564/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A NÉBIH)

"d) ellátja az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke szerinti bejelentő hatóságra vonatkozó feladatokat."

2. § Az R. 81. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2.Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogi személy tenyésztőszervezet - a hibridtenyésztő szervezet, valamint a haltenyésztő szervezet kivételével -tenyésztési tevékenységet nem végezhet."

3. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az erdészeti hatóság - kérelemre - "erdőgazdálkodásra jogosult" kiemelt besorolással tartja nyilván az erdészeti szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]

"b) törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy vagy a felsoroltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja

ba) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,

bb) rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, és

bc) legalább 5 éves időtartamban jogosult erdészeti szakszemélyzetként a nyilvántartásban bejegyzett, és

c) az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes terület alapulvételével, minden megkezdett ezer hektárja után legalább egy jogosult erdészeti szakszemélyzettel rendelkezik, törvényes képviselőjét, személyesen közreműködő tagját, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottját figyelembe véve."

(2) A Kr. 18. § (2) bekezdésében a "b) pontjában" szövegrész helyébe az "a) pontjában" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék