30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)[1] alapfeladat ellátására létrehozott szolgálati beosztás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 352. § d) pont 1., 3. és 4. alpontja szerinti törvényekben meghatározott feladatok ellátására létrehozott szolgálati beosztás,

b) alapfeladat ellátására létrehozott munkakör: a Belügyminisztériumban a miniszteri irányítási jogkör megvalósítását közvetlenül szolgáló szolgálati beosztások, egyéb szerveknél a szerv alapvető rendeltetésének megvalósítást szolgáló szolgálati beosztások,

c)[2] munkakör: a szolgálati beosztásnak nem minősülő, a belügyminiszter által irányított szervnél rendszeresített egyéb önálló munkakör, mely az ellátandó feladatokra figyelemmel rendvédelmi igazgatási szolgálati, igazságügyi alkalmazott jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel tölthető be,

d)[3] rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek,

e) státusz: az állománytáblázatban megjelölt szolgálati beosztás, munkakör ellátására rendszeresített létszámhely.

1/A. §[4] Az 1-5. §-t alkalmazni kell a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti rendvédelmi szervnél és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörökre is.

2. § (1) Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szervezeti egység megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a rendvédelmi szerv szervezeti hierarchiájában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv),

b) a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva

ba) az egyes szervezeti elemekhez tartozó rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését (az ellátott feladat jellegét zárójelben),

bb) a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök számát,

bc) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök vezetői besorolási kategóriáját,

bd) a tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolási kategóriáját,

be)[5] a munkakörökhöz rendelt foglalkoztatási jogviszony megnevezését, (rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén a munkaköri kategória megjelölésével, munkaviszony esetén a munkakör megnevezésével),

bf) a szolgálati beosztáshoz rendelt hivatásos pótlék mértékét,

bg) a szolgálati beosztáshoz tartozó legalacsonyabb és legmagasabb rendfokozatot,

bh) a szolgálati beosztáshoz előírt szakirányú és speciális rendészeti képesítési követelményeket,

bi) a szolgálati beosztáshoz előírt idegennyelv-tudást,

bj) a ruházati ellátási normát,

bk)[6] a szolgálati beosztás alkalmasságvizsgálati kategóriájának megjelölését,

bl) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést,

bm) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.

(1a)[7] Az állománytáblázat tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott tartalmai elemeket az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozóan is.

(2) Az állománytáblázat összesítve tartalmazza a szervezeti egység szervezeti felépítését, valamint a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök alapvető adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését is.

(3) Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatálybalépésének dátumát, módosítás esetén a módosítás hatálybalépésének dátumát.

3. § (1) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását a rendvédelmi szerv központi szerve készíti elő.

(2) Az állománytáblázat módosítása helyett új állománytáblázatot kell előkészíteni

a) ha új szervezeti egység jön létre,

b) ha a szervezeti egység olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy

c) a jóváhagyó vagy a belügyminiszter döntése alapján.

4. § (1) Az új állománytáblázatot, valamint a rendvédelmi szerv központi szerve szervezeti egységei állománytáblázatának módosítását a belügyminiszter hagyja jóvá. Egyéb esetben az állománytáblázat módosítását a rendvédelmi szerv vezetője hagyja jóvá.

(2) A rendvédelmi szerv szervezeti egységeinek állománytáblázatát, illetve annak módosítását három példányban kell elkészíteni és jóváhagyni. Egy példányt az állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység, egy példányt a rendvédelmi szerv központi szerve, egy példányt a Belügyminisztérium kezel.

(3) A Belügyminisztérium az állománytáblázatokat, illetve azok módosításait nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő ötven évig archív nyilvántartásként kezeli.

(4) Az állománytáblázat hatályos adatait a számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

4/A. §[8] A 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt esetben az állományilletékes parancsnok az állománytáblázatot saját hatáskörben módosítja.

5. § (1) A rendvédelmi szerv központi szerve a rendvédelmi szerv egészére kiterjedő összesítő adatokat tartalmazó szervezeti állománytáblázatot vezet. A szervezeti állománytáblázatot elektronikus nyilvántartási rendszerben folyamatosan, havonta frissítve kell vezetni.

(2) A szervezeti állománytáblázat tartalmazza:

a) a rendvédelmi szerv valamennyi szervezeti egységére kiterjedően osztály, illetve osztály jogállású szervezeti elem szintjéig lebontva a rendvédelmi szerv felépítését,

b) az a) pont szerinti bontásban

ba) a vezetői szolgálati beosztások és munkakörök megnevezését és (a jogviszonynak megfelelő) besorolását, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bb) a tiszti és tiszthelyettesi beosztási osztályba tartozó szolgálati beosztások megnevezését, valamint az azokra rendszeresített és a ténylegesen betöltött státuszok számát,

bc) a beosztotti munkakörök megnevezését, a hozzárendelt jogviszonyt, a munkakör jogviszonynak megfelelő besorolását, valamint a rendszeresített és ténylegesen betöltött státuszok számát.

6. § A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. §[9] A rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében a 4/A. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az 5. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet

tartalmazza.

8. § (1) A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(1a)[10] A Belügyminisztériumba tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezényelt esetében a Hszt. 114. § (3) bekezdés a) pontja és a Hszt. 5., illetve 6. melléklete alkalmazásával kell a szolgálati beosztásokat besorolni.

(2)[11] A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati beosztás ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb

a) a Belügyminisztériumnál 170 fő,

b) a rendvédelmi technikumoknál összesen 155 fő

lehet.

(3) A (2) bekezdés szerinti létszámkeretbe nem kell beszámítani az európai uniós forrásból finanszírozott státusz terhére foglalkoztatott hivatásos állományút.

9. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

10. §[12]

10/A. §[13]

11. § (1) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontjai szerinti vezetői besorolási osztályba tartozó vezetői beosztásba kinevezés feltétele az egyetemi végzettség, vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú - "Master" vagy "magister" (rövidítve MA, MSc) - felsőfokú végzettség megléte.

(2)[14] A 2., 4/A., 5., 6., 7. és 8. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály "E" besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(3) A 3. és 4. mellékletben meghatározott tiszti besorolási osztály "D" besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

(4) A Hszt. 114. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt vezetői és középvezetői vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(5) A Hszt. 114. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beosztott vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(6)[15] A vezetői besorolású kapcsolattartó, tanácsadó és főtanácsadó szolgálati beosztásba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése.

(7)[16] Ha az érintett szakirányú továbbképzéssel vagy technikus végzettséggel nem rendelkezik, a tiszti vagy a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betöltéséhez rendvédelmi alapozó képzés elvégzése szükséges.

12. § (1)[17] A Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 9. melléklet tartalmazza.

(2)[18] A Hszt. 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges felsőfokú szakképzettségeket, szakképzettségeket, szakképesítéseket, egyéb szakmai képesítéseket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 10. melléklet tartalmazza.

(3)[19] A Hszt. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásai betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakképesítéseket, alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tartalmazza.

13. § A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások körének meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az 1-5. §-t a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra is alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

16. § Azt a hivatásos állományút, aki 2015. június 30-án hatályos jogszabály alapján a szolgálati beosztására előírt képesítési (végzettségi, képzettségi) követelményeknek megfelelt vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, az adott szolgálati beosztás betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

17. §[20]

18. §[21] (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.2.) hatálybalépését megelőző napon a Belügyminisztériumban titkárságvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének napján

a) osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti titkárságot vezet,

b) főosztályvezető szolgálati beosztásba kell sorolni az a) pontba nem tartozó esetben.

(2) A Módr.2. hatálybalépését megelőző napon a Belügyminisztériumban főosztályvezető-helyettes szolgálati beosztást, valamint osztályvezető szolgálati beosztást betöltő vezényeltet a Módr.2. hatálybalépésének napján

a) a középvezetői kategóriába tartozó főosztályvezető 2 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

b) a beosztott vezetői kategóriába tartozó főosztályvezető-helyettes 1 besorolási kategóriájú osztályvezető szolgálati beosztásba kell besorolni, ha a Módr.2. hatálybalépésének napján nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

(3) E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. április 1-jétől kell alkalmazni.

19. §[22] E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §[23] (1) E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának azon tagját, aki a Módr.3. hatálybalépését megelőző napon a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt vagy a részére a Módr.3. hatálybalépését megelőzően előírt képzést határidőben elvégzi, és a szolgálati beosztásának besorolási kategóriája a Módr.3.-mal megállapított rendelkezés következtében a Módr.3. hatálybalépésére tekintettel megváltozik, az adott szolgálati beosztás betöltéséig az adott szolgálati beosztásra vonatkozó képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

21. §[24] A 9. és 10. mellékletnek a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályai szerinti, legkésőbb 2022. december 31-ig megszerzett képesítés a Módr.4. hatálybalépését követően is megfelel az e rendelet szerinti rendvédelmi végzettségnek.

22. §[25] (1) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítést vagy a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítést határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. június 15-ét követően e szakképesítés képesítő vizsgáját sikeresen letette, ugyanakkor a szakképesítésről kiállított bizonyítványt a "B" kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a "B" kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakképesítésről kiállított bizonyítványnak

a képesítő vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

(2) Ha a 9. melléklet képesítési követelményként a rendőr tiszthelyettes technikusi végzettséget határozza meg, e képesítési követelményt az is teljesíti, aki 2021. május 4-ét követően a szakmai vizsgát sikeresen letette, ugyanakkor a szakmai bizonyítványt a "B" kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatásának hiányában nem kapta meg, azzal, hogy részére

a) a "B" kategóriás gépjárművezetői engedélynek és

b) a szakmai bizonyítványnak

a szakmai vizsga sikeres teljesítésétől számított egy éven belüli megszerzését és a rendvédelmi szerv részére történő bemutatását elő kell írni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje

I. Módszertan

A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 114. § (3) bekezdése tartalmazza. A besorolási kategóriák alapja a munkakör elemzés és értékelés eredményeként megállapított munkaköri kategória. A munkaköri kategória megállapítása - a Hszt. 155. § (1) bekezdésének megfelelően - a beosztási illetmény meghatározásához szükséges.

Az egyes szolgálati beosztások besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra.

A munkakör elemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul.

A munkakör elemzés és értékelés szakaszai:

- elemzési szakasz: adatgyűjtés;

- értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása.

A munkakör elemzési és értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges:

- tudás,

- problémamegoldás,

- felelősség,

- terhelés.

Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra.

A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati beosztás szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). [A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás-és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.]

Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt.-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra.

A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok - a Hszt. 157. §-a alapján - alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott §-ban szereplő tényezőkre - beosztásonként eltérő mértékben - a munkakör elemzés és értékelés során is tekintettel kell lenni.

Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.

II. Eljárásrend

1. Új szolgálati beosztás esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek.

2. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt besorolási kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását.

3. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján megvizsgálja a javasolt szolgálati beosztást.[26]

4. Ha indokolt az új szolgálati beosztás létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati beosztások módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[27]

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos rendőrfőkapitány
4.központi szerv
vezetőjének helyettese
bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
5.rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
6.gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes
7.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének helyettese
személyügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési,
kommunikációs)
320-520
9.hivatalvezető (ORFK)320-520
10.szakirányító 2főosztályvezető320-520320-520
11.főosztályvezető 1főtanácsadó (főkapitányi biztos)320-520320-520
12.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó320-520320-520
13.beosztott vezetőfőosztályvezető-főosztályvezető-helyettes320-520320-520
14.helyettes 1irodavezető320-520
15.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520
650-820*
320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány320-520
4.igazgató (RRI)320-520
5.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes (RRI)320-520320-520
6.bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
7.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
8.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
9.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető (VMRFK, RRI,
humánigazgatási, ellenőrzési,
határrendészeti, KHSZ)
320-520320-520
11.
12.hivatalvezető320-520
13.tanácsadó320-520320-520
14.osztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)320-520
4.határrendészeti
kirendeltségvezető (kiemelt)
320-520
5.főosztályvezető 2kapitányságvezető320-520
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
határrendészeti
kirendeltségvezető
320-520
7.kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
320-520
8.osztályvezető 2osztályvezető320-520320-520
9.hivatalvezető (kiemelt)320-520
10.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
320-520

1.4. Megjegyzés:

1.4.1. 650-820*: Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Kiberstratégiai Osztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 650-820%.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEügyeletvezető570
4.kiemelt főreferens570520
5.kiemelt főreferens
(kiberbűnözési)
820
6.osztályvezető-helyettes570520
7.alosztályvezető570520
8.Dkiemelt főnyomozó570
9.főügyeletes570
10.csoportvezető570520
11.kiemelt főelőadó570520
12.kiemelt főelőadó
(kiberbűnözési)
820
13.kiemelt főellenőr*****570520
14.Cfőnyomozó570
15.ügyeletes570
16.nyomozótiszt570
17.főelőadó570520
18.főelőadó (kiberbűnözési)820
19.területiEügyeletvezető520
20.alosztályvezető520 545**
620**
645**
470
21.alosztályvezető (közterületi
támogató)
620
22.osztályvezető-helyettes520
620****
470
23.titkárságvezető (alosztály
jogállású)
470
24.főorvos470
25.szolgálatirányító tiszt520
620****
26.sajtószóvivő520
27.Dfőügyeletes520
28.alosztályvezető-helyettes520470
29.alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)
620
30.csoportvezető520,
545**
620**
620****
645**
470
31.kiemelt főellenőr*****520470
32.kiemelt főelőadó520
620****
470
33.kiemelt főmérnök470
34.kiemelt főnyomozó520
620****
35.kiemelt főnyomozó
(kiberbűnözési)
820
36.kiemelt főtechnikus520470
37.kiemelt fővizsgáló520
38.kiképzésvezető520
39.kiképzésszervező520
40.lőtérvezető470
41.pszichológus (bűnügyi)520
42.szakorvos (bűnügyi)520
43.Cfőellenőr*****520470
44.főelőadó520
620****
470
45.főnyomozó520
620****
46.főnyomozó (kiberbűnözési)820
47.főrevizor470
48.főtechnikus520470
49.fővizsgáló520
50.ügyeletes520
51.Bellenőr *****520470
52.előadó I.520470
53.mérnök470
54.nyomozótiszt520
55.nyomozótiszt (kiberbűnözési)820
56.technikustiszt520470
57.vizsgálótiszt520
58.Aelőadó II.520470
59.helyiDalosztályvezető520470
60.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
470
61.osztályvezető-helyettes520470
62.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
520
63.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
520
64.szolgálatirányító tiszt520
65.Calosztályvezető-helyettes520470
66.csoportvezető520470
67.kiemelt főelőadó520470
68.kiemelt főnyomozó520
69.kiemelt főtechnikus520
70.kiemelt fővizsgáló520
71.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
520
72.Bfőnyomozó520
73.főtechnikus520
74.fővizsgáló520
75.főelőadó520470
76.Anyomozótiszt520
77.technikustiszt520
78.vizsgálótiszt520
79.előadó I.520470

2.1. Megjegyzés:

2.1.1. 545**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.

2.1.2. 620%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 620%.

2.1.3. 620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

2.1.4. 645%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

2.1.5. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEcsoportparancsnok570520
4.Dreferens570520
5.Csegédelőadó570520
6.területiEcsoportparancsnok520
620****
470
7.őrparancsnok520
8.szolgálatparancsnok520
9.szolgálatparancsnok (közterületi
támogató)
620
10.Dhelyszínelő520
11.helyszínelő és balesetvizsgáló520
12.nyomozó520
13.nyomozó (kiberbűnözési)820
14.szakoktató520
15.technikus520
545**
620**
645**
470
16.ügyeletes520
17.referens520
620****
470
18.raktárvezető470
19.vizsgáló520
20.kiemelt főhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
21.járőrparancsnok520
545**
620**
620****
645**
22.Cfogdafelügyelő520
23.főhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
24.futár470
25.járőrvezető520
545**
620**
645**
26.járőrvezető (közterületi
támogató)
620
27.kutyavezető620**
620****
645**
28.szolgálatparancsnok-helyettes520
29.segédelőadó520470
30.kiképző520
31.bűnügyi referens520
32.bűnügyi referens (kiberbűnözési)820
33.Bfogdaőr520
34.Bhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
35.járőr520
545**
620**
645**
36.járőr (közterületi támogató)620
37.gépjárművezető520470
38.kísérőőr520
39.bűnügyi segédelőadó520
40.bűnügyi segédelőadó
(kiberbűnözési)
820
41.Aobjektumőr495*
520
42.járőrtárs495*
43.helyiEőrparancsnok520
44.szolgálatparancsnok520
620****
45.szolgálatirányító parancsnok520
620****
46.csoportparancsnok520
545**
620**
645**
47.Dhelyszínelő520
48.helyszínelő és balesetvizsgáló520
49.körzeti megbízott520
545**
620**
645**
50.nyomozó520
51.határrendészeti szakértő520
620****
52.szolgálatparancsnok- helyettes520
53.technikus520
545**
620**
645**
54.vizsgáló520
55.referens520470
56.Csegédtechnikus520
57.ügyeletes520
58.kiképző520
59.kiemelt főhatárrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
60.járőrparancsnok520
545**
620**
645**
61.bűnügyi referens520
62.Chajóvezető520
63.Bfogdafelügyelő520
64.főhatárrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
65.hajóvizsgáló520
66.járőrvezető520
545**
620**
645**
67.kutyavezető620**
645**
68.segédelőadó520470
69.bűnügyi segédelőadó520
70.Afogdaőr520
71.határrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
72.járőr520
620**
645**
73.kísérőőr520
74.motorcsónak-vezető520
75.objektumőr495*
520
76.gépjárművezető520495
77.bűnügyi fogalmazó520
78.járőrtárs495*

3.1. Megjegyzés:

3.1.1. 495*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 495%.

3.1.2. 545**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.

3.1.3. 620%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 620%.

3.1.4. 620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

3.1.5. 645%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

3.1.6. 720*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 720%.

3.1.7. 745*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 745%.

3.1.8. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

4. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású)

4.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes320-520
5.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520
6.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

4.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető570520
4.osztályvezető-helyettes570520
5.Dkiemelt főelőadó570520
6.kiemelt főnyomozó570
7.Cfőelőadó570520
8.főnyomozó570

4.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dnyomozó570
4.Csegédelőadó520520

5. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású)

5.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes320-520
5.középvezetőszakirányító 2intézményvezető-helyettes320-520
6.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok320-520
7.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető320-520
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520
9.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

5.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes520
4.Ealosztályvezető520
5.Eszakcsoportvezető520
6.Ekiemelt főreferens520
7.Emesteroktató520
8.Efőorvos520
9.Dkiemelt főelőadó520
10.Dkiképzésvezető520
11.Dkiképzésszervező520
12.Dlőtérvezető520
13.Dkiemelt oktató520
14.Dcsoportvezető520
15.Dorvos520
16.Cfőelőadó520
17.Coktatótiszt520

5.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Emesterkiképző520
4.Eügyeletes520
5.Dreferens520
6.Dszakoktató520
7.Dfelcser520
8.Csegédelőadó520

6. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

6.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
(Készenléti Rendőrség
parancsnoka)
4.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató (NNI)420-620
5.középvezetőszakirányító 1igazgató420-620370-570
6.szakirányító 1ezredparancsnok420-620
7.szakirányító 2igazgató-helyettes (NNI)420-620
8.főosztályvezető 1igazgató-helyettes (MÜIG, KIG,
RBI)
420-620370-570
9.középvezetőfőosztályvezető 1szolgálatvezető (TŰSZ)720-920
10.főosztályvezető 2szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési,
ÁFSZ, LRSZ)
420-620370-570
11.főosztályvezető420-620370-570
12.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (TŰSZ)720-920
13.főosztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály)
720-920
14.hivatalvezető370-570
15.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (NNI KEF)620-820
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
szolgálatvezető (ÜVSZ)420-620
17.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes420-620370-570
18.tanácsadó420-620370-570
19.osztályvezető 1osztályvezető420-620370-570
20.osztályvezető (TŰSZ)720-920
21.osztályvezető 1osztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály
Kiemelt Személybiztosítási
Osztály)
720-920
22.szolgálatvezető-helyettes (LRSZ)420-620*
870-1070
23.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető (NNI KEF)620-820

6.1.1. 620*: A Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 620%.

6.2. Tiszti szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes570**
595*
620
720**
870***
520
4.alosztályvezető570**
595*
620
645***
720**
745**
870***
1020******
520
5.századparancsnok620
6.karmester520
7.főorvos520
8.ügyeletvezető620
9.Eosztályvezető-helyettes
(NNI KEF)
820
10.Ealosztályvezető (NNI KEF)820
11.Dhelikoptervezető1070
12.alosztályvezető-helyettes620
1020******
520
13.csoportvezető620
645***
720**
745**
1020******
520
14.kiemelt főelőadó570**
595*
620
645***
720**
745**
820*****
870***
1020******
520
15.kiemelt főellenőr*******620520
16.kiemelt főnyomozó595*
620
645***
720**
820*****
870***
1020******
17.(D)kiemelt főtechnikus620520
18.karmester-helyettes520
19.kiemelt főmérnök620520
20.kiképzésvezető620520
21.kiemelt biztonsági főtiszt620
1020******
22.Cfőelőadó620
1020******
520
23.főrevizor520
24.főtechnikus620520
25.biztonsági főtiszt620
26.főmérnök620520
27.Cfőnyomozó595*
620
645***
720**
820*****
870***
1020******
28.Bmérnök620520
29.előadó I.620520
30.(B)technikustiszt620520
31.biztonsági tiszt620
32.szólamvezető520
33.Bnyomozótiszt620
645***
820*****
34.Aelőadó II.620520

6.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszolgálatparancsnok570**
620
645***
720**
745**
520
4.csoportparancsnok620
645***
720**
745**
1020******
520
5.szolgálatirányító620
1020******
6.szakaszparancsnok620
7.őrparancsnok620
8.Dbiztonsági
gépkocsivezető
620
1020******
9.fedélzeti szolgálattevő
(helikopter hajózó)
720****
10.referens620
720**
870***
520
11.raktárvezető570**
620
520
12.PSZH parancsnok620
13.technikus570**
595*
620
720**
870***
1020******
520
14.nyomozó595*
620
645***
720**
870***
1020******
15.tűzszerész1020
16.személybiztosító620
1020******
17.helyszínbiztosító620
1020******
18.lakásbiztosító620
1020******
19.zenész520
20.vízágyúgépkocsi-parancsnok620
21.járőrparancsnok620
645***
720**
745**
22.szakoktató620520
23.Cjárőrvezető620
645***
720**
745**
24.kiemelt kísérőőr620
25.kutyavezető720**
745**
26.kiemelt objektumőr570**
620
27.segédelőadó620
645***
520
28.futár520
29.kiképző620520
30.fogdafelügyelő620
31.Bjárőr620
645***
720**
745**
32.PSZH kezelő620
33.vízágyú gépkocsi-kezelő620
34.gépjárművezető620520
35.kísérőőr620
36.objektumőr570**
620
37.Ajárőrtárs520*

6.4. Megjegyzés:

6.4.1. 520*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 520%.

6.4.2. 570**: A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 570%.

6.4.3. 595*: A titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 595%.

6.4.4. 645***: A Rendészeti Igazgatóság támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 645%.

6.4.5. 720**: A tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében, valamint a gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 720%.

6.4.6. 720****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 720%.

6.4.7. 745**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 745%.

6.4.8. 820*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 820%.

6.4.9. 870***: A speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 870%.

6.4.10. 1020******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében, valamint a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 1020%.

6.4.11. *******: A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7. Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

7.1.1. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány320-520
4.középvezetőszakirányító 1bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
5.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
6.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
7.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520320-520
8.szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési)
320-520
9.hivatalvezető320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes320-520320-520
11.tanácsadó320-520320-520
12.osztályvezető 1osztályvezető320-520
650-820*
320-520

7.1.2. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)320-520
4.főosztályvezető 2kapitányságvezető320-520
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
320-520
6.osztályvezető 2osztályvezető320-520320-520
7.hivatalvezető (kiemelt)320-520
8.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
320-520

7.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEügyeletvezető545
4.alosztályvezető545
620***
820*
495
5.osztályvezető-helyettes545
620***
495
6.főorvos495
7.szolgálatirányító tiszt545
8.Dfőügyeletes545
9.alosztályvezető-helyettes545495
10.csoportvezető545495
11.kiemelt főellenőr****545495
12.kiemelt főelőadó545495
13.kiemelt főnyomozó545
620***
820*
14.kiemelt főtechnikus545495
15.kiemelt fővizsgáló545
16.lőtérvezető495
17.Cfőellenőr****545495
18.főelőadó545495
19.főnyomozó545
620***
820*
20.főrevizor495
21.főtechnikus545495
22.fővizsgáló545
23.ügyeletes545
24.Bellenőr****545495
25.előadó I.545495
26.nyomozótiszt545
620***
820*
27.technikustiszt545495
28.vizsgálótiszt545
29.Aelőadó II.545495
30.helyiDalosztályvezető545495
31.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
495
32.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
545
33.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
545
34.szolgálatirányító tiszt545
35.Calosztályvezető-helyettes545495
36.csoportvezető545495
37.kiemelt főelőadó545495
38.kiemelt főnyomozó545
39.kiemelt főtechnikus545495
40.kiemelt fővizsgáló545
41.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
545
42.Bfőnyomozó545
43.főtechnikus545
44.fővizsgáló545
45.főelőadó545495
46.Anyomozótiszt545
47.technikustiszt545
48.vizsgálótiszt545
49.előadó I.545495

7.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEcsoportparancsnok545
4.őrparancsnok545
5.szolgálatparancsnok545
6.Dhelyszínelő545
7.helyszínelő és balesetvizsgáló545
8.nyomozó545
620***
820*
9.szakoktató520
10.technikus545495
11.ügyeletes545
12.referens545495
13.vizsgáló545
14.járőrparancsnok545
645**
670**
15.Cfogdafelügyelő545
16.járőrvezető545
645**
670**
17.kutyavezető645**
670**
18.segédelőadó545
620***
495
19.bűnügyi referens545
820*
20.Bfogdaőr545
21.járőr545
645**
670**
22.gépjárművezető545495
23.kísérőőr545
24.bűnügyi segédelőadó545
620***
820*
25.Aobjektumőr520*
545
26.járőrtárs520
27.helyiEőrparancsnok545
28.szolgálatirányító parancsnok545
29.csoportparancsnok545
30.Dhelyszínelő545
31.helyszínelő és balesetvizsgáló545
32.körzeti megbízott545
645**
670**
33.nyomozó545
34.technikus545495
35.vizsgáló545
36.referens545495
37.Csegédtechnikus545495
38.ügyeletes545
39.járőrparancsnok545
645**
670**
40.bűnügyi referens545
41.Chajóvezető545
42.Bfogdafelügyelő545
43.hajóvizsgáló545
44.járőrvezető545
645**
670**
45.kutyavezető645**
670**
46.segédelőadó545495
47.bűnügyi segédelőadó545
48.Afogdaőr545
49.járőr545
645**
670**
50.kísérőőr545
51.motorcsónak-vezető545
52.objektumőr520*
545
53.gépjárművezető545520
54.bűnügyi fogalmazó545
55.járőrtárs520*

7.4. Megjegyzés:

7.4.1. 520*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 520%.

7.4.2. 620***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

7.4.3. 645**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

7.4.4. 670**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 670%.

7.4.5. ****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7.4.6. 650-820*: A Bűnügyi Szervek Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 650-820%.

7.4.7. 820*: A Bűnügyi Szervek Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztály állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 820%.

8. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

8.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemeltterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes320-520
5.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető (NEO)320-520
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető
(ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)
320-520

8.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes520520
4.Ealosztályvezető520520
5.Dkiemelt főelőadó520520
6.Cfőelőadó520520

8.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens520520
4.Csegédelőadó520
5.Bgépjárművezető520

9. Rövidítések és megjegyzések

9.1. E melléklet alkalmazásában

9.1.1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat,

9.1.2. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság,

9.1.3. CEPOL: Nemzeti Oktatási Központ Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (European Union Agency for Law Enforcement Training),

9.1.4. ICOFI: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation),

9.1.5. ILEA: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy),

9.1.6. KERA: Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőr Akadémia,

9.1.7. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat,

9.1.8. KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság,

9.1.9. KR: Készenléti Rendőrség,

9.1.10. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat,

9.1.11. MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság,

9.1.12. VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

9.1.13. NEO: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Ellátó Osztály,

9.1.14. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,

9.1.15. NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály,

9.1.16. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság,

9.1.17. RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság,

9.1.18. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

9.1.19. TKO: Nemzetközi Oktatási Központ Továbbképzési és Koordinációs Osztály,

9.1.20. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat,

9.1.21. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat.

9.2. Megjegyzés:

9.2.1. központi szerv: Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK),

9.2.2. területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): BRFK, VMRFK-k, KR, RRI, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Nemzetközi Oktatási Központ,

9.2.3. helyi szervek: rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek,

9.2.4. kiemelt rendőrkapitányságok: a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság,

9.2.5. kiemelt határrendészeti kirendeltségek: a Szegedi, a Kiszombori, a Nagylaki, a Kelebiai, a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség.

3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[28]

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti
szerv vezetője
(tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője*
igazgató520-720520-720
6.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes hivatalvezető520-720520-720
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető520-720
720-800**
520-720
8.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó520-720520-720
9.középvezetőfőosztályvezető 1önálló osztályvezető (főigazgató
közvetlen irányítása alatt)
520-720520-720
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes570-870
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
570-870
870-950***
570-770
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető570-870
870-950***
570-770
13.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó720-920620-820
14.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető-helyettes
(kiemelt)
720-920570-770
15.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes
kiemelt)
720-920
16.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető (kiemelt)720-920

1.1. Megjegyzés:

1.1.1. *: A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

1.1.2. 720-800**: A Nemzeti Védelmi Szolgálat Központi Védelmi Igazgatóság Kiberfelderítési Főosztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 720-800%.

1.1.3. 870-950***: A Nemzeti Védelmi Szolgálat Központi Védelmi Igazgatóság Kiberfelderítési Főosztály Kibertechnológiai Osztály vezetője, valamint a Kiberfelderítő Osztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 870-950%.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes970820
4.Dosztályvezető-helyettes
(kiberfelderítési)
1050
5.Dkirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes)
970
6.Dalosztályvezető920770
7.Dkirendeltségvezető920
8.Dkiemelt főreferens870720
9.Dkiemelt főreferens
(kiberfelderítési)
950
10.Ckiemelt főelőadó870720
11.Ckiemelt főelőadó
(kiberfelderítési)
950

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dszakreferens870720
4.Dszakreferens
(kiberfelderítési)
950

4. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[29]

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
hivatalvezető
6.középvezetőszakirányító 1igazgató770-970
870-1070*
620-820
7.szakirányító 2igazgató-helyettes770-970
870-1070*
620-820
8.főosztályvezető 1főosztályvezető**770-970
870-1070*
620-820
9.főtanácsadó770-970
870-1070*
620-820
10.középvezetőfőosztályvezető 1kapcsolattartó870-1070620-820
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes**770-970
870-1070*
620-820
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető**770-970
870-1070*
620-820
13.főosztályvezető-
helyettes 2
irodavezető770-970
870-1070*
620-820
14.osztályvezető 1tanácsadó770-970
870-1070*
620-820
15.osztályvezető 1osztályvezető**770-970
870-1070*
620-820

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető1070
920**
820
4.jogtanácsos820
5.kiemelt biztonsági főtiszt1070
6.kiemelt főreferens1070
920**
820
7.mentőorvos 11070
8.műveleti tiszt 11070
9.osztályvezető-helyettes1070820
10.ügyeletvezető920
11.Dfőorvos820
12.Cbiztonsági főtiszt1070
13.főmérnök1070
14.kiemelt főelőadó1070
920**
820
15.mentőorvos 21070
16.mentőtiszt 11070
17.műveleti tiszt 21070
18.Bfőelőadó1070820
19.kiemelt biztonsági tiszt1070
20.mentőtiszt 21070
21.műveleti tiszt 31070
22.szolgálatparancsnok1070
920
23.Abiztonsági tiszt1070
24.előadó1070820

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dbiztonsági gépjárművezető
1
1070
920**
4.helyszínbiztosító 11070
5.műveleti tiszthelyettes 11070
6.személybiztosító 11070
7.technikus 11070820
8.Dszolgálatparancsnok 1920
9.Cbiztonsági gépjárművezető
2
1070
920**
10.helyszínbiztosító 21070
11.lakásbiztosító 11070
12.műveleti mentőápoló 11070820
13.műveleti tiszthelyettes 21070
14.objektumőr 1920820
15.segédelőadó 11070
920**
820
16.személybiztosító 21070
17.szolgálatparancsnok 2920
18.technikus 21070820
19.Bbiztonsági gépjárművezető
3
1070
920**
20.gépjárművezető 11070820
21.helyszínbiztosító 31070
22.lakásbiztosító 21070
23.műveleti mentőápoló 21070820
24.műveleti tiszthelyettes 31070
25.objektumőr 2920820
26.segédelőadó 21070
920**
820
27.technikus 31070820
28.Agépjárművezető 21070820
29.objektumőr 3920820
30.segédelőadó 31070
920**
820

4. Megjegyzés:

4.1. 1070*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 1070%.

4.2. 920**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 920%.

4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[30]

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
főigazgató
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
általános főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
gazdasági főigazgató-helyettes
6.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető*320-520320-520
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető*320-520320-520
8.középvezetőfőosztályvezető 1regionális igazgató320-520320-520
9.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó320-520320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(központi szerv)
320-520320-520
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető (központi
szerv)
320-520320-520
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
regionális igazgató-helyettes320-520320-520
13.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető (regionális
igazgatóság)
320-520320-520

1.1. Megjegyzés: * A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központi szervEosztályvezető-helyettes520520
4.központi szervEkiemelt főreferens520520
5.központi szervDfőreferens520520
6.központi szervCreferens520520
7.igazgatóságDosztályvezető-helyettes520520
8.igazgatóságDkiemelt főreferens520520
9.igazgatóságCfőreferens520520
10.igazgatóságBreferens520520

5. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[31]

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
főigazgató-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1országos polgári védelmi
főfelügyelő
320-520
6.középvezetőszakirányító 1országos tűzoltósági
főfelügyelő
320-520
7.középvezetőszakirányító 1országos iparbiztonsági
főfelügyelő
320-520
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető320-520320-520
9.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető
(információbiztonsági)
620-820
10.középvezetőszakirányító 1hivatalvezető320-520320-520
11.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető320-520320-520
12.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető
(információbiztonsági)
620-820
13.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető
(főfelügyelő-helyettes)
320-520
14.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520320-520
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)
620-820
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520320-520
17.beosztott vezetőosztályvezető 1titkárságvezető320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjekatasztrófavédelmi
igazgató
320-520
4.középvezetőszakirányító 2katasztrófavédelmi
igazgató-helyettes
320-520
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
polgári védelmi
főfelügyelő
320-520
6.tűzoltósági
főfelügyelő
320-520
7.iparbiztonsági
főfelügyelő
320-520
8.főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető320-520320-520
9.hivatalvezető320-520
10.osztályvezető 1zenekarvezető320-520
11.osztályvezető320-520320-520
12.szolgálatvezető-helyettes320-520320-520
13.osztályvezető 2szakcsoport-vezető(KOK)320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető
(vármegyeszékhelyi)
320-520
4.főosztályvezető 2katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető
320-520
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
polgári védelmi
felügyelő
320-520
6.tűzoltósági felügyelő320-520
7.iparbiztonsági
felügyelő
320-520
8.szolgálatvezető320-520
9.osztályvezető 2tűzoltóparancsnok320-520
10.osztályvezető320-520320-520
11.irodavezető320-520

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEalosztályvezető570520
4.központiEalosztályvezető
(információbiztonsági)
820
5.központiEkiemelt főreferens570520
6.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági)
820
7.központiEkiemelt főreferens (információbiztonsági ügyeletes)820
8.központiEmunkabiztonsági főfelügyelő520
9.központiEvezető főügyeletes570
10.központiDkiemelt főelőadó570520
11.központiCfőelőadó570520
12.területiEalosztályvezető520470
13.területiEvezető tanár520
14.területiEügyeletvezető520
15.területiDkiemelt főtanár520
16.területiDkiemelt főelőadó520470
17.területiDkiemelt főelőadó KMSZ, KML570
18.területiDügyeletvezető (KOK)470
19.területiDkarmester-helyettes470
20.területiDfőügyeletes520
21.területiDcsoportvezető520470
22.területiCfőelőadó520470
23.területiCfőeladó KMSZ, KML570
24.területiCkoncertmester470
25.területiCfőtanár520
26.területiCügyeletes520
27.területiCoktató520
28.területiBszólamvezető470
29.területiBtanár520
30.területiBelőadó I.520470
31.területiBelőadó I. (KMSZ, KML)570
32.területiAelőadó II.520470
33.helyiDalosztályvezető520470
34.helyiDparancsnokhelyettes520
35.helyiDőrsparancsnok520
36.helyiCkiemelt főelőadó520470
37.helyiCszolgálatparancsnok570
38.helyiCműszaki biztonsági tiszt520
39.helyiCkatasztrófavédelmi
megbízott
520
40.helyiCcsoportvezető520470
41.helyiBfőelőadó520470
42.helyiBhajóskapitány570
43.helyiBrajparancsnok570
44.helyiAelőadó I.520470

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiDreferens570520
4.Csegédelőadó570520
5.területiDszakoktató520
6.referens520470
7.technikus520470
8.technikus KMSZ, KML570
9.zenész470
10.Csegédelőadó520470
11.segédelőadó KMSZ, KML570
12.raktáros470
13.kiképző520
14.Bgépjárművezető520470
15.gépjárművezető KMSZ, KML570
16.helyiDrajparancsnok-helyettes570
17.Chajóvezető570
18.szerparancsnok570
19.referens520470
20.Bgépész555
21.különlegesszer-kezelő555
22.helyiBsegédelőadó520470
23.helyiAhíradó ügyeletes520
24.Agépjárművezető555
25.beosztott tűzoltó545
26.matróz545

4. Rövidítések:

4.1. KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

4.2. KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok

6. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[32]

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos parancsnok
4.központi szerv vezetőjének helyetteseországos parancsnok
helyettes
5.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető320-520
6.hivatalvezető320-520
7.szakirányító 2főosztályvezető320-520
8.főosztályvezető 1főtanácsadó320-520
9.főtanácsadó (országos parancsnoki biztos)320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520
11.sajtószóvivő320-520
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520
13.osztályvezető 1munkavédelmi főfelügyelő320-520
14.titkárságvezető320-520
15.tanácsadó320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeparancsnok (agglomerációs központ)320-520
4.parancsnok (több
objektumos büntetés-végrehajtási intézet)
320-520
5.főigazgató320-520
6.igazgató320-520
7.ügyvezető (Bv. Holding
Kft.)
320-520
8.középvezetőszakirányító 2parancsnok
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
320-520
9.főosztályvezető 1parancsnok-helyettes
(agglomerációs központ)
320-520
10.gazdasági vezető
(agglomerációs központ)
320-520
11.igazgató-helyettes320-520
12.ügyvezető-helyettes (Bv.
Holding Kft.)
320-520
13.főosztályvezető 2parancsnok-helyettes
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
320-520
14.főosztályvezető-
helyettes 1
parancsnok-helyettes
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
320-520
15.orvos igazgató320-520
16.ápolási igazgató320-520
17.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2ügyvezető (gazdasági társaságok)320-520
4.középvezetőfőosztályvezető 1parancsnok320-520
5.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
ügyvezető-helyettes (gazdasági
társaságok)
320-520
6.beosztott
vezető
gazdasági vezető (gazdasági társaságok)320-520
7.beosztott
vezető
osztályvezető 2osztályvezető320-520
8.beosztott
vezető
osztályvezető (gazdasági társaságok)320-520

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.központiEkiemelt főreferens570520
4.nyomozó tiszt520
5.energetikai és környezetvédelmi vezető520
6.tűzvédelmi vezető520
7.közegészségügyi-járványügyi
főfelügyelő
570
8.Dfőügyeletes570
9.területiEalosztályvezető520470
10.osztályvezető-helyettes520470
11.szakorvos520
12.vezető főtanár520
13.Dcsoportvezető520470
14.kiemelt főelőadó520470
15.kiemelt főtanár520
16.szakpszichológus520
17.fegyelmi és nyomozótiszt520
18.biztonsági tiszt520
19.Cpszichológus520
20.főelőadó520470
21.diplomás ápoló520
22.vezető reintegrációs tiszt570* vagy
520
23.Belőadó520470
24.reintegrációs tiszt570* vagy
520
25.helyiEszakorvos520
26.Dalosztályvezető520
27.osztályvezető-helyettes (gazdasági
társaságok)
520470
28.csoportvezető520470
29.kiemelt főelőadó520470
30.szakpszichológus520
31.üzemvezető (gazdasági társaságok)520
32.biztonsági tiszt520
33.Cfőelőadó520470
34.főművezető (gazdasági társaságok)520
35.Belőadó520470
36.reintegrációs tiszt570* vagy
520

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.központiEműveleti főfelügyelő770
4.Dreferens620520
5.Csegédelőadó570520
6.kutyavezető620
7.körletfelügyelő670
8.Bbiztonsági felügyelő620
9.területiEkörlet-főfelügyelő670
10.biztonsági főfelügyelő620
11.műveleti főfelügyelő670
12.raktárvezető520
13.élelmezésvezető520
14.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)520
15.Dkutyatelep-vezető620
16.konyhavezető520
17.főápoló520
18.szakoktató520
19.műhelyvezető520
20.kiemelt művezető (gazdasági
társaságok)
520
21.biztonságtechnikus520
22.Cfegyvermester520
23.raktáros520
24.szociális segédelőadó570* vagy
520
25.foglalkoztatási segédelőadó570* vagy
520
26.nyilvántartási segédelőadó520
27.segédelőadó520
28.művezető520
29.körletfelügyelő670
30.kutyavezető620
31.szakasszisztens520
32.szakápoló520
33.Bápoló520
34.foglalkoztatási felügyelő570* vagy
520
35.gépjárművezető620
36.biztonsági felügyelő620
37.Asegédfelügyelő520
38.helyiEkörlet-főfelügyelő570
39.biztonsági főfelügyelő570* vagy
545
40.műveleti főfelügyelő570
41.raktárvezető520
42.élelmezésvezető520
43.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)520
44.Dkonyhavezető520
45.főápoló520
46.műhelyvezető520
47.kiemelt művezető (gazdasági
társaságok)
520
48.Craktáros520
49.szociális segédelőadó570* vagy
520
50.nyilvántartási segédelőadó520
51.segédelőadó520470
52.művezető (gazdasági társaságok)520
53.szakápoló520
54.Bápoló520
55.körletfelügyelő570* vagy
520
56.foglalkoztatási felügyelő570* vagy
520
57.kutyavezető545
58.Agépjárművezető545
59.biztonsági felügyelő545
60.segédfelügyelő520

4. Megjegyzés:

4.1. Agglomerációs központ:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)

4.2. Több objektumos szervezeti egység:

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

4.3. Egy objektumos szervezeti egység:

Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

4.4. 570 *:

570% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

7. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[33]

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

1. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 1sajtófőnök370-570370-570
4.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető370-570370-570
5.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó370-570370-570
6.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető*370-570370-570
7.370-570370-570
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető**370-570370-570
9.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó370-570370-570
10.beosztott vezetőosztályvezető 1sajtószóvivő370-570370-570

1.1.1. Megjegyzés:

1.1.1.1. *: A hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.

1.1.1.2. **: A hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.

1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ekiemelt főreferens570570
4.Dkiemelt főelőadó570570

1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ereferens545545
4.Cgépkocsivezető545

2. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

2.1. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai

2.1.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2főigazgató-helyettes320-520320-520
4.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
320-520320-520
5.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

2.1.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ekiemelt főreferens520520
4.Dkiemelt főelőadó520520
5.Cfőelőadó520520

2.1.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens520520
4.Csegédelőadó520520

2.2. A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai

2.2.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató320-520320-520
4.középvezetőfőosztályvezető 1igazgató-helyettes320-520320-520
5.beosztott
vezető
osztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

2.2.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető520520
4.Eosztályvezető-helyettes520520
5.Eszakcsoportvezető520
6.Evezetőorvos520
7.Eévfolyamparancsnok520
8.Ekiemelt főreferens520
9.Emesteroktató520
10.Dkiemelt oktató520520
11.Dkiemelt főelőadó520
12.Dcsoportvezető520520
13.Coktatótiszt520
14.Cfőelőadó520520
15.Corvos520

2.2.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszakoktató520
4.ügyeletes520
5.Dfelcser520
6.referens520520
7.szolgálatvezető520
8.Csegédelőadó520
9.szolgálatparancsnok-helyettes520520

2.3. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szolgálati beosztásai[34]

2.3.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
általános helyettes

8. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[35]

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
rektor*320-520
4.központi szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
rektorhelyettes*320-520
5.dékán320-520
6.területi szerv vezetője (tábornok)karközi intézetvezető
igazgató
320-520320-520
7.középvezetőszakirányító 1dékánhelyettes320-520320-520
8.kari intézetvezető320-520320-520
9.(középvezető)szakirányító 1tagozatparancsnok
(Rendészet-tudományi Kar
Rendvédelmi Tagozat)
320-520
10.szakirányító 2karközi intézetvezető-
helyettes
(KVI, NBI)
320-520320-520
11.tanszékvezető320-520320-520
12.kari tanulmányi vezető320-520
13.középvezetőszakirányító 2irodavezető320-520
14.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok-helyettes
(Rendészet-tudományi Kar
Rendvédelmi Tagozat)
320-520
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
hivatalvezető320-520
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
központvezető (egyetemi
központban)
320-520
17.osztályvezető 1osztályvezető320-520
18.beosztott vezetőosztályvezető 1évfolyam-parancsnok320-520

2. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.főosztályvezető 1egyetemi tanár320-520
4.főosztályvezető 1kutató professzor320-520
5.főosztályvezető 1tudományos tanácsadó320-520
6.osztályvezető 1egyetemi docens320-520
7.osztályvezető 1főiskolai tanár320-520
8.osztályvezető 1tudományos főmunkatárs320-520
9.osztályvezető 1ügyvivő szakértő320-520
10.Eadjunktus520
11.Etudományos munkatárs520
12.Etanársegéd520
13.Emesteroktató520
14.Egyakorlati oktató
(szakoktató)
520
15.Eosztályvezető-helyettes520
16.Ealosztályvezető520
17.Ekiemelt főreferens520
18.Dtudományos
segédmunkatárs
520
19.Dmesterkiképző520
20.Dcsoportvezető
21.Ckiképző520

3. Kiképzői beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dsegédkiképző520
4.fegyvermester520

4. Megjegyzés: * A rektor és a rektorhelyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül.

9. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[36]

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások

1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.kiemelt
vezetők
területi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőszakirányító 1szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőszakirányító 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.középvezetőfőosztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
8.középvezetőfőosztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
9.beosztott
vezető
főosztályvezető-helyettes 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
10.beosztott
vezető
főosztályvezető-helyettes 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
11.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
12.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Efelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam + RSZV
3.Dfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam + RSZV*
4.Cfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Bfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
6.Afelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

[37]
ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
3.Dérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
4.Cérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Bérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
nem szükségesnem szükséges
6.Aérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
nem szükségesnem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1-1.3. ponthoz

1.4.1. Iskolai végzettség

1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,

1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba)[38]

1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség

1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),[39]

1.4.2.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés; az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél az ügyeletvezető, a főügyeletes, az ügyeletes, a kiemelt főtechnikus, a főtechnikus, a technikustiszt, a technikus, a segédtechnikus, a szolgálatparancsnok, a szolgálatparancsnok (közterületi támogató), a szolgálatirányító parancsnok, a szolgálatirányító tiszt, a szolgálatparancsnok-helyettes, a csoportparancsnok, a helyszínelő, a helyszínelő és balesetvizsgáló, a kutyavezető, valamint a körzeti megbízott beosztások betöltéséhez szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített, rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés.[40]

1.4.4. Rövidítések:

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,

1.4.4.4. RSZV*: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített "D" besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.

2. Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezető
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.középvezetőszakirányító 1szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.középvezetőszakirányító 2szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőfőosztályvezető
1
szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőfőosztályvezető
2
szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.beosztott
vezető
főosztályvezető-helyettes 1szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
8.beosztott
vezető
főosztályvezető-helyettes 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
VK+RSZV
9.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
VK+RSZV
10.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Eszakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
RSZV
3.Dszakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
RSZV**
4.Cszakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
5.Bfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
6.Afelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
3.Dérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
4.Cérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
5.Bérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
6.Aérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. ponthoz

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:[41]

2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.1.5. Informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.

2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).[42]

2.4.1.3. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

2.4.1.3.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, rendészeti szakon bevándorlási rendőrtiszt szakirányon, polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakon),[43]

2.4.1.3.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.

2.4.1.4. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható.

2.4.2. Rövidítések:

2.4.2.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.2.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.2.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,

2.4.2.4. RSZV**: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített "D" besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.

3. Megfeleltetések

3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni

3.1.1. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,

3.1.2. a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői szakán szerzett végzettséget,

3.1.3. a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést,

3.1.4. a rendészeti szervező szakképesítést [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].

3.2. A rendőr tiszthelyettes szakképzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni[44]

3.2.1. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettséget,

3.2.2. a Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképesítést,[45]

3.2.3. kizárólag az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A" besorolási kategóriájú, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A" és "B" besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a rendőr tiszthelyettes rész-szakképesítést (OKJ 51 861 01 03).

3.2.4. az ORFK Csopaki Rendőr Szakiskola 1 éves közrendvédelmi és közlekedési szakos nappali tagozatos, valamint az ORFK Csopaki Rendőr Szakiskola 7 hónapos általános szakos nappali tagozatos képzettséget,[46]

3.2.5. az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A", "B" és "C" besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A", "B" és "C" besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti alapfelkészítését követően tett Tisztjelölt vizsgát a képzési szaknak és szakiránynak megfelelően.[47]

3.3. Nem alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében műszaki, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán (jogutód: Bólyai János Műszaki Katonai Főiskola) szerzett szakirányú végzettséget.

10. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[48]

A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások

1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.kiemelt
vezetők
területi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőszakirányító 1szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőszakirányító 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.középvezetőfőosztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
8.középvezetőfőosztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
9.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
10.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
11.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
12.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Efelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz
előírt
szaktanfolyam +
RSZV
3.Dfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
4.Cfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Bfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
6.Afelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz
előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási
középfokú
szakképesítés
3.Dérettségi végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz
előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási
középfokú
szakképesítés
4.Cközépfokú végzettség
(érettségi végzettség
megszerzésére irányuló
kötelezéssel)
büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz
előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási
középfokú
szakképesítés
5.Bközépfokú végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesnem szükséges
6.Aközépfokú végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesnem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1-1.3. pontokhoz:

1.4.1. Iskolai végzettség:

1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: Rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,

1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).[49]

1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),

1.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),

1.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,

1.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, iskolarendszeren kívüli képzés.

1.4.4. Rövidítések:

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

2. Alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezető
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.középvezetőszakirányító 1szakirányú egyetemfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.középvezetőszakirányító 2szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőfőosztályvezető 1szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőfőosztályvezető 2szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
8.beosztott
vezető
főosztályvezető-helyettes 2felsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
VK+RSZV
9.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
VK+RSZV
10.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Eszakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
RSZV
3.Dszakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
nem szükséges
4.Cszakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
5.Bfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
6.Afelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
szakképesítés
nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés
3.Dérettségi
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés
4.Cközépfokú
végzettség
(érettségi
végzettség
megszerzésére irányuló
kötelezéssel)
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés
5.Bközépfokú
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesnem szükséges
6.Aközépfokú
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesnem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. pontokhoz:

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:[50]

2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.1.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.

2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).[51]

2.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

2.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),

2.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),

2.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,

2.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.

2.4.3. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

2.4.4. Rövidítések:

2.4.4.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

3. Megfeleltetések

3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:

3.1.1. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,

3.1.2. a büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.

3.2. Büntetés-végrehajtási szakirányú középfokú szakképesítésnek kell tekinteni:

3.2.1. a beosztásnak megfelelő büntetés-végrehajtási középfokú szaktanfolyamot,

3.2.2. a Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő (OKJ 53 861 01) ráépülést,

3.2.3. a Büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő (OKJ 53 861 02) ráépülést,

3.2.4. a Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő (OKJ 53 861 03) ráépülést vagy

3.2.5. a Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő (OKJ 53 861 04) szakképesítés ráépülést.

3.3. Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítésnek kell tekinteni:

3.3.1. a Büntetés-végrehajtási felügyelő (OKJ 52 861 02) szakképesítést,

3.3.2. a Büntetés-végrehajtási felügyelő I. (OKJ 52-861-01-0000-00-00) szakképesítést,

3.3.3. a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,

3.3.4. a 14 hetes büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot vagy

3.3.5. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget.

11. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez[52]

A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások

I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) Ügyeleti Főosztály (ORFK)

b) Központi ügyeleti szolgálat (KR)

c) ügyeleti szolgálat (RRI)

d) Tevékenység-irányítási Központ (BRFK, MRFK)

e) Sajtóügyelet (ORFK)

f) híradástechnikai ügyeleti szolgálat

g) határrendészeti kirendeltség ügyelete

h) NEBEK nemzetközi kapcsolattartási pont ügyelete

i) Őrzött Szállás

j) Ügyeleti Főosztály ügyeletvezető (TEK)

k) az idegenrendészeti szerv központi ügyeletének[53]

szolgálati beosztásai.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) az ORFK Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálattal érintett beosztások, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálataival érintett szolgálati beosztások,[54]

b) a KR bevetési főosztályainak szolgálati beosztásai,

c) a KR Informatikai Osztályának szolgálati beosztásai,

d) a KR ÁFSZ szolgálati beosztásai,

e) a KR LRSZ szolgálati beosztásai,

f) a KR SZOVIG kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, szolgálatparancsnok, őrparancsnok, kiemelt objektumőr, objektumőr, kiemelt főelőadó, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő, valamint a Karmelita Őrségi Osztály alosztályvezető és őrparancsnok szolgálati beosztásai,[55]

g)[56]

h) az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása, továbbá Közrendvédelmi Osztályának, Határrendészeti Osztályának és Utasbiztonsági Osztályának szolgálati beosztásai,[57]

i) a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjaival érintett szolgálati beosztások, valamint a bűnügyi technikai szolgálat körébe tartozó szolgálati beosztások,

j) a TEK Műveleti Igazgatóság főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, műveleti tiszt 1, mentőorvos 1, osztályvezető-helyettes, műveleti tiszt 2, mentőorvos 2, mentőtiszt 2, műveleti tiszt, mentőtiszt 2, műveleti tiszt 3, szolgálatparancsnok, műveleti tiszthelyettes 1, műveleti mentőápoló 1, műveleti tiszthelyettes 2, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2, műveleti mentőápoló 2 szolgálati beosztásai,

k) a TEK Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettes, kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, kiemelt biztonsági tiszt, biztonsági tiszt, biztonsági gépjárművezető 1, biztonsági gépjárművezető 2, biztonsági gépjárművezető 3, helyszínbiztosító 1, helyszínbiztosító 2, helyszínbiztosító 3, személybiztosító 1, személybiztosító 2, lakásbiztosító 1, lakásbiztosító 2 szolgálati beosztásai.

l) a TEK Felderítési Igazgatóság internetes monitoringtevékenység végzésére rendszeresített kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó szolgálati beosztásai.[58]

3. Őrszolgálati beosztások

a) objektumőr

b) fogdaőr

c) kísérőőr

d) őrparancsnok fogdafelügyelő

e) segédelőadó (őrzött szálláson)

f) szolgálatparancsnok, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2.

II. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, valamint a készenléti jellegű szolgálati beosztások a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) vezető főügyeletes (központi szerv)

b) főügyeletes (központi szerv)

c) főügyeletes (területi szervek)

d) Vármegyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)[59]

e) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)

f) ügyeletes (helyi szervek)

g) ügyeletvezető (területi szervek)

h) ügyeletvezető (KOK).

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) szolgálatparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

b) hajóskapitány (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

c) rajparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

d) rajparancsnok-helyettes (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

e) hajóvezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

f) szerparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

g) gépész (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

h) különlegesszer-kezelő (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

i) gépjárművezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

j) beosztott tűzoltó (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

k) matróz (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

l) a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatnál rendszeresített szolgálati beosztások.

3. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)

b) szakorvos

c) szakasszisztens

d) főügyeletes.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)

b) szakorvos

c) szakasszisztens

d) műveleti csoportba vagy műveleti osztályra beosztottak.

3. Őrszolgálati beosztások

a) főápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet][60]

b) szakápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet][61]

c) ápoló [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet][62]

d) vezető szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet][63]

e) szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet][64]

f) biztonsági tiszt

g) főfelügyelő

h) körlet-főfelügyelő

i) felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

j) biztonsági felügyelő

k) kutyavezető.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 89. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[2] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[3] Módosította a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[4] Módosította a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[5] Módosította a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2019.03.12.

[6] Megállapította a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 30. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[7] Beiktatta a 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 89. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[8] Beiktatta az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[9] Megállapította a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[10] Beiktatta a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[11] Megállapította a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2023.02.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2023.07.01.

[14] Módosította a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[15] Módosította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.04.22.

[16] Beiktatta a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.06.19.

[17] Módosította a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2021.06.19.

[18] Módosította a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2021.06.19.

[19] Módosította a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2021.06.19.

[20] Hatályon kívül helyezte a 70/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[21] Beiktatta a 13/2019 (IV. 12.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.13.

[22] Beiktatta a 2/2020. (I. 17.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.18.

[23] Beiktatta a 6/2020. (III. 20.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.03.21.

[24] Beiktatta a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.06.19.

[25] Beiktatta a 19/2021. (VII. 6.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.07.

[26] Módosította a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 17. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[27] Megállapította a 92/2023. (XII. 28.) BM rendelet 1. § a) pontja (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[28] Megállapította a 92/2023. (XII. 28.) BM rendelet 1. § b) pontja (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[29] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 20. § c) pontja (lásd: 14. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[30] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 20. § d) pontja (lásd: 15. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[31] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 20. § e) pontja (lásd: 16. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[32] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 20. § f) pontja (lásd: 17. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[33] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 20. § g) pontja (lásd: 18. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[34] Beiktatta a 67/2023. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[35] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 20. § h) pontja (lásd: 19. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[36] Megállapította a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 20. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.06.19.

[37] Módosította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § i) pontja (lásd: 11. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.02.01.

[38] Módosította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § b) pontja (ld. 5. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.04.22.

[39] Módosította a 4/2022. (III. 25.) BM rendelet 12. § -a. Hatályos 2022.03.26.

[40] Megállapította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § i) pontja (lásd: 11. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.02.01.

[41] Megállapította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § b) pontja (ld. 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.04.22.

[42] Módosította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § b) pontja (ld. 5. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.04.22.

[43] Módosította a 4/2022. (III. 25.) BM rendelet 12. § -a. Hatályos 2022.03.26.

[44] Módosította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § i) pontja (lásd: 11. melléklet 4. pont a) alpont). Hatályos 2023.02.01.

[45] Módosította a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § i) pontja (lásd: 11. melléklet 4. pont b) alpont). Hatályos 2023.02.01.

[46] Beiktatta a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § i) pontja (lásd: 11. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.02.01.

[47] Beiktatta a 2/2023. (I. 30.) BM rendelet 19. § i) pontja (lásd: 11. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.02.01.

[48] Megállapította a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 20. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.06.19.

[49] Módosította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § c) pontja (ld. 6. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.04.22.

[50] Megállapította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § c) pontja (ld. 6. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.04.22.

[51] Módosította a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelet 6. § c) pontja (ld. 6. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.04.22.

[52] Megállapította a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 31. § h) pontja (lásd 18. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[53] Beiktatta a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 9. §-a (ld. 4. melléklet). Hatályos 2019.07.01.

[54] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 82. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[55] Megállapította a 92/2023. (XII. 28.) BM rendelet 1. § c) pontja (ld. 3. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 16/2022. (V. 4.) BM rendelet 3. § -a (lásd 3. melléklet). Hatálytalan 2022.05.10.

[57] Megállapította a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 20. § (4) bekezdése (lásd: 6. melléklet). Hatályos 2021.08.01.

[58] Beiktatta a 15/2017. (VI. 22.) BM rendelet 7. §-a (lásd 4. melléklet). Hatályos 2017.07.01.

[59] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 82. § e) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[60] Módosította a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[61] Módosította a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[62] Módosította a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[63] Módosította a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[64] Módosította a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.11.01.

Tartalomjegyzék