160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § Ha polgári vagy közigazgatási perben, ideértve a perorvoslati eljárásokat is, a bíróság tárgyalást tart a szigorított védekezés megszűnését követően, a tárgyalást - ha annak a feltételei fennállnak - a járványügyi intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatja. Ha tárgyalás személyes jelenléttel nem tartható meg, a bíróság a tárgyalást a 22. § (3) bekezdésének alkalmazásával tartja meg."

2. § Az R.

a) 1. §-ában az "április 5-e" szövegrész helyébe az "április 19-e" szöveg,

b) 38. § (2) bekezdésében az "április 5-ét" szövegrész helyébe az "április 19-ét" szöveg

lép.

3. § A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "április 5-e" szövegrész helyébe az "április 19-e" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök