588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alapinfrastruktúra: a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer (a továbbiakban: KKIGR) működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, valamint a külső rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító integrációs platformszolgáltatás;

2. interfész: adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület;

3. KKIGR: a kötelezett intézmények gazdálkodási feladatainak, valamint az ezen feladatok irányításának, felügyeletének ellátását támogató, központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer;

4. KKIGR működését támogató, egységesített dokumentumok: a KKIGR egyes elemeinek egységes ágazati használatát biztosító következő dokumentumok

a) egységesített számlatükör és kontrolling kézikönyv,

b) egységesített gyógyszercikktörzs,

c) egységesített műszer-, eszköz- és anyagnyilvántartási módszertan,

d) a műtéti anyagfelhasználás egységesített módszertana,

e) a központi szerződéstár vezetéséhez kapcsolódó egységes módszertan;

5. kötelezett intézmény: a KKIGR egyes részelemeinek használatára, illetve az azokba történő adatszolgáltatásra a 3. §-ban meghatározottak szerint kötelezett fekvőbeteg-szakellátó, illetve járóbeteg-szakellátó egészségügyi intézmény;

6. szerződés: a kötelezett intézmény által kötött, az államháztartásról szóló jogszabályok alapján pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződés, valamint annak módosítása, megszüntetése, a foglalkoztatási jogviszony létesítésére, módosítására, illetve megszüntetésére irányuló szerződések kivételével.

2. A KKIGR elemei

2. § (1) A KKIGR kötelezett intézményi elemekből és központi elemekből áll.

(2) Kötelezett intézményi elem a kötelezett intézmény alapinfrastruktúrán futó gazdálkodási rendszere.

(3) Központi elemnek minősül:

a) a felügyeleti lekérdező- és ellenőrzőrendszer (adatelemző modul),

b) a központi pénzügyi engedélyezőrendszer,

c) a beszerzésengedélyezési rendszer,

d) a gyógyszerfelhasználás monitoringrendszer,

e) a központi szerződéstár és

f) a központi gép-, műszer- és orvostechnikai nyilvántartás.

3. Kötelezett intézmények és kötelezettségeik

3. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) fenntartásába - az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - tartozó fekvőbeteg-szakellátó intézmények kötelesek

a) gazdálkodási tevékenységük ellátása során az alapinfrastruktúrán futó, részükre biztosított gazdálkodási rendszer kizárólagos használatára,

b) beszerzéseik lebonyolítása, illetve a kifizetéseik engedélyezése során az OKFŐ által meghatározott eljárásrendnek megfelelően a 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti rendszerelemek használatára,

c) a 2. § (3) bekezdés e) pontja szerinti rendszerelem működése érdekében az OKFŐ által meghatározott értékhatár feletti visszterhes szerződéseik kötelezett intézményi elembe történő folyamatos feltöltésére és azok hatályának havi felülvizsgálatára,

d) a 2. § (3) bekezdése szerinti központi elemek működéséhez szükséges, a b) és c) pontban foglaltakon kívüli egyéb, az OKFŐ által meghatározott gazdálkodási adatok általa előírt határidőben és eljárásrendben történő rögzítésére, szolgáltatására,

e) a KKIGR működését támogató, egységesített - az OKFŐ honlapján közzétett - dokumentumok alkalmazására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézmények a KKIGR-rel kapcsolatos feladataik elvégzése során kötelesek a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat használatára.

(3)[1] Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó intézmények interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és az 1. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.

(3a)[2] Az egyházi fenntartásban álló közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátó intézmények interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és a 2. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.

(4) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátó intézmények interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és az 1. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.

(5) Ha jogszabály az (1) bekezdés szerinti fekvőbeteg-szakellátó intézmény számára a beszerzés esetében

a) az OKFŐ-n kívül egyéb szerv jóváhagyását vagy

b) központi beszerző szervezet alkalmazását írja elő,

a fekvőbeteg-szakellátó intézménynek a 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti rendszerbe feltöltött és engedélyezett beszerzéseit a jóváhagyásra jogosult szerv részére vagy a központi beszerző szerv részére az OKFŐ továbbítja.

(6)[3] A (3)-(4) bekezdés alapján szolgáltatott adatok kezelése az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hatékony felhasználásának ellenőrzése és az egészségügyi költségvetés tervezése céljából történik.

4. A KKIGR működtetése és üzemeltetése

4. § (1) A KKIGR kötelezett intézményi elemeit a kötelezett intézmény, központi elemeit az OKFŐ működteti. Az OKFŐ a kötelezett intézmény által nyújtott egészségügyi ellátásokkal összefüggő gazdálkodási adatok tekintetében a kötelezett intézmény fenntartója részére folyamatos hozzáférést biztosít.

(2) Az KKIGR kötelezett intézményi elemeiben az adatok tárolását kötelezett intézményenként elkülönítve kell biztosítani.

4/A. A KKIGR rendszerkapcsolata a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerrel[4]

4/A. §[5] A 2. § (2) bekezdése szerinti alapinfrastruktúrán futó gazdálkodási rendszer a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 21/B. §-ában foglaltak alapján a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerből átveszi a kötelezett intézmények összesített, statisztikai adatait.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 7. és a 8. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Az e rendeletben előírtak teljesítésére

a) a 3. § (1) bekezdése szerint kötelezett intézmények - a (2) és (5) bekezdés szerinti kivétellel - 2021. január 1. napjától,

b)[6] a 3. § (3)-(4) bekezdése szerint kötelezett intézmények 2021. április 1. napjától

kötelesek.

(2) A kötelezett intézmények a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, kötelezett intézményi elemre vonatkozó, azt érintő kötelezettségeiket saját, e rendelet hatálybalépését megelőzően kialakítottak szerint működő gazdálkodási rendszerükben teljesítik azok Kormányzati Adatközpontba (a továbbiakban: KAK) történő migrálásának megtörténtéig. A KAK-ba történő migrálást legkésőbb 2021. június 30-ig végre kell hajtani.

(3)[7] A 3. § (1) és (3)-(4) bekezdése szerint kötelezett intézmények tekintetében az OKFŐ meghatározza a KKIGR bevezetéséhez szükséges kezdő adatszolgáltatások körét, módját, az egyes adatszolgáltatások részhatáridejét, valamint azok részletes eljárásrendjét.

(4)[8] A 3. § (3)-(4) bekezdése szerint kötelezett intézmények 2021. március 31-ig kötelesek kialakítani a KKIGR-rel való kapcsolatot biztosító interfészt, és 2021. április 1-jétől az 1. és 2. melléklet szerinti adatokat szolgáltatni a KKIGR részére.

(5)[9] A (4) bekezdés szerinti interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a 3. § (3)-(4) bekezdése szerint kötelezett intézmények saját maguk gondoskodnak az OKFŐ által meghatározott interfész-specifikációk alapján.

7. §[10]

8. §[11]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) és (4) bekezdése szerint kötelezett intézmények által szolgáltatandó adatok köre

AdatkörAdattartalomHatáridő
1.Pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó adatokAz interfész leírásban
meghatározottak szerint.
folyamatos
2.Előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos adatokAz interfész leírásban
meghatározottak szerint.
folyamatos
3.Számviteli és kontrolling adatokAz interfész leírásban
meghatározottak szerint.
folyamatos
4.Tárgyi eszközökre és készletekre vonatkozó adatokAz interfész leírásban
meghatározottak szerint.
folyamatos

2. melléklet az 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez[12]

A 3. § (3a) bekezdése szerint kötelezett intézmények által szolgáltatandó adatok köre

AdatkörAdattartalomHatáridő
1.Egészségügyi tevékenységgel
összefüggő tárgyi eszközökre és
készletekre vonatkozó adatok
Az interfészleírásban
meghatározottak szerint.
folyamatos
2.Egészségügyi tevékenységgel
összefüggő kiadásokra és
bevételekre vonatkozó adatok
Az interfészleírásban
meghatározottak szerint.
folyamatos

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.30.

[2] Beiktatta a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.30.

[3] Módosította a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.30.

[4] Beiktatta a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[5] Beiktatta a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[6] Módosította a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.30.

[7] Megállapította a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.30.

[8] Megállapította a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.30.

[9] Módosította a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.30.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Beiktatta a 157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.03.30.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére