60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet (különösen: 2. § (5)-(6) bekezdés)

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (különösen: 9/E. § (7) bekezdés, (11) bekezdés)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A koronavírus elleni védettség igazolása

1. § (1)[2] A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása (a továbbiakban: a védettség érvényessége) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), illetve applikáció.

2. A védettségi igazolvány

2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza

a) az érintett nevét,

b)[3]

c)[4]

d) a védettségi igazolvány sorszámát,

e)[5] az oltás idejét,

f)[6]

g)[7] az a)-e) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,

h) szöveges jelzésként

ha)[8] "A védettségi igazolvány annak jogosultja személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványának felmutatásával együtt érvényes",

hb) "Nem ruházható át",

hc) "Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők"

feliratokat.

(1a)[9]

(1b)[10]

(1c)[11]

(1d)[12] Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasásának útján - a védettségi igazolványon szereplő adatok hitelessége igazolása céljából - az (1) bekezdés a) és e) pontjában található adatok online elektronikus felületen is megjelennek.

(1e)[13] Oltottság tényének igazolása esetén az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az online elektronikus felületen a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid-19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány adatai jelennek meg.

(2)[14]

(2a)[15]

(2b)[16]

(2c)[17]

(2d)[18]

(3)[19]

(3a)[20]

(4)[21]

(4a)[22]

(4b)[23]

(4c)[24]

(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

(6) A védettségi igazolványt a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)[25]

a)[26]

b)[27]

c)[28]

d)[29] ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül

hivatalból állítja ki.

(6a)[30]

(7)[31]

(7a)[32]

(8)[33]

(9)[34]

(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet

a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy

b) bármely kormányablakban személyesen

lehet benyújtani.

(10a)[35] A (10) bekezdés alapján benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a hatóság nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el.

(11)[36] A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlását, cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

(11a)[37] Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.

(12)[38] A védettségi igazolvány annak jogosultja személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványának felmutatásával együtt érvényes.

(13)[39] A (11) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.

(13a)[40] A (11) bekezdés alapján befolyt igazgatási szolgáltatási díjnak a védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget átadja a Belügyminisztérium részére. Az így befolyt összeget a Belügyminisztérium a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti központi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés keretében használja fel.

(14) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

(16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

(17) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

2/A. §[41]

3. § (1) A 2. § (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató[42]

a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,

b) - ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől eltér - az érintett levelezési címét,

c) - ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik - az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát,

d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét

az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján - a védőoltás típusa kivételével - haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.[43]

(1a)[44]

(2)[45]

(2a)[46] Ha az 1. § (1) bekezdés szerinti oltás beadására[47]

a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

d) az Oroszországi Föderációban,

e) a Kínai Népköztársaságban,

f) az Egyesült Arab Emírségekben,

g) a Bahreini Királyságban,

h)[48] a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban,

i)[49] Ukrajnában vagy

j)[50] a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban

került sor, a védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár, valamint Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül bármely kormányablakban személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtott kérelemre állítja ki.[51]

(2b)[52] A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.

(2c)[53] A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja

a) a természetes személyazonosító adatait,

b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,

c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és

d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

(2d)[54] Az érintett a kérelemben kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolvány kiküldése hivatalos iratként történjen meg.

(2e)[55] A (2a) bekezdés szerinti kérelem esetében a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az érintett nevét, a (2c) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat, az oltóanyag típusát, az oltás idejét, a (2d) bekezdés szerinti kérelem esetén annak tényét, valamint ha rendelkezik az érintett TAJ számmal, akkor a TAJ számot - a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében - az EESZT-ben rögzíti.

(2f)[56] Ha az érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az EESZT működtetője az érintett részére technikai azonosítót képez, amelyhez a (2c)-(2e) bekezdés szerinti adatait rögzíti.

(2g)[57] A (2a) bekezdés szerinti kérelmek tekintetében a 2. § (10a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(3) A hatóság - a 2. § (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben -[58]

a) az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét

automatikus információátadással - szükség esetén az összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás útján - átveszi.

(4)[59] A hatóság,

a)[60]

b)[61]

c)[62] a védettségi igazolvány kiállítása céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől a beoltott természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, személyi azonosítóját, lakcímét, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülésének oka és időpontja adatait igényelheti.

(5)[63] A hatóság a (3) bekezdés szerinti adatokat - a TAJ szám kivételével - a védettségi igazolvány megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.

(6) A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával köteles kiállítani.

(7) A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.

(8)[64] Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő - hivatalos iratként feladott - védettségi igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken - a küldemény esetleges visszakézbesítése során - mellőzhető a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, ha azokat a feladást igazoló elektronikus okirat tartalmazza.

3. A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció

4. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.

(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően - az EESZT-ből szerzett adatok alapján - igazolja az érintett oltottságát.

(3) Az applikáció

a) az érintett nevét,

b) az érintett TAJ számát,

c)[65] az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját,

d)[66] [67]

jeleníti meg.

(4)[68] A 3. § (2a) bekezdése szerinti kérelem esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.

4. Adatkezelés

5. §[69] Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja, valamint 3. § (1) bekezdése szerinti adatait.

6. §[70] A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése szerinti adatait.

7. § (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja.

(2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer

a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

látja el.

(3)[71] A hatóság a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti azonosító kódot a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervnek átadhatja az érintett személy azonosítása céljából.

4/A. TAJ számmal nem rendelkezők védettségi igazolványa[72]

7/A. §[73] (1) E rendelet rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[74]

(3)[75]

(4)[76]

(5)[77] A TAJ számmal nem rendelkező, oltottság miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében - ha az érintett azzal még nem rendelkezik - az EESZT működtetője az EESZT-ben technikai azonosítót képez, és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.

(6)[78]

(7)[79]

(8)[80]

(9)[81] A 3. § (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját adja át a hatóságnak.

(10) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.

(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(12)[82] A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a külképviselet a kézbesítéshez szükséges adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.

10. §[83] (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (4a) és (4b) bekezdése hatálybalépése előtt a 2. § (4) bekezdése szerint védettségi igazolvány kiállítása céljából a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett vizsgálat eredménye alapján abban az esetben állítható ki a védettségi igazolvány, ha a lelet egy vagy több koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott.

(2) Ha a Módr1. hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges, e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (6) bekezdés c) és d) pontját azon személyekre is alkalmazni kell, akik a Módr1. hatálybalépése előtt kapták meg az első oltásukat.

10/A. §[84] (1) A hatóság a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését követő 8 napon belül kiállítja a védettségi igazolványt annak, aki

a) nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal,

b) az EESZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napja 2021. május 1-jét megelőzően volt, és

c) nincs a Módr2. hatálybalépésének napján fekvőbeteg-ellátó intézményben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyógyultság napja az EESZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napjától számított huszadik nap.

(3) A hatóság az (1) bekezdéstől eltérően nem állít ki védettségi igazolványt, ha annak érvényességi ideje a Módr2. hatálybalépésének napjától számított tíz napon belül lejárna.

10/B. §[85] A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépése előtt kiadott védettségi igazolvány a Módr3. hatálybalépését követően a védettségi igazolványon megjelenített okmányazonosítótól függetlenül bármely személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolvány felmutatásával együtt - ha jogszabály egyéb feltételt nem állapít meg - érvényes.

10/C. §[86] (1) E rendeletnek a Módr3. által megállapított rendelkezéseit a 2022. május 1-jét megelőzően kiállított védettségi igazolványok tekintetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletnek a 2022. április 30. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel kiállított védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelenített érvényességi időtől eltérően - 2022. május 1. napján érvényüket vesztik.

10/D. §[87] (1) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében védettség igazolását írja elő, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a személyt illeti meg, akinek védettsége érvényes. Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, védettségi igazolvány bemutatása esetén a védettségi igazolvány létét vizsgáló személy a védettség érvényessége, illetve a személyazonosság megállapítása érdekében köteles a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot - különösen a 2. § (1e) bekezdése szerinti oltási igazolványon feltüntetett, illetve a személyazonosítására alkalmas, fényképes igazolványon feltüntetett születési dátum összevetésével - is ellenőrizni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, és a foglalkoztatott a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette.

11. §[88] Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat - a 3. § (2a) bekezdésében fel nem sorolt - országokat, amely országokban beoltott magyar állampolgárok, valamint Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)-(2g) bekezdését.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 73. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Megállapította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 1. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 1. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[5] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 3. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[7] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2022.05.01.

[8] Megállapította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.05.03.

[9] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[12] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2022.05.01.

[13] Megállapította a 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.08.09.

[14] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 5. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 6. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 7. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 7. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 7. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[29] Megállapította a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.08.

[30] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[35] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[36] Megállapította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.01.

[37] Megállapította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.01.

[38] Megállapította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.01.

[39] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 10. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[40] Beiktatta a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.05.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja. Hatálytalan 2022.04.29.

[42] A nyitó szövegrészt módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 12. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[43] A záró szövegrszt módosította a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2021.02.28.

[44] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 13. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 13. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[46] Megállapította a 321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.28.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[48] Módosította a 120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2022.03.29.

[49] Módosította a 120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.03.29.

[50] Beiktatta a 120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.29.

[51] A záró szövegrészt módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[52] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[53] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[54] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[55] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[56] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[57] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[58] A nyitó szövegrészt módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 12. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[59] Megállapította a 267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.22.

[60] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 15. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 15. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[62] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § c) pontja, 5. § 16. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[63] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2022.05.01.

[64] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.05.21.

[65] Megállapította a 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 17. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 17. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[68] Beiktatta a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[69] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2022.05.01.

[70] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 18. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[71] Beiktatta a 267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.05.22.

[72] Az alcímet beiktatta a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.05.13.

[73] Beiktatta a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.05.13.

[74] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 19. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 19. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 19. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[77] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 20. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 21. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 21. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 21. pontja. Hatálytalan 2022.05.01.

[81] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § 22. pontja. Hatályos 2022.05.01.

[82] Módosította a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § f) pontja. Hatályos 2022.05.01.

[83] Beiktatta a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.08.

[84] Beiktatta a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.06.15.

[85] Beiktatta a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.05.03.

[86] Beiktatta a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.01.

[87] Beiktatta a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.01.

[88] Megállapította a 321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.28.

Tartalomjegyzék