.Paraphimosis, balanitis ellátásaX5X
16.Általános penis műtétekX3X
17.Speciális penis műtétek, penis
plasticák, urethra képzés
X
18.Inguinalis hernia repositios
kísérlete
X2X
19.Inguinalis műtétekX10X
20.Hidrosztatikus desinvaginatioX2X
21.Minden testüregi műtéti ellátásX
22.Akut hasi kórképek, hasi műtétek
feltárásból (appendectomia,
ileus, invaginatio, Meckel,
perforatio)
X4X
23.Diagnosztikus laparoscopia,
általános laparoscopos műtétek
(appendectomia, ovarium, here,
cysta)
X5X
24.Speciális laparoscopos
beavatkozások (urológia,
gyomor, bél, lép)
X
25.Endoscopos beavatkozásokX3X
26.Ajak-, szájpadhasadék műtétek,
szájüregi műtétek
X
27.Arcon végzett műtéti
beavatkozások
X5X
28.Mellkasi punctio vagy ebben
aktív segédkezés
X1X
29.Mellkasi drainageX1X
30.Mellűri műtétek (nyitott,
thoracoscopos)
X
31.Általános (nem operatív)
tevékenységek
32.Terápiás terv készítéseX
33.Zárójelentés, ambuláns kezelőlap
összeállítása
X
34.Folyadék- és elektrolit terápia
megtervezése és kivitelezése
X
35.Infúziós pumpán keresztül adott
gyógyszerek dózisának
kiszámítása és elkészítése
X
36.Védőoltás, subcután,
intramuscularis injekció beadása
X
37.PAS (pediatric appendicitis
score) felmérése
X
38.Speciális betegek vizsgálati
sorának kialakítása
X
39.Lázlap vezetéseX
40.Antibiotikus terápia
megtervezése
X
41.Mellkas rtg indikálása, elemzéseX
42.Natív hasi felvétel, egyéb rtg
felvételek indikálása, értékelése
X
43.CT, MR vizsgálat indikálása,
elemzése
X
44.Fájdalomcsillapítás
megtervezése, dozírozása
X
45.Újszülött-, csecsemőkori
beavatkozások
46.Újszülött és csecsemő vizsgálataX
47.Minden, a fent leírt kompetencia
egy éves kor alatti esete
X
48.Újszülött műtétek (oesophagus-,
colo-rectalis-, urolgiai-, komplex
fejlődési rendellenességek)
X

13.3.1.3. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A gyermeksebész grémiumok országos szövetsége által meghatározott helyszínen.

13.3.1.4. Részvizsga feladatai:

a) Szóbeli vizsgafeladat: Alapvető anatómiai, élettani, gyógyszertani ismeretek, általános gyermeksebészeti ismeretek.

b) Írásbeli feladat: egy esettanulmány benyújtása.

13.3.2. Traumatológia kiegészítő részvizsga

13.3.2.1. Teljesíthető már az első, de legkésőbb a második részvizsgával egyidejűleg.

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Traumatológiai beavatkozások
3.Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása
helyi érzéstelenítésben (nemesképletet nem
érintő)
X20X
4.Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása
helyi érzéstelenítésben, altatásban
(nemesképletet érintő)
X2X
5.Repozíciót nem igénylő törés kezeléseX2X
6.Fedett repozíciót igénylő törés kezeléseX15X
7.Operatív töréskezelés (fedett)X5X
8.Operatív töréskezelés (nyílt)X2X
9.Polytraumatizált beteg ellátásaX2X
10.Neurológiai eltéréssel nem jár fejsérült
ellátása
X20X
11.Töréssel nem járó tompa végtagi sérülések
ellátása
X
12.I.fokú égési sérülés ellátásaX
13.II. fokú, 5%-ot nem meghaladó égési
sérülés akut ellátása
X10X
14.II. fokú, 5%-ot meghaladó égési sérülés
akut ellátása
X5X
15.III-IV. fokú égés akut ellátása, operatív
égéskezelés
X2X
16.Gáttáji felszínes sérülések ambulanter
ellátása
X
17.Gáttáji, mélyebb (+, -; rectum, vagina,
ureter sérülés gyanúja) sérülések ellátása
X2X
18.Lőtt seb ellátásaX
19.Felszínes harapott (állat, ember) seb
ambulanter ellátása
X5X
20.Kiterjedt, mély harapott (állat, ember) seb
ellátása
X2X
21.Bántalmazott (akár csak gyanú) gyermek
ellátása
X
22.Mély rétegekbe nem hatoló idegentest
eltávolítása ambulanter
X
23.Mély rétegekbe hatoló idegentest
eltávolítása (narkózisban)
X
24.Részleges vagy teljes amputációval járó
traumás sérülés ellátása
X2X
25.Súlyos lágyrész sérülés (decollement)
ellátása
X1X
26.Tompa hasi sérült nоn-operatív ellátásaX2X

13.3.3. A 2. részvizsga leírása

13.3.3.1. Az alábbi képzési elemek teljesítése:

A 13.2.2.1, 13.2.2.2, 13.2.2.4, 13.2.2.5. pontban megjelölt gyakorlatok teljesítése.

13.3.3.2. A 2. részvizsga megnevezése: Szakképzési részvizsga (a képzés 42. hónapját követően)

13.3.3.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Általános gyermeksebészeti beavatkozások
(egy éves életkor felett)
3.1 év feletti gyermekek fizikális vizsgálataX
4.Speciális betegcsoportok vizsgálata
(onkológiai, ITO, NIC)
X
5.CVC behelyezésében aktív részvételX3X
6.Alsó hólyag katéter bevezetéseX10X
7.Gastro tubus, Mic-key Button cseréjeX5X
8.Tályog megnyitásaX10X
9.Ízületi punctioX3X
10.Helyi érzéstelítésben történő elektív
beavatkozások
X20X
11.Akut scrotum vizsgálataX
12.Akut scrotum műtéti ellátásaX
13.Általános penis műtétekX5X
14.Speciális penis műtétek, penis plasticák,
urethra képzés
X2X
15.Inguinalis hernia repositios kísérleteX3X
16.Inguinalis műtétekX30X
17.Hidrosztatikus desinvaginatioX3X
18.Akut hasi kórképek, hasi műtétek
feltárásból (appendectomia, ileus,
invaginatio, Meckel, perforatio)
X3X
19.Diagnosztikus laparoscopia, általános
laparoscopos műtétek (appendectomia,
ovarium, here, cysta)
X10X
20.Speciális laparoscopos beavatkozások
(urológia, gyomor, bél, lép)
X3X
21.Endoscopos beavatkozásokX3X
22.Ajak-, szájpadhasadék műtétek, szájüregi
műtétek
X3X
23.Arcon végzett műtéti beavatkozásokX5X
24.Mellűri műtétek (nyitott, thoracoscopos)X2X
25.Általános (nem operatív) tevékenységek
26.Folyadék- és elektrolit terápia megtervezése
és kivitelezése
X
27.Infúziós pumpán keresztül adott
gyógyszerek dózisának kiszámítása és
elkészítése
X
28.Lázlap vezetéseX
29.Antibiotikus terápia megtervezéseX
30.Mellkas rtg indikálása, elemzéseX
31.CT, MR vizsgálat indikálása, elemzéseX
32.Fájdalomcsillapítás megtervezése,
dozírozása
X
33.Újszülött-, csecsemőkori beavatkozások
34.Újszülött és csecsemő vizsgálataX
35.Minden, a fent leírt kompetencia egy éves
kor alatti esete
X
36.Újszülött műtétek (oesophagus-, colo-
rectalis-,urolgiai-,komplex fejlődési
rendellenességek)
X
37.Traumatológiai beavatkozások
38.Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása
helyi érzéstelenítésben (nemesképletet nem
érintő)
X20X
39.Traumás seb (kivéve harapott, lőtt) ellátása
helyi érzéstelenítésben, altatásban
(nemesképletet érintő)
X2X
40.Repozíciót nem igénylő törés kezeléseX20X
41.Fedett repozíciót igénylő törés kezeléseX15X
42.Operatív töréskezelés (fedett)X5X
43.Operatív töréskezelés (nyílt)X2X
44.Polytraumatizált beteg ellátásaX2X
45.Neurológiai eltéréssel nem járó fejsérült
ellátása
X20X
46.Töréssel nem járó tompa végtagi sérülések
ellátása
X
47.I. fokú égési sérülés ellátásaX
48.II. fokú, 5%-ot nem meghaladó égési
sérülés akut ellátása
X10X
49.II. fokú, 5%-ot meghaladó égési sérülés
akut ellátása
X5X
50.III-IV. fokú égés akut ellátása, operatív
égéskezelés
X2X
51.Gáttáji felszínes sérülések ambulanter
ellátása
X
52.Gáttáji, mélyebb (+,-; rectum, vagina, ureter
sérülés gyanúja) sérülések ellátása
X2X
53.Lőtt seb ellátásaX
54.Felszínes harapott (állat, ember) seb
ambulanter ellátása
X5X
55.Kiterjedt, mély harapott (állat, ember) seb
ellátása
X2X
56.Bántalmazott (akár csak gyanú) gyermek
ellátása
X
57.Mély rétegekbe nem hatoló idegentest
eltávolítása ambulanter
X
58.Mély rétegekbe hatoló idegentest
eltávolítása (narkózisban)
X
59.Részleges vagy teljes amputációval járó
traumás sérülés ellátása
X2X
60.Súlyos lágyrész sérülés (decollement)
ellátása
X1X
61.Tompa hasi sérült non-operatív ellátásaX2X

13.3.3.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A gyermeksebész grémiumok országos szövetsége által meghatározott helyszínen.

13.3.3.5. Részvizsga feladatai:

13.3.3.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat:

Tetszőleges időpontban, a részvizsgát megelőzően a tutor által kijelölt gyakorlati vizsgafeladat elvégzése, ennek értékelése a tutori ajánlásba bekerül.

13.3.3.5.2. Szóbeli vizsgafeladat:

Általános traumatológiai és gyermektraumatológiai ismeretek, gyakorlati és elméleti, alap szintű perinatális és intenzív terápiás ismeretek, átfogó gyermeksebészeti ismeretek.

13.3.4. A 3. részvizsga leírása

13.3.4.1. Az alábbi képzési elemek teljesítése:

A 13.2.2.6. és 13.2.2.7. pontban megjelölt gyakorlatok erre az időszakra eső elemeinek teljesítése, ez egyénenként lehet változó, a gyakorlatok sorrendisége miatt.

13.3.4.2. A 3. részvizsga megnevezése: Előszakvizsga (a képzés 60. hónapját követően)

13.3.4.3. A 3. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Általános gyermeksebészeti
beavatkozások (egy éves életkor felett)
3.Suprapubicus hólyag katéter bevezetéseX2X
4.Tályog megnyitásaX
5.Akut scrotum műtéti ellátásaX1X
6.Paraphimosis, balanitis ellátásaX
7.Speciális penis műtétek, penis plasticák,
urethra képzés
X2X
8.Inguinalis hernia repositios kísérleteX
9.Inguinalis műtétekX40X
10.Speciális laparoscopos beavatkozások
(urológia, gyomor, bél, lép, tumor)
X2X
11.Ajak-, szájpadhasadék műtétek,
szájüregi műtétek
X2X
12.Mellkasi punctio vagy ebben aktív
segédkezés
X
13.Mellkasi drainageX
14.Általános (nem operatív) tevékenységek
15.Terápiás terv készítéseX
16.Speciális betegek vizsgálati sorának
kialakítása
X
17.Antibiotikus terápia megtervezéseX
18.Mellkas rtg indikálása, elemzéseX
19.Natív hasi felvétel, egyéb rtg felvételek
indikálása, értékelése
X
20.Fájdalomcsillapítás megtervezése,
dozírozása
X
21.Újszülött-, csecsemőkori beavatkozások
22.Újszülött és csecsemő vizsgálataX
23.Minden, a fent leírt kompetencia egy
éves kor alatti esete
X
24.Újszülött műtétek (oesophagus-, colo-
rectalis-, urolgiai-, komplex fejlődési
rendellenességek)
X2X
25.Traumatológiai beavatkozások
26.Fedett repozíciót igénylő törés kezeléseX
27.Neurológiai eltéréssel nem jár fejsérült ellátásaX
28.Gáttáji felszínes sérülések ambulanter
ellátása
X
29.Gáttáji, mélyebb (+,-; rectum, vagina,
ureter sérülés gyanúja) sérülések ellátása
X
30.Felszínes harapott (állat, ember) seb
ambulanter ellátása
X

13.3.4.4. A 3. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A gyermeksebész grémiumok országos szövetsége, változó helyszínen.

13.3.4.5. A 3. részvizsga feladatai:

13.3.4.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat:

Tetszőleges időpontban, a részvizsgát megelőzően a tutor által kijelölt gyakorlati vizsgafeladat elvégzése, ennek értékelése a tutori ajánlásba bekerül.

13.3.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat:

Speciális gyermeksebészeti, újszülött sebészeti ismeretek, valamint a korábbi vizsgákra már megszerzett ismeretek.

13.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

13.4.1. A szakvizsga megnevezése: Gyermeksebészet szakvizsga

13.4.2. A szakvizsga bemeneti feltételei:

13.4.2.1. Az 1-3. részvizsgák teljesítése

13.4.2.2. Az 5.1. pont szerinti feltételek teljesítése

13.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.A részvizsgákon már megszerzett kompetenciák, amit a 13.3.1.2., a
13.3.2.1., a 13.3.3.3. és a 13.3.4.3. pontban foglalt táblázatok részleteznek
I.

13.4.4. Szakvizsga feladatai:

Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat. Szóbeli vizsgafeladat

13.5. EGYEBEK

13.5.1. A szakvizsgára bocsátás további kötelező feltételei

13.5.1.1. Kötelező műtétek teljesítése

13.5.1.2. Előírt kreditpontok teljesítése

13.5.1.3. Két elsőszerzős előadás tartása országos tudományos rendezvényen

13.5.1.4. Egy első szerzős szakirányú tudományos közlemény írása

13.5.2.1. Kötelező gyermeksebészeti műtéti teljesítmény

AВ
1.Beavatkozás típusaEsetszám
MűtétAsszisztálás
2.1. Általános gyermeksebészeti beavatkozások
3.1.1. Inguinalis műtétek (hernia, hydrocele, retentio testis) - (ebből *N
minimál invazív)
100-
4.1.2. Hasfali sérvek műtétei (umbilicalis supraumbilicalis, epigastrialis)10-
5.1.3. Appendectomia - (min. 15 minimál invazív)30-
6.1.4. Acut scrotum műtétek (testicularis torsio, Morgagni hydatida)55
7.1.5. Circumcisio, Fityma plasztika10-
8.2. Traumatológiai műtétek
9.2.1 Fedett osteosynthesis (TEN, K-drótos tűzés, csavar)510
10.2.2 Nyílt műtéti osteosynthesis (ORIF)25
11.2.3 Ín-, idegvarrat23
12.2.4 Bőrtranszplantáció55
13.3. Plasztikai és kézsebészeti műtétek
14.3.1. Ajak-, szájpadplasztika25
15.3.3. Nyaki fistula, cysta kiirtása23
16.3.4. Z-lebeny plasztika, ínhüvely bemetszés, számfeletti ujj eltávolítása,
syndactylia szétválasztása
33
17.4. Hasi műtétek
18.4.1. Pyloromyotomia - (min. 2 minimál invazív)55
19.4.2. Ileus műtétje (stoma felhelyezése, desinvaginatio, adhaesiolysis)33
20.4.3. Bélresectio, anastomosis, stoma-zárás35
21.4.4. GER, Hirschsprung betegség, IBD, polyposis definitív műtéte25
22.4.5. Tumor exstirpatio (hasi, retroperitonealis, mellkasi) - (ebből minimál
invazív)
13
23.4.6. Hydrostaticus desinvaginatio35
24.5. Újszülött műtétek
25.5.1. Oesophagus atresia, congenitalis lobalis emphysema, tüdő
adenomatoid malformatio, rekeszsérv - (ebből minimál invazív)
15
26.5.2. Omphalocele, gastroschisis,25
27.5.3. Vékonybél (duodenum is) obstructio, stoma-felhelyezés,
újszülöttkori perinealis műtét (mini Pena)
25
28.6. Urogenitalis beavatkozások
29.6.1. Nephrectomia (zsugorvese, dysplasias vese, multicystás vese,
heminephro-ureterectomia) - (min. 1 minimál invazív)
24
30.6.2. Pyelonplasztika, ureter-neoimplantatio - (ebből *N minimál invazív)36
31.6.3. Urethro-cystoscopia, diagnosztikus és terápiás1010
32.6.4. Nephrostomiás katéter behelyezése, suprapubicus katéter
behelyezése, vesicostomia, ureterocutoneostomia
25
33.6.5. Ovarialis cysta, tumor, torsio műtétje - (ebből *N minimál invazív)23
34.6.6. Hypospadiasis, neourethra képzése26
35.6.7. Varicocele műtéte - (min. 1 minimál invazív)25
36.7. Egyéb thoracoscopos, laparoscopos beavatkozások1010

13.5.2.2. Kreditpontok

Minimálisan 65 kreditpont gyűjtése szükséges ahhoz, hogy a jelölt a kötelező rész teljesítése mellett szakvizsgára legyen bocsátható.

13.5.2.2.1 Nyelvismeret (30)****

a) angol

- Középfokú С típusú nyelvvizsga: 10 pont

- Középfokú A illetve В típusú nyelvvizsga: 5 pont

- Felsőfokú С típusú nyelvvizsga: 15 pont

- Felsőfokú A illetve В típusú nyelvvizsga: 7 pont

b) egyéb világnyelv:

- Középfokú С típusú nyelvvizsga: 5 pont

- Középfokú A, illetve В típusú nyelvvizsga: 2 pont

- Felsőfokú С típusú nyelvvizsga: 10 pont

- Felsőfokú A, illetve В típusú nyelvvizsga: 5 pont

13.5.2.2.2 Külföldi tanulmányút* (45)****: Hónaponként 15pont

13.5.2.2.3. Külföldi vagy hazai nemzetközi kongresszuson való részvétel (30)****:

- 1-2 napos rendezvény (Hungarian Association of Paediatric Surgeons HAPS, kisebb nemzetközi: 5 pont

3-5 napos rendezvény (British Association of Paediatric Surgeons: BAPS, Europea Society of Pediatric Urologists: ESPU, European Pediatric Surgical Association: EUPSA, International Pediatric Endosurgery Group: IPEG, European Socielty of Paediatric Endoscopic Surgeons: ESPES): 10 pont

13.5.2.2.4. Fontos, rangos tanfolyamon való részvétel: (ESPU, EUPSA, Allgemeine Osteosynthese) egyedi elbírálás, kb. 1 pont naponként: 2-8 pont

13.5.2.2.5. Előadások tartása **, ******

13.5.2.2.5.1 Szakmai társaság (munkahelyi, kistérségi nem) tudományos rendezvényein tartott előadások (gyermeksebész, gyermekgyógyász, sebész, urológus, traumatológus) (20)***: 4 pont

13.5.2.2.5.2 Fiatal Orvosok Fórumán elért helyezés ***

- I. hely: 15 pont

- II. hely: 10 pont

- III. hely: 7 pont

13.5.2.2.5.3 Országos kongresszuson (24)****

- előadás tartása: 8 pont

- poszterrel való szereplés: 6 pont

13.5.2.2.5.4 Külföldi vagy nemzetközi kongresszuson

- előadás tartása: 15 pont

- külföldi vagy nemzetközi kongresszuson poszterrel való szereplés: 10 pont (ebben az esetben a részvételért külön pont nem jár!)

13.5.2.2.6. Közlemények írása (csak a megjelent, vagy a közlésre elfogadott publikációk számítanak)

- Hazai folyóirat**

■ kazuisztika: 10 pont

■ klinikai tanulmány vagy kísérletes munka: 15 pont

Külföldi folyóirat*****

■ kazuisztika: 15 pont

■ klinikai tanulmány vagy kísérletes munka: 25 pont

Megjegyzés:

* csak a kötelező részben előírt 1 hónapon felüli hónapok esetén

** csak az elsőszerzős előadás, illetve közlemény számít (a két kötelező eladáson, illetve egy közleményen felül)

*** lehet más társaság országos kongresszusán szerzett I-III. helyezés

**** a zárójelben levő számok a kategóriában maximálisan megszerezhető kreditpontok számát jelzi

***** társszerző a pont felét kapja

****** ugyan azt az előadást csak egyszer lehet elszámolni kivéve, ha idegen nyelven adja elő

14. HÁZIORVOSTAN SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

14.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

14.1.1. A szakképesítés megnevezése: Háziorvostan

14.1.2. A szakképzés időtartama: 36 hó

14.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1 db (alapképzést lezáró vizsga)

14.2.A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

14.2.1. Alapképzés 28 hó

14.2.1.1. 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből legalább 2 hó az alapképzés elején, legalább 1 hó az alapképzés végén töltendő le[103]

14.2.1.2. 6 hó belgyógyászat legalább kétféle különböző belgyógyászati profilú osztályon

14.2.1.3. 5 hó sürgősségi gyakorlat, benne:

- 2 hó gyakorlat II. vagy III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktató kórházi sürgősségi betegellátó osztályon

- 1 hó mentő gyakorlat

- tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben való részvétel (2 hét vagy 5 műszak)

- sürgősségi tanfolyam, újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés, hatósági orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés (2 hét)

- 1 hó gyermek sürgősségi gyakorlat

14.2.1.4. 4 hó gyermekgyógyászat benne:

- 2 hó gyermekgyógyászati osztály

- 2 hó házi gyermekorvosi praxis

14.2.1.5. 1,5 hó sebészet, benne: 1 hó általános sebészeti szakrendelés és 2 hét traumatológiai szakrendelés

14.2.1.6. 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat, benne

- 1 hét szülőszobai gyakorlat

- 2 hét várandósgondozás

- 1 hét nőgyógyászat szakrendelésen

14.2.1.7. 1 hó neurológia (szakrendelés minimum 2 hét)

14.2.1.8. 1 hó pszichiátria (szakrendelés minimum 2 hét)

14.2.1.9. 3 hó gyakorlat további társszakmák szakrendelésein, benne:

- 1 hét szemészet

- 2 hét fül-orr-gégészet

- 2 hét pulmonológia[104]

-[105]

- 1 hét bőrgyógyászat

- 1 hét urológia

- 2 hét reumatológia, mozgásszervi ellátás és rehabilitáció

- 1 hét infektológia

- 1 hét onkológia

- 1 hét palliatív medicina vagy hospice ellátás

14.2.1.10. 2 hét szakmaspecifikus kötelező szeminárium (minimum 3 nap jogi alapismeretek)

14.2.2. Szakgyakorlati képzés 8 hó

14.2.2.1. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben 2 hó praxisgyakorlat gyermekgyógyászati konzíliáriusi háttérrel ellátott vegyes vagy gyermek körzetben.[106]

14.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

14.3.1. Az 1. részvizsga leírása

14.3.1.1. A részvizsga megnevezése: Alapképzést lezáró vizsga

14.3.1.2. A részvizsgára bocsátás feltétele:

- alapképzés képzési elemeinek teljesítése

- a 14.3.1.3. pont szerint táblázatban felsorolt gyakorlati tevékenységek igazolt elvégzése

14.3.1.3. A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Háziorvosi alapgyakorlat
3.Adminisztráció, praxisszervezés
4.Új páciens felvétele a praxisba
törzskarton rögzítése vagy frissítése
X50X
5.Praxisból kijelentkező páciens
törzskarton kivonatának elkészítése
X5X
6.Vényírás kézzel (számítógépes segítség
nélkül)
X50X
7.Beutaló írása, ha szükséges
szállítás/mentés megszervezése
X50X
8.Terápiás lap összeállítása, aktualizálásaX50X
9.Körzeti közösségi szakápoló/ápolónő
területi munkájának áttekintése,
értékelése, új feladat megbeszélése
X20X
10.Rendelésszervezés, betegek
visszarendelése
X50X
11.A praxis kötelező jelentéseinek
összeállítása, elküldése
X5X
12.Fertőző beteg be- és kijelentése,
naplóvezetés
X5X
13.Ellenőrzött szerek (kábítószer)
nyilvántartása
X5X
14.Epidemiológiai adatfeldolgozásX2X
15.Fertőző, gyanús beteg ellátása,
járványügyi teendők
X10X
16.Védőoltások alkalmazása, immunizációX15X
17.Üzemi baleset, foglalkozási betegség
esetek megbeszélése
X2X
18.Praxisértekezlet tartása, a praxis
időszakos munkájának áttekintése,
értékelése, új feladatok
X2X
19.Szakértői tevékenység
20.Keresőképtelenség elbírálása,
adminisztrációja
X15X
21.Betegdokumentáció összeállítása
szakorvosi felülvizsgáló bizottsági
(NRSZH, FOB) vizsgálathoz
X5X
22.Személyi higiénés vizsgálatokX2X
23.Közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapítása (1. és 2.
csoport)
X5X
24.Lőfegyver megszerzésének és
tartásának, egészségügyi
alkalmasságának megállapítása,
esetmegbeszélés
X2X
25.Kishajó vezetők egészségügyi
alkalmasságának megállapítása,
esetmegbeszélés
X2X
26.Halottszemle, halottvizsgálati
bizonyítvány kiállítása
X5X
27.Látlelet készítéseX1X
28.Pszichiátriai szakrendelésre/fekvőbeteg
intézménybe utalás kezdeményezése
X1
29.Szociális otthonba, gondozóházba való
felvétel egészségügyi adminisztrációja
X1X
30.Házi szociális gondozás elrendeléseX1X
31.Igazolás kiadása magasabb családi
pótlékhoz
X1X
32.Igazolás kiadása ápolási díj
igényléséhez
X1X
33.Igazolás kiadása közgyógyellátás
igényléséhez
X1X
34.Igazolás kiadása súlyos
fogyatékosságról adóhatóság (NAV)
felé
X2X
35.Rendőrségi, bírósági megkeresésre
készített szakvélemény készítése
X1X
36.Prevenció
37.Egészséges életmóddal kapcsolatos
tanácsadás
X50
38.Ismeretterjesztő előadás tartása,
részvétel egészségmegőrző,
egészségfejlesztő program
szervezésében
X5X
39.Életkorhoz kötött, daganatos betegségek
megelőzését célzó program összeállítása
és végrehajtása különböző
korcsoportokban
X20X
40.Szív-érrendszeri-anyagcserebeteg szűrés
(komplex szív-érrendszeri kockázat
meghatározás, Findrisk)
X30X
41.Pszichiátriai, pszichológiai szűrő
kérdőívek alkalmazása (Beck
Depresszió Kérdőív, Berlin kérdőív,
DN4, Hamilton Szorongás Skála, Mini
Mentál Teszt)
X20X
42.OSAS szűrése kérdőívvelX20X
43.Dohányzásról leszokást támogató
intervenció
X10X
44.Páciens önvizsgálat oktatása (emlő, bőr,
szájüreg, széklet-, vizeletürítési
szokások, észlelési, érzékelési funkciók)
X30X
45.Súlyos krónikus beteg és környezetének
gondozása. Tanácsadás súlyos krónikus
beteg ápolását végző családtagoknak
X5X
46.Gyakorlati készségek a praxisban
47.ABPM lelet értékeléseX3X
48.Vérnyomásmérés (alsó, felső
végtagokon)
X50X
49.Boka-kar index meghatározásaX20X
50.Rtg. vizsgálat indikálása, a lelet
értékelése
X10X
51.Rectalis digitalis vizsgálatX10X
52.Széklet vér meghatározáshoz
betegedukáció
X
53.Laboratóriumi vizsgálatok
kezdeményezése, eredmények értékelése
X50X
54.UH vizsgálat kezdeményezése,
értékelése
X15X
55.Góckutatás szervezéseX3X
56.Gyorstesztek alkalmazása (vér, vizelet)X30X
57.Vizelettenyésztés eredményének
értékelése, antibiotikum-választás
X5X
58.Széklet parazitológiai, bakteriológiai
vizsgálat, eredmények értékelése
X5X
59.Vénapunkció, intravénás gyógyszeradásX50X
60.Intramuszkuláris injekció adásaX20X
61.Szubkután injekció adásaX20X
62.Inhalatív gyógyszerbevitel betanítása a
betegnek
X5X
63.Szenvedélybeteg, gyógyszerfüggő beteg
ellátása
X5X
64.Perioperatív kivizsgálás során a
szakellátás tájékoztatása a műtéti és
posztoperatív körülményeket
befolyásoló anamnesztikus és szociális
körülményekről
X10X
65.Egynapos ellátásból hazaadott beteg
követése, posztoperatív
fájdalomcsillapítása
X10X
66.Trombózis profilaxis megszervezése,
biztosítása
X10X
67.Otthoni betegellátásX20X
68.Otthoni szakápolás elrendelése,
követése
X10X
69.Elsősegély traumatológiai esetekbenX5X
70.Egyszerű sebellátásX10X
71.Égések első ellátásaX3X
72.Korszerű fájdalomcsillapítás gyakorlataX10X
73.Lázcsillapítás formái, gyakorlataX10X
74.Gyógyászati segédeszközök rendelése,
használatának betanítása
X10X
75.O2 palack, oxigenizátor, rendelése,
alkalmazásának betanítása a betegnek
X2X
76.Speciális táplálkozást igénylő betegek
oktatása
X30X
77.Vércukornapló kiértékeléseX20X
78.Vérnyomásnapló kiértékeléseX20X
79.Légzésfunkciós alapvizsgálatok,
értékelés
X5X
80.Gondozás, rehabilitáció
81.Szív-érrendszeri beteg gondozása,
rehabilitációja
X20X
82.Daganatos beteg gondozása,
rehabilitációja
X10X
83.COPD, asthmás beteg gondozási
programjának összeállítása
X10X
84.Mozgásszervi beteg gondozása,
rehabilitációja
X10X
85.Decubitus megelőzése, kezeléseX5X
86.Cukorbeteg, anyagcserebeteg
gondozása, rehabilitációja
X20X
87.Onkológiai komplex palliatív terápiaX10X
88.Hospice ellátás a beteg otthonábanX1X
89.
90.Belgyógyászat gyakorlat
91.Anamnézis felvételeX50X
92.Fizikális vizsgálatX50X
93.Kórlap kitöltéseX50X
94.Rectalis digitális vizsgálat elvégzéseX10X
95.Diagnosztikus terv készítéseX50X
96.Vizsgálatok kérése, dokumentációjaX50X
97.Beteg előkészítése különböző
vizsgálatokra
X50X
98.Részvétel vizsgálati eredmények
értékelésében
X50X
99.Részvétel terápiás terv készítésébenX50X
100.Beteg tájékoztatásával kapcsolatos
dokumentáció
X50X
101.Dietetikai alapismeretek megszerzéseX5X
102.Beteg referálásaX50X
103.Jelenlét elhunyt beteg boncolásánálX5X
104.Vérvétel diagnosztikus célraX50X
105.Branül behelyezés - infúziós terápia
végzése
X30X
106.EKG készítés, értékelésX50X
107.Hólyagkatéterezés (férfi)
Hólyagkatéterezés (nő)
X10
10
X
108.Bakteriológiai mintavétel
- torokváladék
- köpet
- hemokultúra
X5
5
5
X
109.Laborleletek értékeléseX50X
110.HaspunkcióX2X
111.EKG monitorozás (Holter) elvégzése, az
eredmények értelmezése
X10X
112.Vérnyomás monitorozás (ABPM)
elvégzése, az eredmények értelmezése
X10X
113.Diabeteses akut anyagcserezavar
kivizsgálása, kezelése
X5X
114.Képalkotó eljárások értékelése (hasi
UH, röntgen vizsgálatok, CT)
X20X
115.Vaszkuláris státusz vizsgálata (mini
Doppler)
X5X
116.Sürgősségi gyakorlat
117.Triage osztályozásX50X
118.Akut belgyógyászati kórállapotok
diagnosztikus és terápiás ellátása,
dokumentálása
X50X
119.Részvétel eszméletlen betegek
ellátásában
X5X
120.Légútbiztosítás, lélegeztetésX10X
121.Centrális vénabiztosításX2X
122.Cardiopulmonaris resuscitatoX5X
123.Súlyos sérült, shock állapot orvosi
elsősegélye, prehospitális, sürgősségi
osztályos ellátása
X5X
124.Súlyos mérgezett orvosi elsősegély
szintű ellátása
X2X
125.PulzoximetriaX50X
126.Akut fájdalomcsillapításX20X
127.Vérzéscsillapítás nyomókötésselX5X
128.Tetanusz profilaxisX5X
129.Idegentest eltávolítás (kullancs, szálka,
egyéb)
X3X
130.Gyermekgyógyászati gyakorlat
131.Gyermekgyógyászati osztályos gyakorlat
132.Mintavétel újszülött anyagcsere
betegségek szűrésére
X10X
133.Anamnézis és fizikális vizsgálat
134.- csecsemőX10X
135.- gyermekX10X
136.Fertőző beteg ellátásaX5X
137.Légúti beteg ellátásaX15X
138.Hányás-hasmenés ellátásaX10X
139.Húgyúti betegségben szenvedő ellátásaX5X
140.Hasi panaszok miatti ellátásX5X
141.Bőrgyógyászati beteg ellátásaX5X
142.Idegrendszeri betegségben szenvedő
betegek ellátása
X5X
143.Endokrin betegségek ellátásaX5X
144.Anémiás beteg kivizsgálása, terápiás
terv készítése, betegútmenedzsment
X10X
145.Veszélyeztetett újszülött, csecsemő,
gyermek ellátása
X5X
146.Sérülések, mérgezések ellátása,
idegentest eltávolítás
X5X
147.Gyermekgyógyászati praxisgyakorlat
148.Vérnyomásmérés csecsemő-, gyermek-,
serdülőkorban
X20X
149.Gyermekkori kötelező és serdülőkori
önkéntes védőoltások alkalmazása,
immunizálás
X10X
150.Köldökellátás, szoptatás segítése, D-, és
K-vitamin profilaxis elindítása
X10X
151.Anamnézis és fizikális vizsgálatX
152.- újszülött (otthonában)X2X
153.- csecsemőX10X
154.- gyermekX10X
155.Szomatikus, pszicho-motoros, mentális
és nemi fejlődés megítélése, nyomon
követése
X10X
156.Mérések (súly, hossz, fejkörfogat,
mellkörfogat)
X20X
157.Pszicho-szociális háttér vizsgálata,
szülő-gyermek kapcsolat felmérése
X5X
158.Lázcsillapítás (gyógyszeres, fizikális)X15X
159.Gyógyszerek beadása (p.os, kúp,
inhalatív, parenterális forma)
X20X
160.Életkor szerinti szűrésX10X
161.Iskolai szűrésekX20X
162.Krónikus beteg gyermek iskolai
életmódjának, ellátásának szakmai
segítése, pályaválasztási tanácsadás
X10X
163.Szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatX10X
164.Testnevelési csoportbesorolásX10X
165.Gyermekjóléti ellátással történő
kapcsolatfelvétel, bántalmazás
gyanújának felvetése
X1X
166.Gondozás (koraszülött, veszélyeztetett
gyermek, krónikus beteg, egyéb)
X15X
167.Tanácsadás, felvilágosítás,
egészségnevelés
X10X
168.Kollégákkal kapcsolattartás,
megbeszélés, konzíliumkérés, beutalás
X10X
169.Csecsemő tanácsadáson részvétel
(szoptatási, táplálási tanácsok, profilaktikus kezelések), a védőnővel közösen
X20X
170.Szülő keresőképtelenségi állományba
vétele
X5X
171.Fertőző beteg be-és kijelentése, napló
vezetése
X2X
172.Gyermekgyógyászati sürgősségi gyakorlat
173.Triázs osztályozásX30X
174.Obstruktív légzési zavar vizsgálata,
ellátása
X10X
175.Görcsállapotok vizsgálata, ellátásaX10X
176.Metabolikus zavarok vizsgálata, ellátásaX10X
177.Súlyos sérült ellátásaX5X
178.Perifériás vénabiztosításX5X
179.Végtagi sérülések rögzítéseX3X
180.Ideiglenes sebellátásX5X
181.Sebészet
182.Általános sebészeti gyakorlat szakrendelésen
183.Elsődleges és krónikus seb
(lábszárfekély, dekubitusz, egyéb)
ellátása
X20X
184.Sztómás beteg gondozásaX5X
185.Furunkulus és felületes tályog ellátásaX5X
186.Paronychia ellátásaX5X
187.Hernia vizsgálataX5X
188.Elsődleges sebellátás, sebzárás Steri-
stippel, sebvarrás
X10X
189.Posztoperatív sebkezelés, kötözésekX10X
190.Felületi érzéstelenítésX5X
191.Traumatológiai gyakorlat szakrendelésen
192.Varrat, kapocsszedés, műtéti sebek
kezelése
X20X
193.Vérzéscsillapítás nyomókötésselX5X
194.Tetanusz profilaxisX5X
195.Fájdalomcsillapítás akut sebészeti
kórképekben
X5X
196.Speciális rögzítések: Kramer-sín,
pneumatikus sín, nyakrögzítő gallér
X10X
197.Rögzített végtagok keringésének
vizsgálata
X10X
198.
199.Szülészet-nőgyógyászat gyakorlat
200.Szülőszobai gyakorlat
201.Szülésvezetés (abban történő
asszisztálás)
X5X
202.Várandósgondozás
203.VárandósgondozásX20X
204.Genetikai tanácsadásX10X
205.Nőgyógyászati gyakorlat szakrendelésen
206.Mintavétel hüvelyből, cervixből, az
eredmény értelmezése
X5X
207.Prekoncepcionális tanácsadásX5X
208.Posztmenupauzális tanácsadásX5X
209.Vérzészavarok, PCOS ellátásaX5X
210.Neurológia gyakorlat
211.Stroke diagnosztikus, terápiás és
rehabilitációs módszerek megismerése
X10X
212.Perifériás neuropathiák vizsgálataX10X
213.Parkinson beteg kezelése, követéseX10X
214.Fejfájás differenciáldiagnosztikája,
ellátása
X10X
215.Epilepsziás beteg vizsgálata, ellátásaX5X
216.Képalkotó neurológiai vizsgálatok eredményeinek elemzése (MR, CT)X20X
217.Pszichiátria gyakorlat
218.Pszichés és mentális állapotot felmérő
tesztek alkalmazása
X20X
219.Súlyos heveny pszichés zavar elsősegély
szintű ellátása
X5X
220.Szerhasználati függőségről leszoktató
minimál intervenciós technikák
X10X
221.Demencia vizsgálata, kezeléseX10X
222.Szorongás vizsgálata, kezeléseX10X
223.Depresszió vizsgálata, kezeléseX10X
224.Pánikbetegség vizsgálata, kezeléseX10X
225.Konzultációs-kapcsolati tevékenység
(társszakmák, pszichiátriai gondozók,
szociális hálózat)
X5X
226.Stresszkezelési és pszichoterápiás
módszerek alkalmazása, családterápia
X10X
227.További társszakmák ambulanciáin végzett gyakorlatok
228.Szemészet
229.Közeli és távoli látóélesség vizsgálataX10X
230.Konfrontális látótérvizsgálatX5X
231.Szemmozgások vizsgálata a hat fő
irányban
X5X
232.Pupillavizsgálat: pupillaméret és reakcióX5X
233.A vörös szem differenciálásaX5X
234.Szemnyomás becslése tapintással, a
glaucomás roham felismerése és
kezelése
X10X
235.Az elülső szegment vizsgálata
pupillalámpával, szemhéjkifordítás.
Szemsérülések (tompa és áthatoló
maródás) felismerése, elsődleges
ellátása
X5X
236.Kötőhártya idegentest eltávolításaX2X
237.Rendszeres szemészeti vizsgálat
indokai: diabeteses retinopathia
szűrésének kezdeményezése
X5X
238.Fundus vizsgálata-felügyelettelX5X
239.Fül-orr-gégészet
240.Háziorvosi szintű fül-orr-gégészeti
vizsgálat (dobhártya, hallójárat,
vesztibuláris rendszer fizikális
vizsgálata)
X10X
241.Tájékozódó hallásvizsgálatX10X
242.Tracheosztomizált betegek gondozásaX1X
243.Cerumen eltávolítása korábbi fülészeti
betegség hiányában
X5X
244.Idegentest eltávolítás fülbőlX2-5X
245.Pulmonológia
246.Spirometriai gyakorlati alapismeretekX10X
247.Légzésfunkciós vizsgálat csúcsáramlás
mérővel
X5X
248.COPD korai diagnózis, egészségi állapot
felmérés (mMRC, CAT)
X10X
249.COPD terápiás alapelvek gyakorlata
(GOLD)
X5X
250.COPD terápia megvalósításának
kontrollja (edukáció, ellenőrzés)
X10X
251.Dohányzás leszokás segítése (AAAAA
módszertan)
X20X
252.Tüdődaganat kockázatának felmérése
(lung screen, kérdőív)
X10X
253.Tüdődaganatos beteg ellátása,
gondozása
X5X
254.Légúti allergiás betegségek korai
diagnózisa, ellátás gyakorlata
X10X
255.Légúti infekciók felismerése, diagnózis,
terápia alapelvei
X10X
256.Akut légúti kórképek elsődleges ellátása
(PE, PTX, ARDS)
X5X
257.Otthoni oxigénterápia gyakorlataX5X
258.Bőrgyógyászat
259.A bőrön található pigmentált
elváltozások, rákmegelőző elváltozások,
hám eredetű daganatok felismerése,
dermatoszkópos vizsgálata
X50X
260.A bőr mikróbák okozta betegségeinek
felismerése, az enyhébb fertőzések
lokális és szisztémás kezelése
X10X
261.A gyógyszerallergia tüneteinek
felismerése
X5X
262.Akut korai típusú allergiás reakciók
felismerése és ellátása
X5X
263.Krónikus bőrbetegségek gondozásaX10X
264.STD gyanús esetek menedzselése5X
265.Urológia
266.Kóros vizeletlelet értékelése:
makroszkópos és mikroszkópos
haematuria, pyuria kivizsgálása
X5X
267.Húgyúti infekciók (recidiváló,
komplikált) diagnosztikája és kezelése
X5X
268.Kőbetegek ellátása, gondozásaX2X
269.Here, mellékhere duzzanatainak
elkülönítése, gyulladások kezelése,
tumor gyanújának felismerése
X5X
270.Phymosis felismerése, a paraphymosis
elsősegélye
X2X
271.Vizelési panaszok elkülönítése
(incontinentia, pollakisuria, nycturia)
X3X
272.A jóindulatú prosztata megnagyobbodás
(BPH) vizsgálata, a kezelésére
alkalmazott terápiák indikációjának,
interakcióinak ismerete
X2X
273.A vizeletvesztés kivizsgálása, terápiája,
gondozása.
Pelenkák, incontinentia-betétek
használatának és indikációjának
ismerete
X3X
274.A prosztatarák diagnosztikájának
ismerete (RDV, biopsia, TRUS)
X2X
275.Kezelt prosztatarákos beteg panaszainak
értékelése, a kezelés támogatása
X2X
276.Állandó katéter indikációja, cseréje,
akut vizeletretentió megoldása,
húgycsőkatéter felvezetése.
X3X
277.Az erektilis diszfunkció felismerése,
kezelési lehetőségei
X2X
278.Reumatológia, mozgásszervi ellátás és rehabilitáció
279.A gerinc és végtagi ízületek teljeskörű
vizsgálata, synovitis észlelése, aktív
diagnosztikai teendőt igénylő
gerincbetegség kiszűrése, gyakoribb
lágyrész-reumatismusok és alagút
syndromák felismerése
X30X
280.Fizio- és fizikoterápiás módszerek
megismerése
X10X
281.Arthritises beteg gondozásában
háziorvosi feladatok ellátása
X15X
282.Szisztémás autoimmun betegségre utaló
tünetek, értékelése, háziorvosi
vonatkozások
X5X
283.Osteoporosis irányú kivizsgálás,
gondozás, antiporotikus kezelés
vezetése, prevenciója
X10X
284.Gyógyászati segédeszközök
rendelésének indikációi, használata
X5X
285.Krónikus reumatológiai fájdalom
kezelése
X15X
286.Infektológia
287.Fertőző beteg fizikális vizsgálataX5
288.Fertőző beteg hospitalizációjának
indikálása
X5
289.A fertőző beteg kórtermi izolálásaX5
290.Mikrobiológiai mintavételi eljárásokX5
291.A fertőző beteg ápolásának, ellátásának
sajátosságai
X5
292.Hatósági intézkedések a fertőző beteg
környezetében
X5
293.Védőruházat szakszerű, fel- és levételeX5
294.Onkológia
295.Daganatos beteg beutalása, kivizsgálásaX10X
296.Daganatos beteg gondozása,
rehabilitációja
X10X
297.Sürgősségi ellátást igénylő daganatos
kórképek felismerése
X1X
298.Szakambulancián részvételX3X
299.Belső onkoteam-en részvételX2X
300.Szakspecifikus onkoteam-en részvételX2X
301.Onkológiai gondozóX1X
302.Kemoterápiás kúra kiírásaX5X
303.Sugárterápiás készülékek és
sugártervezés
X5X
304.Palliatív medicina
305.Beteg tüneteinek, szükségleteinek
felmérése (ESAS)
X5X
306.Hospice ellátás elrendelése (otthoni,
intézeti)
X2X
307.Ellátástervezés (kezelési célok
meghatározása)
X2
308.Multidiszciplináristeam megbeszélésen
való részvétel
X1X
309.Sürgősségi állapotok felismerése,
ellátása
X1X
310.Prognózis meghatározásaX5X
311.Kombinált fájdalomcsillapítás beállítása,
ellenőrzése
X3X
312.Áttöréses fájdalom felismerése és
kezelése
X2X
313.Opioidok felírásaX2X
314.Ellátástervezés (kezelési célok
meghatározása)
X2X
315.Családi megbeszélésX1
316.Táplálék, folyadék bevitel megbeszélése
terminális állapotú betegnél
X1
317.Beteg vagy család pszichés támogatása a
terminális időszakban
X2

14.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga helyszíne: a grémium által jóváhagyott helyszín. A gyakorlati vizsga oktató háziorvosi praxisban is történhet.

14.3.1.5. A részvizsga feladatai:

14.3.1.5.1. Gyakorlati vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 20%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A háziorvoslás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

14.3.1.5.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. A háziorvosi gyakorlatban előforduló betegségek megelőzésének, tünettanának, diagnosztikájának, differenciál-diagnosztikájának, terápiájának és gondozásának számonkérése.

14.3.1.5.3. Írásbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 20%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A lexikális tudás megítélése. A háziorvosi gyakorlatban előforduló betegségek megelőzésének, tünettanának, diagnosztikájának, differenciál-diagnosztikájának, terápiájának és gondozásának számonkérése.

14.3.1.5.4. Esettanulmány értékelése

A vizsgafeladat súlyaránya: 20%. Két felnőtt és egy gyermek esetről készített tanulmány értékelése.

14.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

14.4.1. A szakvizsga megnevezése: Háziorvostan szakvizsga

14.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele:

14.4.2.1. A részvizsga sikeres teljesítése.

14.4.2.2. A szakgyakorlati idő képzési elemeinek teljesítése

14.4.2.3. Az esettanulmányok 1 hónappal a vizsga előtt történő leadása

14.4.2.4. A képzőhely által szervezett felkészítő tanfolyamon való részvétel

14.4.3. A szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a háziorvosi ellátáshoz szükséges minimumfeltételek megléte

14.4.4. A szakvizsga feladatai:

14.4.4.1. Gyakorlati vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A háziorvoslás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

14.4.4.2. Szóbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50%.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A háziorvosi gyakorlatban előforduló betegségek megelőzésének, tünettanának, diagnosztikájának, differenciáldiagnosztikájának, terápiájának és gondozásának számonkérése.

14.4.4.3. Esettanulmány

A vizsgafeladat súlyaránya: 20%

14.4.5. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

A 14.3.1.3. táblázatban felsorolt elemek I. szintű elsajátítása

HÁZIORVOSTAN A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 4/2000. (II. 25.) EÜM RENDELET SZERINTI EGYÉNI KÉPZÉST TELJESÍTŐKNEK

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4)-(5) és (8a) bekezdése alapján megállapított egyéni feltételeknek megfelelően:

1. Képzési idő: 36 hónap

2. Képzési program:

2.1. 28 hó alapképzési program:

Szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai tartalma a háziorvosi szakképzés alapképzésével egyezik meg.

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett

15. HEMATOLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

15.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

15.1.1. A szakképesítés megnevezése: Hematológia

15.1.2. A szakképzés időtartama: 48 hó

15.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 24 hó

15.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 24 hó

15.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

15.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

15.2.1. Alapképzés 24 hó

15.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat (SBO)

15.2.1.2. 2 hét mentőgyakorlat

15.2.1.3. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat (belgyógyászati intenzív osztályon)

15.2.1.4. 5 hó belgyógyászati alapképzés gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

15.2.1.5. 50 hét belgyógyászati alapgyakorlat:

10 hét kardiológia

- 6 hét pulmonológia

- 6 hét gasztroenterológia, hepatológia

- 4 hét endokrinológia, anyagcserebetegségek

- 6 hét nefrológia

- 6 hét immunológia

- 8 hét infektológia

- 4 hét szakvizsga előkészítő belgyógyászati tanfolyam, benne EKG tanfolyam

15.2.1.6. 4 hó hematológia az elsődleges képzőhelyen a 15.2.1.1.-15.2.1.4. pontban meghatározottak teljesítését követően

15.2.2. Szakgyakorlati képzés 24 hó

15.2.2.1. 10 hó általános hematológia

15.2.2.2. 10 hó hematológia III. progresszivitási szintű hematológiai centrumban, ebből

- 6 hó autológ vagy allogén őssejttranszplantációt végző részlegen (benne aferezis, őssejtmobilizálás, gyűjtés, processing, donor kivizsgálás, csontvelő regiszter működése, donorkeresés folyamata, donorválasztás menete, transzplantációs bizottság működésének ismerete)

- 4 hó hematológiai szakambulancia, ebben 1 hó hemostasis és hemofilia profilú ambuláns részlegen

- 1 hét transzfuziológia regionális vérellátó központban - bármikor a 10 hó alatt

15.2.2.3. 3 hó hematopatológia kurzus és gyakorlat a 10 hó általános hematológia után, benne az alábbiak

- qualitatív vérkép,

- csontvelő értékelés

- immunhisztokémia

- klinikopathológia esetmegbeszélések

- cytogenetika, FISH,

- flow citometria

- molekuláris vizsgálati módszerek

15.2.2.4. 2 hét mikrobiológia laboratóriumi gyakorlat (baktérium, gomba, vírus vizsgálatok) a 10 hó általános hematológia után

15.2.2.5. 2 hét szakvizsga előkészítő hematológia tanfolyam (benne általános hematológia, onkohematológia, hemostasis, transzfúziológia)

15.2.2.6. 2 hét hemostasis laboratóriumi gyakorlat bármikor a 15.2.2.1-15.2.2.2. pontok szerinti képzés alatt

15.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

15.3.1. Az 1. részvizsga leírása

15.3.1.1. A részvizsga megnevezése: az 24 hónapos alapképzési szakaszt lezáró részvizsga

15.3.1.2. A részvizsgára bocsátás feltétele: a 15.2.1. pontban szereplő valamennyi képzési elem teljesítése.

15.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA részvizsgáig
minimálisan
szükséges, elvégzett
tevékenység,
beavatkozás szám
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
végezhető
I.II.III.IV.V.
2.A belgyógyászat szakorvosképzés
24 hónapnál szükséges
kompetenciái és hematológia
osztályos ügyeleti ellátáshoz
szükséges kompetenciák:
belgyógyászati
sürgősségi kórképek
felismerése,
elsődleges ellátása
X
3.BetegvizsgálatX200X
4.Lázlap vezetéseX200X
5.Diagnosztikus terv készítéseX200X
6.Terápiás terv készítéseX200X
7.12 elvezetéses EKG készítése,
értékelése
X30X
8.Vérvétel (zárt rendszerű)X50X
9.Perifériás vénás kanül behelyezéseX50X
10.Gyomorszonda levezetése5X
11.Mintavétel mikrobiológiai
vizsgálatra
X10X
12.Betegágy melletti vércukormérésX10X
13.Transzfúzió adásaX50X
14.Reanimáció (legalább skill)X10X
15.Vérgáz vizsgálatra mintavétel és a
lelet értékelése
X5X
16.Hólyag-katéterezés (férfi)
Hólyag-katéterezés (nő)
X5
5
X
17.HaspunkcióX5X
18.GyomormosásX5X
19.Defibrillátor használatának
ismerete, legalább skill laborban
gyakorlása
X5X
20.Jamshidi biopsziaX10X
21.LumbálpunkcióX10X
22.Lázas neutropénia ellátásaX10X
23.Tumor lízis szindróma felismerése
és kezelése
X5X
24.Kemoterápia okozta mellékhatások
felismerése és kezelése
XX
25.TTP felismerése, dg, elsődleges
ellátása
XX
26.Hasi fájdalom diff dg., elsődleges
ellátása, kivizsgálása
XX
27.Mellkasi fájdalom diff dg.,
elsődleges ellátása, kivizsgálása
XX
28.KIR tünetek értékelése, sürgősségi
teendők (gerincvelő kompresszió,
intracranialis vérzés)
XX
29.Gastrointestinalis vérzés ellátásaXX

15.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga helyszíne: elsődleges képzőhely.

Tárgyi feltételei: hematológiai osztály feltételei.

15.3.1.5. Részvizsga feladatai:

15.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat: betegvizsgálat, anamnézis felvétel, diagnosztikus terv.

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsga helyszíne: elsődleges képzőhely.

15.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsga helyszíne: elsődleges képzőhely.

15.3.2. A 2. részvizsga leírása

15.3.2.1. A 2 részvizsga megnevezése: Hematológia 2. részvizsga a szakképzés 42. hónapját követően

15.3.2.2. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele: a 15.2.2. pontban szereplő képzési elemből legalább 18 hónap teljesítése.

15.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésA részvizsgáig
minimálisan
szükséges, elvégzett
tevékenység,
beavatkozás szám
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
végezhető
I.II.III.IV.V.
2.Jamshidi biopsziaX20X
3.lumbálpunkcióX20X
4.kemoterápiákX100X
5.terápiás aferezis,X20X
6.Őssejtmobilizálás, processingX10III. progresszivitási
szintű intézményben
7.Donor kivizsgálásX10
8.Felnőtt Hemopoetikus
Őssejttranszplantációs
Bizottság működésének
ismerete (csontvelő regiszter
működése, donorkeresés
folyamata,
donorválasztás menete)
3 alkalom
9.hematológiai konzílium adása
társszakmák számára
X50X
10.qualitatív vérkép,X300X
11.csontvelő értékelésX100X
12.ambuláns betegellátás
(onkohematológiai betegek,
általános hematológiai
kivizsgálás, hemostaseológiai
vizsgálatok indikálása,
értékelése, és hemostasis
zavarok kezelése
X100X
13.immunhisztokémia,
cytogenetika, FISH, flow
citometria, molekuláris
vizsgálati módszerek ismerete
X
14.részvétel klinikopathológia
esetmegbeszéléseken
10III. progresszivitási
szintű intézményben

15.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: elsődleges képzőhely

b) Tárgyi feltételei: hematológiai osztály feltételei

15.3.2.5. Részvizsga feladatai:

15.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

15.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat:

a) Esetismertetések kapcsán a diagnosztikus lépések megtervezése és terápiás terv készítése.

b) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

15.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

15.4.1. A szakvizsga megnevezése: Hematológia szakvizsga

15.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele az alábbiak teljesítése:

15.4.2.1. a 15.2. pont szerinti képzési elemek

15.4.2.2. a 15.3.1. és a 15.3.2. pont szerinti sikeres részvizsgák

15.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételek: hematológiai osztály működéséhez előírt tárgyi feltételek

15.4.4. Szakvizsga feladatai:

15.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat: Betegvizsgálat, anamnézis felvétel, diagnosztikus és terápiás terv.

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 25 %

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

15.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 75 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A jelölt egy tételt húz, a tételben 3 altétel egyenlő súllyal szerepel: általános hematológia, onkohematológia, és hemostasis.

15.4.5. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.15.3.1.3. pont szerinti kompetenciákI.
3.15.3.2.3. pont szerinti kompetenciákI.
4.onkohematológia betegségek diagnosztikája, terápiás terv készítése, a
beteg követése a kezelés során, benne:
о kemoterápiák, immunokemoterápia, célzott kezelések
indikációja
о tételes finanszírozású gyógyszerrendelés
о szakorvosi kompetenciához kötött gyógyszerindikálás, felírás
о transzplantációs beterjesztés
I.
5.hematológiai konzílium adása társszakmák számáraI.
6.ambuláns betegellátás (onkohematológiai betegek, általános hematológiai
kivizsgálás, hemostaseológiai vizsgálatok indikálása, értékelése, és
hemostasis zavarok kezelése)
I.

16. IDEGSEBÉSZET SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

16.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

16.1.1. A szakképesítés megnevezése: Idegsebészet

16.1.2. A szakképzés időtartama: 72 hó

16.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 24 hó

16.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 48 hó

16.1.5. A szakképzés időtartama alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2

16.1.5.1. az alapképzés során teljesítendő részvizsga az alapképzési időszak végén az 1. részvizsga (un. alapképzési vizsga: neuro-anatómiai, neurológiai és neuro-radiológiai ismeretek)

16.1.5.2. a szakgyakorlat idején teljesítendő részvizsga az 1-3 éves időszakot lezáró 2. részvizsga

16.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

16.2.1. Alapképzés 24 hó

16.2.1.1. 2 hó SBO sürgősségi gyakorlat,

16.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat

16.2.1.3. 2 hét mentőgyakorlat

16.2.1.4. 2 hó neuro-intenzív gyakorlat

16.2.1.5. 4 hó neuro-anatómiai és neurológiai alap-gyakorlat

16.2.1.6. 2 hó neuro-patológiai és neuro-onkológiai gyakorlat

16.2.1.7. 3 hó neuro-radiológiai diagnosztika és neuro-intervenció

16.2.1.8. 1 hó Idegsebészeti skill tréning (endoszkópos tanfolyammal)

16.2.1.9. 9 hó idegsebészeti alapgyakorlat

16.2.2. Szakgyakorlati képzés 48 hó

16.2.2.1. 12 hó koponya- és gerincsérültek kezelése degeneratív gerincbetegségek sebészete

16.2.2.2. 12 hó agydaganatok sebészete, liquor-keringési zavarok sebészete, gyermek-idegsebészet

16.2.2.3. 12 hó vérzéses agyi és spinális kórképek, és idegsebészeti kezelésük

16.2.2.4. 12 hó funkcionális idegsebészeti eljárások (sebészi fájdalom-csillapítás, a mozgászavarok sebészete, epilepszia-sebészet, endokrin sebészet

16.2.3. A szakorvosjelölt a szakképzés első három éve során köteles részt venni az idegsebészeti graduális képzés oktatási feladataiban a szakorvosa (tutora) felügyelete mellett. A képzés-önképzés rendszerében pedig oly módon vesz részt, hogy megjelenik a graduális tantermi előadásokon, heti szakmai referálásokon, a kazuisztikai megbeszéléseken, és szakmai ismereteiről, előre haladásáról rendszeresen számot ad az intézeti megbeszéléseken.

16.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

Az előírt gyakorló hely (gyakorló helyek) megnevezése: a grémium által kijelölt helyen és időpontban.

A vizsgák száma, típusa: 2 vizsga, szóbeli

A vizsga ideje: a 16.2.1. pontban, valamint a 16.2.2.1. pontban meghatározott képzési elemek teljesítése után

16.3.1. Az 1. részvizsga leírása

16.3.1.1. A részvizsga megnevezése: idegsebészeti alapvizsga

16.3.1.2. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga tárgyi feltételei: a vizsgára jelentkező megfelelő elhelyezésére, valamint a diagnosztikus kérdések (képalkotó anyagok) bemutatására alkalmas felszereltségű helység

16.3.1.3. A részvizsga feladatai (szóbeli vizsga):

16.3.1.3.1. Elméleti kérdések (anatómia, fiziológia, szabályozás, általános szempontok)

16.3.1.3.2. Diagnosztikus kérdések (képalkotó-, és elektrofiziológiai diagnosztika)

16.3.1.3.3. Diagnosztikus értékű klinikai tünetcsoportok

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam személyenként 30 perc

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: 70 % felett megfelelt.

16.3.1.4. Az 1. részvizsgával (alapvizsgával) elsajátított kompetenciák

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma a
kompetencia
eléréséhez
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.perifériás és centrális véna
biztosításának készsége
X50X
3.intra-artériás nyomásmérés
kivitelezése
X10X
4.gyomorszonda levezetéseX5X
5.endotrachealis intubációs végzéseX20X
6.lumbális punkció végzéseX20X
7.tudatzavarok felismerése, elkülönítéseX10X
8.sebészei neurológiai betegek
vizsgálata
X100X
9.diagnosztikus terv elkészítéseX100X
10.terápiás terve elkészítéseX100X
11.igazolás, leletek előkészítéseX50X
12.zárójelentés előkészítéseX50X
13.közreműködés ambuláns vizsgálat
során
X50X
14.lumbális gerinc rtg leletezéseX20X
15.koponya CT-felvételek értékelése,
elemzése
X50X
16.traumás gerinc CT-felvételek
értékelése, elemzése
X10X
17.nyaki gerinc MRI-felvételek
értékelése, elemzése
X30X
18.ágyéki gerinc MRI felvételek
értékelése, elemzése
X30X
19.koponya MRI felvétel értékelése,
elemzése
X50X
20.transcraniális Doppler vizsgálat
elvégzése, értékelése
X10X
21.nyaki carotis UH-vizsgálat leletének
elemzése
X10X
22.shockos beteg vizsgálata és
ellátásának ismerete
X5X
23.akut stroke-állapot felismerése, a beteg
ellátása
X10X
24.aneurysma-eredetű vérzéses
tünetegyüttes felismerése, kezelési
elvei
X10X
25.myastheniás állapot felismerése és az
akut kezelés kezdeményezése
X3X
26.Parkinson betegség és a
mozgászavarok elkülönítésének
ismerete
X5X
27.agyhalál és kritériumainak ismerete,
döntés-előkészítés
X3X
28.epilepsia és típusainak felismerése, és
a kezelés alapelveinek ismerete
X10X
29.cervicobrachialgiás tünetegyüttes
vizsgálata és kezelési terv készítése
X20X
30.lumboischialgiás tünetcsoport
felismerése, vizsgálata, terápiás terv
X50X
31.szemmozgás-zavarok vizsgálata,
kóroki szerepük ismerete
X20X
32.lumbális liquor-drainage végzéseX10X
33.thermofacetektómiás beavatkozás
végzése
X10X
34.epidurális kanül behelyezéseX5X
35.kiszakadt ágyéki korongsérv-műtét
végzése
X3X
36.shunt hasi szárának behelyezéseX2X
37.koponyaműtéti feltárás készítése
(duráig)
X20X
38.gerincműtéti feltárás készítése (duráig)X20X
39.secunder sutura készítése
koponyaműtétnél
X5X
40.secunder sutura készítése
gerincműtétnél
X5X

16.3.2. A 2. részvizsga leírása

16.3.2.1. A 2. részvizsga megnevezése: idegsebészeti kompetenciavizsga

A részvizsga időpontja: leghamarabb a szakmai képzés 3. évének befejezése után, valamint az előírt műtéti teljesítések alább megadott számainak igazolása után.

16.3.2.2. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga tárgyi feltételei: a vizsgára jelentkező megfelelő elhelyezésére, a neuro-traumatológiai és a degeneratív gerincsebészeti tevékenység elsajátítására alkalmas, a grémium által meghatározott osztály vagy klinika.

16.3.2.3. A 2. részvizsga feladatai (szóbeli vizsga):

16.3.2.3.1. Alapvető idegsebészeti gyakorlati alkalmasság minősítése a neuro-traumatológia és a degeneratív gerincbetegségek terén.

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam személyenként 30 perc. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: 70 % felett megfelelt.

16.3.2.4. Az 2. részvizsgával elsajátított kompetenciák:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma a
kompetencia
eléréséhez
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.koponya-sérült idegsebészeti beteg
vizsgálata
X50X
3.gerincsérült beteg vizsgálata,
terápiás terv elkészítése
X10X
4.idegsebészeti daganatos beteg
vizsgálata
X50X
5.ágyéki gerincfájdalmakkal
rendelkező beteg vizsgálata
X50X
6.klinikai összefoglalás, zárójelentés
előkészítése
X50X
7.koponyacsonti furatlyuk készítéseX10X
8.agykamrai drain behelyezése (liquor-
lebocsátási, nyomásmérési céllal)
X10X
9.navigáció-asszisztált punkció
végzése
X5X
10.nyílt szövet-biopsia agybólX2X
11.lumbális liquor-drainálásX20X
12.epidurális kanül behelyezéseX10X
13.thermofacetectomiaX5X
14.koponya-műtét feltárása (a duráig)X15X
15.kisebb craniotomia traumás esetbenX5X
16.epidurális vérzés eltávolításaX2X
17.krónikus subduralis haematoma
lebocsátása (furatlyuk + drain)
X5X
18.kisebb benyomatos
koponyacsonttörés ellátása
X2X
19.sebrevizio koponyaműtét után -
gyulladás miatt
X3X
20.- utóvérzés miattX3X
21.secunder sutura készítése
koponyaműtét után
X5X
22.gerincműtét feltárása a csigolyaívigX15X
23.ágyéki kiszakadt korongsérv műtét
végzése
X5X
24.spondylosis lumbalis - gyöki
decompressio készítése
X3X
25.- laminektómia készítéseX3X
26.halo felhelyezéseX2X
27.shunt hasi szárának behelyezéseX2X
28.sebrevízio gerincműtét után -
utóvérzés miatt
X2X
29.- gyulladás miattX2X
30.secunder sutura gerincműtét utánX5X

16.4. A SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

A szakvizsga megnevezése: idegsebészet

16.4.1. A szakvizsgára bocsátás feltételei

16.4.1.1. Az alapképzést lezáró idegsebészeti alapvizsga, valamint a második részvizsga sikeres teljesítése,

16.4.1.2. A 16.4.2. pont szerinti számú és típusú beavatkozás, műtét és a 16.4.3. pont szerinti számú és típusú beavatkozás, műtéti asszisztálás maradéktalan teljesítése,

16.4.1.3. Minimálisan 1 tudományos közlemény publikálása hazai vagy nemzetközi szakmai folyóiratban, és legalább 1 kongresszusi előadás tartása, poszter bemutatása hazai vagy nemzetközi kongresszuson.

16.4.1.4. A szakvizsgáig ajánlott az Európai Idegsebészeti Társaságok Szövetsége (EANS) írásbeli vizsgájának sikeres teljesítése, azonban ennek hiánya - az idegsebészeti grémiume véleménye alapján - nem akadálya a szakvizsgára bocsátásnak.

16.4.2. A szakvizsgáig teljesítendő feladatok és az ezekkel járó kompetenciák

AВСD
1.MűtétekMűtéti számokSzintezésEgyetemi
klinikán kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
műtétasszisztenciaI.II.III.IV.V.
2.1. Koponya-agysérülések
3.Furatlyuk, kamrai drainage,
ICP-mérés
4015XX
4.Krónikus subduralis
haematoma, hygroma
műtéte
2010XX
5.Epidurális, akut subdurális
haematoma műtéte
1520XX
6.Benyomatos
koponyacsonttörés
35XX
7.Traumás intracerebralis vérzés, contusio ellátása510XX
8.Decompresszív
craniektomia készítése
(traumás)
55XX
9.Cranioplasztika (traumás és
egyéb)
510XX
10.Duraplasztika, traumás
liquor-fistula
25XX
11.2. Supratentoriális daganat-műtétek
12.Primer (infiltratív) és áttéti
agydaganatok műtétei
4060XX
13.Meningeomák különféle
lokalizációban
820XX
14.Basis-tumorok (kivéve
hypophysis-tumort)
110XX
15.3. Hátsó koponyagödri daganatok műtétei
16.Primer (infiltratív) és áttéti
daganatok műtétei
725XX
17.Meningeoma különféle
lokalizációban
310XX
18.4. Agyi vascularis megbetegedések műtétei
19.Hypertóniás állományvérzés
műtéte
815XX
20.Decompresszíó (malignus
media-szindroma)
28XX
21.5. Liquorkeringési zavarok, hydrocephalus
22.Külső kamrai drainage (nem
traumás)
2010XX
23.Lumbális liquor-drainage1010XX
24.Shunt implantáció (primer,
felnőtt)
1020XX
25.- shunt revízió510XX
26.6. Degeneratív gerincbetegségek
27.Nyaki porckorongsérv,
spondylosis
1025XX
28.Lumbalis korongsérv, szák
gerinccsatorna műtéte
8080XX
29.Lumbalis spondylosisthesis1020XX
30.7. Gerincműtétek tumor és trauma miatt
31.Spinalis tumor - biopsia510XX
32.- extraduralis tumor műtéte510XX
33.Vertebroplasztika,
kyphoplasztika
510XX
34.Gerinctrauma - nyaki, háti
törés vagy ficam
1010XX
35.- ágyéki
törés vagy ficam
1015XX
36.- HALO
fixáció felhelyezése
55XX
37.8. Gyulladásos folyamatok
38.Intracraniális tályog,
ermpyema
510XX
39.Koponya (postop.)
sebreviziója
510XX
40.Spinális tályog, empíema15XX
41.Gerincműtét utáni
sebrevzízio
510XX
42.9. Fájdalomcsillapító beavatkozások
43.infiltráció,
thermocoaguláció
510XX
44.gerincvelői gyökök
infiltrációja kémiai szerrel
1010XX
45.egyéb fájdalomcsillapítás1010XX
46.10. Stereotaxiás és funkcionális beavatkozások
47.Stereotaxiás agyi biopsia510XX
48.11. Perifériás idegműtétek
49.leszorítás oldása, alagút-
szindrómák műtéte
26XX
50.Perifériás idegsérülés
ellátása, idegvarrat
24XX
51.12. Műtétek koponyasérült gyermekeken
52.Furatlyuk, kamrai drainage
koponyasérülteknél
55XX
53.Krónikus subdurális
haematoma, hygroma
műtéte
35XX
54.Benyomatos koponyatörésműtéti ellátása22XX
55.13. Gyermekkori hydrocephalus, fejlődési zavarok műtétei
56.Külső kamrai drainage (nem
traumás)
55XX
57.Shunt-műtét, vagy shunt
revízió műtéte
55XX

16.4.3. A szakvizsgáig teljesítendő műtéti asszisztálás számok

AВCD
1.MűtétekMűtéti számokSzintezésEgyetemi
klinikán kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
műtétasszisztenciaI.II.III.IV.V.
2.1. Supratentoriális daganat-műtétek
Hypophysis tumor
műtét - transcraniális
-2XX
3.- transsphenpidalis-10XX
4.Egyéb (kamrai,
pinealis) daganatok
műtétei
-5XX
5.2. Hátsó koponyagödri daganatok műtétei
6.Kisagy-hídszögleti
tumor eltávolítása
-5XX
7.Egyéb hátsó scalai daganatos beavatkozások-5XX
8.3. Agyi vascularis megbetegedések műtétei
9.Agyi aneurysma lezárása craniotomiából-20XX
10.Agyi AVM, AV-
fistula műtéte
-5XX
11.Occlusív agyi
érbetegség - EC-IC
bypass műtét
-2XX
12.Endarterektómia-10XX
13.Agyi aneurysma
endovasc. coillal
való elzárása
-30XX
14.Carotis- és agyi
érszűkület ellátása
(stent)
-10XX
15.4. Liquorkeringési zavarok, hydrocephalus
16.Endoszkóposkamrai
fenesztráció
-10XX
17.Arnold Chiari,
Dandy Walker
szindróma műtéte
-5XX
18.5. Degeneratív gerincbetegségek
19.Háti porckorongsérv-3XX
20.6. Gerincműtétek tumor és trauma miatt
21.intraduralis
extramedullaris tu.
-5XX
22.intramedullaris-2XX
23.7. Fájdalomcsillapító beavatkozások
24.trigeminalis
arcfájdalom -
Jannetta műtét
-5XX
25.8. Stereotaxiás és funkcionális beavatkozások
26.DBS-3XX
27.DREZ SCS. DRG3XX
28.Terápiás stimuláció
(perifériás, spinális)
-3XX
29.Intrathecalis pumpa, reservoire implantáció-2XX
30.Epilepsia-műtét-6XX
31.9. Gyermekkori daganat-műtétek
32.nagyagyféltekei
illetve kamrai
daganatok
-5XX
33.hátsó koponyagödri daganatos elváltozások-5XX
34.spinális daganatok-2XX
35.10. Gyermekkori hydrocephalus, fejlődési zavarok műtétei
36.Tethered cord,
meningokele műtét
-2XX

16.4.4. Szakvizsga feladatai:

16.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 3-5 nap.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: a szakorvosjelölt szakmai jártassága az önálló betegfelvétel és -leírás, a diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, differenciál-diagnosztikai elvek érvényesítése. Műtéti helyzetben a biztos tájékozódás, a megfelelő sebészi gyakorlati készség minősítése, és az intraoperatív eljárások szakmai protokolljainak ismeretének, továbbá általános szakmai jártasság, és a megfelelő kollegiális magatartás megítélése.

16.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: az idegsebészeti betegségek tünettanának, differenciál-diagnosztikájának, diagnosztikájának értékelése mellett a feladatként megjelölt három szakmai csoportba sorolt kórformák terápiájának számonkérése - a hazai gyakorlat és a szakirodalom ajánlásai szerint.

17. IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

17.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

17.1.1. A szakképesítés megnevezése: igazságügyi orvostan

17.1.2. A szakképzés időtartama: 54 hó

17.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 3 db

17.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

17.2.1. Alapképzés 24 hó

17.2.1.1. 12 hó kórbonctani vizsgálat és szövettan, hatósági és igazságügyi orvosi boncolások végzése, halottakkal kapcsolatos eljárások ismerete

17.2.1.2. 12 hó igazságügyi orvostani szakgyakorlatok

17.2.1.2.1. 2 hét igazságügyi genetikai gyakorlat (igazságügyi genetikai tevékenységet végző laboratóriumban)

17.2.1.2.2. 2 hét toxikológia gyakorlat (ebből legalább 1 országos illetékességű központi intézményben) teljes körű vizsgálati profillal rendelkező központi toxikológiai laboratóriumban

17.2.1.2.3. 1 hó helyszíni halottszemle gyakorlat országos illetékességű központi intézmény orvosszakértői hálózatban (minimum 25 eset, amennyiben ez nem teljesül egy hónap alatt, az esetszám a képzés időtartama alatt később is gyűjthető háziorvosi vagy rendőrségi halottszemle keretében is)

17.2.1.2.4. 1 hó sürgősségi betegellátó osztályon töltendő gyakorlat

17.2.1.2.5. 9 hó orvosszakértői tevékenységben történő részvétel (szakértői személyes vizsgálatok, iratok alapján történő véleményezés, szakkonzultánsi konzultáció közvetlen szakorvosi felügyelettel)

17.2.2. Szakgyakorlati képzés 30 hó

17.2.2.1. 1 hó belgyógyászat gyakorlat (ambulancia)

17.2.2.2. 2 hó igazságügyi pszichiátria gyakorlat (szakértő mellett, járóbeteg ellátásban, az igazságügyi pszichiátriai véleményezéshez kapcsolódó pszichológiai tesztvizsgálatok megismerése) és jelenlét a kötelező gyógykezelést elrendelő bírósági eljárás során történő igazságügyi pszichiátriai szakértői véleményezésnél legalább 5 alkalommal)

17.2.2.3. 1 hét Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet gyakorlat

17.2.2.4. 2 hó és 2 hét traumatológia gyakorlat (traumatológia ambulancia, reumatológia ambulancia, idegsebészeti ambulancia, gyermekellátó traumatológiai ambulancia, rehabilitációs osztályos gyakorlat)

17.2.2.5. 2 hét radiológia gyakorlat (vizsgáló módszerek, indikáció, leletértelmezés)

17.2.2.6. 2 hét egészségbiztosítás gyakorlat (össz-szervezeti egészségkárosodás és fogyatékossági kérelmek elbírálási folyamata) - (kormányhivatal orvosszakértői bizottsága)

17.2.2.7. 1 hét kriminalisztika gyakorlat (országos illetékességű központi intézményben, klasszikus kriminalisztikai területeken,)

17.2.2.8. 2 hét személyazonosítás és igazságügyi antropológia gyakorlat egyetemi intézetben vagy országos illetékességű központi intézmény antropológusa mellett

17.2.2.9. 22 hó igazságügyi orvostani szakgyakorlat

17.2.2.10. 2 hét szakvizsga felkészítő tanfolyam: a szakgyakorlati időn belül bármikor teljesíthető.

17.2.3. Az előírt esetszámok:

17.2.3.1. Boncolás és szövettani vizsgálat: 300 boncolás és 150 szövettani vizsgálat (150 hatósági, 50 igazságügy orvosi boncolás, 100 kórboncolás) - a teljes képzési idő időtartama alatt teljesítendő

17.2.3.2. Véleményadás büntetőeljárásban:

17.2.3.2.1. Testi sérülések vizsgálata: 50 (könnyű és súlyos sérülés, maradandóság és súlyos egészségkárosodás elbírálása, életveszély értékelése)

17.2.3.2.2. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés: 2

17.2.3.2.3. Befolyásoltság, toxikus állapotok vizsgálata (alkohol, kábítószer, gyógyszer, egyéb): 40

17.2.3.3. Véleményadás polgári peres eljárásban (30):

17.2.3.3.1. Egészségkárosodás: 15

17.2.3.3.2. Egészségügyi szolgáltató felelősségével kapcsolatos ügyek: 5

17.2.3.3.3. Egyéb kártérítési ügyek:10

17.2.3.4. Pszichiátriai szakértői vizsgálat: 40 (30 büntetőeljárásban, megfigyelői jelenlét 10 polgári peres ügyben igazságügyi pszichiáter szakértő mellett). Az ügyek a pszichiátriai szakgyakorlati időn kívül is teljesíthetők.

17.2.3.4.1. Igazságügyi pszichológiai vizsgálaton való részvétel: 4 (2 büntető és 2 polgári peres eljárásban)

17.2.3.5. Személyes orvosszakértői vizsgálat (büntető és polgári eljárásban), mely a fentiek bármelyikével teljesíthető: 40

17.2.3.6. Bűnjelvizsgálat (ide értve önártalomra használt eszközboncoláshoz kapcsolódó vizsgálatát is): 20

17.2.3.7. Tárgyaláson való részvétel: 15 alkalom

17.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

17.3.1. Az 1. részvizsga leírása

17.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

- 12 hó kórbonctani vizsgálat és szövettan, hatósági és igazságügyi boncolások végzése, halottakkal kapcsolatos eljárások ismerete

- az első részvizsga időpontja: első 12 hónap után

17.3.1.2. A részvizsga megnevezése: igazságügyi patológia alapvizsga

173.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma a
kompetencia
eléréséhez*
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Kórboncolás és hatósági boncolás
végzése
X10030
3.Igazságügyi orvosi boncolás végzéseX10-
4.Halottvizsgálati bizonyítvány
kitöltése
X8020
5.Szövettani leletezés alapszintenX60-

*: az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szakértőjelöltekre vonatkozó 57-58. § egyidejű alkalmazásával

17.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

b) Tárgyi feltételei: a 12 hó gyakorlat teljesítéséhez szükséges feltételek

17.3.1.5. Részvizsga feladatai:

17.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

c) A vizsga helyszíne: alapképzés helye

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: bonctechnikai ismeretek, kül-, és belvizsgálat, a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése, szövettani metszet alapszintű értékelése

17.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: az elméleti tudásszint megítélése, halottakkal kapcsolatos eljárások ismerete.

17.3.2. A 2. részvizsga leírása

17.3.2.1. Az 1. részvizsga sikeres teljesítését követően az alábbi képzési elemek teljesítése:

- 12 hó igazságügyi orvostani szakgyakorlat

- a 2. részvizsga időpontja: a második 12. hónap után

17.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: igazságügyi orvostan szakgyakorlati vizsga

17.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma
a kompetencia
eléréséhez
Egyetemi
klinikán kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.BetegvizsgálatX105
3.LeletértékelésX105
4.Önálló látlelet felvételX105

17.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika.

b) Tárgyi feltételei: a 12 hó gyakorlat teljesítéséhez szükséges feltételek.

17.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

17.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsga helyszíne: alapképzés helye.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: személyes vizsgálat és leletértékelés, gyakorlati vizsgálati módszerek, a kirendelői kérdések megválaszolásához szükséges speciális vizsgálatok, és szimulatív magatartásformák felismerésére irányuló ismeretek.

17.3.2.5.2.Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: személyes vizsgálat és leletértékelés, gyakorlati vizsgálati módszerek, a kirendelői kérdések megválaszolásához szükséges speciális vizsgálatok, és szimulatív magatartásformák felismerésére irányuló ismeretek.

17.3.3. A 3. részvizsga leírása

17.3.3.1. Az alábbi képzési elemek teljesítése:

- 24 hó alapképzés és részvizsgái teljesítését követően a képzés ideje alatt bármikor

- a vizsgára bocsátás feltétele: a kriminalisztika szakgyakorlat teljesítése

- a halottvizsgálati szaktanácsadó képesítés tartalmi követelményeinek (esetszámának) való megfelelés esetén

17.3.3.2. A 3. részvizsga megnevezése: halottvizsgálati szaktanácsadói részvizsga

A halottvizsgálati szaktanácsadói részvizsga követelményeinek érvényesítése: elméleti és szakmai képzést, a halottvizsgálattal kapcsolatos jogi ismeretek, valamint a gyakorlati képzésben foglalt esetszámokat ennek a vizsgának az időpontjára már kötelezően teljesítették és részvizsgát tettek belőle

17.3.3.3. A 3. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák)

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.A halál módjának, idejének és feltehető
okának megállapítása
A holttesten lévő sérülések dokumentálása
és a ruházaton való elváltozásokkal való
összevetése
A holttesten és környezetében talált azon
nyomok és anyagmaradványok felkutatása,
kiválasztása, biztosítása és rögzítése,
amelyek a halál tisztázásához szükségesek
A helyszínen vagy a holttest környezetében
talált tárgyak, anyagok és az adott sérülés
vagy halál elidézésére való
alkalmasságának vizsgálata
A holttest helyzetének vizsgálata
A holttest helyszínről való elszállításának
felügyelete
A halottvizsgálati bizonyítvány megfelelő
részeinek kitöltése
A holttestből vér-, és vizeletminta
biztosítása
XX

17.3.3.4. A 3. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: egyetemi klinika

b) Vizsgabizottság: egészségügyi vagy közigazgatási jogban jártas jogász, hatósági és igazságügyi boncolási és halottszemlézési gyakorlatot folytató igazságügyi orvosszakértő, kriminalisztikai jártasságú igazságügyi szakértő vagy felsőoktatási oktató.

17.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

17.4.1. A szakvizsga megnevezése: igazságügyi orvostan szakvizsga

17.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.Igazságügyi kórboncolás és kórboncolás makroszkópos végzéseI.
3.Hatósági és igazságügyi orvosi boncolás végzése kirendelés esetén
Tárgyaláson való részvétel
I.
4.Orvosi dokumentáció, eljárási iratok, valamint testi vizsgálat alapján
orvosszakértői vélemény előterjesztése társadalombiztosítási, egészségbiztosítási
és szociális szakkérdésekben (egészségkárosodás, fogyatékosság és
munkaképesség véleményezése, támogatásokra és ellátásokra való jogosultság
véleményezése)
I.
5.Orvosi dokumentáció, eljárási iratok, valamint személy vizsgálat alapján
orvosszakértői vélemény előterjesztése büntetőeljárásokban (sérülések keletkezési
mechanizmusára, gyógytartamára, gyógyfolyamatára, szövődményeire,
maradandó fogyatékosságra, súlyos egészségromlásra, életveszélyes állapotra,
halálos eredményre, okozati összefüggésre nézve, valamint alkohol, kábítószer,
pszichotróp anyag és más bódulatkeltő szer okozta befolyásoltságra vonatkozóan)
I.
6.Orvosi dokumentáció, eljárási iratok, valamint személy vizsgálat alapján
orvosszakértői vélemény előterjesztése polgári peres eljárásokban (balesetek,
sérülések, kórállapotok és károsodások, valamint kártérítési jogcímek
véleményezése, munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás megítélése)
I.
7.Orvosi dokumentáció, eljárási iratok, valamint pszichiáter szakértővel közösen
elvégzett személy vizsgálat alapján orvosszakértői vélemény előterjesztése,
valamint büntetőeljárásokban elmeorvosszakértői vélemény előterjesztésében
közreműködés
I.
8.Hibás orvosi tevékenység, egészségügyi ellátás orvosszakértői véleményezése,
szükség szerint szakkonzultánsok bevonása, büntető és polgári peres és peren
kívüli eljárásokban
I.
9.Holttestrész, csontmaradványok orvosszakértői vizsgálata és véleményezéseI.
10.Egyéb, jogszabályokban és szakmai szabályokban felsorolt orvosszakértői
tevékenység
I.
11.Autopsziás minta kórszövettani értékelése*II.

I. szint: saját indikáció alapján önállóan végzi

II. szint: önállóan szakorvosi szupervízió mellett végzi

*: műtéti és személyvizsgálati minta, és daganatpatológia kórszövettani diagnózis felállítására önállóan nem jogosult

17.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: az igazságügyi orvostani feladatok ellátásához szükséges minimumfeltételek megléte

17.4.4. Szakvizsga feladatai:

17.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsga helyszíne: szakvizsga központ (egyetemi klinika)

17.4.4.1.1. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

17.4.4.1.1.1. Boncolás és bonctechnikai ismeretek, kóros eltérések makroszkópos felismerése, nem természetes halálesetek, boncolási jegyzőkönyv készítése, halottakkal kapcsolatos eljárások ismerete, mintabiztosítás

17.4.4.1.1.2. Iratok alapján történő igazságügyi orvosszakértői vélemény adása 180 perc

17.4.4.1.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: igazságügyi orvostani és az igazságügyi orvosszakértésre vonatkozó ismeretek, egységes tételsor alapján.

18. INFEKTOLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

18.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

18.1.1. A szakképesítés megnevezése: Infektológia

18.1.2. A szakképzés időtartama: 55 hó

18.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 18 hó

18.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat, speciális képzés időtartama: 37 hó

18.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 3 db

18.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

18.2.1. Alapképzési program 1. modul

- 2 hó Sürgősségi betegellátás

- 1 hó interdiszciplináris intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

- 2 hét mentőgyakorlat

- 2,5 hó belgyógyászati gyakorlat

- 2 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

- 2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

- 8 hó infektológiai alapképzés

18 hónap

1. rész vizsga

18.2.2. Speciális képzés 2. modul

- 2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

- 3 hó infektológiai belosztályon

- 3 hó infektológiai gyermekosztályon

- 3 hó infektológiai ambuláns gyakorlat

11 hónap

2. részvizsga

18.2.3 Speciális képzés 3. modul

- 8 hó infektológiai belosztályon végzett gyakorlat

- 6 hó infektológiai bel-vagy gyermekosztályon (választható)

- 3 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat

- 3 hó onko-hematológiai-, immunológiai-, transzplantációs osztályos gyakorlat (osztály választható)

20 hónap

3. részvizsga

18.2.4. Speciális képzés 4. modul

- 2 hó járványügyi feladatokat ellátó államigazgatási szerv illetékes osztályán végzett gyakorlat

- 1 hó Kórház-higiénés osztályos gyakorlat

- 1 hó bőrgyógyászat gyakorlat, STD szakrendeléssel rendelkező helyen

- 1 hó pulmonológia osztály TBC ellátással rendelkező helyen

- 1 hó Infektológiai továbbképzések elosztva a 4 évre 6 hónap

18.3. RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

18.3.1. Az 1. részvizsga leírása

18.3.1.1. A részvizsga megnevezése: 1. modul teljesítését lezáró vizsga

18.3.1.2. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
intézeten kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.betegfelvétel (anamnézis,
fizikális státusz, kórlap kitöltés)
X50X
3.diagnosztikus és terápiás terv
készítése
X50X
4.betegellátás (lázlap írás, dekurz
írása)
X50X
5.zárójelentés írása, kódolásX50X
6.mikrobiológiai vizsgálat
indikációja, mintavétel
X10X
7.mikrobiológiai gyorstesztek,
ágymelletti mikrobiológiai
módszerek elsajátítása
X10X
8.egyéb diagnosztikai vizsgálatok
elrendelése
X25X
9.antibiotikum terápia elrendeléseX25X
10.antibiotikum terápia
nyomonkövetése
X25X
11.infekció prevencióX50X
12.vérvételX50X
13.haemocultura levételeX20X
14.vérgáz mintavételX10X
15.perifériás kenet készítése és
értékelése (vastagcseppkenet is)
X5X
16.transzfúzió adásaX20X
17.húgyhólyag katéterezés (férfi,
nő)
X10X
18.vizelet üledék vizsgálataX20X
19.haspunkcióX10X
20.endotracheális intubációX5X
21.centrális vénás kanül
behelyezése
X5X

18.3.1.3. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a helyszín biztosítása, szükség esetén a vizsgálatot segítő eszköz biztosítása

18.3.1.4. Az 1. részvizsga kiemelt témakörei:

- antimikróbás gyógyszerek és alkalmazásuk

- a mikrobiológia diagnosztika alapjai, az eredmények klinikai interpretálása

- sepsis, toxikus shock szindrómák

18.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:

18.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsga helyszíne: (kórterem). A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség, tudásalkalmazás.

18.3.1.5.2. Többszörös feleletválasztásos írásbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 20 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsga helyszíne: (iroda). A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség, tudásalkalmazás.

18.3.1.5.3. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

18.3.2. A 2. részvizsga leírása

18.3.2.1. A részvizsga megnevezése: 2. modul teljesítését lezáró vizsga

18.3.2.2. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megfelelésSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
intézeten kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.diagnosztikus és terápiás terv
készítése
X50X
3.betegellátás (lázlap írás, dekurz
írásas)
X50X
4.diagnosztikai vizsgálatok elrendeléseX25X
5.mikrobiológiai vizsgálat indikációja,
mintavétel
X10X
6.mikrobiológiai leletek interpretálásaX10X
7.antibiotikum terápia elrendeléseX25X
8.antibiotikus terápia nyomonkövetéseX25X
9.konzílium kéréseX10X
10.ambuláns betegellátásX50X
11.infekció prevencióX50X
12.vérgáz mintavétel, értékelésX10X
13.perifériás kenet készítése és
értékelése (vastagcseppkenet is)
X5X
14.mellkasi folyadék punctiojaX5X
15.haspunctioX5X
16.lumbálpunkcióX5X
17.nasogastricus szonda levezetése,
gyomormosás
X3X
18.csontvelő punctio aspirációval, kenet
készítése
X3X

18.3.2.3. A 2. részvizsga kiemelt témakörei:

- fontosabb infekciós klinikai szindrómák

- cardiovascularis infekciók

- légúti infekciók

- gastroenteralis infekciók, hepatitisek

- intraabdominalis infekciók

- húgyúti infekciók

- szülészeti és nőgyógyászati infekciók

- kiütésekkel, és nyirokcsomó megnagyobbodással járó infekciók

- bőr, lágyrész, csont, ízületi infekciók

18.3.2.4. Részvizsga feladatai:

18.3.2.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsga helyszíne: kórterem.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség, tudásalkalmazás.

18.3.2.4.2. Többszörös feleletválasztásos írásbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 20 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

d) A vizsga helyszíne: iroda

18.3.2.4.3. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

e) A vizsga helyszíne: grémiumvezető által kijelölt helyszínen.

18.3.3. A 3. részvizsga leírása

18.3.3.1. A 3. részvizsga megnevezése: 3. részvizsga

18.3.3.2. A 3. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
intézeten kívül,
akkreditált
képzőhelyen
is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.zárójelentés írása, kódolásX50X
3.mikrobiológiai leletek interpretálásaX25X
4.molekuláris biológiai és szerológiai leletek
interpretálása
X15X
5.antibiotikum terápia elrendeléseX25X
6.antibiotikus terápia nyomonkövetéseX25X
7.ambuláns betegellátásX50X
8.konzílium adásaX20X
9.védőoltási tanácsadásX20X
10.infekció prevencióX50X
11.mellkasi folyadék punctiojaX5X
12.haspunctioX5X
13.lumbálpunkcióX10X
14.nasogastricus szonda levezetése,
gyomormosás
X5X
15.punch biopsziaX3X

18.3.3.3. A 3. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: a helyszín biztosítása, szükség esetén a vizsgálatot segítő eszköz biztosítása

18.3.3.4. A 3. részvizsga kiemelt témakörei:

- zoonozisok

- behurcolható trópusi betegségek

- invaziv gombainfekciók

- csökkentimmunitású betegek infekciói (veleszületett immunhiányos állapotok, AIDS, transzplantáltak, immunszuppresszív terápiában részesülők infekciói)

- nozokomiális infekciók, kórokozói, kezelésük

- protézis, - iv kanül asszociált infekciók

- bioterrorizmus

- infekciók megelőzése (ab profilaxis, vakcináció)

- infekció kontroll, antibiotikum stewardship

18.3.3.5. A 3. részvizsga feladatai:

18.3.3.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc. A vizsga helyszíne: kórterem. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

18.3.3.5.2. Többszörös feleletválasztásos írásbeli vizsga

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 20 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsga helyszíne: iroda.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

18.3.3.5.3. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

e) A vizsga helyszíne: grémiumvezető által kijelölt helyszínen.

18.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

18.4.1. A szakvizsga megnevezése: Infektológia

18.4.2. A szakvizsgáig teljesítendő feltételek: 1-3. sikeres részvizsgák, valamint a 18.4.4. pont szerinti beavatkozások

18.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВС
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma
2.infektológiai betegellátásI.50
3.diagnosztikus és terápiás döntések meghozatalaI.50
4.konzílium adásaI.50
5.védőoltási tanácsadásI.25
6.infekciókontroll, antibiotikum stewardshipben való részvételI.50

18.4.4. Az Infektológia szakvizsgához szükséges további beavatkozásokon való részvételek száma:

AВ
Beavatkozás típusaEsetszám
1.felső panendoscopos vizsgálat (részvétel)15
2.colonoscopos vizsgálat (részvétel)5
3.hasi UH vizsgálat (részvétel) esetleg készség4
4.ERCP (részvétel)5
5.májbiopsia (részvétel)3
6.centrális véna kanülálása (részvétel)10
7.transthoracalis echocardiographia (részvétel)5
8.endotrachealis intubatio (részvétel)5
9.liquor vizsgálat (részvétel)5
10.bronchoscopos vizsgálat (részvétel)5

18.4.5. A szakvizsga feladatai

18.4.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség, tudásalkalmazás.

18.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %.

b) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni.

c) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: felkészültség és tudásalkalmazás.

19. KARDIOLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

19.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

19.1.1. A szakképesítés megnevezése: Kardiológia

19.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

19.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

19.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

19.2.1. Kardiológiai alapmodul 24 hó

19.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

19.2.1.2. 1 hó interdiszciplináris intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

19.2.1.3. 2 hét mentőgyakorlat

19.2.1.4. 1 hó pulmonológia osztályon töltött gyakorlat

19.2.1.5. 1 hó belgyógyászat - gasztroenterológia osztályon töltött gyakorlat

19.2.1.6. 1 hó belgyógyászat - nefrológia osztályon töltött gyakorlat

19.2.1.7. 1 hó belgyógyászat - diabetológiai osztályon töltött gyakorlat

19.2.1.8. 11 hó általános kardiológia gyakorlat (II.a - III.b)

19.2.1.9. 3.5 hó sürgősségi szakmaspecifikus intenzív osztályos kardiológia gyakorlat (II.a - III.b)

19.2.1.10. 1 hó pacemaker, arritmia ambulancia gyakorlat (III.a - III.b)

19.2.1.11. 1 hó sürgősségi echokardiográfia gyakorlat (II.a - III.b)

19.2.2. Kardiológia emelt szintű modul 36 hó

19.2.2.1. 2 hó echokardiográfia gyakorlat (II.a - III.b)

19.2.2.2. 3 hó sürgősségi szakmaspecifikus intenzív osztályos kardiológia gyakorlat (II.a - III.b)

19.2.2.3. 3 hó általános kardiológia gyakorlat (mindenkinek II.a)

19.2.2.4. 8 hó általános kardiológia gyakorlat (II.a - III.b)

19.2.2.5. 6 hó általános kardiológia gyakorlat (III.b - centrumgyakorlat)

19.2.2.6. 3 hó sürgősségi szakmaspecifikus intenzív osztályos kardiológia gyakorlat (III.b - centrumgyakorlat)

19.2.2.7. 1 hó szívsebészeti osztályon töltött gyakorlat (III.b - centrumgyakorlat)

19.2.2.8. 2 hó intervenciós kardiológia gyakorlat (III.b - centrumgyakorlat)

19.2.2.9. 2 hó elektrofiziológia gyakorlat (III.b - centrumgyakorlat)

19.2.2.10. 1 hó pacemaker ambulancia + műtő gyakorlat (III.b - centrumgyakorlat)

19.2.2.11. 1 hó kardioCT, kardioMR gyakorlat

19.2.2.12. 4 hó szabadon választható szubspecialitás (képalkotó, intenzív osztály, intervenciós kardiológia, aritmológia, felnőtt kongenitális kardiológia, szívelégtelenség)

19.2.3. A grémiumvezetők jóváhagyásával egyéni tanrend is elfogadásra kerülhet

19.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

19.3.1. Az 1. részvizsga leírása

19.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

12 hónapos képzési idő elvégzését követően

19.3.1.2. Az 1. részvizsga megnevezése: Kardiológiai Sürgősségi Ellátás részvizsga

19.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák-amennyiben a feltüntetett esetszámokat a jelölt teljesítette):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Akut mellkasi fájdalom diff.dg.-ja,
ellátása
X50X
3.Akut nehézlégzés diff.dg.-ja, ellátásaX50X
4.Akut keringési elégtelenség, sokkos
állapot diff.dg.-ja, ellátása
X50X
5.Újraélesztett beteg ellátásaX10X
6.ABPMX50X
7.artéria punkcióX20X
8.Astrup mintavétel és a lelet értékeléseX10X
9.endotrachealis intubációX10X
10.hólyag-katéterezés (férfi, nő)X20X
11.mellkasi folyadék punkcióX5X
12.mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX10X
13.perifériás véna biztosításaX50X
14.reanimációX10X
15.zárt rendszerű vérvételX50X
16.EKG felvétel értékeléseX1000X
17.Holter EKG felvétel értékeléseX200X
18.terheléses EKG felvétel készítése és
értékelése
X100X
19.transthoracalis echocardiographiás
vizsgálat
X300X
20.transzfúzió adásaX20X
21.ideiglenes pacemaker bevezetésX10X
22.elektromos kardioverzióX20X
23.centrális véna kanülálásaX10X
24.pericardium punkcióX5X

19.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: kardiológia osztály feltételei

19.3.1.5. Részvizsga feladatai:

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A gyakorlati készség megítélése alapszintű elméleti tudásszinttel, a sürgősségi kardiológia témakörére fókuszálva. Kiemelten az akut kardiológiai kórképek diagnosztikájának és ellátásának ismerete szükséges.

19.3.1.5.1. Gyakorlati vizsga:

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Betegvizsgálat-betegellátás kardiológiai szakspecifikus intenzív terápiás osztályon.

19.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Akut kardiológiai kórképek diagnosztikájának és ellátásának ismerete. Alapvetően a VI. éves szigorlati tételsor alapján az akut kardiológiai-angiológiai kórképek tételei.

19.3.2. A 2. részvizsga leírása

19.3.2.1. A 2. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

Kardiológia alapmodul (a 19.2.1. pont szerinti képzés) teljesítése

19.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Kardiológia alapmodul részvizsga

19.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.ABPMX50X
3.artéria punkcióX20X
4.Astrup mintavétel és a lelet értékeléseX10X
5.endotrachealis intubációX10X
6.hólyag-katéterezés (férfi, nő)X20X
7.mellkasi folyadék punkcióX5X
8.mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX10X
9.perifériás véna biztosításaX50X
10.reanimációX10X
11.zárt rendszerű vérvételX50X
12.EKG felvétel értékeléseX1000X
13.Holter EKG felvétel értékeléseX200X
14.terheléses EKG felvétel készítése és értékeléseX100X
15.transthoracalis echokardiográfiás vizsgálatX300X
16.transzfúzió adásaX20X
17.ideiglenes pacemaker bevezetésX10X
18.elektromos kardioverzióX20X
19.centrális véna kanülálásaX10X
20.pericardium punkcióX5X
21.transoesophagealis echokardiográfiás vizsgálatX50X

19.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: kardiológia osztály feltételei

19.3.2.5. Részvizsga feladatai:

19.3.2.5.1. Betegágy mellett végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az általános kardiológiai osztályos ellátás gyakorlati alapjai (anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése).

d) A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladatok végrehajtása a kompetencia táblázat alapján.

19.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A gyakorlati készség megítélése alapszintű elméleti tudásszinttel. Alapvetően a VI. éves szigorlati tételsor alapján általános kardiológiai-angiológiai ismeretek, kiemelten az akut kardiológiai kórképek, szívelégtelenség diagnosztikájának és ellátásának ismerete.

19.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

19.4.1. A szakvizsga megnevezése: Kardiológia szakvizsga

19.4.2. A szakvizsga megkezdéséhez előírt feltételek:

19.4.2.1. A részvizsgák sikeres teljesítése

19.4.2.2. Az alábbi követelmények teljesítése:

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán
kívül,
akkreditált
képzőhelyen
is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.anti-aritmia készülék programozásX50X
3.vaszkuláris UH vizsgálatX20X
4.koronarográfiában való részvételX200X
5.perkután koronária intervencióban való
részvétel
X100
6.stress echokardiográfiás vizsgálatX15X
7.szív MRI vizsgálatX50X
8.szív-, koronária CT vizsgálatX50X
9.CRT implantációban való részvételX10X
10.diagnosztikus invazív elektrofiziológiai
vizsgálat
X25X
11.ICD implantációban való részvételX5X
12.ILR implantációban való részvételX5X
13.intervenciós szívbillentyű beavatkozásX15X
14.jobbszívfél-katéterezésben való részvételX5X
15.katéterablációban való részvételX15X
16.PM implantációban való részvételX35X
17.szívműtétben való részvételX15X

19.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.a 3.1.3. pontban foglalt kompetenciákI.
3.a 3.2.3. pontban foglalt kompetenciákI.
4.a 4.2.2. pontban foglalt kompetenciák
Egyes beavatkozások önálló végzését a kardiológiai grémium, a szakmai tagozat
és az adott kardiológiai ellátó egység további feltételekhez, licenc vizsgához
kötheti.
I.

19.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: egyetemi klinika (III. progresszivitási szintnek megfelelő)

19.4.5. Szakvizsga feladatai:

19.4.5.1. Betegágy mellett végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 4 óra

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is. Legalább egy sürgősségi helyzet ellátása (skill körülmények is megfelelőek.). A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladatok végrehajtása a kompetencia táblázat alapján

19.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: 3 tétel húzása az egyetemek által elfogadott közös tételsor alapján.

20. KLINIKAI GENETIKA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

20.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

20.1.1. A szakképesítés megnevezése: Klinikai genetika

20.1.2. A szakképzés időtartama: 48 hó

20.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

20.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

20.2.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

20.2.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

20.2.3. 2 hét mentőgyakorlat

20.2.4. 12 hó genetikai tanácsadás (alapvető kommunikációs készségek elsajátítása, családi anamnézis felvétele, fenotípizálás, HPO terminológia, pszichológiai ismeretek, szindróma-diagnosztika, genetikai tesztek indikációjának az elsajátítása)

20.2.5. 4 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlat

20.2.6. 3 hó szülészeti-nőgyógyászati gyakorlat

20.2.7. 1 hó bőrgyógyászat

20.2.8. 1 hó szemészet

20.2.9. 1 hó rehabilitációs gyakorlat

20.2.10. 3 hó belgyógyászati gyakorlat (ebből minimum 2 hó kardiológia)

20.2.11. 4 hó onkológiai, hematológiai gyakorlat (onkoteamben való részvételt is magában foglal, továbbá 1 hó onkopatológiai laborban töltendő)

20.2.12. 2.5 hó neurológiai gyakorlat

20.2.13. 1 hó pszichiátriai gyakorlat

20.2.14. 4 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat (beleértve a molekuláris citogenetikai gyakorlatot is)

20.2.15. 8 hó molekuláris genetikai laborgyakorlat (beleértve bioinformatikai alapkészségek elsajátítását)

20.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

20.3.1. Az 1. részvizsga leírása

20.3.1.1. Az 1. részvizsgára legkorábban a képzés 3,5 hónapját követően kerülhet sor. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

- 2 hó sürgősségi gyakorlat,

- 1 hó ITO,

- 2 hét mentőgyakorlat

20.3.1.2. A részvizsga megnevezése: a 20.3.1.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga

Ügyeleti kompetencia részszakvizsga

20.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Részletes anamnesis felvétel, fenotipizálásX30X
3.Belgyógyászati, gyermekgyógyászati,
neurológiai fizikális vizsgálat
X30X
4.Ügyeleti betegellátás esetén döntéshozatalX30X

Az 1. részvizsga letételét követően a rezidens ügyeleti tevékenységet szakorvosi felügyelet mellett elláthat

20.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: klinikai genetika szakmakóddal működő intézmény feltételei

20.3.1.5. A részvizsga feladatai:

20.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: az általános sürgősségi betegellátás alapjainak ismerete különös tekintettel az öröklete metabolikus betegségekre. A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 2 db kompetenciát kell megmérni az 20.3.1.3 pont listából.

20.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése.

20.3.2. A 2. részvizsga leírása

20.3.2.1. A 2. részvizsgára legkorábban a képzés 18. hónapját követően kerülhet sor. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

a) az 1. részvizsga sikeres letétele

b) legalább 4 hó genetikai tanácsadás gyakorlat,

c) legalább 2-2 hónap gyakorlat a következő képzési elemekből: gyermekgyógyászat, szülészet és nőgyógyászat, neurológia, belgyógyászat.

20.3.2.2. A részvizsga megnevezése: a 20.3.2.1 pont szerinti képzést lezáró részvizsga

Preteszt genetikai tanácsadási részvizsga

20.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Genetikai tanácsadásX150X
3.Családi anamnézis felvétele,
családfa elemzése
X150X
4.Részletes anamnesis felvétel,
fenotipizálás
X150X
5.Preteszt genetikai tanácsadás
(kivéve preszimptomás
tanácsadás és gravida prenatalis
diagnosztikája)
XX50X
6.Polygénes öröklődésű betegségek
ismétlődési kockázatának
becslése
X20X
7.Dysmorphológiai jegyek leírásaX40X
8.Szindrómakeresés, a
leggyakoribb szindrómák
felismerése
X40X
9.Szindrómakeresés: internetes
adatbázisok, szindróma atlaszok
használata
X40X
10.Esetmegbeszélés (differenciál
diagnosztika, terápia választás,
utókövetés, eset management,
kommunikációs nehézségek
megbeszélése)
X100X
11.Genetikai tanácsadás az
ismétlődés megelőzésére
(prenatalis, preimplantációs
diagnosztika)
X100X
12.Mesterséges intelligencia alapú
software-k használata a
diagnosztikában és a terápia
választásában
X50X
13.Anyagcsere szűrések
megtekintése, megbeszélése
X30X
14.Mintavétel a vizsgálatokhozX150X
15.Intrauterin diagnosztika
indikációi
X20X
16.Biokémiai magzati diagnosztika
indikációi
X20X
17.Intrauterin diagnosztika
indikációi
X20X

Preteszt genetikai tanácsadást - a preszimptómás genetikai tanácsadás kivételével - önállóan végezhet.

20.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: klinikai genetika szakmakóddal működő intézmény feltételei.

20.3.2.5. A részvizsga feladatai:

20.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Genetikai tanácsadás gyakorlati alapjai (auto-, és családi anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv készítése). A vizsgához kapcsolódóan gyakorlati részfeladat végrehajtása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 20.3.2.3. pontban meghatározottak közül.

20.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése.

20.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

20.4.1. A szakvizsga megnevezése: Klinikai genetika szakvizsga

20.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán kívül,
akkreditált képzőhelyen
is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Genetikai tanácsadásX150X
3.Részletes anamnesis felvétel,
fenotipizálás
X150X
4.Preteszt genetikai tanácsadás
(egyes gének, karyotypizálás,
NIPT, génpanelek, prenatalis
diagnosztika)
X50X
5.Átfogó genomi tesztek és PGD)
preteszt genetikai tanácsadása
(WES, WGS, aCGH)
X20
6.Átfogó genomi tesztek
poszteszt genetikai tanácsadás
(Panel és WES is)
X20
7.Genetikai tesztek indikációja,
az eredmény értékelése, a
páciens felé annak
kommunikációja
X50X
8.Polygénes öröklődésű
betegségek ismétlődési
kockázatának becslése
X20X
9.Pharmacogenetikai tanácsadás
(indikáció, eredmény
értelmezés)
X10
10.Dysmorphológiai jegyek leírásaX40X
11.Szindrómakeresés, a
leggyakoribb szindrómák
felismerése
X40X
12.Szindrómakeresés: internetes
adatbázisok, szindróma atlaszok
használata
X40X
13.Esetmegbeszélés (differenciál
diagnosztika, terápia választás,
utókövetés, eset management,
kommunikációs nehézségek
megbeszélése)
X100
14.Ritka betegségek gén és fehérje
specifikus kezelése (ERT,
génterápia, siRNS alapú
terápia)
X50
15.Genetikai betegek gondozása,
fejlesztése, rehabilitáció
tervezése
X50
16.Genetikai tesztek indikációja,
az eredmény értékelése, a
család felé annak
kommunikációja
X150X
17.Genetikai tanácsadás az
ismétlődés megelőzésére
(prenatalis, preimplantációs
diagnosztika)
X100X
18.Targetált gén panelek, teljes
exom és teljes genom tesztek
eredményeinek értelmezése
X50
19.Mesterséges intelligencia alapú
software-k használata a
diagnosztikában és a terápia
választásában
X50
20.Korábban készült genetikai
tesztek újra értelmezése
(indikáció, újraértelmezés,
irodalom keresés)
X10
21.Prevenciós terv készítéseX50X
22.Jogi és etikai szempontok
megbeszélése (konkrét esetek is
bevonandóak a megbeszélésbe)
X50X
23.Anyagcsereszűrések
eredményének megbeszélése
X30
24.Mintavétel a vizsgálatokhozX150X
25.Molekuláris genetikai
diagnosztika
X40
26.NIPT vizsgálat indikációja,
kóros lelet interpretációja
X20X
27.Intrauterin diagnosztika
indikációi
X20X
28.Kromoszóma rendellenességek
kimutatásának, módszereinek
ismerete, esetmegbeszélés
X10X
29.Herediter tumorszindrómák
felismerése
X20X
30.Rizikóbecslés tumorszindrómás
beteg esetében, prevenciós terv
megbeszélése, genetikai
tanácsadás
X20
31.Onkoteamen való részvételX20
32.Személyre szabott gyógyszerek
indikálásában közreműködés
X20

20.4.3. Szakvizsga feladatai:

20.4.3.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 40 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló genetikai tanácsadás, betegelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a differenciál diagnosztikát is.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 10 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 20.4.2. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

20.4.3.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 60 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A szóbeli vizsga során a jelöltek tételt húznak (a tételek mellékletben).

d) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A ritka genetikai betegségek tünettanának, differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése a tételek és az ahhoz kapcsolódó vizsgakérdések alapján.

21. KLINIKAI LABORATÓRIUMI GENETIKA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

21.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

21.1.1. A szakképesítés megnevezése: Klinikai laboratóriumi genetika

21.1.2. A szakképzés időtartama: 48 hó

21.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1 db

21.2. A KÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

21.2.1. 6 hó klinikai genetikai tanácsadás, mely magában foglalja az etikai és jogi ismeretek elsajátítását

21.2.2. 1 hó általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

21.2.3. 12 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat

21.2.3.1. 2 hó prenatalis karyotypizálás vizsgálatot végző laboratóriumban

21.2.3.2. 4 hó postnatális karyotypizálás vizsgálatot végző laboratóriumban

21.2.3.3. 2 hó fluoreszcsencia in situ hibridizációt (FISH) végző laboratóriumban

21.2.3.4. 4 hó array komparatív genomiális hibridizációt (CGH) végző laboratóriumban

21.2.4. 15 hó genetikai, genomikai betegségek molekuláris genetikai diagnosztikája

21.2.4.1. 5 hó Sanger szekvenálás

21.2.4.2. 2 hó multiplex ligáció függő próba amplifikáció (MLPA)

21.2.4.3. 8 hó új generációs DNS szekvenálási (NGS) technikák

21.2.5. 3 hó komplex betegségek diagnosztikája

21.2.6. 1 hó farmakogenetika, mutáció specifikus terápia

21.2.7. 4 hó bioinformatika, genetikai adatbázisok az interneten és nemzetközi hálózatok, regiszterek

21.2.8. 6 hó tumorgenetika, öröklött tumorhajlam genetikai diagnosztikája

21.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A képzés során egy részvizsgára kerül sor (A vagy B), attól függően, hogy a szakképzésben részt vevő képzése a két fő diagnosztikai ág (citogenetika, molekuláris genetika) közül melyiken indult el.

21.3.1. Az A részvizsga leírása

21.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

a) 6 hó klinikai genetikai tanácsadás, mely magában foglalja az etikai és jogi ismeretek elsajátítását

b) 1 hó általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

c) 12 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat (melyből 2 hó prenatális kromoszóma vizsgálat, 4 hó postnatális kromoszóma vizsgálat, 2 hó FISH, 4 hó array CGH)

d) 4 hó bioinformatika, genetikai adatbázisok az interneten és nemzetközi hálózatok, regiszterek

21.3.1.2. Tutor véleménye a részvizsgára bocsáthatóságról: szükséges

21.3.1.3. A részvizsga megnevezése: a 21.2.1-21.2.3. és a 21.2.5-21.2.7. pont szerinti képzést lezáró A részvizsga

21.3.1.4. Az A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán
kívül,
akkreditált
képzőhelyen
is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Családi és egyéni fizikális és
anamnesztikus adatok értékelése
citogenetikai, molekuláris citogenetikai
vizsgálatok esetén
X200X
3.Családfa-készítés (familiáris
kromoszóma-aberrációk)
X20X
4.Citogenetikai és molekuláris
citogenetikai vizsgálati minták
elfogadhatóságának meghatározása
X200X
5.Citogenetikai és molekuláris
citogenetikai vizsgálatok sorrendjének
meghatározása, prioritizálás
X200X
6.Citogenetikai és molekuláris
citogenetikai vizsgálati minták
feldolgozásának, analízisének irányítása
X200-
7.Döntés belső vagy külső konzultáció
szükségességéről
X200-
8.Normál és kóros kariotípusú minta
értékelése citogenetikai analizáló
szoftverrel (prenatális, postnatális,
onkogenetika)
X200-
9.Kariotípus leírása, az eredmény
szöveges interpretálása (prenatális,
postnatális, onkogenetika)
X200-
10.FISH vizsgálat kiértékelése, eredmény
leírása, az eredmény szöveges
interpretálása
X200-
11.Array-komparatív genomiális
hibridizáció eredmény értékelése,
variánsok klasszifikációja, szöveges
interpretáció (prenatális, postnatális,
onkogenetika)
X50-
12.Kromoszómatörékenységi vizsgálat
kiértékelése és az eredmény szöveges
interpretálása
X5-
13.Citogenetikai leletírásX200-
14.FISH leletírásX200-
15.Array CGH leletírásX50-
16.Reprodukciós döntéshozatallal és
családvizsgálatokkal kapcsolatos
vizsgálatok eredmény értékelése és
szöveges interpretálása
X50-
17.Új tesztrendszerek optimalizálása,
validálása és alkalmazása
X5-

21.3.1.5. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: citogenetikai profillal is rendelkező diagnosztikai genetikai labor

21.3.1.6. Részvizsga feladatai:

21.3.1.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: citogenetikai vagy molekuláris citogenetikai (FISH, array CGH) vizsgálatra érkezett minta esetén kérőlap áttekintése, klinikai adatok ismeretében döntés a kért vizsgálat megfelelőségéről, esetleges klinikai konzultáció szükségességéről, a minta elfogadhatóságáról, több kért vizsgálat esetén döntés azok sorrendjéről, döntés esetleges kiegészítő, vagy megerősítő vizsgálat szükségességéről, vizsgálat prioritizálás. Citogenetikai vagy molekuláris citogenetikai interpretatív leletírás (ISCN nómenklatúra, helyes leletformátum alkalmazásával).

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 21.3.1.4. pont szerinti kompetencia listából.[107]

21.3.1.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Alapvetően: genetikai tanácsadás intézménye és gyakorlatának főbb elemei, családfa szerkesztés és elemzés, kromoszóma analízis, array CGH, FISH elméleti háttere, előbbi analízisek indikációi, diagnosztikai hatékonysága, korlátai, citogenetikai, molekuláris citogenetikai alapfogalmak, citogenetikai, molekuláris citogenetikai leletírás elemei, citogenetikai, molekuláris citogenetikai kiértékelő szoftverek, online adatbázisok, variáns klasszifikáció, ISCN nómenklatúra.

21.3.1.6.3. Írásbeli feladat

21.3.2. А В részvizsga leírása

A képzés során egy részvizsgára kerül sor (A vagy B), attól függően, hogy a szakképzésben részt vevő képzése a két fő diagnosztikai ág (citogenetika, illetve molekuláris genetika) közül melyiken indult el.

21.3.2.1. Az alábbi képzési elemek teljesítése:

a) 6 hó klinikai genetikai tanácsadás, mely magában foglalja az etikai és jogi ismeretek elsajátítását

b) 1 hó általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

c) 15 hó genetikai, genomikai betegségek molekuláris genetikai diagnosztikája

d) 5 hó Sanger szekvenálás

e) 2 hó MLPA

f) 8 hó NGS technikák

g) 4 hó bioinformatika, genetikai adatbázisok az interneten és nemzetközi hálózatok, regiszterek

21.3.2.2. Tutor véleménye a részvizsgára bocsáthatóságról: szükséges

21.3.2.3. A részvizsga megnevezése: В részvizsga (a képzés 26. hónapja után, amennyiben a jelölt szakképzése a molekuláris diagnosztikai ágon indult el).

21.3.2.4. А В részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Családi és egyéni fizikális és
anamnesztikus adatok értékelése
molekuláris genetikai vizsgálatok
esetén
X200-
3.Családfa-készítésX20-
4.Molekuláris genetikai vizsgálatok
sorrendjének meghatározása,
prioritizálás
X200-
5.Döntés belső vagy külső konzultáció
szükségességéről
X200-
6.Bayes-féle kockázatbecslés
monogénes betegségekben
X50-
7.Molekuláris genetikai vizsgálati
minták elfogadhatóságának
meghatározása
X200-
8.Molekuláris genetikai vizsgálati
minták feldolgozásának, analízisének
irányítása
X200-
9.Monogénes betegségek: eredmények
kiértékelése, variáns klasszifikáció,
interpretáció, leletírás
X100-
10.Farmakogenetikai vizsgálat:
eredmények kiértékelése,
interpretáció, leletírás
X50-
11.Molekuláris vagy citogenetikai
onkogenetikai diagnosztika
(szomatikus eltérések): eredmények
kiértékelése, variáns klasszifikáció,
interpretáció, leletírás
X100-
12.Bioinformatikai analízis szupervíziója,
irányítása
X200-
13.Öröklött tumorhajlam genetikai
diagnosztikája: eredmények
kiértékelése, variáns klasszifikáció,
interpretáció, leletírás
X50-
14.Új tesztrendszerek optimalizálása,
validálása és alkalmazása
X5-
15.Prenatális molekuláris genetikai
vizsgálatok eredmény értékelése és
szöveges interpretálása
X50-
16.Reprodukciós döntéshozatallal és
családvizsgálatokkal kapcsolatos
vizsgálatok eredmény értékelése és
szöveges interpretálása
X50-

21.3.2.5. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: diagnosztikai genetikai labor

21.3.2.6. Részvizsga feladatai:

21.3.2.6.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: molekuláris genetikai vizsgálatra érkezett minta esetén kérőlap áttekintése, klinikai adatok ismeretében döntés a kért vizsgálat megfelelőségéről, esetleges klinikai konzultáció szükségességéről, a minta elfogadhatóságáról, több kért vizsgálat esetén döntés azok sorrendjéről, döntés esetleges kiegészítő, megerősítő vizsgálat szükségességéről, prioritizálás. Molekuláris genetikai interpretatív leletírás (HGVS nómenklatúra, helyes leletformátum alkalmazásával).

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni a 21.3.1.4. vagy 21.3.2.4. pont szerinti kompetencia listából.

21.3.2.6.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése. Alapvetően: családfaszerkesztés és elemzés, molekuláris genetikai vizsgálómódszerek, molekuláris genetikai analízisek indikációi, molekuláris genetikai alapfogalmak, molekuláris genetikai leletírás elemei, molekuláris genetikai kiértékelő szoftverek, populációs és betegség-specifikus adatbázisok, variáns klasszifikáció, HGVS nómenklatúra.

21.3.2.6.3. Írásbeli vizsgafeladat

Sikeres részvizsga esetén önállóan folytathat interpretatív leletezést, de a lelet aláírására a szakvizsga megszerzése előtt nem jogosult.

21.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

21.4.1. A szakvizsga megnevezése: Klinikai laboratóriumi genetika

A szakvizsgát sikeresen abszolváló szakember klinikai laboratóriumi genetikus szakorvos, abban az esetben, ha orvosi alapképzettséggel rendelkezik, a nem orvos végzettségű a szakvizsgát sikeresen abszolváló kolléga a klinikai laboratóriumi genetikus.

21.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВС
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésEgyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
2.Családi és egyéni fizikális és anamnesztikus adatok
értékelése, családfa-készítés és elemzés képessége. Bayes-
féle kockázatbecslés, empirikus kockázatbecslés.
Biobankokkal és genetikai teszteléssel kapcsolatos etikai és
jogi kérdések ismerete.
I.X
3.Variánsok (SNV, CNV) klasszifikációja nemzetközi
irányelvek alapján. Leletírás általános szabályai. Általános
nemzetközi nevezéktani rendszerek és online források,
adatbázisok ismerete. Bioinformatikai analízis ismerete,
szupervíziója.
I.X
4.Jártasság a tesztrendszerekben, módszerekben, beleértve az
egyes rendszerek előnyeinek, hátrányainak és korlátainak a
teljes körű ismeretét. Új tesztrendszerek optimalizálása,
validálása és alkalmazása a klinikai diagnosztikában. A
különböző genetikai tesztek, eljárások klinikai
indikációinak, hasznosságának, használhatóságának és
költséghatékonyságának ismerete. A laboratóriumi
munkaszervezés és -vezetés ismerete. A
minőségbiztosítással és akkreditációval kapcsolatos
kérdésekben való jártasság.
I.X
5.A prenatális, posztnatális és onkológiai genetikai tesztek
ismerete, beleértve azok módszereit, kockázatait és
korlátait.
I.X
6.Genetikai vizsgálatokra érkezett minták elfogadhatóságának
meghatározása, a minták feldolgozásának, analízisének
irányítása. Genetikai vizsgálatok sorrendjének
I,X
meghatározása, prioritást élvező vizsgálatok meghatározása.
Döntési képesség belső vagy külső konzultáció
szükségességéről.
7.Genetikai vizsgálatok eredményének kiértékelése, eredmény
leírása, az eredmény szöveges interpretálása:
- citogenetikai vizsgálat (prenatális, postnatális),
- kromoszómatörékenységi vizsgálat,
- molekuláris citogenetikai vizsgálat (FISH, array
CGH; prenatális, postnatális),
- molekuláris genetikai vizsgálatok (mint monogénes
betegségek, farmakogenetika, rizikófaktorok),
- tumordiagnosztika (szomatikus genetikai
eltérések),
- öröklött tumorhajlam genetikai diagnosztikája.
I.X
8.A reprodukciós döntéshozatallal és családvizsgálatokkal
kapcsolatos kérdések ismerete, különös tekintettel az
ilyenkor alkalmazandó tesztek megfelelő módszertanára és
azok korlátaira.
I.
9.A genetikai laboratóriumi diagnosztika fő területeiben való
mélyebb ismeret és specializált gyakorlat.
I.

21.4.3. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga helyszíne: szakvizsga központ (egyetemi klinika). Személyi feltételei: 3 vezető, a szakvizsga névjegyzékben szereplő oktató.

21.4.4. Szakvizsga feladatai: Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 7 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 21.3.1.4. és a 21.3.2.4. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.

21.4.4.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

21.5. EGYEBEK

A MINIMÁLIS ELVÉGZENDŐ BEAVATKOZÁS SZÁMOK A KLINIKAI LABORATÓRIUMI GENETIKA SZAKVIZSGÁHOZ A KÉPZÉSI PERIÓDUS ALATT

I. Citogenetika

1. Vizsgálati minták típusai, preanalitikai faktorok (mintavétel, mintaszállítás), tenyésztés

2. Kromoszóma preparálás 20 db

3. Normál kariotípusú minta értékelése citogenetikai analizáló szoftverrel 30 db

4. Kóros konstitucionális kariotípusú minta értékelése citogenetikai analizáló szoftverrel 40 db

5. Kóros kariotípusú csontvelői minta értékelése citogenetikai analizáló szoftverrel 40 db

6. Kariotípus leírása és a vizsgálati eredmény szöveges interpretálása 50 db

7. Citogenetikai eltérések diagnosztikai, terápiás és prognosztikai jelentőségének ismerete onkohematológiai betegségekben (esetelemzések 40 db)

8. FISH vizsgálat kivitelezése, eredmény értékelése, interpretálása 100 db

9. Array-komparatív genomiális hibridizáció kivitelezése, eredmény értékelése, interpretálása 50 db

10. Kromoszómatörékenység és kromoszómatörékenységi szindrómák 5 minta

II. Molekuláris genetika

1. Minta típusok, preanalitikai faktorok (mintavétel, mintaszállítás) ismerete

2. DNS izolálás perifériás vérből, csontvelői mintából, szövetből, szájnyálkahártya kaparékból, manuálisan és automatával 50 db

3. RNS izolálás perifériás vérből, csontvelői mintából 20 db

4. MLPA módszer kivitelezése, kiértékelése analizáló szoftverrel 40 db

5. Sanger DNS szekvenálás kivitelezése, adatok kiértékelése 40 db

6. Új generációs DNS szekvenálás (génpanelek, exom) kivitelezése, adatok kiértékelése szoftverrel 40 db

7. Génexpressziós (RNS-alapú) vizsgálatok 10 minta

8. Real-time kvantitatív PCR reakció kivitelezése, értékelése SYBR Green jelöléssel, fluoreszcens hibridizációs-hidrolízis próba módszerrel 100 db

9. Fluoreszcens PCR (triplet-primed, repeat-primed és egyéb reakciók) kivitelezése, értékelése 50 db

10. Fragment analízis fluoreszcens jelöléssel 30 db

11. Pontmutáció kimutatása PCR-RFLP reakcióval 40 minta

12. Kapcsoltsági vizsgálat, haplotípus analízis 5 minta

13. Epigenetikai vizsgálatok (metiláció és kis RNS kvantitatív meghatározása) 5-5 minta

14. Biokémiai genetika 10 minta (öröklött anyagcsere betegségek biomarkereinek vizsgálata)

III. Egyéb készségek

1. Genetikai variánsok interpretációja (klasszifikációja) nemzetközi irányelvek alapján 50 db

2. Populációs és betegség-specifikus adatbázisok ismerete, készségszintű használata

3. HGVS, ISCN nómenklatúra ismerete, alkalmazása

4. Külső nemzetközi körkontroll eredményeinek kiértékelése 10 db

5. Bayes-féle kockázatbecslés monogénes betegségekben 5 db

6. Belső felhasználású Clinical Utility Gene Card elkészítése 1 db

7. ISO15189 akkreditációs szabvány ismerete

8. Új módszer bevezetése, validálása 1 db

IV. Interpretatív leletezés az alábbi megoszlásban

1. Monogénes betegség molekuláris genetikai lelet 80 db

2. Farmakogenetikai diagnosztikai lelet 30 db

3. Molekuláris onkológiai diagnosztikai lelet 50 db

4. Citogenetikai lelet 60 db

5. FISH (array CGH) lelet 60 db

22. KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

22.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

22.1.1. A szakképesítés megnevezése: Klinikai onkológia

22.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

22.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

22.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

22.2.1. Alapképzési és onkológiai alapképzési program:

22.2.1.1. 2 hó sürgősségi gyakorlat

22.2.1.2. 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat

22.2.1.3. 2 hét mentőgyakorlat

22.2.1.4. 3 hó általános belgyógyászati gyakorlat

22.2.1.5. 3 hó kardiológiai osztályos gyakorlat (benne 2 hét onkokardiológia)

22.2.1.6. 3 hó pulmonológiai gyakorlat

22.2.1.7. 3 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat (benne 2 hét endoszkópia)

22.2.1.8. 4 hó daganat-diagnosztika:

22.2.1.8.1. 1 hó patológia, molekuláris patológia, citológia (benne 2 hét molekuláris patológia)

22.2.1.8.2. 2 hó képalkotó diagnosztika (2 hét konvencionális röntgen-ultrahang, 4 hét CT-MRI, 2 hét mammographia)

22.2.1.8.3. 1 hó nukleáris medicina (2 hét hagyományos izotóp diagnosztika és terápia, 2 hét PET CT diagnosztika)

22.2.1.9. 4 hó onkoterápiás alapgyakorlat:

22.2.1.9.1. 1 hó sugárterápiás alapgyakorlat

22.2.1.9.2. 2 hét palliatív-hospice osztályos gyakorlat

22.2.1.9.3. 2 hét intervenciós radiológia

22.2.1.9.4. 2 hó klinikai onkológiai alapgyakorlat

22.2.1.10. 2 hét adminisztratív alapismeretek (kódolás, CATO, NNGYK-NEAK engedélyezések, ОТ feladás)[108]

22.2.2. Onkoterápiás alapképzés:

22.2.2.1. 4 hó sugárterápia (benne 2 hó RKT, 1 hó speciális technikák)

22.2.2.2. 4 hó sebészeti onkológia:

22.2.2.2.1. 2 hét általános-hasi sebészet

22.2.2.2.2. 2 hét mellkas-sebészet,

22.2.2.2.3. 2 hét emlősebészet

22.2.2.2.4. 2 hét nőgyógyászati sebészet

22.2.2.2.5. 2 hét fej-nyak és rekonstrukciós sebészet

22.2.2.2.6. 2 hét urológiai sebészet

22.2.2.2.7. 2 hét idegsebészet

22.2.2.2.8. 2 hét orthopediai-traumatológiai sebészet

22.2.2.3. 3 hó kiegészítő belgyógyászati típusú gyakorlatok:

22.2.2.3.1. 2 hét nefrológia

22.2.2.3.2. 2 hét gerontológia

22.2.2.3.3. 1 hó klinikai immunológia

22.2.2.3.4. 2 hét endokrinológia

22.2.2.3.5. 2 hét neurológia

22.2.2.4. 3 hó klinikai onkológia

22.2.3. 22 hó klinikai onkológiai gyakorlat:

22.2.3.1. 1 hó fej-nyak daganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.2. 2 hó onko-pulmonológia

22.2.3.3. 2 hó uro-onkológia

22.2.3.4. 2 hó emlődaganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.5. 2 hó gastrointestinalis daganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.6. 2 hó nőgyógyászati daganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.7. 2 hó onko-haematológia, benne 2 hét immuno-onkológiai laborgyakorlat

22.2.3.8. 1 hó onko-dermatológia

22.2.3.9. 1 hó központi idegrendszeri daganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.10. 1 hó gyermekkori daganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.11. 1 hó endokrin, neuroendokrin daganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.12. 2 hét lágyrész és csontdaganatok gyógyszeres kezelése

22.2.3.13. 1 hó fájdalomcsillapítás

22.2.3.14. 2 hét onko-pszichológia

22.2.3.15. 1 hó és 2 hét palliatív terápia, hospice gyakorlat

22.2.3.16. 1 hó klinikai vizsgálati, gyógyszerészeti és RECIST alapismeretek

22.2.3.17. 2 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam (benne 3-5 nap immunológiai képzés)

22.3. A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

22.3.1. Az 1. részvizsga leírása

22.3.1.1. Az 1. részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

A 22.2.1.1-22.2.1.10. pont szerinti 24 hónapos alapképzési és onkológiai alapképzési program

Legfontosabb elméleti ismeretanyag szubdiszciplinák szerint:

- Daganatbiológia (sejt- és sugárbiológiai alapismeretek, carcinogenesis, genetikai és epigenetikai hatások, mikrokörnyezeti tényezők, metabolomika, preklinikai biológiai kísérletes rendszerek)

- Patológiai és molekuláris patológia (kórszövettani alapismeretek - vizsgálati módszerek, mintavétel, folyadék alapú biopsziák, prognosztikai és prediktív faktorok, TNM rendszer, molekuláris patológiai alapismeretek, onkogenetika, PCR-NGS technológia, klinikai relevancia)

- Tumor-immunológia (az immunrendszer működése, mikrokörnyezeti tényezők, az immunterápiák hatásmechanizmusa, immunológiai markerek, ellenőrzőpont gátlók, tumor-vakcinák, T adoptív terápia, vírusterápia, klinikai relevancia)

- Epidemiológia, prevenció (etiológiai faktorok, környezeti rizikótényezők, primer-szekunder-tercier prevenció, szűrési módszerek, lakossági tájékoztatás, kemoprevenció, familiáris daganat szindrómák)

- Képalkotás, staging (TNM, modern metszeti képalkotás, funkcionális és molekuláris képalkotás, RECIST alapismeretek, klinikai relevancia)

22.3.1.2. Az 1. részvizsga megnevezése: onkológiai alapképzési vizsga (a 22.3.1. pont szerinti képzést lezáró részvizsga, a képzés 24 hónapját követően)

22.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВСD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett tevékenység,
beavatkozás
megnevezése, száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.fekvőbeteg osztályos
betegfelvétel és belgyógyászati
jellegű ellátás megindítása
Xosztályos beteg-felvétel,
legalább 50 eset
X
3.ambuláns dokumentáció
összeállítása, előkészítése
szakorvosi bemutatásra, ОТ
megbeszélésre
Xambuláns dokumentáció
összeállítás, legalább 50
eset
X

22.3.1.4. Az 1. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

Tárgyi feltételei: betegvizsgálati lehetőség

22.3.1.5. Az 1. részvizsga feladatai:

22.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc. A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: gyakorlati betegvizsgálat, általános és onkológiai részletes anamnézis, sürgősség megítélése, diagnosztikus leletek áttekintése, ellátási terv felállítása.

c) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 2 db kompetenciát kell megmérni az 22.3.1.3. pont szerinti kompetencia listából

22.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Elméleti onkológiai alapismeretek megszerzésének bizonyítása, onko-diagnosztikai felkészültség, onkoterápiás alapelvek ismerete.

22.3.2. A 2. részvizsga leírása

22.3.2.1. A 2. részvizsgáig az alábbi képzési elemek teljesítése szükséges:

22.3.2.1.1. Az 1. részvizsga teljesítése és legalább 12 hónapos szakma-specifikus gyakorlat (klinikai onkológia, sugárterápia, palliatív medicina) befejezése után

22.3.2.1.2. Legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretanyag szubdiszciplinák szerint:

22.3.2.1.2.1. Sebészeti onkológia (indikáció, kuratív és palliatív sebészeti módszerek, szövődmények, inoperabilitás-irrezekabilitás, multidiszciplináris megközelítés)

22.3.2.1.2.2. Sugárterápia (korszerű teleterápia és brachyterápia, besugárzó készülékek, sugárfizikai és sugárbiológiai alapfogalmak, mellékhatások, radio-kemoterápia, sztereotaxiás módszerek, SBRT)

22.3.2.1.2.3. Kemoterápia (hatásmechanizmus, csoportosítás, dózisintenzitás, kumulatív dózis, klinikai farmakológiai alapismeretek, interakciók, mellékhatások, kombinációs stratégiák)

22.3.2.1.2.4. Célzott biológiai terápia (definíció, hatásmechanizmus, biomarkerek, mellékhatás menedzsment, klinikai relevancia, költséghatékonyság)

22.3.2.1.2.5. Immunterápia (indikáció, hatásmechanizmus, speciális mellékhatások, kombinációk, pszeudo-progresszió, klinikai relevancia)

22.3.2.1.2.6. Mellékhatás menedzsment (szövődmények felismerése, egyes szervrendszerek érintettsége, gyógyszer interakciók, megelőzés, szupportív terápia, kommunikáció)

22.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: onkoterápiás alapképzési vizsga (a képzés 36 hónapját követően)

22.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység
beavatkozás
megnevezése,
száma
Egyetemi
klinikán kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.onkológiai osztályos és onkológiai
sürgősségi ellátás, osztályos ügyelet
adása
Xlegalább 50
osztályos,
sürgősségi
ellátási esemény
X
3.ambuláns dokumentáció
összeállítása, előkészítése ОТ
megbeszélésre
Xszakorvos mellett
50 eset
X
4.hormonterápia és biszfoszfonát
terápia indikálása, megadása (ОТ
döntés alapján)
Xszakorvos mellett
30 eset
X
5.szakorvos által megkezdett és
mindennaposan alkalmazott
kemoterápia, biológiai terápia,
immunterápia ismételt ciklusának a
megadása szakorvosi ellenjegyzéssel
Xszakorvos mellett
50 eset
X
6.szupportáció, fájdalomcsillapítás,
palliatív ellátás megítélése,
elvégzése
XXszakorvos mellett
30 eset
X
7.sürgősségi betegágy melletti
konzílium adása, amit szakorvosnak
referálás és ОТ megbeszélés követ
Xszakorvos mellett
10 eset
X
8.részvétel ambuláns szakrendelésenXszakorvos mellett
50 eset
X
9.beteggondozásban való részvételXszakorvos mellett
50 eset
X
10.új kemo-, bio-, immunkezelés
megkezdése
Xszakorvos mellett
30 eset
X
11.a kemoterápiás részleg orvosi
felügyelete speciális helyzetekben
Xszakorvos mellett
10 alkalommal
X

22.3.2.4. A 2. részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín, regionális központ

Tárgyi feltételei: betegvizsgálati lehetőség, elektronikus betegrögzítő rendszer + CATO + radiológiai képi betekintés elérhetősége, betegkezelő helyiség és infrastruktúra jelenléte

22.3.2.5. A 2. részvizsga feladatai:

22.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: gyakorlati betegvizsgálat, általános és onkológiai részletes anamnézis, sürgősség megítélése, diagnosztikus leletek áttekintése, kezelési terv részletes felállítása, onkoteam előkészítése, a gyógyszerterápiás ellátás részleteinek (dózisok, kombinációk, szupportáció) meghatározása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 3 db kompetenciát kell megmérni a 22.3.2.3. pont szerinti kompetencia listából.

22.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: elméleti onkológiai és onkoterápiás alapismeretek megszerzésének bizonyítása, onkodiagnosztikai felkészültség, onkoterápiás irányelvek, legfontosabb kezelési protokollok ismerete.

22.3.2.5.3. Írásbeli feladat: nincs

22.3.2.6. Sikeres részvizsga esetén a kollega még fennálló konzultációs háttér mellett ügyelhet, fekvőbeteg osztályra beteget felvehet, ambuláns beteget megvizsgálhat, dokumentációját előkészítheti, kezelési tervet állíthat fel, az onkoteam aktív résztvevője, egyszerűbb vagy ismétlő kezeléseket önmaga is elvégezhet, konzultációt adhat szakorvosi szupervízió mellett.

22.4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

22.4.1. A szakvizsga megnevezése: Klinikai onkológia szakvizsga

22.4.1.1. Feltétel: igazolt legalább 60 hónapos, előírt képzés és a részvizsgák abszolválása.

22.4.1.2. Legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretanyag szubdiszciplinák szerint:

A 22.3.1.1. és a 22.3.2.1. pontban felsoroltak mellett

a) Klinikai kutatás (klinikai vizsgálatok összeállítása, beteg beválasztás, GCP ismeretek, adminisztráció, vizsgálati végpontok, alapvető bio-statisztikai ismeretek)

b) Bizonyítékon alapuló és a személyre szabott medicina (evidencia szintek, protokollok, ritka daganatok, biomarkerek, pszichoszociális faktorok, klinikai relevancia)

c) Palliatív medicina, életvégi ellátás (tünetek felismerése és tüneti terápia, fájdalomcsillapítás, sürgősségi onkológia, pszichoszociális környezet, empátia, kommunikáció, holisztikus szemlélet)

d) Egyes szervrendszeri daganatok kezelése (a központi idegrendszer és a fej-nyaki régió daganatai, emlőrák, mellkasi- és tüdő daganatok, gasztrointesztinális tumorok, nőgyógyászati és urológiai daganatok, csont- és lágyrésztumorok, endokrin és neuroendokrin daganatok, bőrrákok)

e) Speciális ellátási formák (ritka daganatok, daganatos betegség és várandósság, gyermek-, serdülő és fiatalkorú betegek kezelése, dializált és fertőző betegek kezelése, onko-gerontológia)

f) Beteggondozás (rehabilitáció, gyógyult-túlélő betegek problémái, pszichoszociális környezet, krónikus betegszerep, egészségügyi költségek)

22.4.2. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

[109]
AВСD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett tevékenység,
beavatkozás megnevezése,
száma
Egyetemi klinikán
kívül, akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
2.a 22.3.1.3. és a 22.3.2.3., illetve a
22.4.3. pontban foglalt
kompetenciák
I.a 4.3. pontban
meghatározottak szerint
90%-ban

22.4.3. Kötelező beavatkozási lista

AВ
1.BeavatkozásEsetszám
2.Kemoterápia +, - ; Biológiai terápia
3.Idegrendszeri daganat10
4.Fej-nyaki tumorok30
5.Tüdőrák50
6.Gasztro-intesztinális traktus tumorai50
7.Emlőrák50
8.Urológiai daganatok30
9.Nőgyógyászati daganatok30
10.Bőrtumorok (melanoma és non-melanoma)10
11.Lágyszöveti- és csonttumorok10
12.Endokrin, neuroendokrin neopláziák10
13.Onkohematológiai betegségek (hematológus szakemberrel együtt)10
14.Gyermekkori daganatok (gyermek-onkológus szakemberrel együtt)10
15.Intraperitoneális kemoterápia2
16.Intraarteriális kemoterápia (asszisztencia)2
17.Radiokemoterápia (sugárterápiás szakemberrel együtt)30
18.Immunterápia
19.Nem kissejtes tüdőrák10
20.Gasztro-intesztinális tumorok10
21.Veserák10
22.Melanoma (dermato-onkológus szakemberrel együtt)20
23.Egyéb (Emlőrák, fej-nyaki tumorok, hólyagrák)10
24.Egyéb beavatkozások
25.Hormonterápia (emlő-, prosztata-, uterus-, pajzsmirigy cc.)50
26.Biszfoszfonát, denoszumab terápia30
27.Szupportáció, terápiás mellékhatások kezelése50
28.Komplex palliatív terápia (fájdalomcsillapítás, alternatív táplálás-roborálás,
pszicho-onkológiai intervenciók)
50
29.Klinikai vizsgálatban történő kezelés (részvétel)10
30.Ritka neoplázia illetve különleges helyzetben (várandósság, HIV pozitivitás,
dialízis) kialakult daganat kezelése
5
31.Familiáris daganatok ellátása, családszűrés5
32.Festékes bőrelváltozások dermatoscopos vizsgálata10
33.Kezelés előtt szájüreg, emlő, rectum, női-férfi nemi-szervek daganatainak
vizsgálata
30-30
34.Onkoteam részvétel (valamennyi gyakori szerv-specifikus ОТ)10-10
35.Ritka daganatok (endokrin, csont-és lágyszöveti), illetve speciális ОТ
(mol.path.OT, immunológiai OT-referáló, palliatív OT-referáló)
3-3

22.4.4. A Szakvizsga szervezésére vonatkozó szempontok:

a) A vizsga helyszíne: Országos Onkológiai Intézet vagy speciális esetben valamelyik kijelölt egyetemi központ.

b) Tárgyi feltételei: betegvizsgálati lehetőség, elektronikus betegrögzítő rendszer + CATO + radiológiai képi betekintés elérhetősége, betegkezelő helyiség és infrastruktúra jelenléte.

22.4.5. Szakvizsga feladatai:

22.4.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: gyakorlati betegvizsgálat és klinikai menedzselés, onkodiagnosztikai és onkoterápiás teljeskörű elméleti és gyakorlati szaktudás birtoklása, magas szintű kommunikációs jártasság.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni, amelyek a 22.3.1.3., 22.3.2.3. és a 22.4.3. pont szerinti kompetencia listában szerepelnek.[110]

22.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 70 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: elméleti onkológiai alapos ismeretek, onkodiagnosztikai és onkoterápiás teljeskörű elméleti és gyakorlati szaktudás birtoklása, tudományos kutatási tevékenység alapjainak az ismerete.

23. MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

23.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

23.1.1. A szakképesítés megnevezése: Megelőző orvostan és népegészségtan

23.1.2. A szakképzés időtartama: 48 hó

23.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 5 db

23.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

A képzési program 5 (nem kötött sorrendben teljesítendő) részvizsgához és 1 (képzési programot záró) szakvizsgához tartozó szakaszra tagolódik. Mindegyik szakasznak van saját alapképzése és gyakorlata.

23.2.1. Alkalmazott epidemiológia

23.2.1.1. Alapképzés:

- 3 hó alkalmazott epidemiológia program (tanfolyam), résztémák:

- 2 hét demográfiai alapismeretek

- 2 hét orvosi szociológiai alapismeretek

- 4 hét biostatisztika

- 4 hét epidemiológia

23.2.1.2. Gyakorlat:

4 hó epidemiológiai gyakorlat

23.2.2. Környezet- és munkaegészségügyi kockázatkezelés

23.2.2.1. Alapképzés:

3 hó környezet- és munka-egészségügyi program (tanfolyam), résztémák:

- 2 hét toxikológiai alapismeretek

- 1 hét kémiai biztonság

- 4 hét környezet-egészségtan

- 4 hét munkaegészségtan

- 1 hét kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció

23.2.2.2. Gyakorlat:

5 hó környezet- és munka-egészségtani gyakorlat

23.2.3. Járványtan

23.2.3.1. Alapképzés:

- 2 hó járványtani program (tanfolyam), résztémák:

- 4 hét fertőző betegségek epidemiológiája

- 4 hét kórházhigiéne és infekciókontroll

23.2.3.2. Gyakorlat:

- 2 hó infektológiai gyakorlat

- 2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

- 2 hó járványtani gyakorlat

- 1 hó nosocomiális fertőzések gyakorlat

23.2.4. Megelőző orvoslás és prevenció

23.2.4.1. Alapképzés:

- 3 hó megelőző orvostani program (tanfolyamok), résztémák:

- 2 hét életmóddal összefüggő betegségek epidemiológiája, megelőzése és kontrollja

- 4 hét életmód orvoslás alapjai

- 2 hét magatartástudományi, egészségpszichológia alapismeretek

- 4 hét egészségfejlesztés

23.2.4.2. Gyakorlat:

- 2 hó belgyógyászati gyakorlat

- 2 hó alapellátási gyakorlat

- 2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

- 1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

- 3 hó életmód orvostani gyakorlat

- 3 hó egészségfejlesztési gyakorlat

23.2.5. Népegészségügyi szakigazgatás

23.2.5.1. Alapképzés:

- 4 hó népegészségügyi szakigazgatás program (tanfolyam), résztémák:

- 2 hó Népegészségügyi szakigazgatás

- 1 hó Élelmezés-egészségügy

- 1 hó Egészségpolitika, az egészségügyi szolgáltató rendszerek felépítése és működése

23.2.5.2. Gyakorlat: 4 hó népegészségügyi gyakorlat

23.3. A RÉSZVIZSGÁKRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

23.3.1. Az 1. részvizsga leírása

23.3.1.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

A 2.1. pontban foglaltak teljesítése

23.3.1.2. A részvizsga megnevezése: Alkalmazott epidemiológia részvizsga

23.3.1.3. Az 1. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozások
száma
Egyetemi
intézeten kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Egy népegészségügyi problémával
kapcsolatban a népesség strukturális
jellemzőinek leírása és értékelése
X3-
3.Egy népegészségügyi problémával
kapcsolatban a népesség változásának
leírása és értékelése
X3-
4.Várható élettartam típusú mutató
meghatározása egy valós populációban
X3-
5.Biostatisztikai elemzés kivitelezése
statisztikai elemzésekre specializált
szoftverkezelés
X10-
6.Valós adatok eloszlásának vizsgálata,
normalizálása
X10-
7.Egyváltozós statisztikai elemzés
kivitelezése paraméteres teszt
segítségével
X10-
8.Egyváltozós statisztikai elemzés
kivitelezése nem-paraméteres teszt
segítségével
X10-
9.Zavaró tényezők kezelése statisztikai
eljárás során - nem regressziós modellek
segítségével
X10-
10.Zavaró tényezők kezelése statisztikai
eljárás során -regressziós modellek
segítségével
X10-
11.Túlélés-elemzésX10-
12.Vizsgálandó probléma jelentőségének
értékelése önállóan végzett
epidemiológiai vizsgálat során
X2-
13.Vizsgálandó probléma jelentőségének
értékelése munkacsoportban végzett
epidemiológiai vizsgálat során
X2-
14.Vizsgálati kérdés meghatározása
önállóan végzett epidemiológiai vizsgálat
során
X2-
15.Vizsgálati kérdés meghatározása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
16.Vizsgálati modell kialakítása önállóan
végzett epidemiológiai vizsgálat során
X2-
17.Vizsgálati modell kialakítása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
18.Vizsgálat tervezése önállóan végzett
epidemiológiai vizsgálat során
X2-
19.Vizsgálat tervezése munkacsoportban
végzett epidemiológiai vizsgálat során
X2-
20.Adatgyűjtés szervezése önállóan végzett
epidemiológiai vizsgálat során
X2-
21.Adatgyűjtés szervezése
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
22.Adatbázisok kialakítása önállóan végzett
epidemiológiai vizsgálat során
X2-
23.Adatbázisok kialakítása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
24.Statisztikai következtetés levonása
önállóan végzett epidemiológiai vizsgálat
során
X2-
25.Statisztikai következtetés levonása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
26.Validitás értékelése önállóan végzett
epidemiológiai vizsgálat során
X2-
27.Validitás értékelése munkacsoportban
végzett epidemiológiai vizsgálat során
X2-
28.Vizsgálati kérdés megválaszolása
önállóan végzett epidemiológiai vizsgálat
során
X2-
29.Vizsgálati kérdés megválaszolása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
30.Gyakorlati következtetés levonása
önállóan végzett epidemiológiai vizsgálat
során
X2-
31.Gyakorlati következtetés levonása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat során
X2-
32.Vizsgálatról szóló jelentésmegírása
önállóan végzett epidemiológiai vizsgálat
végén
X2-
33.Vizsgálatról szóló jelentésmegírása
munkacsoportban végzett epidemiológiai
vizsgálat végén
X2-

23.3.1.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: egyetemi intézmény által biztosított feltételek

23.3.1.5. Részvizsga feladatai:

23.3.1.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az alkalmazott epidemiológia terén használt módszerek önálló alkalmazásának demonstrálása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 23.3.1.3. pontban foglalt táblázat kompetencia listájából.[111]

23.3.1.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése legalább 4 kérdés alapján (1 demográfiai, 1 biostatisztikai, 1 epidemiológiai, 1 adatkezelés jogi-etikai aspektusai témakörökből).

23.3.1.5.3. Írásbeli feladat

Csak az eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat részeként.

23.3.2. A 2. részvizsga leírása

23.3.2.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: A 23.2.2. pontban foglaltak teljesítése.

23.3.2.2. A 2. részvizsga megnevezése: Környezet- és munkaegészségügyi kockázatkezelés részvizsga

23.3.2.3. A 2. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozások
száma
Egyetemi
intézeten kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Referencia adatbázisok segítségével
környezet-egészségügyi
eljárásokban használható
információk beszerzése
munkacsoportban
X2X
3.Referencia adatbázisok segítségével
környezet-egészségügyi
eljárásokban használható
információk beszerzése önállóan
X1X
4.A vegyi anyagok és keverékek
kockázatai és szabályozásuk
veszélyességének meghatározása
(Biztonsági Adatlap és ETTSZ
segítségével) munkacsoportban
X2X
5.A vegyi anyagok és keverékek
kockázatai és szabályozásuk
veszélyességének meghatározása
(Biztonsági Adatlap és ETTSZ
segítségével) önállóan
X1X
6.Mérgezési eset bejelentése
munkacsoportban
X2X
7.Mérgezési eset bejelentése önállóanX1X
8.Kozmetikumokkal kapcsolatos
hatósági tevékenység
munkacsoportban
X1X
9.Kozmetikumokkal kapcsolatos
hatósági tevékenység önállóan
X1X
10.A vegyi anyagok, keverékek
felhasználásából fakadó kockázatok
kezelése, mérgezési eseteket
felhasználó esettanulmányok
ismertetésével
X4X
11.A vegyi anyagok felhasználásának
biztonsági követelményei és a
REACH rendeletből adódó feladatok
ellátása önállóan
X1X
12.Levegőminőségi vizsgálatok a
gyakorlatban, monitoring, értékelés
munkacsoportban
X1X
13.Levegőminőségi vizsgálatok a
gyakorlatban, monitoring, értékelés
önállóan
X1X
14.A szmoghelyzet megelőzés
településszintű megelőzése
munkacsoportban
X1X
15.A szmoghelyzet megelőzés
településszintű megelőzése önállóan
X1X
16.Regionális vagy városi vízművek
ellenőrzése (helyszíni szemle)
munkacsoportban
X1X
17.Regionális vagy városi vízművek
ellenőrzése (helyszíni szemle)
önállóan
X1X
18.Fürdővizek minőségi követelményei,
vizsgálatok gyakorlata, eredmények
értékelése munkacsoportban
X1X
19.Fürdővizek minőségi követelményei,
vizsgálatok gyakorlata, eredmények
értékelése önállóan
X1X
20.Gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
köznevelési intézményekre, valamint
táborokra, egészségügyi és szociális
intézményekre vonatkozó
közegészségügyi higiénés előírások
ellenőrzése munkacsoportban
X1X
21.Gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
köznevelési intézményekre, valamint
táborokra, egészségügyi és szociális
intézményekre vonatkozó
közegészségügyi higiénés előírások
ellenőrzése önállóan
X1X
22.Települések zaj-immissziójának
értékelése munkacsoportban
X1X
23.Települések zaj-immissziójának
értékelése önállóan
X1X
24.Környezetegészségügyi problémával
kapcsolatos kockázat kommunikáció
munkacsoportban
X1X
25.Környezetegészségügyi problémával
kapcsolatos kockázat kommunikáció
önállóan
X1X
26.Kémiai kockázatbecslés, kockázat
értékelés munkacsoportban
X1X
27.Kémiai kockázatbecslés, kockázat
értékelés önállóan
X1X
28.Kommunális és veszélyesX1X
hulladékgyűjtés, elhelyezés és
megsemmisítés, szakosított
hulladékgyűjtés, a veszélyes
hulladék kezelése (helyszíni szemle)
munkacsoportban
29.Kommunális és veszélyes
hulladékgyűjtés, elhelyezés és
megsemmisítés, szakosított
hulladékgyűjtés, a veszélyes
hulladék kezelése (helyszíni szemle)
önállóan
X1X
30.Környezeti hatásvizsgálatok
véleményezése munkacsoportban
X1X
31.Környezeti hatásvizsgálatok
véleményezése önállóan
X1X
32.Ismeri a munkavállaló
megterhelésének és
igénybevételének meghatározását
X1X
33.Ismeri a munkaalkalmassági
vizsgálatok rendjét, gyakorlatát
X1X
34.Tudja a munkahelyi baleset,
foglalkozási betegség azonosítás,
bejelentés, kivizsgálás menetét
X1X
35.A munkahelyi kockázat-becslés, -
kezelés, -kommunikáció gyakorlata,
dokumentumok véleményezése
munkacsoportban
X1X
36.A munkahelyi kockázat-becslés, -
kezelés, -kommunikáció gyakorlata,
a dokumentumok véleményezése
önállóan
X1X
37.Részvétel a munkahigiénés
vizsgálat, helyszíni szemle
lebonyolításában
X1X
38.Munkakörnyezeti kóroki tényezők
azonosítása, értékelése, javaslat a
megelőzésre munkacsoportban
X2X
39.Munkakörnyezeti kóroki tényezők
azonosítása, értékelése, javaslat a
megelőzésre önállóan
X2X
40.A munkahelyi pszichoszociális
tényezők azonosítása, stressz-
monitoring, értékelése, megelőzése
munkacsoportban
X1X
41.A munkahelyi pszichoszociális
tényezők azonosítása, stressz-
monitoring, értékelése, megelőzése
önállóan
X1X
42.A környezeti és biológiai monitoring
gyakorlati alkalmazása, értékelése
X1X
43.Munkahelyi egészségfejlesztéssel
kapcsolatos egyéni és csoportos
tanácsadás
X1X
44.Munkahelyi egészségfejlesztési
programok tervezése (munkahelyi
egészségterv készítése)
X1X
45.A környezeti eredetű kórokozók által
okozott fertőzési kockázat
csökkentésére, megelőzésére
irányuló előírások ismerete és
érvényesülésük ellenőrzése
X1X
46.Klíma-egészségügyi intézkedések
ismerete, alkalmazásuk,
hőségriasztás rendszerének ismerete
és érvényesülésük ellenőrzése
X1X
47.Lakótéri és környezeti
sugáregészségügyi kockázati
tényezők azonosítása, értékelése,
megelőző intézkedések
X1X
48.Az ionizáló sugárzásokra vonatkozó
sugárvédelmi jogszabályok és
alkalmazásuk
X1X
49.Az egyéni sugárexpozíció mérésére
alkalmas fizikai és biológiai
módszerek
X1X
50.Sugárbaleset-elhárítási ismeretekX1X
51.A nem-ionizáló sugárzás egészségre
gyakorolt hatásai, különös tekintettel
a környezeti és foglalkozási
expozíciókra
X1X
52.A nem-ionizáló sugárzásokra
vonatkozó sugárvédelmi
jogszabályok és alkalmazásuk
X1X

23.3.2.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: egyetemi intézmény által biztosított feltételek

23.3.2.5. Részvizsga feladatai:

23.3.2.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A környezet- és munkaegészségügyi kockázatkezelés terén használt módszerek önálló alkalmazásának demonstrálása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 23.3.2.3. pont táblázatának kompetencia listájából.

23.3.2.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése legalább 5 kérdés alapján (1 toxikológiai, 1 kémiai biztonság, 1 környezet-egészségügy, 1 munka-egészségügy, 1 kockázatbecslés).

23.3.2.5.3. Írásbeli feladat

Csak az eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat részeként.

23.3.3. A 3. részvizsga leírása

23.3.3.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése:

A 23.2.3. pontban foglaltak teljesítése.

23.3.3.2. A 3. részvizsga megnevezése: Járványtan részvizsga

23.3.3.3. A 3. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozások
száma
Egyetemi
intézeten kívül,
akkreditált
képzőhelyen is
elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Fertőző beteg jelentő rendszer
gondozása (bejelentés felügyelete,
adatbázis építése, deskriptív
epidemiológiai elemzések végzése)
X1X
3.Járványok jelentő rendszerének
gondozása (járvány rögzítése,
adatbázis építése, deskriptív
epidemiológiai elemzések végzése)
X1X
4.Influenza surveillance gyakorlata
(influenza figyelőrendszer
kiépítése, működtetése, gondozása,
járvány(ok) kivizsgálása, hatósági
intézkedés), védőoltással
kapcsolatos tevékenység
(oltóanyag rendelés, logisztika,
nyilvántartás), zárójelentés
készítése.
X1X
5.Együttműködés mikrobiológiai
laboratóriummal, konzultáció
sporadikusan, illetve járványosan
előforduló fertőző betegségek
kivizsgálása kapcsán
X1X
6.Különleges jelentőséggel
rendelkező fertőző betegségek
speciális surveillance-a (egyedi
járványügyi vizsgálati lapok) (az
adatgyűjtés lényege,
információtartalma, felügyelete)
X1X
7.Teendők meningitis epidemica
előfordulásakor
X1X
8.Járványügyi teendők HBsAg
pozitív gravida és HBsAg pozitív
anya újszülöttje előfordulása
esetén
X1X
9.Védőoltások felügyelete
(oltóanyag rendelés, logisztika,
jelentések gondozása, átoltottság,
átoltási ütem
monitorozása, OKNE
monitorozása)
X1X
10.Védőoltás beadásaX10X
11.Egészségügyi dolgozók
egészségvédelme (foglalkozás-
egészségügyi vizsgálat, védőoltás,
oktatás, teendők tűszúrásos baleset
kapcsán)
X1X
12.HIV, AIDS szűrésX1X
13.Fekvőbeteg ellátó intézmény
komplex járványügyi ellenőrzése
(kórházhigiénés - környezeti
infekciókontroll -ellenőrzés)
munkacsoportban
X1X
14.Fekvőbeteg ellátó intézmény
komplex járványügyi ellenőrzése
(kórházhigiénés - környezeti
infekciókontroll -ellenőrzés)
önállóan
X1X
15.Infekciókontroll fekvőbeteg ellátó
intézményben (nozocomiális
fertőzések adatgyűjtésének
rendszere, adatbázis építése,
elemzés, az eredmények gyakorlati
hasznosítása)
X1X
16.Műtő(k) komplex ellenőrzése
(betegút, eszköz-, műszer-,
textilforgó, mesterséges
levegőellátó rendszer, takarítás)
munkacsoportban
X1X
17.Műtő(k) komplex ellenőrzése
(betegút, eszköz-, műszer-,
textilforgó, mesterséges
levegőellátó rendszer, takarítás)
önállóan
X1X
18.Fertőző betegségek terjedésének
magakadályozását szolgáló
protokollok (munkautasítások)
készítése és felülvizsgálata
(injekciózás, kézfertőtlenítés,
sebkötözés) munkacsoportban
X1X
19.Fertőző betegségek terjedésének
magakadályozását szolgáló
protokollok (munkautasítások)
készítése és felülvizsgálata
(injekciózás, kézfertőtlenítés,
sebkötözés) önállóan
X1X

23.3.3.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: egyetemi intézmény által biztosított feltételek

23.3.3.5. Részvizsga feladatai:

23.3.3.5..1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A járványtan terén használt módszerek önálló alkalmazásának demonstrálása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 23.3.3.3. pont táblázatának kompetencia listájából.

23.3.3.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése legalább 4 kérdés alapján (1 általános járványtan, 1 részletes járványtan, 1 nosocomiális infekciók, 1 védőoltások).

23.3.3.5.3. Írásbeli feladat

Csak az eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat részeként.

23.3.4. A 4. részvizsga leírása

23.3.4.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: A 23.2.4. pontban foglaltak teljesítése.

23.3.4.2. A részvizsga megnevezése: Megelőző orvoslás és prevenció részvizsga

23.3.4.3. A 4. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozások
száma
Egyetemi
intézeten kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.Általános betegvizsgálatX25X
3.12 elvezetéses EKG készítése, értékeléseX10X
4.Betegágy melletti vércukormérésX10X
5.Vérvétel (zárt rendszerű) diagnosztikus célbólX10X
6.Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatraX2X
7.Perifériás véna biztosításaX10X
8.Intramuszkuláris injekció adásaX5X
9.Szubkután injekció adásaX5X
10.HallásvizsgálatX10X
11.Szűrő audiometriaX20X
12.Visus és színlátás vizsgálatX10X
13.Komplex egészségi állapotfelmérés végzése,
értékelése és dokumentálása
X10X
14.Tápláltsági állapot eszközös meghatározása
(BMI, derék, csípő arány, testzsír százalék,
bőrredő vastagság, biokémiai markerek
mérése)
X10X
15.Táplálkozási anamnézis felvétele
(Food frequency, táplálkozási kérdőívek,
táplálkozási napló)
X10X
16.Az eszközös és kérdőíves táplálkozási
anamnézis eredményeinek értékelése.
X10X
17.Fittségi állapot eszközös mérése
(pulzusmérés, 6 perces járás teszt, lépcső
teszt)
X10X
18.Fizikai aktivitás kérdőíves meghatározásaX10X
19.Eszközös és kérdőíves fizikai aktivitás mérés
eredményeinek értékelése
X10X
20.A mentális egészség kérdőíves vizsgálataX10X
21.Egyéni egészségterv készítéseX10X
22.Motivációs interjú készítéseX10X
23.Alkalmazza az egészségpszichológiai
módszereket az életmódi rizikótényezők
csökkentése érdekében.
X10X
24.Alkalmazza a dohányzásról való leszokás
támogatás szakmai irányelvében rögzített
ajánlásokat.
X10X
25.Tanácsot ad a helyes táplálkozásra
vonatkozóan az egészségesek és a krónikus
betegek körében.
X10X
26.Tanácsot ad a fizikai aktivitásra vonatkozóan
az egészségesek és a krónikus betegek
körében.
X10X
27.Tanácsot ad a lelki egészségre vonatkozóan az
egészségesek és a krónikus betegek körében.
X10X
28.Egyéni és csoportos életmód-oktatást és -
tanácsadást végez a nem fertőző betegségek
prevenciója céljából
X10X
29.Munkacsoport tagjaként részt vesz óvodák,
általános iskolák, középiskolák
egészségfejlesztési, egészségnevelési
programjaiban.
X1X
30.Munkacsoport vezetőjeként részt vesz óvodák,
általános iskolák, középiskolák
egészségfejlesztési, egészségnevelési
programjaiban.
X1X
31.Munkacsoport tagjaként részt vesz
praxisközösségek, EFI irodák prevenciós
programjaiban, háziorvosi egészségnapokon.
X1X
32.Munkacsoport vezetőjeként részt vesz
praxisközösségek, EFI irodák prevenciós
programjaiban, háziorvosi egészségnapokon.
X1X
33.Non-invazív és minimál-invazív
szűrővizsgálatokat (vérnyomás, vércukor,
koleszterinszint, vizelet gyorsteszt) végez,
értékeli a kapott eredményeket, és tájékoztatja
a beteget a további teendőkről.
X15X
34.Életkori kötelező szűrővizsgálatokat végez
felnőttek körében.
X10X
35.Munkacsoport tagjaként részt vesz egészség
felmérések tervezésében, lebonyolításában,
elemzésében.
X1X
36.Munkacsoport vezetőjeként részt vesz
egészség felmérések tervezésében,
lebonyolításában, elemzésében.
X1X
37.Munkacsoport tagjaként részt vesz a
háziorvosi rendeléseken, praxisközösségek,
EFI irodák prevenciós rendelésein,
állapotfelméréseket végez.
X10X
38.Munkacsoport vezetőjeként részt vesz a
háziorvosi rendeléseken, praxisközösségek,
EFI irodák prevenciós rendelésein,
állapotfelméréseket végez.
X10X
39.Motiválja a pácienseket a népegészségügyi
szűrővizsgálatokra.
X10X

23.3.4.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: egyetemi intézmény által biztosított feltételek

23.3.4.5. Részvizsga feladatai:

23.3.4.5.1 Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A megelőző orvoslás terén használt módszerek önálló alkalmazásának demonstrálása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 23.3.4.3. pont táblázatának kompetencia listájából.

23.3.4.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése legalább 4 kérdés alapján (1 életmóddal összefüggő betegségek epidemiológiája, megelőzése és kontrollja, 1 életmód orvoslás alapjai, 1 magatartástudományi, egészségpszichológiai alapismeretek, 1 egészségfejlesztés).

23.3.4.5.3. Írásbeli feladat

Megelőző orvosláshoz, életmód tanácsadáshoz kapcsolódó 5 eset bemutatása, az eredeti munkakörnyezetben végzett, kompetenciában szereplő tevékenységek alkalmazásával.

23.3.5. Az 5. részvizsga leírása

23.3.5.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: A 23.2.5. pontban foglaltak teljesítése.

23.3.5.2. A részvizsga megnevezése: Népegészségügyi szakigazgatás részvizsga

23.3.5.3. Az 5. részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

[112]
AВCD
1.Kompetencia megnevezéseSzintezésElvégzett
tevékenység,
beavatkozások
száma
Egyetemi
intézeten kívül, akkreditált
képzőhelyen is elvégezhető
I.II.III.IV.V.
2.1. Népegészségügyi szakigazgatás
3.Tájékozott az egészségügyi
államigazgatás működésének jogszabályi
hátterét, felépítését, feladatait és az
egészségügyi szolgáltatók engedélyezését
valamint ellenőrzését illetően
X1X
4.Alapvető egészségügyi közigazgatási és
jogi ismeretekkel rendelkezik, képes jogi
szakemberekkel együttműködni
X1X
5.Ismeri a népegészségügy
intézményrendszerét és mindazon területek
feladatait, melyek a megelőző orvostan és
népegészségtan szakterületéhez tartoznak.
X1X
6.Képes a népegészségügyi feladatokat
ellátó szervezetek működését meghatározó
országos és vármegyei szintű szakmai
útmutatókhoz, szabályzatokhoz
kapcsolódó feladatok gyakorlati
megvalósítására.
X1X
7.A minőségügyi ismeretek alkalmazása a
népegészségügy intézményrendszere
vonatkozásában (belső audit), az
egészségügyi szakfelügyeleti rendszer
ismerete, saját szakterületén
szakfelügyeleti eljárás önálló lefolytatása
X1X
8.Az egészségügyi szakfelügyeleti rendszer
ismerete, saját szakterületén
szakfelügyeleti eljárás önálló lefolytatása
X1X
9.A népegészségügy gyorsreagálás
rendszerének bemutatása, a katasztrófa- és
a rendkívüli helyzetekben ellátandó
feladatok megismerése
X1X
10.Tájékozott a dohánytermékekkel
kapcsolatos hatósági ügyekben, ismeri a
nemdohányzók védelmére vonatkozó
előírásokat. Tárgykörben ellenőrzést
végez.
X1X
11.Vármegyei, kistérségi, települési egészségterv
készítése
X1X
12.Egészségfelmérések tervezése,
kivitelezése, elemzése, eredmények
értékelése
X1X
13.Népegészségügyi intervenciók értékeléseX3X
14.A népesség egészségi állapotával
kapcsolatos szükséglet, igény értékelése
X3X
15.Az egészségügyi szolgáltatások
hozzáférhetőségének és kapacitásának
értékelése
X3X
16.Egészségügyi ellátás eredményességének,
minőségének és biztonságának értékelése
X3X
17.Népegészségügyi jelentés készítéseX3X
18.Fejlődési rendellenességekkel kapcsolatos
bejelentési fegyelem ellenőrzése, javítása
munkacsoportban
X1-
19.Fejlődési rendellenességekkel kapcsolatos
bejelentési fegyelem ellenőrzése, javítása
önállóan
X1-
20.A veleszületett rendellenességek országos
nyilvántartásának adatai alapján gyakorlati
lépések kezdeményezése munkacsoportban
X1-
21.A veleszületett rendellenességek országos
nyilvántartásának adatai alapján gyakorlati
lépések kezdeményezése önállóan
X1-
22.Ritka betegségek regisztrálásának
ellenőrzése, a bejelentési fegyelem javítás
munkacsoportban
X1-
23.Ritka betegségek regisztrálásának
ellenőrzése, a bejelentési fegyelem javítás
önállóan
X1-
24.A ritka betegségek nyilvántartási adatai
alapján gyakorlati lépések
kezdeményezése munkacsoportban
X1-
25.A ritka betegségek nyilvántartási adatai
alapján gyakorlati lépések
kezdeményezése önállóan
X1-
26.2. Élelmezés-egészségügyi
szakhatósági feladatok
27.Gyermekélelmezéssel kapcsolatos
táplálkozás és élelmezés-egészségügyi
feladatok (helyszíni szemle)
munkacsoportban
X1X
28.Gyermekélelmezéssel kapcsolatos
táplálkozás és élelmezés-egészségügyi
feladatok (helyszíni szemle) önállóan
X1X
29.Táplálkozás és élelmezés-egészségügyi
feladatok egészségügyi intézményekben
(helyszíni szemle) munkacsoportban
X1X
30.Táplálkozás és élelmezés-egészségügyi
feladatok egészségügyi intézményekben
(helyszíni szemle) önállóan
X1X
31.Az egészséges táplálkozás étrendi
követelményeinek ellenőrzése
tápanyagszámítás szoftver segítségével
X1X
32.Ételfertőzések, ételmérgezések
kivizsgálása, intézkedések
X1X
33.Étrend-kiegészítőkkel, a vitaminokkal,
ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb
anyagokkal dúsított élelmiszerekkel, az
élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó
állításokkal, az élelmiszerek
tápértékjelölésével kapcsolatos feladatok
ismerete, és ellenőrzés lefolytatása a
témában
X1X
34.HACCP alkalmazása a vendéglátás és
közétkeztetés területén működő
egységekben, munkacsoportban
X1X
35.HACCP alkalmazása a vendéglátás és
közétkeztetés területén működő
egységekben önállóan
X1X
36.Elemzi az élelmiszerhigiénés és
élelmiszerbiztonsági helyzetet és az
ételmérgezési, ételfertőzési surveillance
eredményeit, az valamint ételmérgezések,
ételfertőzések megelőzését célzó
programot tervez
X1X
37.Ételmérgezés, ételfertőzés előfordulása
esetén elvégzi az egyéni és csoportos
esetek kivizsgálását, epidemiológiai
értékelését
X1X
38.3. Egészségügyi szolgáltató rendszerek
felépítése és működése
39.Hazai (helyi vagy országos) vagy
nemzetközi egészségpolitikai döntések,
dokumentumok elemzése, a döntéseket
befolyásoló tényezők és a potenciálisan
elérhető eredmények azonosítása.
X2-
40.Az egészségügyi rendszerek tipológiájának
ismeretére alapozva egy-egy mintaország
egészségügyi rendszerének értékelése.
X5-
41.A hazai egészségügy és az Európai Unió
társadalmi és jogi szabályozásának
ismerete, összehasonlító elemzése.
X2-
42.A hazai egészségügyi rendszer ismerete, a
gyógyító-megelőző ellátás egyes
szintjeinek elemzése szakmai, igazgatási
és finanszírozási szempontból.
X2-
43.A megelőző orvoslás és népegészségtan
szempontjából releváns egészségügyi
technológiákat egészség-gazdaságtani
szempontok szerint értékeli.
X2-
44.A bizonyítékokon alapuló orvoslás,
népegészségügy módszertanát alkalmazza
prevenciós, illetve népegészségügyi
problémák megoldása kapcsán.
X2-
45.A minőségmenedzsment ismeretekre
alapozottan minőségügyi
dokumentumokat, folyamatokat elemez,
értékel, a PDCA ciklus egyes lépéseit a
gyakorlatban alkalmazza.
X2-
46.Alapvető egészségügyi közigazgatási és
jogi ismeretekkel rendelkezik, képes jogi
szakemberekkel együttműködni.
X2-

23.3.5.4. A részvizsga szervezésére vonatkozó speciális szempontok:

a) A vizsga helyszíne: grémium által jóváhagyott helyszín

b) Tárgyi feltételei: egyetemi intézmény által biztosított feltételek

23.3.5.5. Részvizsga feladatai:

23.3.5.5.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A népegészségügyi szakigazgatás terén használt módszerek önálló alkalmazásának demonstrálása.

d) A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 5 db kompetenciát kell megmérni a 23.3.5.3. pont táblázatának kompetencia listájából.

23.3.5.5.2. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése legalább 1 kérdés alapján (1 Népegészségügyi szakigazgatás, 1 Élelmezés-egészségügyi szakhatósági feladatok, 1 Egészségügyi szolgáltató rendszerek felépítése és működése).

23.3.5.5.3. Írásbeli feladat

Népegészségügyi szakigazgatáshoz kapcsolódó 5 eset bemutatása, az eredeti munkakörnyezetben végzett, kompetenciában szereplő tevékenységek alkalmazásával.

4. SZAKVIZSGA LEÍRÁSA

23.4.1. A szakvizsga megnevezése: Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga

23.4.2. A szakvizsgára bocsátás feltétele:

a) Az Alkalmazott epidemiológia, Környezet-egészségügyi kockázatkezelés, Járványtan, Megelőző orvoslás és prevenció, Népegészségügyi szakigazgatás részvizsgák teljesítése.

b) Önállóan elkészített, tudományos értékű, megelőző orvostan és népegészségtanhoz kapcsolódó kutatás eredményeit bemutató tanulmány leadása 1 hónappal a szakvizsga előtt.

23.4.3. A szakvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák):

[113]
AВ
1.Kompetencia megnevezéseSzintezés
2.Az epidemiológiai, biostatisztikai módszerek alkalmazása (23.3.1.3. pont szerinti)I.
3.Környezet- és munkaegészségügyi kockázatok becslése, értékelése, kezelése (23.3.2.3. pont szerinti)I.
4.Fertőző betegségekkel kapcsolatos járványügyi teendők ellátása (23.3.3.3. pont szerinti)I.
5.Megelőző orvoslás és prevenció módszereinek alkalmazása (23.3.4.3. pont szerinti)I.
6.Népegészségügyi szakigazgatással kapcsolatos teendők ellátása (23.3.5.3. pont szerinti)I.

23.4.4. Szakvizsga feladatai:

23.4.4.1. Eredeti munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 30 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: A szakvizsgára felkészítő időszak képzési elemeihez tartozó kompetenciák megszerzésének demonstrálása. A vizsgafeladat kapcsán minimálisan 4 db kompetenciát kell megmérni a 4.3. pont táblázatának kompetencia listájából.

23.4.4.2. Egy tudományos értékű saját megelőző orvostan és népegészségtanhoz kapcsolódó kutatás eredményeinek prezentálása

A vizsgafeladat súlyaránya: 20 %. A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

23.4.4.3. Szóbeli vizsgafeladat

a) A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %.

b) A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc.

c) A vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Az elméleti tudásszint megítélése legalább 5 kérdés alapján (1 alkalmazott epidemiológia, 1 környezet- és munkaegészségügyi kockázatkezelés, 1 járványügy, 1 megelőző orvoslás és prevenció, 1 népegészségügyi szakigazgatás).

24. MELLKASSEBÉSZET SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

24.1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI

24.1.1. A szakképesítés megnevezése: Mellkassebészet

24.1.2. A szakképzés időtartama: 60 hó

24.1.3. A szakképzés alatt teljesítendő alapképzés időtartama: 9 hó

24.1.4. A szakképzés alatt teljesítendő szakgyakorlat időtartama: 51 hó

24.1.5. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 2 db

24.2. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

24.2.1. Alapképzés 9 hó

24.2.1.1. 1 hó OMSZ mentőgyakorlat

24.2.1.2. 1 hó Multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat

24.2.1.3. 2 hó SBO

24.2.1.4. 2 hó traumatológiai gyakorlat

24.2.1.5. 2 hó általános sebészeti alapgyakorlat

24.2.1.6. 1 hó skill training

24.2.2. Szakgyakorlati képzés 51 hó

24.2.2.1. 6 hó általános sebészeti gyakorlat

24.2.2.2. 2 hó szívsebészeti gyakorlat

24.2.2.3. 2 hó érsebészeti gyakorlat

24.2.2.4. 1 hó pulmonológiai gyakorlat

24.2.2.5. 1 hó bronchológiai gyakorlat

24.2.2.6. 1 hó onkológiai gyakorlat

24.2.2.7. 1 hó mellkasi radiológia

24.2.2.8. 1 hó onkoradiológia

24.2.2.9. 18 hó mellkassebészeti alapgyakorlat

24.2.2.10. 18 hó akkreditált mellkassebészeti gyakorlat megjegyzések:

A 3 hónapnál hosszabb szakgyakorlatok időben több részre bontva és több képző helyen is letölthetőek

24.2.3. Átjárás a mellkassebészeti szakképzésbe más szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére