127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § és az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy (a továbbiakban: jelölt) önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet mindazon kompetenciák tekintetében, melynek gyakorlására a tutora igazolása alapján felhatalmazást szerzett.

(2) A kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:

a) "A" szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi,

b) "B" szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi szupervízió mellett végzi,

c) "C" szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés alapján önállóan végzi,

d) "D" szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos utasítása szerint végzi, vagy

e) "E" szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szupervízió keretében a jelölt a végzett tevékenységről utólag - sürgős esetben haladéktalanul - tájékoztatja a szakorvost.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti kompetenciák körét és az "Igazolás a veszélyhelyzet alatt történő önálló egészségügyi tevékenység végzéséről" című dokumentumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján közzé kell tenni.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §[2]

5. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 10. pontja. Hatálytalan 2021.05.22.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.