107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló rezidens számára a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a munkavégzés helyeként, ha azt a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása vagy egyéb ellátási érdek indokolja.

(2) Az (1) bekezdés alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató vezetőjének utasításai szerint a rezidens részt vesz az egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésében.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartama a rezidens szakképzésének gyakorlati idejébe beszámít.

(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés

a) a rezidens várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,

b) ha a rezidens a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint nagycsaládos,

c) a rezidens gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,

d) a rezidens hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,

e) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodást állapított meg a rezidens esetében.

(5) Az országos kórház-főigazgató a rezidenst legalább tíz munkanappal korábban írásban tájékoztatja

a) a munkavégzés kijelölés szerinti helyéről,

b) a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés időtartamáról,

c) a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés idejére járó illetményéről és

d) a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéshez kapcsolódó szállási és utazási kérdésekről.

(6) A rezidens az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követő három munkanapon belül köteles jelezni, ha a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés a (4) bekezdésbe ütközik, vagy számára aránytalan sérelemmel járna.

(7) A rezidens az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartamára jogosult

a) az egészségügyi szolgálati munkaszerződésében foglalt illetményére, amit a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltató biztosít, és

b) a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéssel kapcsolatos utazási és szállásköltségeinek megtérítésére

azzal, hogy a költségtérítés mértékét, módját és elszámolási rendjét az országos kórház-főigazgató határozza meg.

2. § Az 1. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban lévő rezidensekre, hogy az országos kórház-főigazgató helyett a honvédelmi miniszter jelölheti ki a munkavégzés helyeként a rezidens elsődleges képzési helyétől eltérő egészségügyi szolgáltatót, valamint a honvédelmi miniszter tesz eleget az 1. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek, és határozhatja meg az 1. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt költségtérítés mértékét, módját és elszámolási rendjét.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 6. pontja. Hatálytalan 2021.05.22.