154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[2] Az e rendelet hatálybalépése és a 2021. április 19-e közötti időszak (a továbbiakban: szigorított védekezés) alatt a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.), valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az MNBtv. szerinti Pénzügyi Békéltető Testület - ha a kérelmező ahhoz hozzájárul - írásban folytatja le az eljárást.

(3) Ha a kérelmező az eljárás írásban történő lefolytatásához nem járul hozzá, ügyében az eljárás a szigorított védekezés megszűnéséig vagy - ha az eljárás megfelelő lefolytatásához ez szükséges - a szigorított védekezés megszűnését követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számít be.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[3]

4. § E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Módosította a 160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.04.02.

[3] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 19. pontja. Hatálytalan 2021.05.22.