696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), c) és r) pontjában, valamint 111. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. alcím tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok, valamint az európai uniós és a schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását, továbbá az útlevél tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait."

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Főigazgatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja a (10) bekezdésben foglaltak kivételével a kishatárforgalmi engedélyben, valamint a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, valamint huzamos tartózkodási kártya okmányban elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult hatóságok ellenőrző eszközei számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását."

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter a (7) bekezdésben foglaltak kivételével a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult EGT-állam hatóságai számára a magyar tartózkodási engedélyek vonatkozásában dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítványt (DV tanúsítvány) bocsát ki, valamint az EGT-állam által kiállított tartózkodási engedélyek tekintetében a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult hazai hatóság ellenőrző rendszerei számára biztosítja a kiolvasáshoz szükséges ellenőrző rendszer tanúsítványt (IS tanúsítvány), továbbá a tartózkodási engedélyek tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait."

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 72/L. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A Fehér Kártya kiadására vonatkozó szabályok

72/M. § (1) A Fehér Kártya kiadására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása igazolható

a) Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatási jogviszony esetén a foglalkoztatótól származó hiteles igazolással a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyról, amely tartalmazza

aa) a foglalkoztató tevékenységi körét,

ab) a távolról, elektronikusan végezhető munkavégzésről, illetve annak engedélyezett időtartamáról szóló rendelkezést és

ac) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban betöltött feladatkörét és pozícióját,

b) igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozás esetén olyan okirattal, amely tartalmazza

ba) a vállalkozás valós és tényleges működését hitelesen alátámasztó adatokat,

bb) a harmadik országbeli állampolgár által a vállalkozásban betöltött munkakört és pozíciót,

bc) a vállalkozás tevékenységi körét és

bd) a vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedését.

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt feltétel fennállása igazolható

a) a vállalkozás illetékes szerv általi bejegyzését igazoló dokumentummal,

b) rendszeres, a vállalkozás jövedelemszerző tevékenységéből származó bevételt, illetve nyereséget igazoló közokirattal vagy adóhatósági igazolással vagy

c) egyéb hitelt érdemlő módon.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel esetén a harmadik országbeli állampolgár igazolni köteles a foglalkoztató valós és tényleges működését.

(4) A Fehér Kártya kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a magyarországi megélhetés igazoltnak tekinthető, ha a harmadik országbeli állampolgár havi jogszerű jövedelme a beutazást megelőző legalább 6 hónapban a 2000 EUR összeget eléri vagy meghaladja, amely összegű jövedelemmel a magyarországi tartózkodás ideje alatt mindvégig rendelkeznie kell."

4. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban, és letelepedési engedélyének, illetve bevándorlási engedélyének visszavonására irányuló eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése vagy bevándorlása veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát - elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki."

5. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban, és letelepedési engedélyének, illetve bevándorlási engedélyének visszavonására irányuló eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése vagy bevándorlása veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát - elsőfokon a megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki."

6. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 114. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Önálló beutazási és tartózkodási tilalom)

"a) a Tv. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján - ha a regionális igazgatóság saját hatáskörben nem dönt az elrendelésről - a nyomozó hatóságként eljáró rendvédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Rendőrség, illetve a Terrorelhárítási Központ,"

(javaslatára rendelhető el.)

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 114. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4b) Idegenrendészeti kiutasítás a Tv. 43. § (2) bekezdés d) pontja alapján a nyomozó hatóságként eljáró rendvédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ javaslatára vagy a regionális igazgatóság által saját hatáskörben is elrendelhető."

7. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a Rendőrség a határátkelőhelyen történő személyellenőrzés során megállapítja, hogy a harmadik országbeli állampolgárral szemben kizárólag az idegenrendészeti eljárásban a Magyar Állam által megtérítési kötelezettséggel megelőlegezett költség, a pénzbírság, a helyszíni bírság, illetve a vámigazgatási bírság meg nem fizetése miatt rendeltek el önálló beutazási és tartózkodási tilalmat, köteles a harmadik országbeli állampolgárt tájékoztatni arról, hogy a tartozását utólag, készpénzben is megfizetheti."

8. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 181/B. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter a (8) bekezdésben foglaltak kivételével a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult külföldi hatóságok számára a magyar tartózkodási engedélyek vonatkozásában dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítványt (DV tanúsítvány) bocsát ki, valamint a külföldi tartózkodási engedélyek tekintetében a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult hazai hatóság ellenőrző rendszerei számára biztosítja a kiolvasáshoz szükséges ellenőrző rendszer tanúsítványt (IS tanúsítvány), továbbá a tartózkodási engedélyek tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait."

9. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) II. melléklet 5. pont e) alpontjában az "EUSZ 50. cikke alapján" szövegrész helyébe a "Kilépési megállapodás 18. cikk (1) bekezdése alapján" szöveg,

b) II. melléklet 6. pont e) alpontjában a "Kilépési megállapodás 18. cikk (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe a "Nemzeti letelepedési engedély" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pont b) alpont bw) pontja.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

12. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő 78/A. §-sal egészül ki:

"78/A. § (1) Az eljáró menekültügyi hatóság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy saját kezdeményezésére és költségén alávetheti magát orvosi vizsgálatnak az esetleges korábbi üldöztetésre vagy súlyos bántalmazásra utaló jelek kivizsgálása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti orvosi vizsgálatot a magyar hatóság által kiállított működési engedéllyel, szakképesítéssel rendelkező szakorvos végezheti, és a vizsgálat eredményét a kérelmezőnek haladéktalanul el kell juttatnia az eljáró hatósághoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti orvosi vizsgálat eredményét az eljáró menekültügyi hatóság a kérelem egyéb elemeivel együtt értékeli. Ha indokolt, a kérelmező által választott és igénybe vett egészségügyi szolgáltató mellett az eljáró menekültügyi hatóság állami egészségügyi szolgáltatót, illetve szakértőt vehet igénybe a kérelmező által benyújtott egészségügyi vizsgálatok eredményeinek ellenőrzése érdekében. Az orvosi vizsgálaton való részvétel kérelmező általi elmulasztása nem akadálya annak, hogy az eljáró menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem tárgyában döntést hozzon."

13. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő 87. §-sal egészül ki:

"87. § Ha hat hónapon belül nem kerül sor döntéshozatalra, a menekültügyi hatóság tájékoztatja a kérelmezőt a késedelemről, valamint - a kérelmező erre irányuló kérelme esetén - tájékoztatást ad a késedelem okairól és arról, hogy előreláthatólag mennyi időn belül várható határozat a kérelme ügyében."

5. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (2) bekezdésében az "A Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "a Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében az "a Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

6. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a " , Kormány vagy a miniszterelnök irányítása alá tartozó Kedvezményezett esetén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal" szövegrész,

b) 12. § (4) bekezdésében az " , a Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak" szövegrész.

7. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke (a továbbiakban: a Tanács elnöke) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője. A Tanács elnökét - akadályoztatása esetén - az e-közigazgatásért felelős miniszter által megbízott kiberkoordinátor (a továbbiakban: kiberkoordinátor) helyettesíti."

8. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartást kezelő szerv dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) tanúsítványt bocsát ki az állandó személyazonosító igazolványban elektronikusan tárolt adatok kiolvasására jogosultak ellenőrző eszközei számára, ennek keretében biztosítja a védett adatok kiolvasására jogosult külföldi hatóságok számára a dokumentumellenőrző-hitelesítő tanúsítvány (DV tanúsítvány), valamint a hazai hatóságok ellenőrző rendszerei számára történő ellenőrző rendszer tanúsítvány (IS tanúsítvány) kiállítását, továbbá az állandó személyazonosító igazolvány tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait."

9. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

19. § A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. A KKIGR rendszerkapcsolata a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerrel

4/A. § A 2. § (2) bekezdése szerinti alapinfrastruktúrán futó gazdálkodási rendszer a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 21/B. §-ában foglaltak alapján a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerből átveszi a kötelezett intézmények összesített, statisztikai adatait."

11. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 21/B. §-sal egészül ki:

"21/B. § A KSZDR a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer (a továbbiakban: KKIGR) részére elektronikus úton, interfészen keresztül, rendszeres időközönként a KKIGR szerinti intézményenkénti összesített, statisztikai adatokat szolgáltat."

21. § A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. alcím címében a "rendje" szövegrész helyébe az "és adattovábbítás rendje" szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3-7. §, a 9-11. §, az 5. alcím, a 10. alcím, a 11. alcím és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. alcím és a 2. melléklet 2022. június 7-én lép hatályba.

(4) A 6. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A 12. § és a 13. § a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 18. § és a 2. melléklet az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pont b) alpont bv) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok előoldalán:

a tartózkodási engedély esetén:)

"bv) "Fehér Kártya" "

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pontja a következő f) és g) alpontokkal egészül ki:

(Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok előoldalán:)

"f) az Szmtv. 95. § (16) bekezdése alapján kiadott tartózkodási engedély esetén "Munkavállalás" g) az Szmtv. 95. § (17) bekezdése alapján kiadott tartózkodási engedély esetén "Jövedelemszerzés" "

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:

"7. A regionális igazgatóság az Szmtv. 95. § (4), (7), (9) és (11) bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén az engedély típusa rovatban az "Az EUSZ 50. cikke" szöveget tünteti fel.

8. A regionális igazgatóság az Szmtv. 95. § (16) és (17) bekezdése alapján kiadott tartózkodási engedély esetén az engedély típusa rovatban az "Az EUSZ 50. cikke - Határ menti ingázó munkavállaló" szöveget tünteti fel."

2. melléklet a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 39. és 40. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
39.Az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni
fellépést szolgáló
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás.
Annak elbírálása,
hogy az eltávolítási
végzéssel érintett
tartalom az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni fellépésről
szóló, 2021. április 29-i
(EU) 2021/784 európai
parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti
terrorista tartalomnak
minősül-e.
Az (EU) 2021/784
európai parlamenti
és tanácsi rendelet
3. cikke szerinti
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás,
feltéve, hogy annak
lefolytatása nem
a Terrorelhárítási
Központ jelzésén
alapul.
Terrorelhárítási
Központ
--
40.Az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni
fellépést szolgáló,
a határokon
átnyúló
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a határokon
átnyúló eltávolítási
végzéssel érintett
tartalom az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni fellépésről
szóló, 2021. április 29-i
(EU) 2021/784 európai
parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti
terrorista tartalomnak
minősül-e.
Az (EU) 2021/784
európai parlamenti
és tanácsi rendelet
4. cikke szerinti,
a határokon
átnyúló
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás,
feltéve, hogy annak
lefolytatása nem
a Terrorelhárítási
Központ jelzésén
alapul.
Terrorelhárítási
Központ
--

Tartalomjegyzék