2020. évi LX. törvény

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról

1. § A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka címről az Operatív Törzs működése ideje alatt, annak javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter csoportosíthat át, egyéb esetben a kiadási cím előirányzatának felhasználásáról a Kormány dönt."

2. § A Kvtv. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető."

3. § A Kvtv. 9. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet előirányzatai a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerültek át, azzal, hogy az előirányzatok tekintetében a központi kezelésű előirányzatok fedezetének biztosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 2020. évben a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (8) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(2b) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben a Munkahely-megtartási program, továbbá a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása megnevezésű előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető."

4. § A Kvtv. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím előirányzata tartalmazza a 2100,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget."

5. § A Kvtv. 39. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A települési önkormányzat a 2. melléklet I. pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen a 2. melléklet I. pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összegre nem jogosult.

(7) A települési önkormányzat 2020. december hónapban a 3. melléklet I. pont 14. Kulturális illetménypótlék jogcímen az 3. melléklet I. pont 14. alpont szabályaitól eltérően a 2020. november havi támogatással azonos összegű támogatásban részesül.

(8) A 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében és a 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pont aa) alpontjában meghatározottaktól eltérően a támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek száma alatt 2020. augusztus 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének napján beíratott gyermekek számát kell érteni."

6. § A Kvtv. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(9) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke - a (6) bekezdés kivételével - a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2020. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez, valamint

c) jogszabályban meghatározott feltételek szerint készfizető kezességet vállalhat pénzügyi intézménynek, befektetési vállalkozásnak, befektetési alapkezelőnek, biztosítónak nem minősülő gazdasági társaságok által kibocsátott kötvényekből eredő, továbbá az ilyen társaságokkal szembeni kitettségek értékpapírosításával létrejött értékpapírokból eredő kötelezettségekhez.

(4) A (2) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén,

e) a (3) bekezdés c) pontja esetében a kötvény- és értékpapír-tulajdonos.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya - a (8) bekezdés szerinti kezességek kivételével - 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot azzal, hogy ezen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében történő készfizető kezességvállalásra használható fel.

(8) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés c) pontja szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni."

7. § A Kvtv. 51. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke az Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7) Az Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot azzal, hogy ezen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program keretében történő készfizető kezességvállalásra használható fel."

8. § A Kvtv. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján adott juttatások - nettó összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot."

9. § A Kvtv. a következő 24. alcímmel egészül ki:

"24. Egyéb rendelkezések

76. § A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására kihirdetett veszélyhelyzet során a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetek létrejöttét az Országgyűlés tudomásul veszi.

77. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó 40%-a a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

78. § A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzata terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

79. § A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi Programok cím előirányzata terhére a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

80. § A XLVIII. Európai Unióból érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetben elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.

81. § A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény (a továbbiakban: Kvtvmód. tv.) 5. §-ával megállapított 39. § (6) és (8) bekezdését a Kvtvmód. tv. hatálybalépése napjától kell alkalmazni.

82. § (1) A Kvtvmód. tv. 11. § (2) bekezdéssel megállapított, Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő szolidaritási hozzájárulás megemeléséből befolyó bevételt a járvány elleni védekezésre kell fordítani.

(2) A Kvtvmód. tv. 11. § (2) bekezdéssel és 12. § (3) bekezdéssel megállapított szolidaritási hozzájárulás emelkedés érvényesítése a 2020. július havi nettó finanszírozástól kezdődően egyenlő részletekben történik."

10. § A Kvtv. 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások pontja a következő i) alponttal egészül ki:

"i) Az előirányzatból a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben nyújtható be, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig."

11. § (1) A Kvtv. 2. melléklet 4. pontjában a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

(2) A Kvtv. 2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás pontjában a "10 000,0 millió forint." szövegrész helyébe a "a számított összegnél 15%-kal alacsonyabb." szöveg lép.

12. § (1) Hatályát veszti a Kvtv.

1. 4. § (7) és (8)bekezdése,

2. 9. § (2) bekezdése,

3. 37. § (1)bekezdés a)pontja, és

4. 71. §-a.

(2) Hatályát veszti a Kvtv.

1. 25. § (2) bekezdésében az"- az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján -" szövegrész, és

2. 25. § (3) bekezdésében az"- az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján -" szövegrész.

(3) Hatályát veszti a Kvtv. 2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás pontjában a "- Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével -" szövegrész.

13. § (1) Ez a törvény a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére