593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat."

2. § Az Előkr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint a 2. § (3) bekezdésben meghatározott elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat."

3. § (1) Az Előkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő."

(2) Az Előkr. 3. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (4) bekezdésben előírtak szerint anonimizált adásvételi szerződést - jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító segítségével - az adásvételi szerződés beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet).

(6) A működtető szervezet köteles az adásvételi szerződést a kormányzati portálon a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján közzétenni, és ezzel egyidejűleg a közzététel időpontjáról és tartalmáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. Ha a működtető szervezet nem teszi közzé az adásvételi szerződést a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján, a jegyző javítja a közzétételre megküldött szerződésen a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, és a javított szerződéspéldányt megküldi a működtető szervezetnek a kormányzati portálon való közzététel céljából.

(7) Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint anonimizált adásvételi szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti továbbá, hogy a kifüggesztés nem minősül az adásvételi szerződés közlésének.

(8) Az adásvételi szerződés tájékoztató jellegű kifüggesztése közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni."

4. § Az Előkr. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott adásvételi szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött adásvételi szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(2) A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adásvételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót."

5. § Az Előkr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2-4. §-ban foglaltakat a 7. §-ban és a 9-11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy

a) az eladó alatt a haszonbérbeadót,

b) a vevő alatt a haszonbérlőt,

c) az adásvételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést,

d) a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdését,

e) a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (2) bekezdését és

f) az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok alatt az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat

kell érteni."

6. § Az Előkr. 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre, valamint az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelemre vonatkozó rendelkezéseit.

10. § (1) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

(2) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat."

7. § Az Előkr. 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(2) A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, és ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott haszonbérleti szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(3) A jegyző az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a kérelmező haszonbérbeadót."

8. § Az Előkr. 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán felismerhetetlenné kell tenni a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, valamint az aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni.

(6) A 11. § (3) bekezdése szerinti irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt, a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére."

9. § Az Előkr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak tájékoztatása céljából elektronikus tájékoztatót kell közzétenni a kormányzati portálon. Az elektronikus tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény (e §-ban a továbbiakban együtt: szerződés) kormányzati portálon való közzététel céljából történő megküldésével egyidejűleg kell intézkednie, és a működtető szervezet részére megküldenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

a) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat,

b) a szerződés kormányzati portálon való közzétételének időpontja és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése, illetve a 49. § (3) bekezdése alapján az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja,

c) annak megjelölése, hogy a szerződés föld adásvételére vagy haszonbérletére vonatkozik,

d) a szerződésben szereplő

da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,

db) ellenszolgáltatásként megjelölt vételár vagy haszonbér megjelölése.

(3) Az elektronikus adatlapnak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt adatokat - a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével - a szerződéssel egyidejűleg megküldi a működtető szervezetnek.

(4) A működtető szervezet köteles az elektronikus tájékoztatót a szerződéssel együtt a kormányzati portálon közzétenni, és a közzététel időpontjáról és tartalmáról automatikus igazolást küldeni a jegyző részére. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az elektronikus adatlap a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek.

(5) A működtető szervezet a kormányzati portálról az elektronikus tájékoztatót a jegyző által az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le - a szerződéssel egyidejűleg -, és a levétel időpontjáról automatikus igazolást küld a jegyző részére. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (2) bekezdésben foglalt adatait 5 évig köteles megőrizni.

(6) Az elektronikus tájékoztató közzétételéhez szükséges elektronikus űrlap kitöltéséért, valamint a szerződés anonimizálásáért és a szerződésre rávezetett adatokért a jegyző, az elektronikus adatlap, valamint a szerződés közzétételéért a működtető szervezet felelős."

10. § Az Előkr.-nek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

11. § Az Előkr. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésének napján vagy azt követően a jegyző részére megküldött adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni."

12. § Az Előkr.

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, valamint 1. mellékletében az "adás-vételi" szövegrész helyébe az "adásvételi" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "kifüggesztéséig" szövegrész helyébe a "kormányzati portálon való közzétételéig" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "kifüggesztését" szövegrész helyébe a "kormányzati portálon való közzétételét" szöveg,

d) 3. melléklet címében a "kifüggesztésre" szövegrész helyébe a "közzétételre" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az Előkr.

a) 2. § (1a) bekezdése,

b) 3. § (4a) bekezdése.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök