15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermekjóléti alapellátás - kivéve a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai és a gyermekek napközbeni ellátása - során, a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén, a gyermek élethelyzetének feltárására, sorsának megtervezésére és végigkísérésére a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) alapján működtetett Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR) szolgál."

2. § (1) Az Nmr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, és esetkezelés szükséges, a szolgáltatást igénybe vevő szülővel vagy más nagykorú személlyel - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel, továbbá a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával - együttműködési megállapodást kell kötni, és

a) a gyermek veszélyeztetettsége miatti jelzés, illetve önkéntes jelentkezés esetén a GYVR-ben cselekvési vagy intézkedési tervet kell készíteni, vagy

b) a szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok esetében a (4) bekezdés szerinti esetnaplót kell vezetni."

(2) Az Nmr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéssel érintett gyermekkel és törvényes képviselőjével kapcsolatosan elvégzett feladatait a hatósági intézkedést követően a GYVR-ben rögzíteni kell."

(3) Az Nmr. 8. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az együttműködési megállapodás tartalmazza)

"c) az igénybe vevő nyilatkozatát az együttműködési szándékáról."

(4) Az Nmr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az együttműködési megállapodást a családsegítő az intézményvezető jóváhagyásával, írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel. A megállapodást az Szt. 122/A. §-a alá tartozó szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtónak is alá kell írnia. Az együttműködési megállapodás adatait a GYVR-ben rögzíteni kell, és a megállapodást a GYVR-be fel kell tölteni."

(5) Az Nmr. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem kell együttműködési megállapodást kötni a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetében."

3. § Az Nmr. 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat]

"f) veszélyeztetettség esetén rögzíti a GYVR-ben a vonatkozó adatokat,"

4. § Az Nmr. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását az esetmenedzser a GYVR tervező és értékelő alrendszerében értékeli, és

a) szükség esetén módosítja vagy kezdeményezi a módosítását,

b) ha annak megvalósítása a szülő, illetve a gyermek megfelelő együttműködése miatt nem lehetséges,

ba) ezt a problémát a gyámhivatal számára a GYVR-ben megismerhetővé teszi,

bb) felhívja a szülő, illetve a gyermek figyelmét arra, hogy a védelembe vétel sikertelensége esetén a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására kerülhet sor, és

bc) a GYVR útján megismerhetővé teszi a gyámhivatal számára, ha a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására tesz javaslatot, és

c) ha a megvalósítás az egyéni gondozási-nevelési tervben megjelölt intézmények, szolgáltatók, személyek és az egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók mulasztása miatt nem valósult meg, ezt a problémát a gyámhivatal számára a GYVR-ben megismerhetővé teszi."

5. § (1) Az Nmr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének és - amennyiben a családjába történő visszahelyezés nem lehetséges - családbafogadásának (a továbbiakban együtt: visszahelyezés) tervezését a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján a GYVR tervező és értékelő alrendszerében kell előkészíteni."

(2) Az Nmr. 33. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az esetmenedzser a GYVR útján megismerhető helyzetértékelésben tesz javaslatot a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülő vagy a kapcsolattartásra jogosult más személy körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi.

(5) A gyermek nevelésbe vételének felülvizsgálata során a család- és gyermekjóléti központ az esetmenedzser helyzetértékelését a GYVR-ben megismerhetővé teszi a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyermekvédelmi gyám számára.

(6) Az esetmenedzser a visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján látja el.

(7) A családjába visszahelyezett gyermek utógondozása során a családi kapcsolatok tervezését a GYVR tervező és értékelő alrendszerében kell elvégezni, amely terv tartalmazza

a) a gyermek családjába történő visszailleszkedése, lakókörnyezetébe való beilleszkedése, a tanulmányainak folytatása vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely felkutatása érdekében megszervezett támogatások megnevezését,

b) a családi kapcsolatok tervezésének megvalósításába bevont család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint egyéb intézmény, szolgáltató vagy személy megjelölését, annak feladatait és azok elvégzésének határidejét."

(3) Az Nmr. 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az utógondozás felülvizsgálata során a családi kapcsolatok tervének megvalósítását, a helyzetértékelést a család- és gyermekjóléti központ a GYVR tervező és értékelő alrendszerében teszi elérhetővé a gyámhivatal számára."

6. § Az Nmr. a következő 182. §-sal egészül ki:

"182. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2/A. §, 8. §, 9. §, 17. §, 28. §, 29. §, 32. §, 33. § és 53. § szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az időpontig a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos 2/A. §-ban, 8. §-ban, 9. §-ban, 17. §-ban, 28. §-ban, 29. §-ban, 32. §-ban, 33. §-ban és 53. §-ban foglalt rendelkezés szerint is el lehet járni."

7. § Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Az Nmr.

a) 2/A. § (2) bekezdésében a "gyermekvédelmi nyilvántartás" szövegrész helyébe a "GYVR" szöveg és az "illetőleg" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

b) 17. § c) pontjában a "gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve" szövegrész helyébe a "GYVR-ben" szöveg,

c) 28. §-ában a "javaslatot tesz" szövegrész helyébe a "GYVR útján javaslatot tesz" szöveg,

d) 29. § (2) bekezdésében a "gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjain" szövegrész helyébe a "GYVR útján" szöveg,

e) 29. § (2) bekezdés c) pontjában az "adatlapon" szövegrész helyébe az "a GYVR-ben" szöveg,

f) 29. § (4) bekezdés b) pontjában a "továbbítja 3 munkanapon belül a gyámhivatal felé" szövegrész helyébe az " , a gyámhivatal számára a GYVR-ben megismerhetővé teszi" szöveg,

g) 32. § (1) bekezdésében az "egyéni gondozási-nevelési terv tartalmazza" szövegrész helyébe az "egyéni gondozási-nevelési tervet a GYVR tervező és értékelő alrendszerében kell elkészíteni, és tartalmaznia kell" szöveg,

h) 32. § (1) bekezdés b) pontjában a "megszüntetéséhez, a családból kiemelt gyermek visszahelyezéséhez" szövegrész helyébe a "megszüntetéséhez" szöveg,

i) 53. § (1) bekezdésében a "gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve három héten belül" szövegrész helyébe a "GYVR-ben harminc napon belül" szöveg,

j) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 1. pont "nevelőszülői tanácsadó" sorában a "teológus" szövegrész helyébe a "teológus, szociológus" szöveg,

k) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 1. pont "növendékügyi előadó" sorában a "pedagógus szakképzettség" szövegrész helyébe a "pedagógus szakképzettség, teológus, szociológus" szöveg,

l) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 2. pont "nevelő" sorában a "teológus" szövegrész helyébe a "teológus, szociológus" szöveg,

m) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 2. pont "növendékügyi előadó" sorában a "pedagógus szakképzettség" szövegrész helyébe a "pedagógus szakképzettség, teológus, szociológus" szöveg,

n) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 2. pont "fejlesztő pedagógus" sorában a "csoportjában tanító tanár" szövegrész helyébe a "csoportjában tanító, tanár" szöveg,

o) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím "A 0-3 éves korosztály ellátására" pont "nevelő" sorában a "szociális szakképzettség" szövegrész helyébe a "szociális szakképzettség, teológus, szociológus" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az Nmr. 29. § (4) bekezdés a) pontja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelethez

Az Nmr. 2. számú melléklet I. Rész II. Szakellátások alcím 1., 2. és 2/a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ellátási formaVezetői beosztásKépesítés)
"1. Nevelőszülői hálózatmagasabb vezető/
vezető
felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus
szakképzettség, teológus, szociológus, pszichológus vagy
mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, okleveles
pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember
2. Gyermekotthonmagasabb vezető/
vezető
felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség,
teológus, szociológus, pszichológus vagy mentálhigiénés
szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó,
jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális
szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel
rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-
szervező, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő,
művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő,
okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális
tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális
menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, okleveles
pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember
2/a. Különleges
gyermekotthon, speciális
gyermekotthon
magasabb vezető/
vezető
felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség,
teológus, szociológus;
- speciális gyermekotthonban tanító, tanár,
gyógypedagógia-tanár, pedagógiatanár, hittanár,
hittantanár -, teológus, szociológus, pszichológus, orvos
vagy mentálhigiénés szakképzettséggel rendelkező:
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
közgazdász szociálpolitikai szakon, védőnő, okleveles
pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember"

Tartalomjegyzék