571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (1) bekezdése a következő 19-24. ponttal egészül ki:

(Az 1-4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként)

"19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet"

(folytató kifizető jogosult.)

2. § Az R1. 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti megtérítés feltétele, hogy]

"a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja,"

3. § Az R1. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben]

"a) a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és"

4. § Az R1. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2020. december 31. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást."

5. § Az R1.

a) 3. §-ában az "egy hónapra" szövegrész helyébe a "2020. évben két hónapra, 2021. évben egy hónapra" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "2020. november hónapra" szövegrész helyébe a "2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január hónapjára" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében az "5. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "5. § (1) bekezdése szerinti és a munkaerőpiaci program" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdésében a "2020. év november hónapra" szövegrész helyébe a "2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január hónapjára" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R1. 5. § (1) bekezdés 17. pontjában a "vagy" szövegrész.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. év december hónapjában és 2021. év január hónapjában kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti - havi egyszeri 30 nap - kedvezményt jóváírja."

(2) Az R2. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény jóváírása a (3) bekezdés szerinti számla kibocsátását követően nem érvényesíthető."

8. § Az R2. 1. § (1) bekezdésében a "30 napra" szövegrész helyébe a "kétszer 30 napra" szöveg lép.

3. A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott dátumig lehet alkalmazni."

10. § Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti."

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék