501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása

1. § (1)[2] A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás hatszor 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.

(1a)[3] Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március, április és május hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, háromszor 30 napra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult

a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja

(a továbbiakban együtt: jogosult).

(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

(4)[4] A jogosult az (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményre vonatkozó igényét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 28. §-ában meghatározott időpontig jelezheti az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) felé.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat

a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy

b) új előfizetői szerződés megkötése esetén

illeti meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén.

(3)[5] A szolgáltató a kibocsátásra kerülő számlákban az 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményt legkésőbb a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott időpontot követő hatodik hónap végéig jóváírja a kedvezményre jogosult részére.

(4)[6]

3. § (1) A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét - lehetőség szerint elektronikus úton - jelzi a szolgáltató felé.

(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

(3)[7] A tárgyhónapot megelőző igénybejelentés a következő hónapokra vonatkozó kedvezmény jóváírására mindaddig jogosít, amíg annak a jogszabályi feltételei az adott jogosult vonatkozásában fennállnak.

2. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §[8]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 11. pontja alapján az 5. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja.

[2] Módosította a 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[3] Módosította a 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § b)-c) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[4] Beiktatta a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.03.24.

[5] Módosította a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.04.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021.03.24.

[7] Beiktatta a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.24.

[8] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 11. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére