111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[2] Az általános iskola 5-8. évfolyamaiban - a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt - a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány - tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed - felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben - különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel - vegyék igénybe.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 4. § 2021. március 22-én lép hatályba.

4. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Megállapította a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.04.19.

[3] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 7. pontja. Hatálytalan 2021.05.22.