Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 29. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A körzeti erdőtervezés szabályai

1. § (1) Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási tevékenység megkezdéséről az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatást helyez el. A tájékoztatás megjelenéséről a miniszter értesíti[1]

a) az érintett erdőgazdálkodókat,

b) az erdő rendeltetése szerint az (5) bekezdésben foglaltak szerint érintett hatóságokat és kezelő szerveket, valamint

c) az erdőterület elhelyezkedése szerint érintett települések jegyzőit.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás tartalmazza

a) az erdőtervezési körzet megnevezését,

b) a körzeti erdőtervezés megkezdésének napját,

c) a felelős erdőtervező nevét és hivatali elérhetőségét,

d) a körzeti erdőtervezési tevékenységről, a körzeti erdőtervezéshez kapcsolódó adatbetekintési, javaslattételi és egyeztetési lehetőségekről szóló részletes tájékoztatást, valamint

e) az erdőtervezési körzetnek az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartási adatai alapján végzett statisztikai értékelését az erdő rendeltetéséről, üzemmódjáról, természetességi állapotáról, a faállomány korosztályviszonyairól.

(3)[2] Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a miniszter által vezetett minisztérium honlapján az Evt. 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti körzeti erdőtervezési eljárás lezárásáig fent kell tartani.

(4)[3] Az erdőterület elhelyezkedése szerint érintett település jegyzője a miniszter értesítése alapján a körzeti erdőtervezés megkezdéséről szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon közzéteszi.

(5) A miniszter a körzeti erdőtervezés során az alábbi hatóságokat (a továbbiakban: érintett hatóságok), illetve a feladatellátásuk során megszerzett, hatósági nyilvántartásban nem szereplő tények, adatok szolgáltatása céljából az alábbi szerveket (a továbbiakban: kezelő szerv) értesíti:[4]

a) az Evt. 24. § (2) bekezdés a) és j) pontjában foglalt rendeltetés, valamint Natura 2000 hálózat részeként kijelölt terület esetén hatóságként a természetvédelmi hatóságot, kezelő szervként a nemzeti park igazgatóságot,

b) az Evt. 24. § (2) bekezdés f) pontjában hatóságként a vízvédelmi hatóságot, kezelő szervként a vízügyi igazgatóságot,

c) az Evt. 24. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a p) pont pa) alpontjában foglalt rendeltetés esetén hatóságként a vízügyi hatóságot, kezelő szervként a vízügyi igazgatóságot,

d) az Evt. 24. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt rendeltetés esetén hatóságként a település jegyzőjét,

e) az Evt. 24. § (2) bekezdés k) pontja szerinti esetben - a rendeltetéshez igazodóan - hatóságként az útügyi közlekedési, a vasúti közlekedési vagy a vízügyi hatóságot,

f) az Evt. 24. § (2) bekezdés m) pontja szerinti esetben hatóságként az örökségvédelmi hatóságot,

g) az Evt. 24. § (2) bekezdés n) pontja szerinti esetben hatóságként a bányafelügyeletet,

h) az Evt. 24. § (2) bekezdés p) pontjának pb) alpontjában foglalt rendeltetés esetén hatóságként a honvédelemért felelős minisztert,

i) az Evt. 24. § (2) bekezdés p) pontjának pc) alpontjában foglalt rendeltetés esetén hatóságként a határrendészeti kirendeltséget, annak hiányában a rendőrkapitányságot,

j) az Evt. 25. § e) pontja és az Evt. 26. § c) pontja szerinti esetben hatóságként a vadászati hatóságot,

k) az Evt. 26. § b) pontja szerinti esetben hatóságként a növénytermesztési hatóságot,

l) az Evt. 26. § e) pontjában foglalt rendeltetés esetén hatóságként a talajvédelmi hatóságot.

(6)[5] Az érintett hatóságok és kezelő szervek hatósági nyilvántartásban nem szereplő tényeket és adatokat az erdőtervezés ütemtervében meghatározott év április 30-ig megküldik a miniszter részére.

2. § (1)[6] Az erdőgazdálkodók az 1. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban foglaltak szerint a használatukban álló erdőket érintően az előzetes erdőterv javaslathoz a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon vagy a közzétett elektronikus formában legkésőbb tárgyév április 30-ig - a 13/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat is figyelembe véve - észrevételeket, javaslatokat tehetnek.

(2)[7] A miniszter az Evt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazgatási tevékenység lezárásaként a (1) bekezdésben foglaltak szerinti erdőgazdálkodói javaslatok, valamint az 1. § (6) bekezdése szerinti tények és adatok figyelembevételével az Evt. 33. § (1) bekezdés bb) és bc) pontjában foglalt adatokra vonatkozóan tervjavaslatot állít össze (a továbbiakban: tervjavaslat).

3. § (1) A körzeti erdőtervezési eljárás megindításakor az Evt. 33. § (2) bekezdése szerinti közlemény tartalmazza:

a) az erdőtervezési körzet megnevezését, az eljárás ügyszámát,

b) az eljárás megindításának napját,

c) a tervjavaslat (3) bekezdés szerinti elérési lehetőségét,

d) az erdőtervezési eljárás ügyintézési határidejét, várható befejezését,

e) a felelős erdőtervező nevét és hivatali elérhetőségét,

f) a részletszintű tárgyalások helyét és idejét,

g) a (6) bekezdés szerinti észrevételtételi lehetőséget és annak határidejét, valamint

h) az ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást.

(2)[8] Az (1) bekezdés szerinti közleményt a miniszter által vezetett minisztérium honlapján a körzeti erdőtervezési eljárás lezárásáig fent kell tartani.

(3) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett, erdőrészlet-határokat és -azonosítókat mutató erdőtérképen betekintési lehetőséget biztosít[9]

a) a tervjavaslat,

b) a körzeti erdőtervezési eljárással érintett erdőkre vonatkozóan

ba) az erdő elsődleges és további rendeltetése,

bb) az üzemmód,

bc) a természetességi állapot, valamint

bd) a faállománytípus

adataiba.

(4)[10] A miniszter a védett természeti területre és Natura 2000 területre vonatkozó, (1) bekezdés c) pontja szerinti tervjavaslatot elektronikus úton megküldi a működési terület szerint érintett védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szervnek.

(5) Ha a körzeti erdőtervezési eljárásban védett természeti terület, illetve Natura 2000 terület érintett, a működési terület szerinti, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv ügyfélnek minősül.

(6)[11] A miniszter a tervjavaslatot[12]

a) az érintett erdőgazdálkodók és az eljárás során érintett egyéb ügyfelek a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 10 napon belül írásban tett észrevételei, valamint

b) az érintett hatóságok a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 15 napon belül meghozott szakhatósági állásfoglalása

alapján átdolgozza.

(7) Ha az erdőgazdálkodás üzemmódjának arányára vonatkozó, az Evt. 10. § (1) bekezdése szerinti előírás a körzeti erdőtervezési eljárás megkezdésekor nem teljesül, akkor az állam 100%-os tulajdonában álló erdők területén gazdálkodók a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 15 napon belül kérelmet nyújtanak be az erdőgazdálkodás üzemmódjának módosítására.

(8)[13] Az erdőgazdálkodó (7) bekezdésben szereplő kérelemének elmaradása esetén a miniszter az erdő állapotát és rendeltetéseit figyelembe véve az Evt. 10. § (1) bekezdése szerinti üzemmódot állapít meg az Evt. 10. § (1) bekezdésében meghatározott területnagyságra vonatkozóan.

(9)[14] Az Evt.

a) 6/A. § (1) bekezdése,

b) 6/B. § (2) bekezdése,

c) 7. § (2) bekezdése,

d) 13. § (3) és (6) bekezdése,

e) 23. § (2) bekezdése,

f) 23. § (6) bekezdés b)-d) pontja,

g) 23/A. §-a,

h) 28/A. §-a és

i) 73. § (4) bekezdése

szerinti eljárások a körzeti erdőtervezési eljárással egyesíthetőek.

(10)[15] A miniszter az Evt. 38. § (2) bekezdés e) pont ef) alpontjában foglalt adatokat és korlátozásokat - a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv adatszolgáltatása alapján - a körzeti erdőtervezési eljárás során hivatalból törölheti az Adattárból.

(11)[16] A miniszter a körzeti erdőtervezési eljárás során a (6) bekezdés szerinti észrevételekről, valamint a (7) bekezdés szerint kezdeményezett változásokról az észrevételekkel érintett[17]

a) erdőgazdálkodók,

b) a nyilatkozatot tett

ba) erdőtulajdonosok,

bb) egyéb ügyfelek, valamint

c) az erdő rendeltetése szerint érintett hatóságok

részvételével erdőrészletszintű egyeztető tárgyalást tart, és a tárgyaláson egyeztetésre került érintett erdőrészlet erdőtervjavaslatát változtatás nélkül az erdőtervbe foglalja.

4. § (1)[18] A miniszter a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok alapján a körzeti erdőtervezés során megvizsgálja a tervezett erdőterv (a továbbiakban: erdőterv tervezet) szerinti erdőgazdálkodás hatását az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére (Natura 2000 elővizsgálat).

(2) A Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok különösen:

a) az Adattárban nyilvántartott adatok,

b) a Natura 2000 fenntartási terv adatai és a természetvédelmi jogszabályokon alapuló, az erdőgazdálkodásra vonatkozó azok hatósági úton érvényesíthető javaslatai,

c) Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura 2000 fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja, a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által átadott, a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez, fenntartásához és helyreállításához szükséges biotikai adatok és az elérendő célállapot leírása (Natura 2000 javaslat) és

d) a fajmegőrzési tervek adatai.

(3)[19] A (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti adatokat a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az erdőtervezés ütemtervében meghatározott év április 30-ig megküldi a miniszter részére.

(4)[20] A miniszter az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként meghatározza az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az Evt. 28. §-ában, 28/A. §-ában, 51. § (6), (8) és (9) bekezdésében, 53. §-ában és a 73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint az erdőgazdálkodásra vonatkozó erdőtervi javaslatokat.

(5)[21] Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatásának tényét, a (4) bekezdés szerinti javaslatokat, valamint a vizsgálat eredményét rögzítő tájékoztatást a miniszter megküldi a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére.

(6)[22] Ha az erdőterv tervezet (1) bekezdés szerinti vizsgálata és az erdőrészletszintű tárgyalások alapján a miniszter megállapítja, hogy az erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelentős kedvezőtlen hatással lehet, akkor a körzeti erdőtervezési eljárás lezárása előtt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (3)-(11) bekezdésében és a 10/A. §-ában foglaltak szerint hatásbecslést kell végezni.

(7)[23] A miniszter az erdőterv tervezet (1) bekezdés szerinti vizsgálatának eredményéről a 3. § (3) bekezdése szerinti betekintés útján tájékoztatást ad. Az erdőterv tervezet (1) bekezdés szerinti vizsgálatának vagy a (6) bekezdés szerinti hatásbecslésnek az eredményét a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntés indokaként fel kell tüntetni.

5. § A körzeti erdőtervezési eljárás során kiadott határozatban indokolni kell az erdőterv azon tartalmi elemeit, amelyekkel kapcsolatban a részletszintű egyeztető tárgyaláson véleményeltérés maradt fenn.

6. § Körzeti erdőtervezési eljárásban a döntés honlapon történő közlésének napja a közhírré tételről szóló közlemény kifüggesztését követő 14. nap.

7. § Az erdőterv Evt. 33. § (8) bekezdése szerinti módosításakor a körzeti erdőtervezés szabályait kell figyelembe venni.

2. Az erdészeti hatóság részére tett bejelentések, illetve hatósági engedélyezések eljárási szabályai

8. § (1) Az erdészeti hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: erdészeti hatóság) vagy a NÉBIH-hez tett bejelentést vagy kérelmet - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -[24]

a)[25] a miniszter által rendszeresített és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján előzetesen közzétett formanyomtatványon, elektronikus űrlapon vagy

b)[26] a miniszter által megadott adatformátumban és adattartalommal elektronikus úton

kell megtenni.

(2) Az erdészeti térképet érintő változás, illetve az erdő, erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület, vagy szabad rendelkezésű erdő részterületét érintő bejelentés vagy kérelem esetén a bejelentéshez vagy kérelemhez csatolni kell a térképi változást, illetve a bejelentett tevékenység területi elhelyezkedését bemutató erdészeti térképi mellékletet.

(3) A földrészlet vagy alrészlet részterületét érintő fásításra vonatkozó bejelentés esetén a bejelentéshez csatolni kell a bejelentett tevékenység területi elhelyezkedésének bemutatását 30 napnál nem régebbi, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolaton feltüntetve.

9. § (1) Több megvalósítási szakaszra bontott, az Evt. 15. § (5) bekezdése szerinti erdészeti létesítmény szakaszonkénti engedélyezése esetén a létesítmény egésze engedélyezésének elbírálásához szükséges adatokat már az első kérelem benyújtásakor szolgáltatni kell.

(2) Az erdészeti magánút és az épített közelítő nyom építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez engedélyezési tervet kell csatolni.

(3) Erdőben tervezett kerítés építésének engedélyezése iránti kérelemben meg kell jelölni a kerítés célját, a fenntartás tervezett időtartamát, valamint hogy érint-e turistautat. A kérelemhez csatolni kell:

a) a kerítés műszaki megvalósításának leírását,

b) műszaki vázrajzot, amely legalább két oszlopközt, a kapuk és az átjárók szerkezeti felépítését ábrázolja, valamint

c) a kerítés tervezett nyomvonalát ábrázoló erdészeti térképi mellékletet.

10. § (1) Az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) vagy erdészeti területazonosító (helység, tagszám, részletjel) adatait,

b) a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal,

c) az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas helyszínrajzot, melynek méretaránya nem lehet kisebb mint 1:10 000 vagy erdészeti térképi mellékletet,

d) - nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás kivételével - érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését, valamint

e) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott - adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

(2) Az erdő igénybevételének erdészeti magánút építése céljából történő elvi engedélyezésére vonatkozó kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon felül valamennyi nyomvonal változathoz tartozóan csatolni kell a tervezett út

a) nyomvonalát ábrázoló erdészeti térképi melléklet 1:10 000 méretarányú másolatát,

b) általános műszaki leírását és

c) minta-keresztszelvényeit.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben pontosan meg kell határozni a tervezett igénybevétel Evt. 78. § (1) bekezdése szerinti közérdekkel való összhangját, és alá kell támasztani annak indokoltságát.

(4) Erdő időleges igénybevételének, illetve a rendeltetésszerű használata öt évnél rövidebb időtartamú akadályozásának elvi engedélyezésére vonatkozó kérelemben a kérelmezőnek meg kell adnia az igénybevétel tervezett időtartamát.

11. § (1) Az erdő igénybevételének engedélyezés iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az Adattár a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsán felmerülő módosításához szükséges 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti dokumentumokat,

b)[27] az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Ftr.) szerint elkészített változási vázrajzot és területkimutatást, illetve abban az esetben, ha az igénybevétel teljes földrészletet vagy teljes alrészletet érint, a tervezett igénybevétel határainak és föld-, illetve alrészletenkénti területének megjelölését, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott 30 napnál nem régebbi másolaton feltüntetve,

c) az erdőtalaj 400 m2-t meghaladó beépítése esetén

ca) az igénybevett erdőterületet is magába foglaló humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet vagy

cb) a humuszos termőréteg feltárását rögzítő jegyzőkönyvet, valamint az abban rögzített eredmények függvényében a humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírást,

d) az időleges, valamint a rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel esetében a terület újraerdősítésre való alkalmassá tétele érdekében tervezett tevékenységek leírását,

e) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a Khvr.-ben meghatározott - adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

(2) Az erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelemben

a) pontosan meg kell határozni a tervezett igénybevétel Evt. 78. § (1) bekezdése szerinti közérdekkel való összhangját, és alá kell támasztani annak indokoltságát, valamint

b) - az Evt. 41. § (2) bekezdés c) pontjának figyelembevételével - meg kell jelölni a fakitermelés végrehajtásának tervezett évét.

(3) Időleges igénybevétel és a rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel öt évnél rövidebb időtartamú fennállása esetében a kérelmezőnek meg kell adnia az igénybevétel tervezett kezdő és végső napját.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az Evt. 85. § szerinti fennmaradási engedély kérelem esetében is alkalmazni kell.

(5) Ha az adott térségben az erdő csökkenésének tilalmáról jogszabály kifejezetten nem rendelkezik, a csereerdősítést

a)[28] nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott erdő-igénybevételi ügyek, valamint az országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények megvalósításával összefüggő erdő-igénybevételi ügyek esetében az ország területén belül,

b)[29] az a) pontba nem tartozó esetekben

ba) az adott erdő fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos településen vagy

bb) az erdőtervezési körzet területén

bármely arra alkalmas földterületen végre lehet hajtani.

(6) Az Evt. 83/A. § szerinti igénybevétel engedélyezése iránti kérelemhez - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - csatolni kell:

a) a létesítmény létesítési engedélyét,

b) az igénybevétellel érintett ingatlan tulajdonosának közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az igénybevételhez való hozzájárulását és

c)[30] az Ftr. szerint elkészített változási vázrajzot és terület-kimutatást, vagy közművek esetén közműtérképet.

(7)[31] Az Evt. hatálybalépése előtt legalább 20 évvel korábban elhelyezett burkolt út, villamos vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték, illetve műemlék esetében - engedély hiányában - a (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti dokumentumokat elegendő csatolni.

12. § (1) Az Evt. 104/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentés esetében a jogosultság megnyílásáig terjedő időszak a bejelentés hatósághoz történő beérkezése napjától indul.

(2) Az erdészeti hatóság hiányosan benyújtott bejelentés esetén - a bejelentés hiányosságainak megjelölése mellett - tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a bejelentett tevékenységet nem kezdheti meg.

(3) Az Evt. 104/A. § (1) bekezdés aa) és ab) pontjában foglalt bejelentések esetében a hiánytalan bejelentést az erdészeti hatóság elektronikus úton haladéktalanul továbbítja az érintett hatóság - szabad rendelkezésű erdő esetében a (4) bekezdés szerinti hatóság - részére, amely a beérkezésétől számított 5 napon belül tájékoztatja az erdészeti hatóságot, ha a bejelentett tevékenység megtiltásának, korlátozásának, illetve feltételekhez kötésének van helye.

(4) Az erdészeti hatóság az Evt. 104/A. § (1) bekezdés aa) és ab) pontjában foglalt bejelentéseket szabad rendelkezésű erdő esetében az alábbi hatóságoknak továbbítja:

a) védett természeti terület, illetve a Natura 2000 hálózat részeként kijelölt terület esetében a természetvédelmi hatóság,

b) nagyvízi meder, valamint árvízvédelmi töltés és annak védősávja, valamint ivóvízbázis védőterületének érintettsége esetében a vízügyi hatóság,

c) közúthoz, vasúthoz kapcsolódó terület esetében az útügyi közlekedési, illetve a vasúti közlekedési hatóság,

d) történelmi emlékhely területén, illetve a kulturális örökségvédelmi terület esetében az örökségvédelmi hatóság,

e) a bányák biztonsági övezetében lévő, bányaszakadásos, földomlásos, földcsuszamlásos, veszélyeztetett terület esetében a bányafelügyelet,

f) a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló terület esetében a honvédelemért felelős miniszter,

g) a határrendészeti és nemzetbiztonsági feladatok ellátására kijelölt terület esetében a határrendészeti kirendeltség, annak hiányában a rendőrkapitányság.

(5) Az Evt. 104/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt bejelentések esetében a hiánytalan bejelentést az erdészeti hatóság külön vizsgálat nélkül elektronikus úton haladéktalanul továbbítja a természetvédelmi hatóság részére.

(6) A 8. § (1) bekezdésben foglalt bejelentést az ügyfélkapun keresztül is lehet tenni.

(7) Az Evt. 104/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt bejelentés ügyfélkapun keresztül történő benyújtása esetén

a) a bejelentés időpontjának a bejelentés elküldése számít, valamint

b) az erdészeti hatóság az ügyfélkapun keresztül legkésőbb a bejelentett tevékenységre való jogszerzés Evt.-ben rögzített időpontjáig

ba)[32]

bb) tájékoztatja a bejelentőt a bejelentett tevékenység megtiltására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére irányuló eljárás megindításáról.

3. Az erdő rendeltetésének, valamint üzemmódjának megállapításához és megváltoztatásához kapcsolódó eljárási szabályok[33]

13. § Az erdő rendeltetésének az Evt. 23. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti megállapítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság, illetve miniszter a rendeltetést megalapozó változásról 30 napon belül értesíti a területileg illetékes erdészeti hatóságot.

13/A. §[34] (1) Az erdőgazdálkodó az örökerdő kezelési terv

a) általános részét az üzemmódváltáskor,

b) aktualizált változatát a körzeti erdőtervezés megkezdésének évében, a 2. § (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodói javaslatok részeként

c)[35] erdőrészletenként részletezett állapot- és tervadatokkal kiegészített, aktualizált változatát - legkésőbb - az Evt. 41. § (1) bekezdése szerinti bejelentéskor

nyújtja be az erdészeti hatósághoz.

(2) Az erdőgazdálkodó az átalakítási és erdőfelújítási tervet

a) üzemmódváltáskor és

b) a körzeti erdőtervezés megkezdésének évében, a 2. § (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodói javaslatok részeként

nyújtja be az erdészeti hatósághoz.

13/B. §[36] (1) Örökerdő üzemmód nem állapítható meg azokra az erdőkre, amelyek

a) természetességi állapota faültetvény,

b) faállományában a fehér akác elegyaránya a 20%-ot vagy az egyéb intenzíven terjedő fafajok együttes elegyaránya az 5%-ot meghaladja,

c) esetében - felnyíló erdő és talajvédelmi erdő kivételével - az erdőrészlet teljes területén a felső koronaszint záródása nem éri el a 60%-ot, vagy

d) esetében a faállomány felső szintjének átlagos mellmagassági átmérője nem éri el a 12 cm-t.

(2) Kultúrerdő természetességi állapotú erdőre vonatkozóan örökerdő üzemmódot az erdészeti hatóság azokban az erdőrészletekben állapíthat meg, amelyekben az üzemmódváltás nem veszélyezteti a faállomány őshonos fafajainak megmaradását.

(3) Átmeneti üzemmód azokban az erdőrészletekben állapítható meg, amelyekben a faállomány természetes felújulásra alkalmas, és elérte a magzókorát.

4. A műszaki átvételek eljárási szabályai

14. § (1) Az erdősítések műszaki átvétele során az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (a továbbiakban: E-lap) az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az erdősítés célállományát,

b) az eredményesen erdősült terület nagyságát,

c) az erdősítés fafajainak hektáronkénti átlagos csemeteszámát, eredetét,

d) a károsítások mértékét tíz százalékos pontossággal és

e) az erdősítési feltételek teljesülését.

(2) Az E-lap két példányban készül, amelyből egy példány a hatóságnál, egy példány pedig az erdőgazdálkodónál marad.

(3) Az erdészeti hatóság minden esetben köteles elvégezni

a) az elsőkivitelű,

b) egy tenyészeti időszak eltelte után az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlással érintett,

c) a tárgyévben befejezésre tervezett és

d) a tárgyévben lejáró befejezési határidős

erdősítések műszaki átvételét.

(4) A többéves folyamatos erdősítések műszaki átvétel keretében történő ellenőrzését az erdészeti hatóság kockázatelemzés alapján végzi.

5. A befejezett erdőfelújítás felülvizsgálatának szabályai

15. §[37] A befejezett erdősítést a befejezést követő negyedik év tenyészeti időszakának második felétől, legkésőbb a befejezést követő hatodik év december 31-ig kell felülvizsgálni, azzal, hogy a negyedik évben csak az éger, az akác, a nyár, valamint a fűz főfafajú erdő vizsgálható felül.

6. A fakitermelések hatósági ellenőrzése eljárási szabályai

16. § (1) Az erdőgazdálkodó által bejelentett fakitermelések megtörténtét, jogszabályoknak való megfelelőségét, szakszerűségét és az esetlegesen előírt engedélyezési feltételek megtartását az erdészeti hatóság kockázatelemzés alapján ellenőrzi. A kockázatelemzés során a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek a fakitermelési munka szakszerűtlenségére vonatkozó bejelentéseit is figyelembe kell venni.

(2) Ha az erdészeti hatóság tudomást szerez arról, hogy turista útjelzéssel ellátott fa kivágásra került, arról a Magyar Természetjáró Szövetséget 8 napon belül értesíti.

7. Erdőben folyó tevékenység megtiltása, korlátozása

17. §[38] (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 243. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés elkövetése miatt jogerősen pénzbírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtott föld alatti gombagyűjtőt az erdészeti hatóság a tevékenység végzésétől eltiltja, és a föld alatti gombagyűjtési naplóját két évre visszavonja.

(2) A Szabs. tv. 243. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés elkövetése miatt jogerősen pénzbírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtott, föld alatti gombagyűjtési naplóval nem rendelkező személyt az erdészeti hatóság a tevékenység végzésétől eltiltja, és részére föld alatti gombagyűjtési naplót két évig nem ad ki.

(3) Erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén az erdészeti hatóság az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának igazolásáig a bejelentett fakitermelés végrehajtását megtiltja.

8. Az Országos Erdőállomány Adattár vezetéséhez kapcsolódó eljárási szabályok

18. § (1)[39] Az Adattárban nyilvántartott, az Evt. 38. § (2) bekezdés a) és d) pontja, e) pont ec) és ed) alpontja, továbbá f) és g) pontja szerinti adatokban változást eredményező eljárások során a kérelmező vagy bejelentő a megváltozott adatokat a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett erdőrészletleíró-lap nyomtatványon kérelméhez vagy bejelentéséhez csatolja.

(2) Az erdészeti térképet érintő változás esetén a leírólaphoz mellékelni kell a változás utáni állapotot ábrázoló erdészeti térképi mellékletet.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján csatolt dokumentumok a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével érvényesek.

19. § (1) Az erdészeti hatóság az Adattár Evt. 38. § (2) bekezdés

a) a) pontjában, e) pont ea)-ed), ef) alpontjában, g) pontjában, valamint h) pontjában foglalt adatait a tárgyban hozott előző döntése alapján,

b) b)-d) pontjaiban foglalt adatait a kapcsolódó nyilvántartások adatai, illetve az erdő természetbeni állapotának változása alapján,

c) e) pont ee) alpontjában foglalt adatait az erdőgazdálkodó által szolgáltatott adatok alapján,

d) f) pontjában foglalt adatait a tárgyban hozott előző döntése alapján, a fakitermelések végrehajtásával összhangban,

e) i) és j) pontjában foglalt adatait az erdőgazdálkodó által tett bejelentések, illetve az erdészeti hatóság a tárgyban hozott előző döntései vagy felmérései alapján,

f) k) pontjában foglalt adatait a műszaki átvételi jegyzőkönyvek adatai alapján,

g) l) pontjában foglalt adatait a tárgyban hozott előző döntése alapján, az erdőfelújítási biztosítéknyújtás teljesítésével összhangban

- a változások nyomon követhetőségének biztosítása mellett - jegyzi be, módosítja vagy törli.

(2) Az Adattárba való bejegyzés közvetlenül csak az Evt. 38. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt adatok tekintetében kezdeményezhető bejelentés útján.

(3)[40] Az erdészeti hatóság az Evt. 38. § (7) bekezdésében foglaltak érvényesítése érdekében az erdő, szabad rendelkezésű erdő Adatárba történő nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének véglegessé vált döntését megküldi ingatlanügyi hatóságnak.

19/A. §[41] (1) Az erdészeti hatóság az Evt. 38. § (7) bekezdése szerinti esetben - ha az a megfelelő ingatlan-nyilvántartási alrészlet kialakítása céljából szükséges - az Ftr. szerint elkészített változási vázrajz alapján az érintett területek határát az Adattárban hivatalból kijavítja úgy, hogy

a) a határvonalak töréspontjainak elmozdítása nem lehet nagyobb 15 méternél, és

b) a 0,1 hektárnál kisebb kialakítandó területet törli az Adattárból.

(2) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti módosítás közlésekor az erdőgazdálkodónak az erdőrészlet-leíró lapot és a térképi állományt is megküldi.

20. § A pénzügyi biztosítékról az erdészeti hatóság - az Evt. 38. § (2) bekezdés l) pontja alapján - olyan nyilvántartást vezet, amelynek alapján megállapítható

a) a biztosíték nyújtására kötelezett az erdőgazdálkodói adatokkal, törvényes vagy meghatalmazott képviselője,

b) az erdőrészlet és az erdősítési előírás, amelyre a biztosíték vonatkozik,

c) a biztosíték mértéke, nyújtásának módja, lejárati időpontja,

d) a pénzügyi biztosítéknyújtásban közreműködő hitelintézet és a biztosítéknyújtási okmányok azonosító adatai,

e) a pénzügyi biztosíték visszavonása, felhasználása, érvényesítése, kiegészítése és

f) a rendelkezésre álló, felhasználható szabad keret összege lejárat szerint részletezve.

9. Az erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetésének szabályai

21. § (1) Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az Evt. 18. § (7) bekezdése szerinti adatok

aa) az Evt. 18. § (7) bekezdés c) pont cf), ci) és ck) alpontjaiban,

ab) az erdőgazdálkodói nyilvántartásban még nem szereplő személy vagy szervezet esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve az Evt. 18. § (7) bekezdés b) pont bg) alpontjában,

ac) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által még nem regisztrált személy vagy szervezet esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont af) alpontjában, illetve 18. § (7) bekezdés b) pontjának bf) alpontjában,

ad) az erdőgazdálkodói nyilvántartásban már szereplő személy vagy szervezet esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont ab)-af) és ah) alpontjaiban, illetve az Evt. 18. § (7) bekezdés b) pontjának bb)-bf) alpontjaiban

foglalt adatok kivételével,

b) a kérelemhez csatolt dokumentumok földrészletenkénti felsorolása,

c) a jogosult erdészeti szakszemélyzet szakirányítási feladatok vállalásáról szóló nyilatkozata,

d) keltezés és

e) a használatra jogosult kérelmező aláírása.

(2) Közös tulajdonban álló földre létrejött használati megosztásról szóló megállapodáson alapuló használat esetén az önálló erdőgazdálkodási egységre vonatkozó erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell

a)[42] a használati megosztásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett példányát,

b) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 71. § (3) bekezdésében foglaltak igazolására szolgáló dokumentumok másolatát, valamint

c)[43] a megállapodáshoz készített az Fétv. 71. § (9a) bekezdés szerinti térképi kimutatást.

(3) A nyilvántartásba vételt el kell utasítani, ha

a) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló okirat nyilvánvalóan érvénytelen, vagy

b)[44] az érintett erdőrészlet az ingatlan-nyilvántartásban nem erdő művelési ágban van nyilvántartva, vagy az ingatlanra nincs feljegyezve az erdő jogi jelleg.

22. § (1) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó első nyilvántartásba vételekor erdőgazdálkodói kódot állapít meg és azt az erdőgazdálkodóval közli.

(2) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodói nyilvántartásban az adószám, illetve az adóazonosító jel nyilvántartása útján biztosítja a bejegyzett erdőgazdálkodók egyedi azonosíthatóságát.

(3)[45] Az erdőgazdálkodó erdőterületre történő nyilvántartásba vétele után az erdészeti hatóság 8 napon belül megküldi az erdőgazdálkodó részére az Adattár aktuális állapota szerinti, a nyilvántartásba vétellel érintett erdőnek minősülő földre vonatkozó erdőtervi adatokat tartalmazó szemlemásolatot.

23. § (1) Az erdészeti hatóság az erdőnek minősülő föld használatára vonatkozó bejegyzés erdőgazdálkodói nyilvántartásból történő törlésére irányuló hivatalból indított eljárást folytat le

a) természetes személy erdőgazdálkodó halála vagy erdőgazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén,

b) a használati jogosultság megszűnése esetén, illetve

c) ha az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság felszólítása ellenére nem tudja igazolni a használati jogosultságát.

(2) A használati jogosultság megszűnését az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság részére 8 napon belül bejelenti. Ha az erdőgazdálkodó erdőnek minősülő föld használatára szerződés alapján jogosult, a bejelentéséhez csatolnia kell a szerződés megszüntetését igazoló okiratot, kivéve, ha a használat a szerződés szerinti használati idő letelte miatt szűnt meg.

24. § (1)[46] Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatást az erdészeti hatóság, valamint feladatkörét érintően a miniszter végez.

(2) Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból

a) szemle másolatként az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont aa), ad), ag) és ah) alpontja, valamint b) pontja szerint nyilvántartott,

b) teljes másolatként az adatszolgáltatás időpontjában az Evt. 18. § (7) bekezdése szerint nyilvántartott

adatok adhatók ki.

(3) Teljes másolat kizárólag az adatszolgáltatási kérelemben foglalt erdőnek minősülő föld erdőgazdálkodója részére adható ki.

(4) Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból szolgáltatott másolaton fel kell tüntetni, hogy az a kiállítást megelőző napjára vonatkozóan az erdőgazdálkodói nyilvántartással megegyezik, és a bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja.

25. § Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból másolat kiadása iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) adatszolgáltatást kérő személy azonosító adatai,

b) költségviselő számlázási adatai,

c) teljes másolat esetében a kérelemmel érintett erdőgazdálkodó adatai (név, anyja neve, születési idő és hely),

d) szemlemásolat esetén a kérelemmel érintett földrészlet, önálló erdőgazdálkodási egység vagy erdőrészletek ingatlan-nyilvántartási vagy erdészeti azonosító adatai,

e) adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles, teljes vagy szemlemásolat),

f) igényelt példányszám,

g) dátum, valamint

h) adatszolgáltatást kérő személy aláírása.

10. A várható környezeti hatások vizsgálatának nyilvánossága

26. §[47] Az erdészeti hatóság - annak véglegessé válására tekintet nélkül - nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

11. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 6. §, a 12. § (6) és (7) bekezdése, a 29. § (7) bekezdése, valamint a 30. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

28. § Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikk (3)-(4) bekezdésének és

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

29. § (1)[48]

(2)[49]

(3)[50]

(4)[51]

(5)[52]

(6)[53]

(7)[54]

30. §[55]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[2] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 2. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[3] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 3. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 4. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[5] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 5. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[6] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 6. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[7] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 7. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[8] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 8. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 9. pontja, 32. § a) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[10] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 10. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[11] Megállapította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 11. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[13] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 12. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[14] Megállapította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[15] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 13. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[16] Megállapította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[17] A nyitó szövegrészt módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 14. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[18] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 15. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[19] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 16. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[20] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 17. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[21] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 18. pontja, 32. § b) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[22] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 19. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[23] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 20. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[24] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 273. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 21. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[26] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 22. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[27] Módosította a 89/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.05.01.

[28] Megállapította a 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.05.29.

[29] Megállapította a 89/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2024.05.01.

[30] Módosította a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[31] Módosította a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 186. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[33] A címet módosította a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[34] Beiktatta a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[35] Beiktatta a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[36] Beiktatta a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[37] Megállapította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[38] Megállapította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[39] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 23. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[40] Módosította e rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[41] Beiktatta a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[42] Módosította e rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[43] Módosította a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2020.05.01.

[44] Megállapította a 77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.05.01.

[45] Módosította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[46] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 31. § 24. pontja. Hatályos 2024.06.01.

[47] Módosította e rendelet 30. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék