Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés a)-e), h)-k) és m) pontban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapértelmezett érték: a jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával származtatott érték, amely az e rendeletben megállapított feltételek mellett a tényleges érték helyett alkalmazható;

2. alapértelmezett terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásáról szóló jogszabály szerinti alapértelmezett terület;

3. bérfeldolgozás: a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók - a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 8/A. § (1) bekezdése szerinti - nyomon követhetőségi nyilvántartásában szereplő biomassza-feldolgozó által más természetes személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában álló biomassza vagy köztes termék - fizikai vagy kémiai eljárás útján - köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá történő feldolgozása;

4. biomassza-feldolgozó: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely biomasszát, köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá feldolgoz;

5. biomassza igazolás: a biomassza-termelő által megtermelt vagy általa térítésmentesen begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkező biomasszára kiadott, a biomassza fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;

6. biomassza-kereskedő: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, amely biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz;

7.[1] biomassza-termelő: a biomasszát előállító egyéni vállalkozó, őstermelő, őstermelők családi gazdasága vagy gazdálkodó szervezet, valamint az előzőekben felsoroltakon túl az, aki továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt;

8. BIONYOM ügyfél: a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók - Büat. 8/A. § (1) bekezdés szerinti - nyomon követhetőségi nyilvántartásból (a továbbiakban: BIONYOM nyilvántartás) nyilvántartási számmal rendelkező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó;

9. bioüzemanyagnak minősülő termékek:

a) biobutanol: biomasszából előállított butanol;

b) biodízel: növényi vagy állati olajból vagy zsírból előállított, dízelüzemanyag minőségű metilészter;

c) bio-dimetil-éter: biomasszából előállított dimetiléter;

d) bioetanol: kizárólag az Európai Gazdasági Térségben termelt vagy előállított biomasszából előállított etanol;

e) bio-etil-tercier-butiléter: bioetanol-alapon előállított etil-tercier-butiléter;

f) biogáz: gáznemű, bioüzemanyagként felhasználható üzem-, tüzelő- vagy fűtőanyag, melyet biomasszából vagy hulladékok biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, továbbá a fagáz;

g) biohidrogén: biomasszából vagy más megújuló energiaforrás segítségével előállított hidrogén;

h) biometanol: biomasszából előállított metanol;

i) bio-metil-tercier-butiléter: biometanol-alapon előállított metil-tercier-butiléter;

j) bio-tercier-amil-etil-éter: bioetanol-alapon előállított tercier-amil-etil-éter;

k) hidrogénnel kezelt növényi olaj: termokémiai úton hidrogénnel kezelt növényi vagy állati eredetű anyagból előállított folyékony szénhidrogén;

l) szintetikus bioüzemanyag: biomasszából előállított szintézis gázból készített szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék (Fischer-Tropsch dízel);

10. energiatartalom: az üzemanyag és a bioüzemanyag egységnyi térfogatából, illetve tömegéből az 1. melléklet szerint számított fűtőérték, mértékegysége MJ/l vagy MJ/kg;

11. érzékeny terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló rendelet szerinti érzékeny terület;

12. fenntarthatósági bizonyítvány: a biomassza igazolásban, a fenntarthatósági igazolásban, továbbá a Büat. 11. § (1) bekezdésében foglalt hatóságok, illetve szervek által kezelt adatbázisokban elérhető adatokról, valamint a kérelmező által benyújtott nyilatkozatok alapján kiállított hatósági bizonyítvány a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag és a folyékony bio-energiahordozó fenntarthatósági követelményeknek való megfeleléséről és nyomon követhetőségéről;

13. fenntarthatósági igazolás: a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó által kiállított nyilatkozat, a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó fenntarthatósági követelményeknek való megfelelőségéről;

14. fenntarthatósági nyilatkozat: a biomassza igazolás, a fenntarthatósági igazolás, a fenntarthatósági bizonyítvány, a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17-19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentum, az ugyanezen irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentum, és az ugyanezen irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentum;

15. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

16. jellemző érték: az üvegházhatású gázok jellemző kibocsátásának becsült elkerülési értéke egy adott bioüzemanyag-előállítási mód esetében;

17. kibocsátási érték: biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó előállítása, tárolása, szállítása során keletkező, szén-dioxid egyenértékben kifejezett energiatartalomra vagy tömegre vetített fajlagos üvegházhatású gázkibocsátás;

18. kibocsátási komponens: a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó előállítása során keletkező, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátási forrás;

19. kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot, E85-öt üzemanyagtöltő-állomáson fogyasztónak kiszolgál;

20. regionális átlagérték: a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott NUTS 2 szintű régiókban jellemző, az egyes bioüzemanyag fajtákra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó kibocsátási átlagértékek, a végtermék végső fogyasztóhoz történő átadásáig keletkező kibocsátásra, illetve az alapanyag megtermelése során keletkező kibocsátásra vonatkoztatva;

21. regisztrációs szám: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám vagy az adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma;

22. termesztett biomassza: a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenység keretében a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza;

23. tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-előállítási folyamat egyes vagy összes lépéséből eredő elkerülése, amelyet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott módszerrel kell kiszámítani.

2. § (1) Az 1. §-ban nem szereplő fogalmakat a Büat.-ban, valamint a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában az E85 bioüzemanyagnak minősül.

2. A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntartható módon történő előállításának követelményei

3. § (1) A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók akkor minősülnek fenntarthatóan előállítottnak, ha a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók alapanyagaként felhasznált biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül megtermelésre vagy előállításra, és

a) a 2015. október 5-én vagy már azt megelőzően üzembe helyezett létesítmények esetében a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók használatával elért üvegházhatású gázkibocsátás (a továbbiakban: ÜHG) elkerülés mértéke 2017. december 31-ig legalább 35%, 2018. január 1-jét követően legalább 50%, vagy

b) a 2015. október 5-ét követően üzembe helyezett létesítmények esetében 2017. szeptember 1. napjától a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók használatával elért ÜHG elkerülés mértéke legalább 60%.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott ÜHG elkerülés mértékét a 16. §-ban rögzített fosszilis komparátorhoz kell viszonyítani.

(3) A hulladékból és - a mezőgazdasági, akvakultúrából származó, halászati és erdészeti maradványoktól eltérő - maradványokból előállított bioüzemanyagoknak és a folyékony bio-energiahordozóknak, ideértve a 2. melléklet szerinti alapanyagokat is, kizárólag az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott követelménynek kell megfelelnie.

(4) Egy létesítmény üzemel, ha már fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok, illetve a folyékony bio-energiahordozók előállítását.

(5) A bioüzemanyagok vagy a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeit abban az esetben kell teljesíteni, ha azok bármely, az Európai Unió által kitűzött cél elérése érdekében vagy az 6. § (3) bekezdésben foglalt bioüzemanyag bekeverési kötelezettség teljesítése érdekében figyelembevételre kerülnek.

(6) A Büat. 2. §-ában foglalt tagállami cél teljesítésének a közlekedési szektorban történő meghatározásához a 3. mellékletben meghatározott számítási szabályok alkalmazandóak.

3. Biomassza fenntartható termelése és a biomassza igazolás

4. § (1) A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók előállításához felhasznált termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha a termesztés helye alapján

a) alapértelmezett területről származik vagy

b) érzékeny területről származik, és azon a terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival.

(2) A biomassza-termelő a 4. melléklet A. pontja szerinti, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a termesztett biomassza

a) teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze, és

b) a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be.

(3) Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóság a 4. melléklet B. pontjában meghatározott tartalmú, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható.

(4) A termesztett biomassza (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfeleléséről a biomassza-termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év végétől számított harmadik év végéig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre - a (10) és a (12) bekezdés szerinti kivétellel - egy biomassza igazolás állítható ki.

(5) A biomassza-termelő biomassza igazolást az általa megtermelt vagy térítésmentesen begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett és a tulajdonában lévő biomassza mennyiségre állíthat ki.

(6) A biomassza-termelőnek rendelkeznie kell a biomassza igazolásban szereplő mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a termesztett biomasszára kiállított biomassza igazolásban feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal, amelyeket a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására annak mellékleteivel együtt mutat be.

(7) A biomassza-termelő a biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám) rendel hozzá. Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy - külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló - biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) biomassza-termelő regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele,

b) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és

c) a kiállítás évszáma.

(8) A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza-termelő a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzés alá vont biomassza-termelőt az általa kiállított biomassza igazolással összefüggésben, a tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel.

(10) A biomassza igazolás kiállítója a (2) és (3) bekezdés szerinti biomassza tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont biomassza igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti. A termesztett vagy nem termesztett biomassza tulajdonjog átruházás meghiúsulásának minősül az is, ha a termék vevője személyében változás áll be.

(11) Ha a biomassza igazolás a (10) bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termesztett vagy nem termesztett biomassza mennyiségre vonatkozóan csak más biomassza igazolás sorszámon állítható ki új biomassza igazolás.

(12) Ha a biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, "megsemmisült vagy megrongálódott biomassza igazolás pótlása" szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.

(13) A biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel

a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,

b) a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy

c) ha a biomassza igazoláson a 4. mellékletben meghatározott valamely adat nincs feltüntetve.

4. Fenntarthatósági igazolás

5. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett

a) biomassza-kereskedő az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra,

b) biomassza-feldolgozó a saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy általa fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra,

c) üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített vagy más üzemanyag-forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra

a termék birtokba adását - ha a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdon átruházását - követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás

a) biomasszára a fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján,

b) köztes termékre, bioüzemanyagra és folyékony bio-energiahordozóra a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék mennyiségre vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján

állítható ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő mennyiség kizárólag egy fenntarthatósági igazolás kiállításához használható fel.

(4) A kibocsátási komponens tényleges értékét a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, és az üzemanyag-forgalmazó a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott diszaggregált alapértelmezett érték, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott regionális átlagérték, illetve tényleges érték kombinációjával határozhatja meg a biomasszára, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy a folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan.

(5) A BÜHG nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó az 5. melléklet szerinti a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett fenntarthatósági igazolás formanyomtatvány kiállításával is igazolhatja a fenntarthatóságot.

(6) A fenntarthatósági igazolás kiállítója a fenntarthatósági igazoláshoz egyedi azonosító számot rendel hozzá. Egy igazolás azonosítószámhoz kizárólag egy - külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló - fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon állítható ki. A fenntarthatósági igazolás azonosítószáma egymást követő sorrendben a következő adatokat tartalmazza:

a) a biomassza-kereskedő esetében a "BK", biomassza-feldolgozó esetében a "BF", az üzemanyag-forgalmazó esetében pedig az "ÜF" betűkód,

b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma,

c) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

d) a kiállítás évszáma.

(7) A fenntarthatósági igazolás másodpéldányát az igazolás kiállítója a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

(8) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzés alá vont biomassza-kereskedőt, biomassza-feldolgozót vagy üzemanyag-forgalmazót az általa kiállított fenntarthatósági igazolással és az annak alapját képező 13. § szerinti dokumentumokkal összefüggésben, tényállás tisztázása érdekében, határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel.

(9) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a biomassza, köztes termék bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó, amelyre a fenntarthatósági igazolás kiállításra került, nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek, az igazolással érintett biomassza vagy köztes termék mennyiségéből előállítható bioüzemanyag-mennyiséget, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, de a Büat. 12. §-a szerinti jelentésben a Magyarországon felhasznált fenntartható bioüzemanyagokra, valamint folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó jelentéstétel során a jelenteni kívánt mennyiséget a fenntarthatósági követelményt ki nem elégítő mennyiséggel csökkenteni kell.

(10)[2] A (9) bekezdésben foglaltak megállapítása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv a döntés véglegessé válását követően - a vonatkozó döntés megküldésével - haladéktalanul értesíti bioüzemanyag esetében az állami adó és vámhatóságot, folyékony bio-energiahordozó esetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

(11) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az (1) bekezdés szerinti biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett termék vevője személyében változás áll be, a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül - a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett - erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont fenntarthatósági igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti.

(12) Ha a fenntarthatósági igazolás a (11) bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás állítható ki, továbbá az új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának feltüntetésével.

(13) Ha a fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, "megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági igazolás pótlása" szövegrész feltüntetésével a fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a korábbi címzettnek.

5. Üzemanyagok kötelező bioüzemanyag-részaránya és a folyékony bio-energiahordozók felhasználása

6. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó köteles a (3) bekezdésben meghatározott bioüzemanyag-részarányra vonatkozó forgalmazási kötelezettségnek eleget tenni.

(2) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb térfogatarányt képviselő üzemanyag-típus 1. mellékletben meghatározott energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.

(3)[3] A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban 8,2%, ezen belül a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1%.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelező bioüzemanyag-részarány mértékének számításakor a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni a Büat. 1. § 5. pontjában meghatározottak szerint.

(5) Naptári évi teljesítésnek minősül, ha az üzemanyag-forgalmazó a naptári évet megelőző évben a (3) bekezdés szerinti kötelező bioüzemanyag-részarány mértékét meghaladó bioüzemanyag-részarányt teljesít, és a kötelező bioüzemanyag-részarányt meghaladó mértéknek megfelelő, MJ-ban meghatározott bioüzemanyag-mennyiséget a rákövetkező naptári évben számolja el. 2020-ban az üzemanyag-forgalmazó a korábbi naptári évből származó kötelező bioüzemanyag-részarányt meghaladó mértéket nem számolhat el. A 2017. évet megelőzően a (3) bekezdés szerint forgalomba hozott bioüzemanyag többlet elszámolásra nincs lehetőség.

(6) Az érintett üzemanyag-forgalmazó a (3) bekezdésben meghatározott kötelező bioüzemanyag-részarányát csökkenteni kell a valótlan tartalmú biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 13. § b)-d) pontjában meghatározott, valótlan tartalmú igazolással (e bekezdés alkalmazásában: igazolás) beszerzett biomasszából, köztes termékből előállított bioüzemanyag, továbbá a valótlan tartalmú igazolással beszerzett bioüzemanyag mennyiségével, ha az üzemanyag-forgalmazó az így beszerzett mennyiséget már szabadforgalomba bocsátotta, és

a) a 13. § a) pontja szerinti fenntarthatósági igazolás esetében az azt kiállító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, az igazolás kiadásakor a BÜHG nyilvántartásban szerepelt és erről az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött,

b) a 13. § b) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17-19. cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek és az igazolás kiállítóját más tagállam nyilvántartásba vette,

c) a 13. § c) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek, vagy

d) a 13. § d) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek.

(7) Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét +15 °C-ra átszámított térfogaton, a Jöt. 109. § (2) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.

(8) Több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó esetében a mennyiséget összesítve kell meghatározni.

(9) Azon üzemanyag-forgalmazó, amely a 2. melléklet szerinti alapanyagból származó bioüzemanyagot hoz szabad forgalomba, annak mennyiségét a (3) bekezdés szerinti kötelező részarány teljesítés vonatkozásában kétszeres energiaértéken számolhatja el.

(9a)[4] A kötelező bioüzemanyag-részarányon belül a 2. melléklet A. részében felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagok és biogázok részesedésének a 2022. évben a közlekedési ágazat teljes energiafogyasztása legalább 0,2%-nak, a 2025. évben legalább 1%-nak, a 2030. évben pedig 3,5%-nak kell lennie.

(10) Az üzemanyag-forgalmazó köteles a 6. melléklet 4. pontja szerinti jelentéstétel során beszámolni a 7. melléklet A. pontjában szereplő alapanyag kategóriákhoz tartozó, a bioüzemanyagok alapanyagainak előállításához kapcsolódó, a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült gCO2/MJ-ban számított középértékéről.

(11)[5] A (3) bekezdés alkalmazásában 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzinnek az a benzin minősül, amelynek a minősége megfelel az ESZ-95-ös minőségi fokozatok valamelyikének, de nem teljesíti az ESZ-98-as fokozatok követelményeit.

(12)[6] A (3) bekezdés alkalmazásában bioetanol-részarány a forgalomba hozott bioetanol energiatartalomban kifejezett mennyiségének - ideértve a forgalomba hozott bio-etil-tercier-butiléter és bio-tercier-amil-etil-éter energiatartalmából a megújulónak minősülő részt - és a forgalomba hozott 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal meghatározva.

6. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követése és jelentése

7. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó által előállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges dokumentumok:

a) a bioüzemanyagok alapanyagának fajtájáról, és az E85 előállításához felhasznált bioetanol esetében a biomassza Európai Gazdasági Térségben történő termeléséről a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának írásos nyilatkozata,

b) a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója által kiállított fenntarthatósági nyilatkozata,

c) az üzemanyag gyártmánylapja, az üzemanyag minőségi bizonyítványa vagy az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag, illetve a bioüzemanyag előállítását végző ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező előállító laboratóriuma által kiállított igazolás, amelyből megállapítható az üzemanyagban lévő bioüzemanyag - térfogatszázalékban (bioüzemanyagonként) vagy az energiatartalom százalékában (összesen) kifejezett - aránya, valamint a bekevert üzemanyag 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok hiányában a bioüzemanyag a kötelező bioüzemanyag-részarány forgalmazási kötelezettség teljesítésébe nem számítható be.

(3)[7] Ha a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyag-forgalmazó a tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az energiatartalom százalékában - az összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján - számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során számítással került meghatározásra, az értéket hidrogénnel kezelt növényi olaj kivételével minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.

(4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 6. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Ha a motorbenzin előállítója a motorbenzinbe bioetanolt, bio-etil-tercier-butilétert, bio-tercier-amil-etil-étert kever, nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, bioetanol-egyenértékben is megadhatja. A bioetanol-egyenérték meghatározásához a bio-etil-tercier-butiléter literben meghatározott mennyiségének 47%-a, a bio-tercier-amil-etil-éter literben meghatározott mennyiségének 40%-a vehető figyelembe.

(6) Az állami adó- és vámhatóság az üzemanyag-forgalmazók által a Büat. 6. § (2) bekezdése alapján tett jelentésekből készített összesített adatokról minden év április 30-ig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert.

(7) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó minden év január 15-ig a tárgyév január 1-jén fennálló állapotnak megfelelően, az e célra rendszeresített formanyomtatványon adatot szolgáltat a közlekedési hatóság részére az általa üzemeltetett töltőállomások számáról, valamint azon töltőállomások számáról, amelyeken E85-öt, illetve olyan üzemanyagot forgalmaz, amelynek a bioüzemanyag-részaránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot.

7. A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó által vezetett nyilvántartás szabályai

8. § (1) A biomassza-kereskedő és biomassza-feldolgozó a 10-11. § és a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(2) Az üzemanyag-forgalmazó a 10. és 11. §, valamint a 6. és a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás céljára nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5 évig, de legfeljebb a BIONYOM nyilvántartásból, valamint a BÜHG nyilvántartásból való törlés tényéről szóló értesítés kézhezvételétől vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő öt évig kell megőrizni.

(4) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó az általa kiállított 10-11. §, valamint 4-6. melléklet, továbbá 8-10. melléklet szerinti dokumentumokat a hatóság kérésére bemutatja.

(5) Ha a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó felhagy e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységgel, ennek tényét haladéktalanul közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel, amely ezen tényt a bejelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül rögzíti az e rendelet hatálya alá tartozó nyilvántartásokban.

8. A BÜHG nyilvántartás

9. § (1) A BÜHG nyilvántartás a biomassza-kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az ÜHG értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás.

(2) A BÜHG nyilvántartásba vételt az érintett kérelmezi. A BÜHG nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani. A kérelem formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:

1. természetes személy erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetében a természetes személy azonosító adatait, a lakcímét, gazdálkodó szervezet és egyéni cég esetében a cég nevét, székhelyét, telephelyét, cégjegyzék számát, adószámát és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati példányát,

2.[8] egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

3. a kérelmező regisztrációs számát,

4. biomassza-feldolgozó esetében:

a) az alkalmazott technológia szöveges leírását,

b) a végtermék, a melléktermék és a hulladék KN-kódját,

c) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék és a hulladék közötti számszerű összefüggést leíró technológiai együtthatókat,

d) a biomassza és köztes termékek KN-kódját,

e) a köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves kapacitását végtermék szerinti bontásban,

f) a gyártáshoz kapcsolódóan arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja alapján történik-e,

g) alapértékek alkalmazása esetén azok értékét,

h) tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges érték kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit,

i) ha a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan a kérelmező az f)-h) pontok alapján a kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra, feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, az ügyfélnek a számításra vonatkozó független szakértő által ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét.

5. a 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetés módjának leírását, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedések bemutatását,

6. jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát.

(4) A (2) bekezdés szerinti formanyomtatvány lehetővé teszi, hogy a kérelmező nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e a személyes adatainak a BÜHG nyilvántartásban történő kezeléséhez, valamint nevének a (9) bekezdés szerinti közzétételéhez.

(5) Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem vehető vagy BÜHG nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a 10-11. §, valamint a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.

(6) A (4) bekezdésben foglalt adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BÜHG nyilvántartásba.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti határidő lejártát megelőző 30 napon belül a nyilvántartott kéri, a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát egy évvel meghosszabbítja, ha a nyilvántartott továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:

a) a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfél regisztrációs számát,

b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát,

c) a nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó nevét, valamint természetes személy nevét, ha ehhez az ügyfél a (3) bekezdés szerint hozzájárult,

d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját,

e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként vagy üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván,

f) a BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét.

9. Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartása és a nyomon követési kritériumok teljesítése

10. § (1) A BIONYOM nyilvántartás a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált biomassza - ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is -, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás.

(2) Ha a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet kíván Magyarország területén folytatni, az általa kiállított 13. § szerinti dokumentumokkal kísért biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó hatósági nyomon követhetőségének biztosítása és igazolása céljából kérelmeznie kell a mezőgazdasági igazgatási szervnél a BIONYOM nyilvántartásba történő felvételét.

(3) A BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet - a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon - a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani.

(4) A BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelemnek tartalmazza a 9. § (3) bekezdés szerinti adatokat és dokumentumokat. Ha a BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet Magyarországon székhellyel, telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkező természetes személy vagy gazdálkodó szervezet nyújtja be, a kérelemben a 9. § (3) bekezdés 3. pontja szerinti regisztrációs számot nem kell feltüntetnie, de nyilatkoznia kell arról, hogy Magyarországon székhellyel, telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkezik. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselőnek igazolni kell, hogy jogosult a kérelmező nevében eljárni.

(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv

a) ha a kérelem megfelel az előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi a kérelmezőt, és ezzel egyidejűleg BIONYOM nyilvántartási számot állapít meg,

b)[9]

(6)[10]

(7) Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a BIONYOM nyilvántartásba ismételten nem vehető fel vagy a BIONYOM nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a 10-11. §, valamint a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.

(8) A BIONYOM ügyfél a (4) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkező változást 15 napon belül bejelenti a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BIONYOM nyilvántartásba.

(10) Ha a (9) bekezdés szerinti nyilvántartási idő lejártát megelőző 30 napon belül a BIONYOM ügyfél kéri, a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát egy évvel meghosszabbítja, ha a BIONYOM ügyfél továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

(10a)[11] Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba vételről és a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő meghosszabbításáról, valamint a BIONYOM nyilvántartásba vételről és a BIONYOM nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő meghosszabbításáról szóló döntése jogszabályt sért, a döntést annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja abban az esetben is, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.

(11) Ha a BIONYOM ügyfél Magyarország területén végzi biomasszával, köztes termékkel, bioüzemanyaggal, folyékony bio-energiahordozóval (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: termék) kapcsolatos, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét, annak nyomon követhetősége érdekében az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében előállított, és a 13. § szerinti dokumentummal kísért termék vonatkozásában köteles az általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz - ha az a 10. melléklet szerinti adatokat maradéktalanul nem tartalmazza - a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentumot kiállítani, és azt az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal együtt a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba, a tárgyévet követő év március 20. napjáig feltölteni.

(12) Exportált termék esetén a BIONYOM ügyfél megadja az általa exportált termék értékesítési célországát, valamint annak a természetes személynek vagy gazdálkodó szervezetnek a nevét, és címét, akinek a terméket exportálja.

(13) A BIONYOM ügyfél (11)-(12) bekezdés szerinti adatszolgáltatása kiterjed az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozat, valamint az ahhoz esetlegesen kapcsolódó nyomon követési dokumentum benyújtására is.

(14) Ha a BIONYOM ügyfél által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapjául szolgáló fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az azzal kísért termék vonatkozásában a 9. és a 10. melléklet szerinti adatokat, a BIONYOM ügyfél a 9. és a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentumot a partnertől beszerzi és a (11)-(12) bekezdésben foglalt dokumentáció benyújtásának kiegészítéseként az általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz és nyomon követési nyilatkozathoz egyértelműen hozzárendelve, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba a tárgyévet követő év március 20. napjáig feltölti.

(15) Ha a biomassza-termelő a BIONYOM ügyfél részére értékesített biomassza fenntarthatóságát a 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentum nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, a biomassza-termelő köteles az általa kiállított dokumentum mellékleteként a BIONYOM ügyfél részére - a 9. melléklet szerinti adattartalmú - nyomon követési dokumentumot kiállítani és átadni.

(16) Ha biomassza-termelő az általa értékesített termék fenntarthatóságát a 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentumon nem szerepel egyedi azonosítószám, a biomassza-termelő köteles a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendelni, valamint a dokumentum mellékletét képező - a 9. melléklet szerinti adattartalmú - nyomon követési dokumentumra is felvezetni.

(17) A (16) bekezdésben foglaltak szerint képzett egyedi azonosítószámhoz kizárólag egy, a 13. § b)-d) pontjában meghatározott dokumentum rendelhető. A (16) bekezdés szerinti egyedi azonosítószámmal jelölt 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a biomassza megtermelőjének regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,

b) dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

c) a (15) bekezdés szerinti dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.

(18) Ha a BIONYOM ügyfél az általa értékesített, feldolgozott vagy forgalmazott termék fenntarthatóságát a 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentum kiállításával igazolja és a dokumentum nem tartalmaz egyedi azonosítószámot, a BIONYOM ügyfél a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendel, valamint a dokumentum mellékletét képező - a 10. melléklet szerinti adattartalmú - nyomon követési dokumentumra felvezeti.

(19) A (18) bekezdésben foglaltak szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 13. § b)-d) pontjában meghatározott dokumentum rendelhető. A (18) bekezdés szerinti egyedi azonosítószámmal jelölt 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a BIONYOM ügyfél regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,

b) dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

c) a (18) bekezdés szerinti dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.

(20) A nyomon követési kritériumok teljesítése az alábbi dokumentumokkal igazolható:

a) BIONYOM ügyfél esetében, az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében előállított termék vonatkozásában

aa) termesztett biomassza tekintetében a 10. melléklet A. pontja,

ab) nem termesztett biomassza tekintetében a 10. melléklet B. pontja,

ac) köztes termék tekintetében a 10. melléklet C. pontja,

ad) bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó tekintetében a 10. melléklet D. pontja

szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági nyilatkozat kiállításával, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat,

b) biomassza-termelő esetében az általa értékesített biomassza vonatkozásában

ba) termesztett biomassza tekintetében a 9. melléklet A. pontja,

bb) nem termesztett biomassza tekintetében a 9. melléklet B. pontja

szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági nyilatkozattal, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat.

11. § (1) Ha a BIONYOM ügyfél az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét Magyarország területén végzi, az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott vagy a forgalmazott biomasszára - ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is -, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHG rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a fenntarthatóság igazolására is évente a tárgyévet követő év március 20. napjáig adatot szolgáltat a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

(2) A BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatást a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett 8. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a BIONYOM nyilvántartásba teljesíti.

(3) Ha a BIONYOM ügyfél által felvásárolt biomasszához, köztes termékhez, bioüzemanyaghoz vagy folyékony bio-energiahordozóhoz, továbbá a bérfeldolgozásra átvett biomasszához vagy köztes termékhez kapcsolódó, a 13. § b)-d) pontjában meghatározott dokumentum nem tartalmaz egyedi azonosítószámot, a BIONYOM ügyfél azt egyedi azonosítószámmal látja el, és az azonosítószámot nem eltávolítható módon a részére átadott fenntarthatósági nyilatkozatra, valamint az annak mellékletét képező - a 9. és a 10. melléklet szerinti adattartalmú - nyomon követési dokumentumra felvezeti, továbbá a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozatok azonosítószámához hozzárendeli.

(4) Ha a BIONYOM ügyfél által külföldről vásárolt biomasszához, köztes termékhez, bioüzemanyaghoz vagy folyékony bio-energiahordozóhoz, továbbá a bérfeldolgozásra átvett biomasszához vagy köztes termékhez kapcsolódó - a 13. § b)-d) pontjában meghatározott - fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az azzal kísért termék vonatkozásában a 9. és a 10. melléklet szerinti adatokat, és a fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként nem kerül az eladó vagy a bérfeldolgozást megrendelő részéről átadásra a 9. vagy a 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentum, a BIONYOM ügyfél a nyomon követési dokumentumot az eladótól vagy a bérfeldolgozást megrendelőtől bekért adatok alapján kiállítja és az átvett fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz megőrzi.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak szerint képzett egyedi azonosítószámhoz kizárólag egy, a 13. § b)-d) pontjában meghatározott dokumentum rendelhető. A (3) bekezdésben foglalt egyedi azonosítószámmal ellátott 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag vagy a folyékony bio-energiahordozó előállítójának, értékesítőjének vagy a bérfeldolgozás megrendelőjének adószáma vagy adóazonosító jele,

b) fenntarthatósági dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

c) a fenntarthatósági dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.

(6) Ha a BIONYOM ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv törli a BIONYOM nyilvántartásból és - ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban - törli a BÜHG nyilvántartásból is.

(7) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés és a 8. melléklet szerinti követelményeknek, a mezőgazdasági igazgatási szerv megfelelő határidő tűzésével a BIONYOM ügyfelet hiánypótlásra kötelezi.

(8) A (7) bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a mezőgazdasági igazgatási szerv a BIONYOM ügyfelet törli a BIONYOM nyilvántartásból és - ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban - törli a BÜHG nyilvántartásból is.

(9)[12] Ha az ügyfél a fenntarthatósági nyilatkozatot és a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumot a hatósági eljárás során - mint bizonyítékot - nem tudja a hatóság részére bemutatni, az ügyfél nyilatkozata a hiányzó bizonyítékot nem pótolja.

10. Fenntarthatósági bizonyítvány

12. § (1) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó kérelmére a mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag és a folyékony bio-energiahordozó fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésének és nyomon követhetőségének hatósági igazolására fenntarthatósági bizonyítványt ad ki.

(2) A termesztett biomassza (1) bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló fenntarthatósági bizonyítványt a kérelem mellékleteként csatolt biomassza igazolásban foglalt mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek megyei eloszlása alapján, megyénként összesítve adja ki a mezőgazdasági igazgatási szerv.

(3) A nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó (1) bekezdésben foglalt követelmények való megfelelése igazolására szolgáló fenntarthatósági bizonyítványt, a nem termesztett biomasszára, a köztes termékre, bioüzemanyagra és folyékony bio-energiahordozóra a kérelem mellékleteként csatolt 13. § a) pontja szerinti igazolásonként adja ki a mezőgazdasági igazgatási szerv.

(4) Fenntarthatósági bizonyítvány akkor adható ki, ha

a) a kérelmező szerepel a BÜHG nyilvántartásban, és

b) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó megfelel a 3-5. §-ban foglalt feltételeknek.

(5) Fenntarthatósági bizonyítvány a biomassza-termelőnek akkor adható ki, ha a biomassza megfelel a 4. §-ban foglalt feltételeknek.

(6) A mezőgazdasági igazgatási szerv a fenntarthatósági bizonyítvány kiállításához a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre és a 7-8. § szerinti dokumentumok becsatolására hívhatja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező számára biztosított nyilatkozattételi határidő eredménytelenül telt el, a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárást a mezőgazdasági igazgatási szerv megszünteti.

(7) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmet a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:

a) a kérelmező nevét, a lakcímét vagy székhelyét, gazdálkodó szervezet esetében a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati példányát,

b) a kérelmező regisztrációs számát,

c) a kérelmezett fenntarthatósági bizonyítvány felhasználási céljára vonatkozó nyilatkozatot,

d) a fenntarthatósági bizonyítvánnyal kísérni kívánt biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tételhez kapcsolódó biomassza és fenntarthatósági igazolások másolati példányait és

e) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat másolati példányát.

11. A fenntarthatósági kritériumok teljesítése

13. § A fenntarthatósági követelmények teljesítése az alábbi dokumentumokkal igazolható:

a) biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,

b) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17-19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentummal,

c) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentummal, vagy

d) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentummal.

12. Jogkövetkezmények

14. § (1) Valótlan tartalmú fenntarthatósági igazolás vagy biomassza igazolás kiállítása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját - ha az igazolás kiállítója a BÜHG nyilvántartásban szerepel - törli a BÜHG nyilvántartásból. A BÜHG nyilvántartásból való törlést a mezőgazdasági szakigazgatási szerv mellőzi, ha az ügyfél bizonyítja, hogy:

a) az igazolás valótlanságát az annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan igazolás eredményezte, vagy

b) a valótlan adattartalom nem szándékos számítási hibából származik.

(2) A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.

13. A fosszilis komparátor kibocsátási értéke

15. § A fosszilis komparátor kibocsátási értéke a bioüzemanyagok, illetve folyékony bio-energiahordozók felhasználási céljának megfelelően

a) 83,8 gCO2eq/MJ a közlekedésben,

b) 91 gCO2eq/MJ a villamosenergia-termelésben,

c) 77 gCO2eq/MJ a hőtermelésben,

d) 85 gCO2eq/MJ egyidejű hő- és villamosenergia előállításban, valamint kogenerációban

felhasznált folyékony bio-energiahordozó esetében.

14. Hatósági feladatok

16. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el

a) a biomassza-termelőre, a biomassza-feldolgozóra és a biomassza-kereskedőre vonatkozó előírások ellenőrzését,

b) a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő és a biomassza-feldolgozó jelentései alapján a biomassza igazolás és a fenntarthatósági igazolás ellenőrzését,

c) a BÜHG nyilvántartás és a BIONYOM nyilvántartás vezetését és

d) a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó tevékenységének felügyeletét.

(2) Az állami adó- és vámhatóság látja el az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek ellenőrzését.

15. Az eljáró hatóságok kijelölése

17. § A Kormány a Büat.-ban meghatározott mezőgazdasági igazgatási szervként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt jelöli ki.

16. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § és a 23. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. § (1) A BIONYOM ügyfél a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokat 2018. január 1-jétől köteles kiadni és gyűjteni az általa kiállított és átvett 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági dokumentumok mellékleteként.

(2) A BIONYOM nyilvántartásba a BIONYOM ügyfél első alkalommal 2018. július 1-jétől szolgáltat adatokat és dokumentumokat. A 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokat, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokat és a kapcsolódó 9. és 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokat a BIONYOM ügyfél 2018. július 1. és 2018. július 30. napja között tölti fel a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba. A BIONYOM ügyfél a 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított fenntarthatósági nyilatkozatokról, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokról és a kapcsolódó 9. és 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokról a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton adatot szolgáltat a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a BIONYOM nyilvántartásba automatikusan felvett természetes személyeket és gazdálkodó szervezeteket, a nyilvántartásba történő felvétel tényéről 2017. november 15. napjáig tájékoztatja.

(4)[13] Ha a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó nem nyer automatikusan felvételt a BIONYOM nyilvántartásba, de a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmét 2017. november 30. napjáig benyújtja a mezőgazdasági igazgatási szervhez, a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti tevékenységet a mezőgazdasági igazgatási szerv döntéséig végezheti. Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BIONYOM nyilvántartásba történő felvételre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasított ügyfél a 10. § (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységet legkésőbb a mezőgazdasági igazgatási szerv döntésének véglegessé válása napján köteles befejezni.

(5) A BIONYOM nyilvántartásba automatikusan felvételt nyer - a BÜHG nyilvántartásba vételi idő hatályának lejártáig terjedő időtartamra - az a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó, aki e rendelet hatálybalépésének időpontjában a BÜHG nyilvántartásban szerepel, és a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatását az ott meghatározott határnapig benyújtotta a mezőgazdasági igazgatási szervhez.

17. Az Európai Unió jogának való megfelelés

20. § (1) Ez a rendelet

a) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

b) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk h), m), n), o) pontjának, 5. cikk (5) bekezdésének, 17. cikk (1)-(2), (6) és (8) bekezdésének, 18. cikk (3) és (7) bekezdésének, valamint II. mellékletének,

c) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az ÜHG kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának,

d) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1513 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

e)[14] a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EK tanácsi rendelet,

b) a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat 1. cikk c) és d) pontja

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. Módosító rendelkezések

21. §[15]

19. Hatályon kívül helyező rendelkezések

22. §[16]

23. §[17]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok energiatartalma

1. Folyadék halmazállapotú üzemanyagok

AB
1Üzemanyag, bioüzemanyagEnergiatartalom térfogatra vetítve
(fűtőérték, MJ/I)
2Bioetanol21
3Bio-etil-tercier-butiléter27 (ebből 37% megújuló
energiaforrásból)
4Biometanol16
5Bio-metil-tercier-butiléter26 (ebből 22% megújuló
energiaforrásból)
6Bio-dimetil-éter19
7Bio-tercier-amil-etil-éter29 (ebből 29% megújuló
energiaforrásból)
8Biobutanol27
9Biodízel33
10Szintetikus bioüzemanyag (Fischer-Tropsch dízel)34
11Tiszta növényi olaj34
12Hidrogénnel kezelt növényi olaj34
13Motorbenzin32
14Dízelgázolaj36

2. Gáz halmazállapotú üzemanyagok

AB
1Üzemanyag, bioüzemanyagEnergiatartalom tömegre vetítve
(fűtőérték, MJ/kg)
2Biogáz50

2. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A. rész

Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok és üzemanyagok

a) Tavakban vagy fotobioreaktorokban termesztett algák;

b) Vegyes kommunális hulladék biomasszahányada, amelynek nem képezi részét a külön gyűjtött háztartási hulladék, amelyre a 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott újrahasznosítási célértékek vonatkoznak;

c) Magánháztartásokból származó, a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 4. pontjában meghatározott biohulladék, amelyre az ugyanezen irányelv 3. cikke 11. pontja szerinti elkülönített gyűjtés vonatkozik;

d) Ipari hulladék biomasszahányada, amely nem alkalmas az élelmiszer- vagy takarmánynövény-termesztésben való felhasználásra, ideértve a kis- és nagykereskedelemből, valamint az agrár-élelmiszeriparból, a halászatból és akvakultúrából származó anyagokat is, az e melléklet B. részében felsorolt alapanyagok kivételével;

e) Szalma;

f) Állati eredetű trágya és szennyvíziszap;

g) Pálmaolajprés effluense és pálmatermés üres héja;

h) Tallolaj-szurok;

i) Nyers glicerin;

j) Kipréselt cukornád;

k) Szőlőtörköly és borseprő;

l) Dióhéj;

m) Háncs és héj;

n) Lemorzsolt kukoricacső;

o) Az erdőgazdálkodásból és az erdőgazdálkodással kapcsolatos iparágakból származó hulladékok és maradékanyagok biomasszahányada, azaz fakéreg, ágak, ritkításból visszamaradt hulladékfa, levelek, tűlevelek, lombkorona, fűrészpor, faforgács, feketelúg, acetátoldat, rostiszap, lignin és tallolaj;

p) A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk második bekezdésének s) pontjában meghatározott egyéb nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok;

q) A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk második bekezdésének r) pontjában meghatározott egyéb lignocellulóz-tartalmú anyagok a fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;

r) Nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó közlekedési célú üzemanyagok;

s) Közlekedési célú szén-dioxid-leválasztás és felhasználás, amennyiben az energiaforrás a 2. cikk második bekezdése a) pontjának megfelelően megújuló energiaforrás;

t) Baktériumok, amennyiben az energiaforrás a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk második bekezdése a) pontjának megfelelően megújuló energiaforrás.

B. rész

Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok

a) Használt sütőolaj;

b) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 1. és 2. kategóriába sorolt állati eredetű zsírok.

3. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A megújuló energia részarányának kiszámítási szabályai a közlekedési szektorban

A megújuló energiaforrásokból előállított energia közlekedési célra felhasznált részarányának kiszámítása a közlekedés végső energiafogyasztásán belül az alábbiak szerint számítható ki:

a) a nevező, vagyis a közlekedésben felhasznált energia teljes mennyiségének kiszámításához kizárólag a közúti és vasúti közlekedésben felhasznált motorbenzin, dízelgázolaj, bioüzemanyag és villamos energia számítandó be, beleértve a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó, közlekedési célú üzemanyagok előállítására használt villamos energiát is;

b) a számláló kiszámításánál, vagyis a közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia mennyiségének kiszámításánál a közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia minden típusát be kell számítani, figyelembe véve a c)-f) pontban leírtakat;

c) a számlálóban foglalt bioüzemanyagok kiszámításánál a gabonafélékből és egyéb, keményítőben gazdag növényekből, cukor-, illetve olajnövényekből, valamint az elsősorban energiakinyerés céljából mezőgazdasági területen fő terményként termesztett növényekből előállított bioüzemanyagok által képviselt energia-részarány nem haladhatja meg Magyarországon a közlekedési célra 2020-ban felhasznált végső energiafogyasztás 7%-át;

d) az a) és a b) pont alkalmazásában a megújuló energiaforrásból előállított és bármilyen típusú elektromos közúti jármű által fogyasztott, illetve a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó, közlekedési célú üzemanyagok előállítására felhasznált villamos energia hozzájárulásának kiszámításánál egyaránt választható a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átlagos uniós részaránya vagy a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átlagos magyarországi, a szóban forgó évnél két évvel korábbi részaránya;

e) az elektromos vasúti járművek által fogyasztott, megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kiszámításakor a fogyasztás a megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia-input energiatartalma 2,5-szeresének tekintendő. A b) pont szerinti elektromos közúti járművek által fogyasztott, megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kiszámításakor a fogyasztás a megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia-input energiatartalmának ötszöröse;

f) a 2. mellékletben meghatározott alapanyagokból előállított bioüzemanyagok nem számítanak bele a c) pontban említett 7%-os korlátozásba.

4. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A biomassza igazolás minimális adattartalma

A. Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalma:

1. biomassza igazolás sorszáma és keltezése;

2. a biomassza igazolás kiállítójának neve, székhelye, regisztrációs száma;

3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6. a biomassza igazolásban szereplő termesztett biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

7. a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza mennyiség betakarításának éve;

8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

10. ha a termesztésre, termőterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem alapértelmezett értéken történt, akkor az egy tonna terménymennyiségre vetített, a termesztéséből eredő közvetlen és a termesztés során a talaj kötöttszén-készletváltozásából eredő ÜHG kibocsátás mértéke;

11. a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerinti blokkazonosítója és táblasorszáma;

12. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

13. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

a) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

b) cukornövény,

c) olajnövény,

d) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

e) egyéb (alapanyag megnevezése),

B. Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalma:

1. biomassza igazolás sorszáma és keltezése;

2. a biomassza igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;

3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

4. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6. a nem termesztett biomassza forrására és a begyűjtés helyére vonatkozó címadatok, amennyiben a biomassza forrása vagy a begyűjtés helye nem egyezik meg az igazolás kiállítójának székhelyével, vagy lakcímével;

7. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag érték, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

8. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

9. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

a) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

b) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

c) egyéb (alapanyag megnevezéssel).

5. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A fenntarthatósági igazolás minimális adattartalma

A. A termesztett biomasszára vonatkozóan:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

b) a termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

d) a termesztett biomassza betakarításának éve;

e) a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

f) a fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza mennyiséghez tartozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

g) nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

h) a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

i) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

j) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

k) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ka) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

kb) cukornövény,

kc) olajnövény,

kd) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

ke) egyéb (alapanyag megnevezéssel),

l) ha az igazolással érintett biomassza külföldről került beszerzésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomassza melyik országból származik;

m) ha az igazolással érintett biomassza külföldre került értékesítésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomasszát mely országba értékesítette.

B. A nem termesztett biomasszára vonatkozóan:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

b) a nem termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

d) a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

e) a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

f) a fenntarthatósági igazolással érintett biomassza mennyiségéhez tartozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

g) nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

h) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

i) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ia) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

ib) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

ic) egyéb (alapanyag megjelölésével),

j) ha az igazolással érintett biomassza külföldről került beszerzésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomassza melyik országból származik;

k) ha az igazolással érintett biomassza külföldre került értékesítésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomasszát mely országba értékesítette.

C. A köztes termékre vonatkozóan:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

b) a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a köztes termék megnevezése és KN-kódja;

d) a köztes termék mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

e) az igazolással érintett köztes termék mennyiségre vonatkozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

f) nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt

g) a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

i) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett köztes termék mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

j) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett köztes termék teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ja) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

jb) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

jc) egyéb (alapanyag megnevezéssel),

k) ha az igazolással érintett köztes termék külföldről került beszerzésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a köztes termék melyik országból származik;

l) ha az igazolással érintett köztes termék külföldre került értékesítésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a köztes terméket mely országba értékesítette.

D. A bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

b) a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megvásárlójának, áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;

c) a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megnevezése és KN-kódja;

d) a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó tonnában és literben kifejezett mennyisége két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;

e) a fenntarthatósági igazolásban szereplő bioüzemanyag-mennyiséghez vagy folyékony bio-energiahordozó-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított ÜHG elkerülés értéke százalékban kifejezve, valamint az ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

f) nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

g) a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

i) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó mekkora része (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag konkrét megjelölésével;

j) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett bioüzemanyag teljes mennyisége (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ja) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

jb) cukornövény,

jc) olajnövény,

jd) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

je) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

jf) egyéb (alapanyag megnevezésével).

k) ha az igazolással érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó külföldről került beszerzésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó melyik országból származik;

l) ha az igazolással érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó külföldre került értékesítésre, az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót mely országba értékesítette.

6. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Az üzemanyag-forgalmazó jelentésének minimális adattartalma

1. Az üzemanyag-forgalmazó azonosító adatai

a) Név, cégnév, székhely, telephelye

b) Adószám

c) Adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői, jövedéki engedély száma

2. Forgalomba hozott üzemanyag mennyisége (literben és MJ-ban kifejezve), ide nem értve annak az üzemanyagnak a mennyiségét, amelyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni

a) Motorbenzin

b) Dízelgázolaj

c) E85

3. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége az 1. § 9. pontjában meghatározott fajtánkénti bontásban, és összesen (literben és MJ-ban kifejezve), ide nem értve annak a bioüzemanyagnak a mennyiségét, melyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni, valamint a forgalomba hozott bioüzemanyag előállításának módjáról.

4. A forgalomba hozott bioüzemanyag alapanyagainak előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült középértéke, amennyiben az az alábbi alapanyag kategóriákba tartozik:

a) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

b) cukornövény,

c) olajnövény,

5. A naptári évet megelőző évben a kötelező bioüzemanyag-részarány mértéket meghaladóan teljesített, és a tárgyévben elszámolni kért bioüzemanyag-mennyisége (MJ-ban kifejezve).

6. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (literben és MJ-ban kifejezve)

a) Motorbenzin

b) Dízelgázolaj

c) E85

7. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (literben és MJ-ban kifejezve).

8. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozat adatai:

a) a dokumentum kiállítójának neve és regisztrációs száma;

b) a dokumentum azonosítószáma;

c) a dokumentum kiállításának dátuma;

d) a dokumentumban szereplő bioüzemanyag megnevezése, mennyisége (literben és MJ-ban kifejezve).

9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag mekkora része - fajtánként, literben meghatározva - származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével.

10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag teljes mennyisége (literben meghatározva) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

a) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

b) cukornövény,

c) olajnövény,

d) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

e) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

f) egyéb (alapanyag megnevezésével).

7. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A. A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók alapanyagainak előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült mértéke (gCO2/MJ)

AlapanyagcsoportKözépértékAz érzékenységi elemzésből
származó százalékosztályközi
tartomány
Gabonafélék és egyéb, keményítőben
gazdag növények
128-16
Cukornövények134-17
Olajnövények5533-66

B. A földhasználat közvetett megváltozása kapcsán kibocsátás semlegesnek tekinthető bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók

Az alábbiakban felsorolt alapanyag-kategóriákból előállított bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók kapcsán úgy kell tekinteni, hogy nem keletkezik kibocsátás a földhasználat közvetett megváltozásából eredően:

1. az e melléklet A. részében nem szereplő alapanyagok;

2. a földhasználat közvetlen megváltozását okozó alapanyagok, azaz amelyek termesztésekor az IPCC szerinti következő földterület-kategóriák: erdőterület, füves terület, vizes élőhely, település és egyéb földterület egyikének helyébe a szántó, illetve évelő növényekkel borított szántó lép. Ebben az esetben a földhasználat közvetlen megváltozásából eredő kibocsátás értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. pontjának megfelelően kellett kiszámítani.

8. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó éves adatszolgáltatásának minimális adattartalma

A. A biomassza-kereskedő adatszolgáltatása:

1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában, BIONYOM nyilvántartási száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra, fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokban foglaltak alapján:

a) a fenntarthatósági nyilatkozat és annak kiállítási dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) ha a 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

d) ha a 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az 10. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

e) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével és a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

f) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

g) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 9. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumban meghatározott adatok a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

h) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai és a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

i) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok;

j) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az 10. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumban meghatározott adatok;

3. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az azokhoz kapcsolódó nyomon követési dokumentumok adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

B. A biomassza-feldolgozó adatszolgáltatása:

1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában BIONYOM nyilvántartási száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra, fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokban foglaltak alapján:

a) fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) ha a 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza az 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

d) ha a 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumban szereplő adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével

e) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével és a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

f) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

g) ha a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező a biomassza-termelő által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 9. melléklet szerinti nyomon követési dokumentum adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

h) a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék vonatkozásában a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolás adatai és a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

i) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok;

j) ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentum adatai;

k) nyilatkozat arról, hogy a gyártással vagy feldolgozással érintett biomassza vagy köztes termék milyen technológiai eljárások segítségével került átalakításra.

3. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az azokhoz kapcsolódó nyomon követési dokumentumok adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

C. Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatása:

1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában BIONYOM nyilvántartási száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokban foglaltak alapján:

a) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának dátuma,

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) ha a 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével,

d) ha a 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumban szereplő adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével.

3. az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az azokhoz kapcsolódó nyomon követési dokumentumok adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

9. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Biomassza-termelő által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentumokhoz tartozó nyomon követési dokumentum minimális adattartalma

A. Termesztett biomasszára vonatkozóan:

1. a nyomon követési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

7. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza betakarításának éve;

8. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza megtermelésével érintett termőterület MePAR szerinti blokkazonosítója és táblasorszáma;

9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

a) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

b) cukornövény,

c) olajnövény,

d) 2. melléklet A részében meghatározott alapanyag,

e) egyéb (alapanyag megnevezése).

B. Nem termesztett biomasszára vonatkozóan:

1. a nyomon követési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;

3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

4. nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6. nem termesztett biomassza forrására és a begyűjtés helyére vonatkozó címadatok, amennyiben a nem termesztett biomassza forrása vagy a begyűjtés helye nem egyezik meg a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának székhelyével, vagy lakcímével;

7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

8. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

a) 2. melléklet A részében meghatározott alapanyag,

b) 2. melléklet B részében meghatározott alapanyag,

c) egyéb (alapanyag megjelölésével).

10. melléklet a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentumokhoz kiállítandó nyomon követési dokumentum minimális adattartalma

A. A termesztett biomasszára vonatkozóan:

a) a nyomon követési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

b) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

c) a termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

d) a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

e) a termesztett biomassza betakarításának éve;

f) a termesztett biomassza mennyisége két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

g) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegyig meghatározva) származik a 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

h) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal meghatározva) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ha) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

hb) cukornövény,

hc) olajnövény,

hd) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

he) egyéb (alapanyag megnevezéssel).

i) ha a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza külföldről került beszerzésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomassza melyik országból származik;

j) ha a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza külföldre került értékesítésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomasszát mely országba értékesítette

B. A nem termesztett biomasszára vonatkozóan:

a) a nyomon követési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

b) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

c) a nem termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

d) a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

e) a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

f) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában vagy literben, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

g) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ga) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

gb) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

gc) egyéb (alapanyag megnevezéssel),

h) ha a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza külföldről került beszerzésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomassza melyik országból származik;

i) ha fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza külföldre került értékesítésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a biomasszát mely országba értékesítette;

C. A köztes termékre vonatkozóan:

a) a nyomon követési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

b) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, címe, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

c) a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

d) a köztes termék megnevezése és KN-kódja;

e) a köztes termék mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

f) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével;

g) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ga) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

gb) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

gc) egyéb (alapanyag megjelölésével);

h) ha a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék külföldről került beszerzésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a köztes termék alapanyagául szolgáló biomassza melyik országból származik;

i) ha a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék külföldre került értékesítésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a köztes terméket mely országba értékesítette;

D. A bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan:

a) a nyomon követési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

b) a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

c) a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megvásárlójának, áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;

d) a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megnevezése és KN-kódja;

e) a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó tonnában és literben kifejezett mennyisége két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;

f) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó mekkora része (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével;

g) nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó teljes mennyisége (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

ga) gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

gb) cukornövény,

gc) olajnövény,

gd) 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag,

ge) 2. melléklet B. részében meghatározott alapanyag,

gf) egyéb (alapanyag megnevezésével);

h) ha a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó külföldről került beszerzésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó alapanyagául szolgáló biomassza melyik országból származik;

i) ha fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó külföldre került értékesítésre, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót mely országba értékesítette.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[2] Módosította ezen rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[4] Megállapította a 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[5] Beiktatta a 363/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[6] Beiktatta a 363/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[7] Megállapította a 363/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[8] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 173. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 23. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 23. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Beiktatta ezen rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Beiktatta ezen rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította ezen rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[14] Beiktatta a 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék