108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása]

"b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)"

[tényének az igazolásával történik.]

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti vizsgálatot megelőzően az érintettnek a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatnia kell arról, hogy a koronavírus elleni ellenanyag kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot a védettségi igazolvány kiállítása céljából kéri.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti tájékoztatás esetén a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató a leletet,

a) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében valamely koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott, az "Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van." szöveggel,

b) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében egyetlen koronavírus elleni ellenanyag tekintetében sem hozott pozitív eredményt, az "Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag nincs jelen." szöveggel

látja el."

(2) Az R. 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A védettségi igazolványt - a (3) bekezdés szerinti esetben - a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)]

"c) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,

d) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül"

[hivatalból állítja ki.]

3. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (4a) és (4b) bekezdése hatálybalépése előtt a 2. § (4) bekezdése szerint védettségi igazolvány kiállítása céljából a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett vizsgálat eredménye alapján abban az esetben állítható ki a védettségi igazolvány, ha a lelet egy vagy több koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott.

(2) Ha a Módr1. hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges, e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (6) bekezdés c) és d) pontját azon személyekre is alkalmazni kell, akik a Módr1. hatálybalépése előtt kapták meg az első oltásukat."

4. § Az R. 2. § (9) bekezdésében a "védőanyagnak" szövegrész helyébe az "ellenanyagnak" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére