682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Büat. Vhr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban 8,2%, ezen belül a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1%."

2. § A Büat. Vhr. 6. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9a) A kötelező bioüzemanyag-részarányon belül a 2. melléklet A. részében felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagok és biogázok részesedésének a 2022. évben a közlekedési ágazat teljes energiafogyasztása legalább 0,2%-nak, a 2025. évben legalább 1%-nak, a 2030. évben pedig 3,5%-nak kell lennie."

3. § A Büat. Vhr. 20. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) bekezdésének"

(való megfelelést szolgálja.)

4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök