138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A jogosult az (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményre vonatkozó igényét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 28. §-ában meghatározott időpontig jelezheti az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) felé."

2. § Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgáltató a kibocsátásra kerülő számlákban az 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményt legkésőbb a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott dátumot követő hatodik hónap végéig jóváírja a kedvezményre jogosult részére."

3. § Az R. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tárgyhónapot megelőző igénybejelentés a következő hónapokra vonatkozó kedvezmény jóváírására mindaddig jogosít, amíg annak a jogszabályi feltételei az adott jogosult vonatkozásában fennállnak."

4. § Hatályát veszti az R. 2. § (4) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök