6/2020. (III. 20.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § (1) E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának azon tagját, aki a Módr.3. hatálybalépését megelőző napon a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt vagy a részére a Módr.3. hatálybalépését megelőzően előírt képzést határidőben elvégzi, és a szolgálati beosztásának besorolási kategóriája a Módr.3.-mal megállapított rendelkezés következtében a Módr.3. hatálybalépésére tekintettel megváltozik, az adott szolgálati beosztás betöltéséig az adott szolgálati beosztásra vonatkozó képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni."

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 6/2020. (III. 20.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. alcímében foglalt táblázat 3-32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat]
3.központiEraktárvezető150
4.központiEfőfelügyelő (műveleti,
készenléti)
350
5.központiDreferens150100
5a.központiCsegédelőadó150100
5b.központiCfelügyelő (körlet)250
6.területiEkörlet-főfelügyelő250
7.területiEfőfelügyelő200
7a.területiEfőfelügyelő (műveleti)250
8.területiEraktárvezető100
9.területiEélelmezésvezető100
10.területiDkutyatelep-vezető150
11.területiDkonyhavezető100
12.területiDmosodavezető100
13.területiDvezető szakasszisztens100
14.területiDfőápoló100
15.területiDszakoktató100
16.területiDműhelyvezető100
17.területiDkiemelt művezető100
18.területiDbiztonságtechnikus100
19.területiCfegyvermester100
20.területiCszállítmányvezető100
21.területiCraktáros100
22.területiCszociális segédelőadó150** vagy 100
23.területiCsegédelőadó150** vagy 10050
23a.területiCsegédelőadó (műveleti)250
24.területiCművezető100
25.területiCfelügyelő (körlet)250
25a.területiCkutyavezető200
26.területiCszakasszisztens100
27.területiCszakápoló100
28.területiBfelügyelő (foglalkoztatási)150** vagy 100
29.területiBgépjárművezető20075
30.területiBbiztonsági felügyelő200
31.területiBápoló100
32.területiAsegédfelügyelő100

Tartalomjegyzék