2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről[1]

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (különösen: 4. §, 6. §, 7. §, 8. §, 25. § (2) bekezdés)

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2020. évi

a) kiadási főösszegét 21 792 993,4 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 21 425 983,3 millió forintban,

c) hiányát 367 010,1 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2020. évi

a) kiadási főösszegét 18 000 071,6 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 18 000 071,6 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2020. évi

a) kiadási főösszegét 2 110 659,6 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 929 866,0 millió forintban,

c) hiányát 180 793,6 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2020. évi

a) kiadási főösszegét 1 682 262,2 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 496 045,7 millió forintban,

c) hiányát 186 216,5 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2020. december 31-ére tervezett adóssága 320,9 forint/euró, 282,7 forint/svájci frank és 284,0 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 32 579,6 milliárd forint.

(2) 2020. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 31 974,1 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 48 779,5 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutatónak a (2) bekezdés alapján 2020. december 31-ére tervezett mértéke 65,5%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2019. év utolsó napján várható 68,6%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2020. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Különféle kifizetések jogcímen

a) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,

b) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímen - jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzatoknál, a nem állami, nem helyi önkormányzati szociális és köznevelési intézményt fenntartóknál, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre.

(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2020. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) Központi tartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoporton a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamata fedezetének biztosítására. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(6)[2] A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka címről az Operatív Törzs működése ideje alatt, annak javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter csoportosíthat át, egyéb esetben a kiadási cím előirányzatának felhasználásáról a Kormány dönt.

(7)[3]

(8)[4]

(9) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 4. Hazai bölcsődefejlesztési program jogcímen a bölcsődei ellátást biztosító intézmények, szolgáltatások létrehozására és kapacitásbővítésére.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2020. évben 25,0 millió forint,

b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2020. évben 25,0 millió forint,

c) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2020. évi összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint

lehet.

(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 500,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(4) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok értékesítéséből származó bevételek jogcímen és 5. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok bérleti díja jogcímen elszámolt bevételek a 2020. évben a Kormány jóváhagyásával felhasználhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(5) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2020. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2020. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(6) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (5) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 5. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2020. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel az (5) bekezdésben meghatározott módon.

(7) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2020. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2020. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni.

(8) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet az általa e minőségében a 2020. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

(9)[5] A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék címén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék cím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadási előirányzatai között - a keletkező megtakarítások terhére vagy közfeladatok változása miatt - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg az 5000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6. címen belül önálló alcímen kell elszámolni.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

8. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 272,0 millió forintot, az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 22 111,7 millió forintot köteles a 2020. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles a 2020. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2304,8 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2020. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 837,4 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 2020. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 131,9 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2020. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2020. december 27-éig kell teljesíteni.

(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2020. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

9. § (1) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít fedezetet a 2019. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(2)[6]

(2a)[7] Az Országgyűlés megállapítja, hogy a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet előirányzatai a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerültek át, azzal, hogy az előirányzatok tekintetében a központi kezelésű előirányzatok fedezetének biztosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 2020. évben a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (8) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(2b)[8] A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben a Munkahely-megtartási program, továbbá a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása megnevezésű előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

(3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím terhére 2020. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(4) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2020. évben a központi költségvetés javára összesen 21 177,8 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2020. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 25 466,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 600,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és

b) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-18. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1-3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a 14. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

12. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-20. jogcímek között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, a 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatása érdekében a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 22. Finanszírozási rendszer átalakítása jogcímről a jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcímére és 18. Összevont szakellátás jogcímére átcsoportosíthat.

13. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

14. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 3000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(4)[9] A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím előirányzata tartalmazza a 2100,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

15. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 150,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 2611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 10 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2400,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

16. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

17. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím, 5. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

18. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) a központi alrendszerbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézményátadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet és a 3. melléklet I. pont 11-14. alpontja szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén - ideértve a költségvetési évet megelőző évben történt átadások, átvételek tárgyévi rendezését is - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.

19. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (1)-(3) és (9) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 875,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően - az első negyedév tekintetében január hónapban - meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósításához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által teljesítendő adott negyedévi feladatok. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 20-áig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

20. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

21. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

(4) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(5) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, valamint XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(6) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, a 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, valamint a 20. cím, 1. alcím, 17. Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

(7) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 17. Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára.

(8) A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. cím, 1. alcím, 1. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

22. § A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2020. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2020. évet terhelő kiadásait is.

23. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

24. § (1) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(2) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(3) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 10. Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

25. § (1) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 65. alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára.

(2)[10] A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2020. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2020. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(3)[11] A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával növelheti meg.

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímeket hozhat létre.

(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2020. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

26. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoportja tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2020. évben várható pénzforgalmilag teljesülő bevétele - az 1-8. havi teljesítési adatok alapján - meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a 2020. évben várhatóan pénzforgalmilag teljesülő bevétel és az eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás 2020. december 21-ig pénzforgalmilag teljesült bevétel mértéke meghaladja a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatán az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget, az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2020. december 23-ig megnövelheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatát a pénzforgalmilag teljesült bevétel és az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeg különbségének megfelelő összeggel.

27. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ide értve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

28. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport, és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, valamint a 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása és 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2019. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(4) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport, a 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport, a 20. cím, 19. alcím, és a 20. cím 19. alcím 4. Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása jogcímcsoport, valamint a 20. cím, 20. alcím, 12. Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása jogcímcsoport között a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum változásával összefüggésben felmerült bérintézkedésekre tekintettel átcsoportosíthat.

(5) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj (a továbbiakban e § alkalmazásában: díj) 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni, azzal, hogy ha a díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási kötelezettséget csak a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

29. § (1) Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből finanszírozott programokra, az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2014-2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A Svájci - Magyar Együttműködési Program II. által támogatott programokra, az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettség-vállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2020-2024-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

30. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt keretének és az ahhoz kapcsolódó - az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli -, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014-2020 évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, míg a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

31. § A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritásából, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3 intézkedéséből nyújtott pénzügyi eszközök első kihelyezése után a program részére visszajuttatott eszközöket a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatán kell kimutatni. A források újbóli kihelyezése kizárólag vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott célok mentén történhet.

32. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 11. Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím előirányzatán kizárólag jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

(2) A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport 2. Igyál tejet program előirányzat, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport 5. Iskolagyümölcs program előirányzat esetében a tárgyévi előirányzat 100%-ig vállalható éven túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

33. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2020-ban megfizetett összegének 71,63%-a az Ny. Alapot, 28,37%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(3) Amennyiben az E. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2020. évi központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

34. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet I. pont 11-14. alpontja szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-5. és 7-9. alpontja, 10. alpont d)-e) pontja és 3. melléklet a II-III. pontja szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

35. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2019. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2019. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2020. évi címrendbe történő felvételéről és a 2019. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

36. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

37. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a)[12]

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

39. § (1) A 2. melléklet, a 3. melléklet I. pont 10. alpont c) pont ce) alpontja és a 3. melléklet I. pont 11-14. alpontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet I. pont 10. alpont f) pont fa)-fb) alpontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. és 5. alpontja és III. pont 2-5. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2020. december 16-án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

(6)[13] A települési önkormányzat a 2. melléklet I. pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen a 2. melléklet I. pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összegre nem jogosult.

(7)[14] A települési önkormányzat 2020. december hónapban a 3. melléklet I. pont 14. Kulturális illetménypótlék jogcímen az 3. melléklet I. pont 14. alpont szabályaitól eltérően a 2020. november havi támogatással azonos összegű támogatásban részesül.

(8)[15] A 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében és a 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pont aa) alpontjában meghatározottaktól eltérően a támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek száma alatt 2020. augusztus 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének napján beíratott gyermekek számát kell érteni.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok, a magán intézmények fenntartói és egyéb szervezetek közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

40. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására

a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

c) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan

ca) tankönyvtámogatást és

cb) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet III. pontja szerint,

d) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet IV. pontja szerint támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 7. melléklet szerint jogosult

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után átlagbéralapú támogatásra,

b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.

(4) A Kormány - jogszabályban meghatározott illetménynövekedésre tekintettel - rendeletben az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 2. alpont c)-m) pontjában, III. pont 3. alpont a) pontjában és III. pont 5. alpont a) pont aa) alpontjában, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében a II. pont 4. alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg, ha a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerint szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke

a) - a b) pontban foglaltak kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 73,2%-a,

b) a 2. melléklet III. pont 2. alpont l)-m) pontjában meghatározott szolgáltatások után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 22%-a.

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(6) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás 50%-ának megfelelő támogatás illeti meg, amennyiben a fenntartó költségvetési vagy köztestületi szerv a 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontjával azonos mértékű támogatás illeti meg.

(7) A nem állami szociális fenntartó részére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum változásával összefüggésben felmerült, a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenéséből származó megtakarítások figyelembe vételével meghatározott többletkiadásaihoz a Kormány rendeletben az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatáson túl, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akkreditált munkáltató részére további hozzájárulást állapíthat meg.

42. § (1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím szerinti pályázati támogatások, illetve a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 9. Roma nemzetiség pályázatainak támogatása jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján döntenek.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,

c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt és

d) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt delegálnak.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

43. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

44. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2020. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2021. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

45. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

46. § (1) A Kormány a 2020. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Nemzetközi Beruházási Banktól, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

47. § (1) A 2020. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 1 200 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2020. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 70 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

48. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2020. évben 1 700 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2020. évben 650 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2020. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

49. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2020. évben 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2020. évben 50 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2020. évben 1 000 000,0 millió forint.

50. §[16] (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(9) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke - a (6) bekezdés kivételével - a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2020. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez, valamint

c) jogszabályban meghatározott feltételek szerint készfizető kezességet vállalhat pénzügyi intézménynek, befektetési vállalkozásnak, befektetési alapkezelőnek, biztosítónak nem minősülő gazdasági társaságok által kibocsátott kötvényekből eredő, továbbá az ilyen társaságokkal szembeni kitettségek értékpapírosításával létrejött értékpapírokból eredő kötelezettségekhez.

(4) A (2) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén,

e) a (3) bekezdés c) pontja esetében a kötvény- és értékpapír-tulajdonos.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya - a (8) bekezdés szerinti kezességek kivételével - 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot azzal, hogy ezen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében történő készfizető kezességvállalásra használható fel.

(8) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés c) pontja szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

51. §[17] (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke az Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7) Az Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot azzal, hogy ezen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program keretében történő készfizető kezességvállalásra használható fel.

52. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

53. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 50. § és az 51. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

54. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzat terhére kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatát illeti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzatát illeti.

55. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

56. § A 2020 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 2,8%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

57. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2020. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

58. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2020. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2020. január 1-jétől 44 600 forint.

(4)[18] A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján adott juttatások - nettó összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1000 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

59. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2020. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2020. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2020. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

60. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

(2) Az Nkt. 46. § (5) bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a 2020/2021. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege

a) a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola

aa) első-negyedik évfolyamán 9 000 forint/fő/év,

ab) ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és nyolcadik évfolyamán, továbbá tizedik-tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,

ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,

ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,

b) nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén 5 000 forint/fő/év,

c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.

61. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2020. január 1-jétől 554 400 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

62. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2020. évben 453 330 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2020. évben 453 330 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2020. évben 6000 forint.

(4) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36. § (8) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2020. évben 6000 forint.

63. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összege 2020. évben 425 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kihelyezettek esetén 150 000 forint.

64. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2020. évben gyermekenként 6000 forint,

b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2020. évben gyermekenként 6500 forint,

c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2020. évben gyermekenként 8400 forint,

d) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2020. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2020. évben 123 910 forint,

b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2020. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2020. évben 39 365 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2020. évben született.

(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2020. évben 480 000 forint/fő/év.

65. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2020. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2020. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2020. március 1-jétől - 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

66. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2020. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2020. évben 6000 forint.

67. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

68. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

69. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2020. évben magyar filmalkotás esetén 348,0 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 612,8 millió forint.

70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

71. §[19]

20. Egyes koncessziós díjak

72. § Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2020. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 735,0 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 428,8 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 612,6 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 61,4 millió forint.

21. A nemzetközi pénzügyi intézményekben való részvétellel kapcsolatos felhatalmazások

73. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Beruházási Bank általános tőkeemelésében, melynek mértéke 2020-2023 között összesen 22 012 000 euró.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank általános és szelektív tőkeemelésében, melynek mértéke 2020-2023 között 29 516 971,8 amerikai dollár.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal kötött, 2019-ben lejáró együttműködési megállapodás esetében az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállalhat, hogy 2020-2022 között legfeljebb 20 millió amerikai dollár összegű hozzájárulást nyújtson az együttműködés folytatásához.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Felhatalmazó rendelkezések

74. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 40. § (4) bekezdése és 7. melléklet I. pont 4. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 41. § (7) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

d) a 4. § (5) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása alcím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében

a) az 5. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,

b) az 58. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 58. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot

határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kapnak a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a 9. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

23. Hatályba léptető rendelkezések

75. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. november 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-33. §, a 35-74. §, az 1. melléklet és a 4-9. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

24. Egyéb rendelkezések[20]

76. §[21] A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására kihirdetett veszélyhelyzet során a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetek létrejöttét az Országgyűlés tudomásul veszi.

77. §[22] Az Országgyűlés megállapítja, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó 40%-a a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

78. §[23] A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzata terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

79. §[24] A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi Programok cím előirányzata terhére a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

80. §[25] A XLVIII. Európai Unióból érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetben elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.

81. §[26] A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény (a továbbiakban: Kvtvmód. tv.) 5. §-ával megállapított 39. § (6) és (8) bekezdését a Kvtvmód. tv. hatálybalépése napjától kell alkalmazni.

82. §[27] (1) A Kvtvmód. tv. 11. § (2) bekezdéssel megállapított, Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő szolidaritási hozzájárulás megemeléséből befolyó bevételt a járvány elleni védekezésre kell fordítani.

(2) A Kvtvmód. tv. 11. § (2) bekezdéssel és 12. § (3) bekezdéssel megállapított szolidaritási hozzájárulás emelkedés érvényesítése a 2020. július havi nettó finanszírozástól kezdődően egyenlő részletekben történik.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2019. évi LXXI. törvényhez

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei1 100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22 435,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 482,4
3Dologi kiadások6 715,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai80,6
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 518,7
7Felújítások1 205,7
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások565,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó109,3
3Dologi kiadások254,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások439,0
7Felújítások14,3
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 557,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó608,9
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
14Steindl Imre program támogatása624,02 490,9
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság2 769,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 370,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó267,3
3Dologi kiadások912,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások272,8
5. cím összesen:2 550,82 769,0272,8
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség967,8
2Magyar Szocialista Párt305,5
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt510,3
4Lehet Más a Politika217,9
5Kereszténydemokrata Néppárt180,4
7Demokratikus Koalíció207,1
8Párbeszéd Magyarországért Párt91,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Momentum Mozgalom44,3
2Magyar Kétfarkú Kutyapárt24,6
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány1 468,9
2Táncsics Mihály Alapítvány359,3
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány702,4
4Ökopolisz Alapítvány212,6
5Barankovics István Alapítvány149,7
9Megújuló Magyarországért Alapítvány27,5
11Új Köztársaságért Alapítvány194,5
13Savköpő Menyét Alapítvány41,3
14Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány74,2
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás75 016,4
2Televíziós Film Mecenatúra támogatása3 500,0
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások726,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó126,3
3Dologi kiadások456,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások155,4
21. cím összesen:1 309,0155,4
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások196,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó34,2
3Dologi kiadások170,7
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,4
22. cím összesen:401,41,03,4
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal11 025,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 476,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 004,0
3Dologi kiadások1 423,4
5Egyéb működési célú kiadások2 317,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások784,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
23. cím összesen:10 221,011 025,0804,0
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó116,7
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások439,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0
2A választási rendszerek működtetése1 200,0300,0
24. cím összesen:2 873,3350,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások694,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó131,6
3Dologi kiadások311,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
25. cím összesen:1 137,221,0
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés141 561,914 900,0-126 661,9
Hazai felhalmozási költségvetés9 275,20,0-9 275,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. fejezet összesen150 837,114 900,0-135 937,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások841,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó152,0
3Dologi kiadások428,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések467,0
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai449,5
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 438,00,0-2 438,0
Hazai felhalmozási költségvetés56,60,0-56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. fejezet összesen2 494,60,0-2 494,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
III. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 250,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó249,8
3Dologi kiadások459,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai43,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 003,40,0-2 003,4
Hazai felhalmozási költségvetés70,00,0-70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. fejezet összesen2 073,40,0-2 073,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások897,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó157,9
3Dologi kiadások342,5
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások205,5
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 401,90,0-1 401,9
Hazai felhalmozási költségvetés205,50,0-205,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. fejezet összesen1 607,40,0-1 607,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 105,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 562,6
3Dologi kiadások1 104,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások520,5
7Felújítások36,8
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 774,317,0-10 757,3
Hazai felhalmozási költségvetés557,33,0-554,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. fejezet összesen11 331,620,0-11 311,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2020. évi előirányzat
Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok2 066,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73 801,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 924,5
3Dologi kiadások18 527,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai15,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 519,8
7Felújítások266,0
2Kúria192,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 830,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó552,0
3Dologi kiadások287,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások46,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai5 583,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés112 499,62 258,1-110 241,5
Hazai felhalmozási költségvetés12 414,80,0-12 414,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. fejezet összesen124 914,42 258,1-122 656,3
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VIII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,065,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36 038,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 378,3
3Dologi kiadások4 303,2
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 699,6
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés46 756,737,0-46 719,7
Hazai felhalmozási költségvetés2 799,665,0-2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. fejezet összesen49 556,3102,0-49 454,3
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása173 601,4
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
191 479,9
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
163 672,8
4A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
82 482,2
5A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása14 743,1
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú
támogatása
36 354,2
2A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak működési célú támogatása
21 941,1
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú
támogatása
26 669,5
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai28 102,5
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés710 944,20,0-710 944,2
Hazai felhalmozási költségvetés28 102,50,0-28 102,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. fejezet összesen739 046,70,0-739 046,7
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása1 080,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 978,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó705,8
3Dologi kiadások1 960,4
5Egyéb működési célú kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
2Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások506,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó102,1
3Dologi kiadások95,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
257,0
2A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
490,0
4Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben120,0
10Igazságügyi regionális együttműködés15,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0
18Jogi segítségnyújtás249,0
19Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
10,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése60,0
28Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése6 000,0
25Fejezeti általános tartalék71,3
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés14 850,61 080,2-13 770,4
Hazai felhalmozási költségvetés59,20,0-59,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. fejezet összesen14 909,81 080,2-13 829,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség igazgatása1 308,51,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 361,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 294,6
3Dologi kiadások8 684,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai41,0
5Egyéb működési célú kiadások36,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások855,0
7Felújítások221,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,4
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet4,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások816,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó170,0
3Dologi kiadások334,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások38,0
5Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 029,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó565,5
3Dologi kiadások907,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások68,3
7Nemzeti Örökség Intézete140,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások641,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó104,8
3Dologi kiadások1 496,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,5
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok41 635,58,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások155 285,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28 208,2
3Dologi kiadások28 014,2
5Egyéb működési célú kiadások897,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 675,0
7Felújítások2 269,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,0
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem2 406,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 495,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 350,4
3Dologi kiadások6 079,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai230,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások270,4
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete10,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó70,7
3Dologi kiadások143,8
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások74,1
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
580,020,0
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
814,210,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása70,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
430,020,0
11Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
1KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
986,0
2Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások
előkészítése
3 981,3
3Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése4 199,6
4Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása2 426,4
5Kemény Ferenc Program9 600,0
6Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése0,61 077,2
8A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi, és külterületi, valamint
a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül
kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal
történő ellátása
5 000,0
10Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
megvalósításának támogatása
35 000,0
11Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések
támogatása
10,53 489,5
13Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházása2 500,0
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
590,0
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
200,020,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért140,010,0
26Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok1 016,5
28Üldözött keresztények segítésének feladatai
1Ösztöndíjprogram támogatása920,0
3Hungary Helps Program3 000,0
5Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak
ellátása
300,0
29Nemzeti Együttműködési Alap7 723,2
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
3 172,6
2Hittanoktatás támogatása3 600,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
13 513,6
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék19 330,0
5Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
2 600,0
6Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása -
Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
420,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások0,57 300,1
8Egyházi közösségi célú programok támogatása810,0
9Vallási közösségek támogatása81,240,0
10Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása300,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
12Egyházi személyek eszközellátásának támogatása200,0
13Görögkatolikus Metropólia támogatása300,03 050,0
16Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve
lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása
800,0
17A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti
tevékenységének támogatása
500,0
28Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások
támogatása
12 000,0
31Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1Nemzetiségi támogatások3 388,3650,0
2Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása1 704,9
3Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1 159,7
4Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
294,71 946,0
5A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek
támogatása
1 640,0
35Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok6 000,0
37Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
296,256,0
38Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok585,6101,3
39Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése124,223,9
41Magyar Falu Program
1Falusi Útalap50 000,0
2Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása40 000,0
42Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
1Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
820,0
2Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
4 740,01 000,0
3Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával
kapcsolatos kiadások
650,0
43Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok83,0419,1
44Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása114,924,0
45Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása79,8
47Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása1 200,0
48Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása49,4
49Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások500,0
50Határontúli műemlék-felújítási program36,7463,3
55Területrendezési feladatok49,3
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
1Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
246,3
2Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása
356,6
5Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
5,3
6Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatatok ellátásának támogatása
974,925,4
7Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
2 575,5947,2
9Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
4 767,7194,7
58Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása3,7
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
59Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos
feladatok támogatása
5 000,0
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
714,4
63Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0
66Kormányablak program megvalósítása35,363,0
68Károlyi József Alapítvány támogatása60,0
73Nemzetközi kötelezettségek teljesítése20,0
74Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása50,0
75Nemzeti Hauszmann Terv11 196,6
76AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása200,0
78Modern Városok Program85 000,0
80Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása250,9
81Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok648,51 400,0
86Népi Építészeti Program110,21 389,8
88Nemzeti Kastélyprogram3,31 128,2
90Nemzeti Várprogram1,1460,0
92Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
400,0
93Településképi- és Okos Város feladatok60,0
94Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok3 150,0
95Magyarország Barátai Alapítvány támogatása200,0
2Fejezeti általános tartalék1 994,3
3Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Nemzetpolitikai tevékenység támogatása5 210,0200,0
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,0
7Európai uniós fejlesztési programok
1EU utazási költségtérítések340,0340,0
32Központi kezelésű előirányzatok
4Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 145,3
5A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése77 000,0
2PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
tőkeemelése
10 000,0
7A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
2Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás
200,0
4Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez szükséges hozzájárulás
50,01
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés360 714,845 504,7-315 210,1
Hazai felhalmozási költségvetés398 436,19,4-398 426,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés340,0340,00,0
XI. fejezet összesen759 490,945 854,1-713 636,8
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1Agrárminisztérium igazgatása129,015,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 260,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 158,0
3Dologi kiadások1 935,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,0
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal10 469,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 405,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 184,3
3Dologi kiadások6 114,4
5Egyéb működési célú kiadások1 646,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 005,7
7Felújítások280,0
4Ménesgazdaságok2 996,333,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások686,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó137,4
3Dologi kiadások2 791,1
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások283,7
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei5 204,05,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 082,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 009,7
3Dologi kiadások4 356,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai120,3
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 661,5
7Felújítások29,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,6
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár155,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások445,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó79,0
3Dologi kiadások157,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ2 116,66,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 215,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó588,7
3Dologi kiadások2 269,6
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások69,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
10Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ185,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások765,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó143,1
3Dologi kiadások591,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások240,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 239,73,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 076,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó203,2
3Dologi kiadások564,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások53,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
14Nemzeti park igazgatóságok6 047,823,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 346,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 254,2
3Dologi kiadások4 483,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások461,5
7Felújítások29,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások7,2
17Nemzeti Földügyi Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó245,5
3Dologi kiadások622,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások130,4
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
1Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása54,0
2Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
453,9
3Környezetvédelmi pályázatok támogatása622,8
8A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának
költségei
570,125,0
9Természetvédelmi kártalanítás570,225,0
10Természetvédelmi pályázatok támogatása900,6333,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
81,0
15Környezeti elemek védelme223,2
21Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával
és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások
91,84,0
40Bükki Csillagda megvalósítása179,8
3Agrár célelőirányzatok
2Agrár-tudásátadás támogatása72,3
4Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása518,9
5Tanyafejlesztési Program47,81 657,4
6Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
490,5
8Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása110,0
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása44,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 586,2
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
12,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása705,2
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa548,3210,0
21Pálinka Nemzeti Tanács70,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi
együttműködések
1 615,9
31Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
3 740,7
33Lovassport és lósport támogatása185,0
35Állatvédelem támogatása69,7
36Agrármarketing célelőirányzat694,6
37Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott
közfeladatok támogatása
584,4
39Zártkerti Program támogatása1 000,0
40Nemzeti Öntözési Központ támogatása285,015,0
41Öntözésfejlesztési feladatok támogatása489,65 040,4
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok1 300,0
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása866,2250,0
5Vadgazdálkodás támogatása361,0
6Nemzeti Erdőstratégia
3Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban128,0
4Erdészeti környezeti nevelés23,4113,5
8Nemzeti agrártámogatások77 220,0
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása283,3
10Nemzeti agrárkár-enyhítés8 600,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása45,0
12Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
872,4
13Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése5 000,0
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 200,0
8Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása121,0
2Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása500,0
13Peres ügyek96,3
14Fejezeti általános tartalék130,4
20Európai uniós fejlesztési programok
1Uniós programok kiegészítő támogatása
1Méhészeti Nemzeti Program1 366,0
2Igyál tejet program3 824,2
3Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása4 080,0
4Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
800,0
5Iskolagyümölcs program2 352,2
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés193 450,832 842,9-160 607,9
Hazai felhalmozási költségvetés12 177,186,4-12 090,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés12 422,40,0-12 422,4
XII. fejezet összesen218 050,332 929,3-185 121,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 521,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó771,9
3Dologi kiadások513,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai27,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,0
2Egyéb HM szervezetek2 182,21 172,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 239,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 345,1
3Dologi kiadások91 478,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai497,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10 728,5
7Felújítások4 035,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 079,0
2Magyar Honvédség5 635,8145,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások117 567,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 280,2
3Dologi kiadások59 071,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai929,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások176 491,6
7Felújítások2 598,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások145,0
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat200,011,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 025,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 186,8
3Dologi kiadások7 072,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai54,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások87,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások11,7
6MH Egészségügyi Központ30 402,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 612,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 761,9
3Dologi kiadások11 536,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai146,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások267,6
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások413,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó72,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások0,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3,1
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
100,0
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
70,0
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
425,075,0
4Hadisírgondozás támogatása
3Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
12,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 511,0
6Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása1 286,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához8 332,0
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása75,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
63,0
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
14 000,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez3 800,0
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
616,2
Egyéb honvédelmi működési kiadások20 090,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés412 177,638 420,4-373 757,2
Hazai felhalmozási költségvetés203 872,41 328,7-202 543,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. fejezet összesen616 050,039 749,1-576 300,9
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása10 954,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 678,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 692,1
3Dologi kiadások1 774,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,0
5Egyéb működési célú kiadások11 112,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások33,8
2Nemzeti Védelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 722,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó807,4
3Dologi kiadások576,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 801,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 407,7
3Dologi kiadások2 343,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások908,4
7Felújítások300,0
5Büntetés-végrehajtás3 715,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45 751,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 628,4
3Dologi kiadások19 003,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások747,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 850,1
7Felújítások578,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
7Rendőrség6 134,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások242 558,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó42 332,0
3Dologi kiadások43 394,8
5Egyéb működési célú kiadások826,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7 903,2
7Felújítások1 659,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal27,420,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 905,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 595,8
3Dologi kiadások1 260,8
2Felhalmozási költségvetés
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Beruházások106,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat280,023,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 955,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 554,3
3Dologi kiadások4 782,4
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 656,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó293,1
3Dologi kiadások1 253,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság3 183,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60 673,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 888,4
3Dologi kiadások9 492,1
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 706,5
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság454,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 096,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 069,9
3Dologi kiadások3 250,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai20,0
5Egyéb működési célú kiadások189,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások206,8
17Vízügyi Igazgatóságok3 280,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 026,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 189,0
3Dologi kiadások17 703,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 375,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
1Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése90,030,0
2Energia-racionalizálás100,3100,3
3A légimentéssel összefüggő kiadások2 127,5
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás1 200,0
55A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése és intézmények hálózati
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós
projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása
3 000,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások66 552,1
63Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
403,2
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása700,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása175,0
12Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
egyes feladatainak támogatása
20,0
3Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása81,7
4Egyéb feladatok támogatása
1"Útravaló" ösztöndíj program1 700,0
2Biztos Kezdet Gyerekházak830,0
5Társadalmi felzárkózást segítő programok
1Roma Szakkollégiumi Hálózat542,63,2
2Tanoda program2 506,1
3Roma kultúra támogatása52,1
4Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
432,315,0
5Felzárkózás-politika koordinációja29,5
6Roma ösztöndíj programok1 052,4
7Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
79,2
8Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ79,4
9Roma nemzetiség pályázatainak támogatása657,9
10Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása433,4
11Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
182,5
14Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati
támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
360,0
8Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása225,0
9Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása141,2
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,0
12Hivatásos életpályával összefüggő kiadások14 475,5
14A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
400,0
17Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
100,0
18Magyar Rendvédelmi Kar50,0
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
795,7
20Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása2 815,0
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások737,3
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
862,9
25Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
492,0200,0477,0
4Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap710,05 340,0
2Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap2 020,0891,1
3Belügyi Alapok technikai költségkerete208,178,5
21Központi kezelésű előirányzatok
1K-600 hírrendszer működtetésére55,0
3Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása
1 672,5
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XIV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés724 087,828 180,5-695 907,3
Hazai felhalmozási költségvetés27 083,7143,3-26 940,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés10 216,7200,0-10 016,7
XIV. fejezet összesen761 388,228 523,8-732 864,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása1 076,728,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 032,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 522,1
3Dologi kiadások2 359,0
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások352,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások28,3
2Nemzeti Adó- és Vámhivatal4 893,8244,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások117 226,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20 438,7
3Dologi kiadások49 013,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,9
5Egyéb működési célú kiadások234,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8 545,6
7Felújítások1 540,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások244,8
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság6 105,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 039,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó974,8
3Dologi kiadások30 600,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 423,2
7Felújítások1 488,5
8Magyar Államkincstár14 600,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35 776,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 853,0
3Dologi kiadások13 960,3
5Egyéb működési célú kiadások1 615,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 029,6
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság2 367,2206,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 661,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó542,0
3Dologi kiadások858,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások206,6
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés240,0
2Járadék kifizetés3 300,0
3Tőkésítésre kifizetés10,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok0,1
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
2,01,0
10Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása750,02 250,0
4Területfejlesztési feladatok
1Területfejlesztéssel összefüggő feladatok456,614,0
5Pest megyei fejlesztések316,07 184,0
5Belgazdasági feladatok
7Nagyvállalati beruházási támogatások15 000,0
7Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
378,9
A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
27 986,827 986,8
4Nemzetgazdasági programok131,7
7Fejezeti általános tartalék239,6
8Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
457,518 129,4
9Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása264,08,3
3ÁPB-k szakmai programjainak támogatása73,5
11Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások690,0
20Európai uniós fejlesztési programok
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Program742,0258,319,5
2Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
506,2100,014,5
3INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program184,04,8
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program12,0
26Központi kezelésű előirányzatok
2Központi tartalékok
3Céltartalékok
1Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja6 000,0
2Különféle kifizetések2 000,0
3Ágazati életpályák és bérintézkedések152 178,9
4Hazai bölcsődefejlesztési program5 000,0
4Beruházás Előkészítési Alap10 000,0
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés470 233,429 043,4-441 190,0
Hazai felhalmozási költségvetés105 838,528 466,3-77 372,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés1 483,0358,3-1 124,7
XV. fejezet összesen577 554,957 868,0-519 686,9
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
1Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása28 016,341,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 877,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 751,7
3Dologi kiadások5 342,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú kiadások22 185,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások236,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások34,0
4Országos Atomenergia Hivatal2 654,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 059,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó369,6
3Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
1 903,2
5658,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások145,1
5Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat2 250,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 085,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó208,2
3Dologi kiadások715,6
5Egyéb működési célú kiadások800,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,4
6Nemzeti Akkreditáló Hatóság330,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások289,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó50,6
3Dologi kiadások208,6
5Egyéb működési célú kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,9
7Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal311,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 399,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó265,7
3Dologi kiadások601,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások84,7
8Szakképzési Centrumok2 615,3140,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások104 817,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 124,0
3Dologi kiadások24 261,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai871,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 114,6
7Felújítások2 867,0
9Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala4 022,95,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2020. évi előirányzat
Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 582,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó320,1
3Dologi kiadások1 565,2
5Egyéb működési célú kiadások176,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások383,6
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség870,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 293,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó229,3
3Dologi kiadások4 387,2
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása424,827,0
2Közúthálózat fenntartás és működtetés94 105,82 000,0
3Útdíj rendszerek működtetése29 910,0
6Belvízi hajózási alapprogram0,1
10Vasúthálózat fejlesztése446,735 946,8
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok2 350,02 400,050,0
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok190,0230,040,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai63,815,0
28Kiemelt közúti projektek100,1200 248,0
29Légiszállítási szolgáltatások1 000,3
33Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
2 337,261 242,9
34Határ menti közúti fejlesztések előkészítése0,91 692,2
37Kerékpáros létesítmények működtetése873,9150,0
39Regionális repülőterek működésének támogatása428,0
43Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése2 141,7
44Határkikötők működtetése259,6
45Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése547,4
49Kerékpáros létesítmények fejlesztése5,310 637,0
50Városi közúti projektek0,3619,0
33Hazai fejlesztési programok
2Hungaroring Sport Zrt. támogatása14 793,8
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat5 000,0
4Hazai fejlesztési programok célelőirányzat20,9
5Intézményi kezességi díjtámogatások3 100,0
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása55,0164,2
24Lovassport projektek támogatása179,4
34Infokommunikációs ágazati programok
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció1 243,2
2Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
9 790,2
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás672,8100,0
2Épületenergetikai pályázati program398,6
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer3 880,034 788,5
5Bányanyitási feladatok kiadásai189,242,4
13LIFE Program önerő támogatás100,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
14Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja1 494,8
15Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása14 438,2
16Karolina bánya külfejtés tájrendezése1 748,7
17Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok
139,5
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
174,720,0
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak502,8
3Kormányzati szakpolitikai feladatok6 291,8
7Állami többletfeladatok59,2821,2
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
szakmai feladatai
1 083,8
14Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
398,6
15Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása80,7
17Bányabezárás1 054,921,3
24A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
49,8
30Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának
támogatása
597,9
35Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása43,0
64Belgazdasági feladatok
1Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása150,50,5
2Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
4,2
3Nemzetközi szabványosítási feladatok170,0
4Irinyi terv végrehajtása
1Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai1 246,11 246,2
2Beszállítói-fejlesztési Program1 020,01 968,1
4Ipar 4.0. program1 431,4
5Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
222,25 757,4
8MKIK támogatása50,0
65Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység
finanszírozása
5 823,3
3Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése332,0
66Kutatási és fejlesztési feladatok
10Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak
támogatása
6705,3
21Központi kezelésű előirányzatok
1Közszolgáltatások ellentételezése
1Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése106 104,3
2Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése173 000,0
3Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
90 000,0
4Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása459,6
6Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése14 258,6
3Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Koncessziós bevételek
1Bányakoncessziós díj1 000,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele307,2
2Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele77 069,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
5Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
200,0
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés816 930,246 701,9-770 228,3
Hazai felhalmozási költségvetés362 931,577 563,8-285 367,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVII. fejezet összesen1 179 861,7124 265,7-1 055 596,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2020. évi előirányzat
Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása188,616,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 132,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 615,2
3Dologi kiadások3 689,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai131,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások158,4
7Felújítások50,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások16,0
2Külképviseletek igazgatása7 537,6110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások54 704,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 974,2
3Dologi kiadások14 790,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 966,5
7Felújítások2 245,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások145,6
4Információs Hivatal180,046,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 604,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 119,6
3Dologi kiadások6 030,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 605,2
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások90,0
5Nemzeti Befektetési Ügynökség76,04,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 286,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó235,2
3Dologi kiadások1 275,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások66,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat234,379 765,7
2Kötött segélyhitelezés17 900,0
3Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat4 440,0
4Kereskedelemfejlesztési célú támogatások450,0
5Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat1 450,0
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
239,1
15Kulturális diplomáciai projektek támogatása300,0
16Állami protokoll támogatása240,0
19Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok2 171,6
22MFK NKft. működési támogatása148,1
23Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai
működésének, fenntartásának támogatása
900,0
24Mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása1 145,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
25Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása598,81 433,2
26Európai Területi Társulások támogatása195,0
27Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása608,641,4
28Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása350,1
29Külföldi magyar emlékek megőrzése35,0
30Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program
támogatása
195,0
31Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
64,9
32Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása3 469,429 030,6
33Stipendium Hungaricum32 988,6
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások6 660,8
2Európai uniós befizetések9 450,1
3Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
143,0
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés545,1704,9
5Peres ügyek9,0
7Fejezeti általános tartalék249,4
8Központi kezelésű előirányzatok
1Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése19 200,0
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Eximbank Zrt. tőkeemelése7 300,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés219 269,57 982,2-211 287,3
Hazai felhalmozási költségvetés122 447,1176,2-122 270,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVIII. fejezet összesen341 716,68 158,4-333 558,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Egyéb uniós előirányzatok
8EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-20217 730,12 054,9
9Svájci-Magyar Együttműködési Program II.4 008,0
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
8 734,01 876,6
2Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
839,0
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék5 026,4
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)190 742,2324 703,8
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)32 723,214 163,0
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)13 201,8141 910,3
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)54,8380 010,8
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)12 043,287 512,3
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)64 284,827 261,2
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)49 572,3725,2
8Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)381,2
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6ETE határmenti programok 2014-2020
1SKHU ETE program3 734,21 993,14 949,5576,0
2ROHU ETE program2 899,32 583,04 936,51 606,8
3HU-SER IPA program1 583,91 606,61 100,7631,2
4HU-CRO ETE program2 331,11 107,5951,9218,2
5AU-HU ETE program2 328,82 317,697,0
6SI-HU ETE program580,4546,011,8
7ENI programok102,74,0
12Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program139 385,720 614,3
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program3 110,2482,8
13Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek1 620,8113 891,4
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés14 599,40,0-14 599,4
Hazai felhalmozási költségvetés1 876,60,0-1 876,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés1 657 800,113 186,0-1 644 614,1
XIX. fejezet összesen1 674 276,113 186,0-1 661 090,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása922,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16 459,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 917,3
3Dologi kiadások3 047,0
5Egyéb működési célú kiadások775,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások100,0
7Felújítások5,6
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
25 015,00,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások93 899,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 937,4
3Dologi kiadások24 130,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 846,3
5Egyéb működési célú kiadások26,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások206,6
7Felújítások509,0
3Nemzeti Sportközpontok3 497,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 782,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó652,0
3Dologi kiadások9 205,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 794,1
7Felújítások38,0
4Egyéb kulturális intézmények387,41,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 270,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó233,5
3Dologi kiadások821,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások141,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák329 990,416 811,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások242 166,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó43 146,4
3Dologi kiadások192 291,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai31 309,6
5Egyéb működési célú kiadások1 200,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások13 018,6
7Felújítások14 205,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások62,7
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal800,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 536,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó979,5
3Dologi kiadások1 573,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,8
7Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
1Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet3 393,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 953,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó474,3
3Dologi kiadások754,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások151,0
7Felújítások20,0
8Egyéb történetkutató intézetek
1Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,5
3Dologi kiadások87,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
2VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár15,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások334,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó63,3
3Dologi kiadások345,0
9Petőfi Irodalmi Múzeum405,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 862,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó503,8
3Dologi kiadások1 091,0
5Egyéb működési célú kiadások3 009,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások318,8
7Felújítások65,0
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Állami Egészségügyi Ellátó Központ2 150,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24 648,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 494,7
3Dologi kiadások3 367,5
5Egyéb működési célú kiadások241,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások171,0
7Felújítások30,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei644 179,624,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások326 441,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó57 270,3
3Dologi kiadások254 216,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai62,0
5Egyéb működési célú kiadások90,9
2Felhalmozási költségvetés
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Beruházások5 687,5
7Felújítások1 245,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások33,0
3Országos Sportegészségügyi Intézet1 389,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 075,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó194,4
3Dologi kiadások350,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 193,6
11Közgyűjtemények4 149,15,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 997,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 910,3
3Dologi kiadások5 810,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 488,0
7Felújítások215,0
12Művészeti intézmények4 568,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 389,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 898,7
3Dologi kiadások4 362,7
5Egyéb működési célú kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 636,4
7Felújítások542,9
13Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások410,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,6
3Dologi kiadások237,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
14Országos Mentőszolgálat42 717,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29 835,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 353,5
3Dologi kiadások9 311,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10 070,8
15Magyarságkutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások523,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó90,3
3Dologi kiadások721,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások35,0
16Nemzeti Népegészségügyi Központ1 884,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 005,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó723,5
3Dologi kiadások12 526,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások59,6
7Felújítások4,3
17Országos Vérellátó Szolgálat15 597,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 412,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 213,2
3Dologi kiadások9 372,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások480,0
7Felújítások70,0
18Klebelsberg Központ7 553,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások435 571,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó75 653,4
3Dologi kiadások70 199,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 673,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9 376,4
7Felújítások794,5
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 025,840,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 048,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó190,8
3Dologi kiadások400,8
5Egyéb működési célú kiadások134,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása24 247,0
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás248 587,3
4Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás6 580,1
5Köznevelési szerződések3 990,5
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai661,2
2Lakitelek Népfőiskola támogatása625,0
5Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen39,6
6Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok2 000,0
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása1 431,5
5Nemzeti Tehetség Program3 163,8190,0
9Tarpai sportkollégium támogatása100,0
11Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása800,0
12Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása4 375,67 900,0
142019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása35 000,0
15Ingyenes tankönyvellátás támogatása13 823,7
5Egyéb feladatok támogatása
1Centenáriumi megemlékezések1 000,0
4Peres ügyek1 422,0
5Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek50,0
7Hangszercsere program1 000,0
8Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
300,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása798,02 525,0
2Határon túli kulturális feladatok támogatása97,5
4Határon túli köznevelési feladatok támogatása231,55,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
34,8
8Nemzetközi kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok505,4
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok399,7
3Waclaw Felczak Alap319,7
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,0
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok5,4
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések12,3
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások142,8
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása228,8
5Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
750,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
501,128,3
2Közművelődési szakmai feladatok1 004,8417,7
3Kulturális szakemberek továbbképzése119,6
4Csoóri Sándor Alap3 000,0
6NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása1 198,0
7Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása670,1129,9
13Művészeti tevékenységek
1A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása300,0
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása3 051,7112,1
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
1 436,3
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak160,0
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 438,6
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
1 950,0
13A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása30,0
14Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása37 030,0
15Nemzeti identitás erősítését célzó programok6 978,0150,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok517,5
153Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok538,360,1
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása80,0
5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása300,0
6Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása1 985,5
7Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
1 138,7
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
67,3
3Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,1
6Családpolitikai Programok2 849,7
7Családpolitikai célú pályázatok65,018,0
8Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása631,29 843,0
9Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami
fenntartók részére
32,21 455,5
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 240,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása841,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
490,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése98,760,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása120 431,3
4Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont
finanszírozása
1 439,2
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
980,9
8Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
9 956,8
9Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
22,1
10Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
300,0100,0
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
173,24,0
4Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása
202,5
5Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása100,0
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
259,9
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
715,0
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása496,4
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok1 196,81 000,0
6Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása957,6
7A kollegiális vezetői rendszer működtetése978,1
10Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése598,7
11Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás
programok elindítása, fejlesztése
500,0
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása1 050,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása69,9
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
4114,0
24Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása6 510,25 510,22 991,3
25Egészséges Budapest Program4 864,335 135,7
26Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
300,0
28Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok7 859,2
29Természetes fogamzássegítés139,2
31A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház
fejlesztése
1 062,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
32Nővérszálló fejlesztés399,1
33Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány
támogatása
500,0
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása10 872,1
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
9 073,0
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása3 110,0
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése7 254,9
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok2 326,0
8Fogyatékosok sportjának támogatása907,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása376,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése2 140,2
9Sportegészségügyi ellátás támogatása217,018,0
23Szabadidősport támogatása767,4
24Diák- és hallgatói sport támogatása640,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások125,0900,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
32,7
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
23 108,7
30Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása3 400,0
31Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása140,8
35Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása500,0
38Magyar Természetjáró Szövetség támogatása450,0
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Sportakadémiák támogatása9 891,3108,7
12Magyar Sport Háza támogatása208,757,5
34Gödöllői uszoda beruházás134,21 580,1
36Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
3 388,6
38Veszprémi uszoda beruházás92,31 998,2
40Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása42,85 549,9
59Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása467,82 032,2
62Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
144,01 354,7
63Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása740,6
70Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program1 040,91 709,0
74A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása237,77 742,9
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
2Köznevelési intézmények felújítása, beruházása100,0895,0
52Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása1 387,9
75Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése1 277,8
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3
14Autizmus Alapítvány30,8
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása2 056,8
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
320,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása98,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása17 704,1
30Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
100,0
23Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola275,0
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
97,3
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
215,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása22,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
36,3
4Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása30,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,0
6Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona30,0
7Rákbetegek Országos Szervezete20,0
8Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért60,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
171,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
187,0
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége236,5
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége231,0
9Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége236,5
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
26,5
11Autisták Országos Szövetsége74,8
12Siketvakok Országos Egyesülete33,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
88,2
14Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása182,0
15Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása21,0
16Katolikus Karitász támogatása132,0
17Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása180,0
18Magyar Református Szeretetszolgálat54,0
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása41,5
23Dévény Anna Alapítvány46,6
24Kézenfogva Alapítvány16,1
25Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum17,7
26Afázia Egyesület10,0
27Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
10,0
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Sportköztestületek támogatása242,6
27Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
1Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása107,0
2Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása280,020,0
3Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása100,0
39Fejlesztő foglalkoztatás támogatása2 605,5
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
46Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
238,51,9
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
43 440,5
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték5,5
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
2Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása2 208,22 702,3
3Emlékpont Központ támogatása22,0
4Modern Opera beruházása1 000,0
5Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek
támogatása
69,0
10Makovecz Imre Alap1 400,0
11Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek
100,0
15A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása2 997,4
17A kecskeméti Katona József Színház felújítása120,5
23A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések200,01 000,0
51Fejezeti általános tartalék1 191,3
21Központi kezelésű előirányzatok
1Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék304 829,3
2Anyasági támogatás6 321,1
3Gyermekgondozást segítő ellátás60 884,1
4Gyermeknevelési támogatás10 945,0
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése3 111,5
6Életkezdési támogatás7 492,0
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások3 546,0
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése862,7
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság72 817,5
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék13 089,9
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
8 186,0
2Mezőgazdasági járadék1 255,8
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka38 968,7
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések13 113,2
5Házastársi pótlék2 233,2
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
21,7
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése336,2
8Járási szociális feladatok ellátása88 391,9
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás17 009,7
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 917,3
3Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
4Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
5Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek2,0
2Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek2,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Ingatlanok fenntartásával járó kiadások1,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
1,0
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 479 602,61 095 154,4-2 384 448,2
Hazai felhalmozási költségvetés167 870,116 888,8-150 981,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XX. fejezet összesen3 647 472,71 112 043,2-2 535 429,5
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 820,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó694,6
3Dologi kiadások1 218,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások214,7
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások323,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó64,0
3Dologi kiadások219,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások28,2
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll349,1
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
23 910,0
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
3 500,0
6Fejezeti általános tartalék58,1
8Tihanyi Alapítvány támogatása300,0
11Turisztikai fejlesztési célelőirányzat30 708,359 471,7
12Közösségépítő kezdeményezések támogatása1 500,0
13Kommentár Alapítvány támogatása2 000,0
14Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével
összefüggő feladatok
680,4120,0
15Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtése
154,9842,1
16Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program52,7947,3
17Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások1 000,01 000,0
19Magyar Corvin-lánc Testület támogatása72,66 608,4
21Nemzetközi tagdíj ak51,2
23Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
1 138,165,0
24Kiemelt társadalmi kapcsolatok11 000,0
25Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése1 000,0
21Központi kezelésű előirányzatok
2A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása
alá tartozó társaságok támogatása
89,8
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés83 906,2100,0-83 806,2
Hazai felhalmozási költségvetés69 297,40,0-69 297,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. fejezet összesen153 203,6100,0-153 103,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
1Miniszterelnöki Kormányiroda351,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 910,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó708,5
3Dologi kiadások676,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások254,2
2Szerencsejáték Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 151,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó213,8
3Dologi kiadások183,8
5Egyéb működési célú kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,8
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Felelős játékszervezési tevékenység támogatása72,365,7
3Autópálya rendelkezésre állási díj119 200,0
4Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 281,2
5Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához62,2
6A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése800,0
7Nemzetközi tagdíjak62,0
8Magán és egyéb jogi személyek kártérítése1,3
9Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása5 694,2
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
244,1
11Állami többletfeladatok116,3
1 - 19. cím összesen:144 377,6351,3325,7
20Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1,03,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások869,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó158,5
3Dologi kiadások161,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7,8
20. cím összesen:1 190,01,07,83,6
21Központi kezelésű előirányzatok
2Peres ügyek2 000,0
3Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
4 800,0
4Központi tartalékok
1Rendkívüli kormányzati intézkedések110 000,0
2Országvédelmi Alap378 000,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés640 367,6352,3-640 015,3
Hazai felhalmozási költségvetés333,53,6-329,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXII. fejezet összesen640 701,1355,9-640 345,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXX. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása25,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 326,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó240,5
3Dologi kiadások661,6
5Egyéb működési célú kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások95,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK167,28,1
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 461,933,1-2 428,8
Hazai felhalmozási költségvetés95,00,0-95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. fejezet összesen2 556,933,1-2 523,8
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal787,827,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 225,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 826,1
3Dologi kiadások2 402,1
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 721,1
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások32,8
4KSH Könyvtár5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27,2
3Dologi kiadások31,6
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet268,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások188,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,7
3Dologi kiadások178,9
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
859,2
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés15 933,31 061,3-14 872,0
Hazai felhalmozási költségvetés5 773,927,9-5 746,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. fejezet összesen21 707,21 089,2-20 618,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak27,215,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 478,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó894,5
3Dologi kiadások310,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai42,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások14,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
2MTA Könyvtár és Információs Központ5 556,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások644,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó128,0
3Dologi kiadások5 321,6
5Egyéb működési célú kiadások23,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ918,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások514,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó94,1
3Dologi kiadások817,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,8
2MTA Jóléti intézmények316,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások353,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,6
3Dologi kiadások236,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,6
3Dologi kiadások76,3
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága0,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,1
3Dologi kiadások6,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
121,3
3Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása153,3
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak199,0
10Szakmai feladatok teljesítése348,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés17 110,26 883,6-10 226,6
Hazai felhalmozási költségvetés74,715,0-59,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. fejezet összesen17 184,96 898,6-10 286,3
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 740,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó506,9
3Dologi kiadások1 015,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások136,6
2Magyar Építészeti Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások389,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,9
3Dologi kiadások313,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások132,3
3MMA Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29,4
3Dologi kiadások62,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0
2Magyar Művészetek Háza programok642,1
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak14,9
6Kutatási tevékenység támogatása54,5
7Pályázati alapok200,0
8Pesti Vigadó művészeti programok13,0
11Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása1 085,0
13Nemzeti Szalon programjai84,016,0
14MMA műemlékvédelmi beruházásai1 300,0
20Makovecz Emlékközpont88,017,7
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 577,40,0-10 577,4
Hazai felhalmozási költségvetés1 625,60,0-1 625,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. fejezet összesen12 203,00,0-12 203,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal1 912,850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 022,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó367,7
3Dologi kiadások1 070,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások58,7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak3 527,6
4MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások támogatása
1 000,0
5Nemzeti Laboratóriumok11 821,82 273,2
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés18 809,51 912,8-16 896,7
Hazai felhalmozási költségvetés3 331,950,0-3 281,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. fejezet összesen22 141,41 962,8-20 178,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXVI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
1ELKH Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások685,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó117,7
3Dologi kiadások511,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások89,9
2ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek16 671,0612,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 759,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 878,1
3Dologi kiadások11 377,6
5Egyéb működési célú kiadások77,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 595,4
7Felújítások106,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
3ELKH Támogatott kutatóhelyek76,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2514,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó452,0
3Dologi kiadások109,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,1
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások1 900,0
2Kiválósági ösztöndíjak6 042,5
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZATKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés44 524,116 747,7-27 776,4
Hazai felhalmozási költségvetés3 704,7612,6-3 092,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXVI. fejezet összesen48 228,817 360,3-30 868,5
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata20 481,3
2Egyéb devizahitelek kamata
1Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
197,9
3Egyéb devizahitelek2 091,5
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények
1Devizakötvények kamata129 474,3
2Belföldi devizakötvények
1Devizakötvények kamata2 563,4135,6
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai80,7
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata30 206,2
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
539 135,319 432,9
2Lakossági kötvények239 414,712 535,7
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása160,6
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása10 504,9
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása102 091,2
4Repóügyletek kamatelszámolásai1 307,8329,9
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások1 526,0
2Forint elszámolások26 270,5
3Magyar Államkincstár függő ügynök elszámolások2 100,0
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 950,0
3Adósságkezelés költségei1 363,9
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 110 920,232 434,1-1 078 486,1
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLI. fejezet összesen1 110 920,232 434,1-1 078 486,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó501 100,0
4Pénzügyi szervezetek különadója65 000,0
5Cégautóadó38 200,0
7Bányajáradék38 000,0
8Játékadó35 600,0
9Ökoadó
2Környezetterhelési díj4 900,0
10Egyéb befizetések12 000,0
11Energiaellátók jövedelemadója74 300,0
12Rehabilitációs hozzájárulás113 100,0
14Kisadózók tételes adója192 600,0
15Kisvállalati adó87 600,0
16Közműadó54 000,0
18Reklámadó500,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó3 206 327,71 763 3 97,5
2Jövedéki adó1 226 400,0
3Regisztrációs adó26 600,0
4Távközlési adó54 000,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték226 300,0
6Biztosítási adó98 000,0
7Turizmusfejlesztési hozzájárulás35 900,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó2 608 900,0
2Egyéb lakossági adók8 800,0
4Lakossági illetékek229 500,0
5Gépjárműadó51 500,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek8 767,4
9Kezesség-visszatérülés3 000,0
10Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés3,6
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek36 273,1
2Termékdíjak86 200,0
3Egyéb központosított bevételek24 900,0
4Megtett úttal arányos útdíj235 200,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel14 400,0
6Időalapú útdíj76 000,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek26 026,6
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése21 177,8
5Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás43 021,2
6Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése71 000,0
6Uniós programok bevételei
1Kohéziós Operatív Programok
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(KOP)
473 247,2798 530,8
10Vidékfejlesztési Program (VP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(VP)
23 564,031 236,0
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP)32 128,047 472,0
11Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(MAHOP)
261,7610,7
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (MAHOP)130,9305,3
12Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(CEF)
1 246,261 063,2
13Egyéb programok
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(egyéb programok)
3 487,63 487,6
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok)2 076,13 114,1
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése17 100,0
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése19,5
24Babaváró támogatás banki költségtérítés3 979,1
25Babaváró támogatás tartozások elengedése2 190,0
26Babaváró támogatás kamattámogatása20 154,2
27Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása2 000,0
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása1 299,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások31 754,2264 900,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás90 500,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások2 000,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése200,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 200,0
11Egyéb vegyes kiadások6 440,0
121% SZJA közcélú felhasználása10 400,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés2 000,0
26Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás1,0
27Fuvarozók kamattámogatása1,0
28Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
27 000,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
300,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
3 000,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
16 874,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
2 600,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
40,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
500,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
500,0
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2020. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Pénzbeli kárpótlás559,7
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás1 694,9
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei40,5
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás46 928,0
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz463 365,0
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás117 734,2
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
1IBRD alaptőkeemelés2 074,3
3CEB tagdíj3,8
4Bruegel tagdíj35,1
8AIIB alaptőke hozzájárulás1 124,4
9NBB tőkeemelés1 761,0
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 548,7
2IMF segélyprogramban való részvétel kamattámogatása25,0