Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1-3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. és 5. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 6. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén.

(2) A jegyző

a) a rendezvénytartási engedélyköteles, vagy

b) - a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések, a vallási közösségek vallásos szertartásai és rendezvényei és a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények kivételével - a közterületen rendezett

olyan alkalmi rendezvényről, amelyen szeszes ital forgalmazása történik, a rendezvény megkezdését megelőző napig tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot."

2. § A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek."

3. § (1) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

(2) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

2. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az utazásszervező vagy az utazásközvetítő valamennyi olyan gazdasági reklámjában, amelyben az utazási csomag díját feltünteti, köteles azt a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerint, egy összegben feltüntetni. Ha a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti díjak nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, azokat akkor is meg kell jelölni az utazási csomag díját tartalmazó gazdasági reklámban."

5. § A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 4. § (1) bekezdésében, a 14. §-ban és a 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint."

3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szálláshely alszámla terhére]

"ab) belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),"

(2) A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

[A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátás alszámla terhére]

"bf) belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése);"

(3) A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő cs) alponttal egészül ki:

[A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

az Szja tv. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadidő alszámla terhére]

"cs) belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése)."

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet "A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma" cím "I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai" alcím 6. pont 6.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)

"6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése,"

2. melléklet a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet "A) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében" alcím 7. pont 7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,)

"7.4. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése,"

3. melléklet a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői

1. Étterem

Fő terméktípusa:Melegétel
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos
edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik,
a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

2. Büfé

Fő terméktípusa:Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező
biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

3. Cukrászda

Fő terméktípusa:Cukrászati készítmény, édesipari termék
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás
lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

Fő terméktípusa:Kávéital, alkoholmentes ital
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás
lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

5. Italüzlet, bár

Fő terméktípusa:Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás
lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

6. Zenés-táncos szórakozóhely

Fő terméktípusa:Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet
hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos
edényekben (poharak stb.).
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely

Fő terméktípusa:Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5629 - Egyéb vendéglátás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos
edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni
fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy
melegítőkonyhával kell rendelkeznie.

8. Gyorsétterem

Fő terméktípusa:Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusaEgész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás
lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező
konyhával rendelkezik.

9. Rendezvényi étkeztetés

Fő terméktípusa:Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés
Üzemeltetés típusaAlkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy
önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet,
poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

10. Alkalmi vendéglátóhely

Fő terméktípusa:Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusaAlkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy
önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet,
poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

11. Mozgó vendéglátóhely

Fő terméktípusa:Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódjaTEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusaAlkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig
egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik
nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó
egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

"

Tartalomjegyzék