77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet] 3. alcíme a következő 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Az erdőgazdálkodó az örökerdő kezelési terv

a) általános részét az üzemmódváltáskor,

b) aktualizált változatát a körzeti erdőtervezés megkezdésének évében, a 2. § (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodói javaslatok részeként

nyújtja be az erdészeti hatósághoz.

(2) Az erdőgazdálkodó az átalakítási és erdőfelújítási tervet

a) üzemmódváltáskor és

b) a körzeti erdőtervezés megkezdésének évében, a 2. § (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodói javaslatok részeként nyújtja be az erdészeti hatósághoz.

13/B. § (1) Örökerdő üzemmód nem állapítható meg azokra az erdőkre, amelyek

a) természetességi állapota faültetvény,

b) faállományában a fehér akác elegyaránya a 20%-ot vagy az egyéb intenzíven terjedő fafajok együttes elegyaránya az 5%-ot meghaladja,

c) esetében - felnyíló erdő és talajvédelmi erdő kivételével - az erdőrészlet teljes területén a felső koronaszint záródása nem éri el a 60%-ot, vagy

d) esetében a faállomány felső szintjének átlagos mellmagassági átmérője nem éri el a 12 cm-t.

(2) Kultúrerdő természetességi állapotú erdőre vonatkozóan örökerdő üzemmódot az erdészeti hatóság azokban az erdőrészletekben állapíthat meg, amelyekben az üzemmódváltás nem veszélyezteti a faállomány őshonos fafajainak megmaradását.

(3) Átmeneti üzemmód azokban az erdőrészletekben állapítható meg, amelyekben a faállomány természetes felújulásra alkalmas, és elérte a magzókorát."

2. § A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az erdőgazdálkodó az örökerdő kezelési terv)

"c) erdőrészletenként részletezett állapot- és tervadatokkal kiegészített, aktualizált változatát - legkésőbb - az Evt. 41. § (1) bekezdése szerinti bejelentéskor"

(nyújtja be az erdészeti hatósághoz.)

3. § A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) Az erdészeti hatóság az Evt. 38. § (7) bekezdése szerinti esetben - ha az a megfelelő ingatlannyilvántartási alrészlet kialakítása céljából szükséges - az Ftr. szerint elkészített változási vázrajz alapján az érintett területek határát az Adattárban hivatalból kijavítja úgy, hogy

a) a határvonalak töréspontjainak elmozdítása nem lehet nagyobb 15 méternél, és

b) a 0,1 hektárnál kisebb kialakítandó területet törli az Adattárból.

(2) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti módosítás közlésekor az erdőgazdálkodónak az erdőrészlet-leíró lapot és a térképi állományt is megküldi."

4. § A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartásba vételt el kell utasítani, ha)

"b) az érintett erdőrészlet az ingatlan-nyilvántartásban nem erdő művelési ágban van nyilvántartva, vagy az ingatlanra nincs feljegyezve az erdő jogi jelleg."

5. § A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "április 30-ig észrevételeket" szövegrész helyébe az "április 30-ig - a 13/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat is figyelembe véve -észrevételeket" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "25/2013. (IV. 16.) VM rendelet" szövegrész helyébe a "8/2018. (VI. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: Ftr.)" szöveg,

c) 11. § (6) bekezdés c) pontjában az "ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet" szövegrész helyébe az "Ftr." szöveg,

d) 3. alcím címében a "rendeltetésének" szövegrész helyébe a "rendeltetésének, valamint üzemmódjának" szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében az "erdőrészlet adataiban" szövegrész helyébe az " , az Evt. 38. § (2) bekezdés a) és d) pontja, e) pont ec) és ed) alpontja, továbbá f) és g) pontja szerinti adatokban" szöveg,

f) 21. § (2) bekezdés c) pontjában a "(9) bekezdés" szövegrész helyébe a "(9a) bekezdés" szöveg

lép.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § 2021. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök