Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 13. és 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1.[2]

1. §[3]

2.[4]

2. §[5]

3.[6]

3. §[7]

4. §[8]

5. §[9]

4.[10]

6. §[11]

7. §[12]

5.[13]

8. §[14]

6.[15]

9. §[16]

6/A. A nyugellátásban részesülők önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása[17]

9/A. §[18] (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett személyek átoltottságának növelése és az érintettek elérése érdekében, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások (a továbbiakban: védőoltás) kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából tájékoztatást küld a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásokban, juttatásokban részesülő személyek (a továbbiakban: jogosultak) csoportjai részére. A MÁK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli a jogosultak nevét, lakcímét, születési idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(2) A MÁK a 9/B. § szerinti közreműködés keretében a részére átadott - a regisztráció során az érintett által megadott - adatokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (1) bekezdés a) pontja szerint vezetett nyugdíjfolyósítási nyilvántartás adataival - az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából - összeveti. Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről - a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK) értesíti.

(3) A NEAK - a 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében - a (2) bekezdés szerinti értesítés nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján - szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján - az általa kezelt adatokat pontosítja.

6/B. Az önkéntes koronavírus elleni védőoltás igénybevételének megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása[19]

9/B. §[20] (1)[21] A NEAK az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, a védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a MÁK, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.

(2) A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv a (3) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.

(5)[22] Az oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező személyek védőoltásra történő regisztrációja során megadott nevet, életkort, elektronikus elérhetőséget, értesítési címet, valamint

a) az útlevél okmányazonosítóját, a személyi azonosító számát, illetve a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját a Belügyminisztériumnak,

b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek esetében az útlevél okmányazonosítóját, a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és a tartózkodási engedély adatait a Belügyminisztérium útján az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak

(a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) továbbítja a nyilvántartó szervek által vezetett nyilvántartásokkal való összevetésre a személy azonosítása és a (2) bekezdésben meghatározott célból.

(6)[23] A nyilvántartó szerv az (5) bekezdés alapján átvett adatot a személy regisztrációs felületen megadott adatainak az egyes nyilvántartásokban szereplő adatokkal való összevetését és ellenőrzését (a továbbiakban: validálását) és annak a (7) bekezdés szerinti átadását követően haladéktalanul törli. A nyilvántartó szerv a kapott adatokat - a nyilvántartásokban szereplő adatok alapján, valamint szükség esetén az érintett személlyel történő egyeztetést követően - pontosítja, ha azok eltérnek a nyilvántartásokban szereplő adatoktól, de a regisztrált személy a kapott adatokból beazonosítható. Ha a regisztrációs felületen megadott adatok validálása és az adatok pontosítása eredménytelen, a nyilvántartó szerv a kapott adatokat az átvételt követő hat hónap után törli.

(7)[24] A (6) bekezdés szerint validált személy nevét, életkorát, értesítési címét, elektronikus elérhetőségét, a nyilvántartó szerv által vezetett nyilvántartásokban található születési idejét, valamint az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a Belügyminisztérium az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője részére megküldi.

(8)[25] Az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének érdekében az érintett számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az érintett (7) bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője az érintettre vonatkozó technikai azonosítót, valamint az érintett (7) bekezdése szerinti adatait a NEAK részére átadja.

(9)[26] A NEAK a technikai azonosítót e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(10)[27] A Belügyminisztérium az (5) bekezdés szerinti kérelmező esetében az összerendelési nyilvántartás útján vizsgálja, hogy az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezik-e. Amennyiben az érintett rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, erről az EESZT működtetőjét az adatok átadása során tájékoztatja. Az EESZT működtetője a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező részére nem hoz létre technikai azonosítót.

(11)[28] Ha az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezik, az oltási regisztráció véglegezése érdekében az EESZT működtetője az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint a (7) bekezdés szerinti adatait átadja a NEAK részére.

(12)[29] Azt a (11) bekezdés szerinti érintettet, aki a regisztráció során Társadalombiztosítási Azonosító Jeléről nem nyilatkozott, az EESZT működtetője

a) tájékoztatja arról, hogy a regisztrációja sikeres volt, ugyanakkor az oltás beadásának időpontjára az időpontfoglaló felületen a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával jelentkezhet, valamint

b) a regisztráció során megadott elektronikus levélcímén a Társadalombiztosítási Azonosító Jeléről tájékoztatja.

6/C.[30]

9/C. §[31]

6/D. A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása[32]

9/D. §[33] (1) A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak) koronavírus-fertőzésnek való kitettségének csökkentése érdekében a védőoltás igénybevétele és az ahhoz szükséges regisztráció céljából tájékoztatást küld

a) az Oktatási Hivatal a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképző intézményekben foglalkoztatottak,

c) a MÁK - a bölcsődék szakmai irányítását ellátóval egyeztetve - a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és szolgáltatók

részére.

(2) Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás céljából - annak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig - kezeli az (1) bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét megküldi a NEAK-nak a védőoltás igénybevételére irányuló regisztrációk meglétének ellenőrzése céljából.

(3) Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 9/B. § szerinti közreműködés keretében a részére átadott - a védőoltás igénybevételére irányuló regisztráció során az érintett által megadott - adatokat (természetes személyek viselt nevét, lakcímét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét) az általa nyilvántartott adatokkal - az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából - összeveti. Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről - a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével - a NEAK-ot értesíti.

(4) A NEAK - a 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében - a (2) bekezdés szerinti értesítés nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján - szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján - az általa kezelt adatokat pontosítja.

(5) A MÁK a helyi önkormányzatok és társulásaik által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóknál, intézményeknél foglalkoztatott természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét átadja a NEAK-nak.

(6) A bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény - az (5) bekezdésben nem említett - fenntartója a MÁK felhívására, a felhívásban meghatározott módon és határidőben megküldi az általa fenntartott szolgáltatónál, intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a NEAK-nak.

(7) A NEAK az (5) és (6) bekezdés alapján részére átadott adatokat - a bölcsődei ellátásban dolgozó személyek beoltásának megszervezése, valamint az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából - összeveti a védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az átvett személyes adatok alapulvételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján - szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján - az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli az (5) és (6) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.

(8) A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a védőoltással kapcsolatos feladatai ellátása céljából kezeli.

6/E. Az önkéntes koronavírus elleni védőoltásra történő regisztrációval összefüggő rendelkezések[34]

9/E. §[35] (1) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező magyar állampolgár az alábbi - valamennyi rendelkezésére álló - adatot köteles megadni:

a) viselt név,

b) életkor,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) személyi azonosító száma,

f) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),

g) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

(2) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező, Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár az alábbi - valamennyi rendelkezésére álló - adatot köteles megadni:

a) viselt név,

b) életkor,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) tartózkodási engedély száma,

f) személyi azonosító száma,

g) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),

h) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

(3)[36] Az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.) 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó országokban "Magyar igazolvánnyal" vagy "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" (a továbbiakban együtt: magyar igazolvány) rendelkező személy, aki nem szerepel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásban, a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

a) családi és utónév a Státusz tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint,

b) életkor,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),

f) elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.

(4)[37] A (3) bekezdés szerinti személy regisztrációjára

a) az 1. mellékletben kijelölt, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaiban (a továbbiakban: járási hivatal) vagy kormányablakaiban személyesen, a magyar igazolványa bemutatása és a születési idejének megadása mellett, vagy

b) az oltási regisztrációs felületen elektronikus úton

kerül sor. Az elektronikus úton történt regisztráció során megadott adatokat az elektronikus felület működtetője átadja az 1. mellékletben kijelölt szervnek.

(5)[38] Ha a regisztrációra a (4) bekezdés b) pontja szerint kerül sor,

a) a (3) bekezdés szerinti adatok mellett a magyar igazolvány számát is meg kell adni,

b) a (3) bekezdés szerinti személy az oltóponton a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása előtt köteles bemutatni a nevére kiállított magyar igazolványt, valamint születési idejét megadni.

(6)[39] A (4) bekezdés a) pontja szerinti szerv a magyar igazolványban foglalt adatok ellenőrzése céljából a Státusz tv. 21. § (6) bekezdése szerinti adatokat igényelheti a magyar igazolvány nyilvántartást vezető szervtől.

(7)[40] A (3) bekezdés szerinti személy esetében a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha a (3) bekezdés szerinti személy útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintettnek a regisztráció során megadott okmányazonosító számát tartalmazza.

(8)[41] A járási hivatal vagy kormányablak a (3) bekezdésben szereplő adatokat, valamint az érintett születési idejét az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.

(9)[42] Ha az érintett személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének érdekében a (3) bekezdés szerinti személy számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez a (3) bekezdés szerinti személy (7) bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője a (3) bekezdés szerinti személyre vonatkozó technikai azonosítót, valamint a (3) bekezdés szerinti adatokat a NEAK részére átadja.

(10)[43] A NEAK a technikai azonosítót az e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli, és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(11)[44] A (3) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 7/A. § (4) és (6)-(9) bekezdése nem alkalmazható.

(12)[45] Ha a (3) bekezdés szerinti személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a Társadalombiztosítási Azonosító Jel helyett a (3) bekezdés szerinti személy technikai azonosítóját adja át.

(13)[46] Ha a (3) bekezdés szerinti személy kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(14)[47] A (13) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a külképviselet a (3) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.

6/F.[48]

9/F. §[49]

7. Záró rendelkezések

10. §[50]

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 4-én lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 12. § 2020. november 5-én lép hatályba.

12. §[51] (1) A 9/B. § (11) és (12) bekezdését a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését megelőzően a 6/E. alcím szerint benyújtott regisztrációkra is alkalmazni kell.

(2) Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti érintettek adatainak átadásáról és tájékoztatásáról a Módr1. hatálybalépését követő 5 napon belül gondoskodik.

13. §[52]

14. §[53]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelethez[54]

AB
1.Járási hivatalKormányablak
2.Balassagyarmati Járási HivatalBalassagyarmat
3.Cigándi Járási HivatalCigánd
4.Edelényi Járási HivatalEdelény
5.Encsi Járási HivatalEncs
6.Esztergomi Járási HivatalDorog, Esztergom, Nyergesújfalu
7.Fehérgyarmati Járási HivatalFehérgyarmat
8.Gönci Járási HivatalAbaújszántó, Gönc
9.Győri Járási HivatalGyőr
10.Komáromi Járási HivatalBábolna, Komárom
11.Mosonmagyaróvári Járási HivatalMosonmagyaróvár, Jánossomorja
12.Ózdi Járási HivatalÓzd
13.Putnoki Járási HivatalPutnok
14.Salgótarjáni Járási HivatalSalgótarján
15.Sátoraljaújhelyi Járási HivatalSátoraljaújhely
16.Szécsényi Járási HivatalSzécsény
17.Szobi Járási HivatalSzob
18.Vásárosnaményi Járási HivatalVásárosnamény
19.Záhonyi Járási HivatalZáhony

Lábjegyzetek:

[1] A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 1. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép.

[2] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[3] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[4] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[5] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[6] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[7] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[8] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[9] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[10] Hatályon kívül helyezte a 269/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2021.05.22.

[11] Hatályon kívül helyezte a 269/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2021.05.22.

[12] Hatályon kívül helyezte a 269/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2021.05.22.

[13] "A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai" című alcímet hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2021.05.25.

[14] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2021.05.25.

[15] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2022.03.07.

[16] Hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2022.03.07.

[17] Az alcímet beiktatta az 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.12.03.

[18] Megállapította a 132/2021. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.19.

[19] Beiktatta a 42/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.02.03.

[20] Beiktatta a 42/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.02.03.

[21] Módosította a 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.03.28.

[22] Beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[23] Beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[24] Módosította a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. § a)b) pontja. Hatályos 2021.06.11.

[25] Beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[26] Beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[27] Beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[28] Beiktatta a 616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.23.

[29] Beiktatta a 616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.23.

[30] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[32] Beiktatta a 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.03.28.

[33] Beiktatta a 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.03.28.

[34] Az alcímet beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[35] Beiktatta a 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.05.04.

[36] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[37] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[38] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[39] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[40] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[41] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[42] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[43] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[44] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[45] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[46] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[47] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16.

[48] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. pontja. Hatálytalan 2021.12.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 32. § d) pontja. Hatálytalan 2020.11.11.

[51] Beiktatta a 616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.11.23.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Beiktatta a 337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.16.

Tartalomjegyzék