552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. A nyugellátásban részesülők önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása

9/A. § A Magyar Államkincstár a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett érintettjei számára az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében jogosult tájékoztatást küldeni a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint nyugellátásra jogosultak (a továbbiakban: nyugdíjasok) csoportjai részére. A Magyar Államkincstár ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges időtartamban kezeli a nyugdíjasok nevét és lakcímét."

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,

a) amely nem szolgál az üzletben értékesített termékek tárolására és

b) amelyben vásárló nem tartózkodhat."

3. § Az R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "illetve az üzletben történő munkavégzés során" szövegrész helyébe az "illetve - a (4a) bekezdés szerinti kivétellel - az üzletben történő munkavégzés során" szöveg lép.

3. Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni]

"e) egyéb, az Operatív Törzs által meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, szakmacsoportokhoz tartozó személyek, intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi körök"

[esetében, amennyiben a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.]

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék