208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6b) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat."

2. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése.

2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet "Vezetékjog" alcíme a következő 13/A. §-sal és 13/B. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) A hálózati engedélyes új nagyfeszültségű közcélú hálózat vezetékjogi engedélyezését megelőzően hatósági előkészítő eljárást jogosult kezdeményezni a Hatóságnál.

(2) A hatósági előkészítő eljárásra irányuló kezdeményezéshez csatolni kell a 3. számú melléklet 1. pontja szerint - kivéve a helyrajzi szám megjelöléseket - előkészített előzetes nyomvonal-kijelölési dokumentációt a lehetséges egy vagy több nyomvonalra.

13/B. § (1) A Hatóság a nyomvonal-kijelölési dokumentációt megküldi a vezetékjogi engedélyezési eljárásban érintett szakhatóságoknak, a közműveknek, a kezelőknek és az üzemeltetőknek, amelyek arra 15 napon belül kötelesek észrevételt tenni, különösen a gátló körülményekre és a megvalósításhoz szükséges alapvető feltételekre kiterjedően.

(2) A Hatóság a nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével egyidejűleg az észrevételek benyújtására nyitva álló határidőt követő 15 napon belül egyeztetést hív össze az érintett szakhatóságok, közművek, kezelők, üzemeltetők és a hálózati engedélyes részvételével. Az egyeztetés keretében a résztvevők:

a) megvizsgálják a lehetséges nyomvonalak engedélyezésének esetleges akadályait, a tervezés során vizsgálandó szempontokat, a tervezés során elvégzendő hatásvizsgálatok szempontjait, a beruházás megvalósítását befolyásoló vagy kizáró - az egyeztetés időpontjában - ismert tényeket és körülményeket, a beruházás tervezésével összefüggő dokumentumokat,

b) átadják a lehetséges megvalósítási változatokkal kapcsolatos adatokat, továbbá az eljáró hatóságok, szakhatóságok vagy a közművek, kezelők és üzemeltetők a tervezést segítő és a későbbi engedélyezés szempontjából releváns adatokat, valamint

c) ha több nyomvonal került megjelölésre, úgy meghatározzák azokat a változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartják.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés lezárását követően a hálózati engedélyes 30 napon belül benyújtja az előzetes vélemények és az egyeztetés alapján javasolt nyomvonalra vonatkozó, 3. számú melléklet 1. pontja szerinti nyomvonal-kijelölési dokumentációt a Hatósághoz, amelyet a Hatóság megküld az (1) bekezdés szerinti érintetteknek. A nyomvonal-kijelölési dokumentáció kézhezvételét követő 15 napon belül írásbeli véleményt ad

a) a környezetvédelmi szakhatóság

aa) a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, ha a beruházás a Khvr. 1. számú melléklete körébe tartozik, vagy ha a Khvr. 3. számú melléklet körébe tartozik, és a beruházás megvalósításából jelentős környezeti hatások származhatnak, vagy

ab) a környezeti hatástanulmány szükségességének hiányában arról, hogy milyen egyéb engedélyeket tart szükségesnek,

b) az állami főépítészi hatáskörben eljáró, illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a nyomvonalnak a terület-és településrendezési előírásokkal való összhangjáról, azzal, hogy az összhang hiánya nem állapítható meg önmagában annak alapján, hogy terület- vagy településrendezési eszközökben a közcélú hálózat létesítése nem szerepel,

c) valamennyi egyéb érintett szakhatóság, közművek, kezelők és üzemeltetők a nyomvonal megvalósíthatóságáról.

(4) A hálózati engedélyes a kiválasztott nyomvonalra vonatkozó írásbeli vélemények figyelembevételével közmeghallgatást szervezhet a Hatóság felügyelete mellett a 13. § (1) bekezdése szerint, azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatáson a Hatóság részt vesz. A közmeghallgatáson elhangzott észrevételek dokumentálásáról a hálózati engedélyes gondoskodik, amit a Hatóság hitelesít.

(5) A Hatóság és az (1) bekezdés szerinti érintettek a közmeghallgatást követő 15 napon belül végleges véleményt adnak a kiválasztott nyomvonal-kijelölési dokumentáció tekintetében, amiről a Hatóság a hálózati engedélyest legkésőbb a szóbeli konzultációt követő 30. napon értesíti. A vélemények a kiadást követő 2 éven belül megindított engedélyezési eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalásként felhasználhatóak."

6. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének,"

(való megfelelést szolgálja.)

7. § Hatályát veszti a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § b) pontja.

4. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az adott térségben az erdő csökkenésének tilalmáról jogszabály kifejezetten nem rendelkezik, a csereerdősítést)

"a) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott erdő-igénybevételi ügyek, valamint az országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények megvalósításával összefüggő erdő-igénybevételi ügyek esetében az ország területén belül,"

(bármely arra alkalmas földterületen végre lehet hajtani.)

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

10. § A 6. § az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 127/A. ponttal egészül ki, és a táblázat 128. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A.
Sorszám
B.
A tevékenység megnevezése
C.
Küszöbérték, feltétel)
127/A.Transzformátor-alállomásvédett természeti területen, Natura 2000
területen
128.Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy
építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen
a) 2 ha területfoglalástól
b) 300 parkolóhelytől
c) 50 m-es épületmagasságtól
d) védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól
vagy 50 parkolóhelytől

2. melléklet a 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 43/A. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
43.A 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet
szerinti építési,
használatbavételi és
fennmaradási eljárás.
A helyi településrendezési
eszközökkel való összhang
megállapítása, valamint annak
elbírálása, hogy az építmény
vagy tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági
engedélyköteles építmény építése esetében - kivéve,
ha a kérelem:
a) a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési
tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti
országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok
jelentős módosítására irányul, vagy
b) nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra irányul.
Nem kell bevonni
a szakhatóságot,
ha a kérelem benyújtását környezetvédelmi engedélyezési eljárás
előzte meg.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
--
43/A.A 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet
szerinti építési,
használatbavételi és
fennmaradási eljárás.
A területrendezési tervekkel való
összhang tekintetében, azzal,
hogy az összhang hiánya nem
állapítható meg önmagában annak
alapján, hogy településrendezési
eszközökben a közcélú hálózat
létesítése nem vagy a szerkezeti
terven feltüntetettől eltérő
nyomvonallal szerepel.
Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatóságiengedély-
köteles építmény építése esetében,
ha a kérelem:
a) a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési
tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti
országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok
jelentős módosítására irányul, vagy
b) nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra irányul.
Nem kell bevonni a szakhatóságot, ha a kérelem benyújtását
környezetvédelmi engedélyezési eljárás
előzte meg.
állami főépítészi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--

Tartalomjegyzék